فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای فصلنامه

دسته بندی ها

(190)

موضوع های اصلی

(190)

موضوع های فرعی

(190)

انتشارات

(2)
(7)
(10)
(1)
(3)
(12)
(4)
(1)
(1)
(16)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(2)
(3)
(2)
(9)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(5)
(2)
(5)
(1)
(1)
(3)
(5)
(3)
(3)
(13)
(3)
(1)
(3)
(1)
(9)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(13)
(4)
(1)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
190 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای فصلنامه

دسته بندی ها

(190)

موضوع های اصلی

(190)

موضوع های فرعی

(190)

انتشارات

(2)
(7)
(10)
(1)
(3)
(12)
(4)
(1)
(1)
(16)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(2)
(3)
(2)
(9)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(5)
(2)
(5)
(1)
(1)
(3)
(5)
(3)
(3)
(13)
(3)
(1)
(3)
(1)
(9)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(13)
(4)
(1)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
190 محصول
مجله سياست نامه 30 زمستان 1402

مجله سیاست نامه 30 زمستان 1402

سیاست نامه

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله سمرقند 5 (بهار 1403)

مجله سمرقند 5

سمرقند

3,500,000 ریال

3,150,000 ریال

مجله نقد انديشه 2/3 (نقد انديشه)

مجله نقد اندیشه 2/3

نقد اندیشه

2,500,000 ریال

2,250,000 ریال

مجله خاطرات سياسي 23 زمستان 1402

مجله خاطرات سیاسی 23 زمستان 1402

خاطرات سیاسی

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله ترجمان 30 (بهار 1403)

مجله ترجمان 30

ترجمان علوم انسانی

2,200,000 ریال

1,980,000 ریال

مجله نوپا 8 (زمستان 1402)

مجله نوپا 8

نوپا

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله برگ هنر 40 (زمستان 1402)

مجله برگ هنر 40

برگ هنر

1,100,000 ریال

990,000 ریال

مجله حلقه 3 (بهار 1403)

مجله حلقه 3

2,600,000 ریال

2,340,000 ریال

مجله حرفه هنرمند 82 ( زمستان 1402)

مجله حرفه هنرمند 82

حرفه هنرمند

3,900,000 ریال

3,510,000 ریال

مجله کتاب نامه آگاهي نو شماره 3 (آگاهي نو)

مجله کتاب نامه آگاهی نو شماره 3

آگاهی نو

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله خاطرات سياسي 22 پاييز 1402

مجله خاطرات سیاسی 22 پاییز 1402

خاطرات سیاسی

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله آنگاه 17 (بهار 1401)

مجله آنگاه 17

آنگاه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله آنگاه 15 (پاييز 1400)

مجله آنگاه 15

آنگاه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله آنگاه 2 بهار 1396

مجله آنگاه 2 بهار 1396

آنگاه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

کتاب سال روزنامه سازندگي ويژه نامه 1401

کتاب سال روزنامه سازندگی ویژه نامه 1401

روزنامه سازندگی

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله ناداستان 18 (بهار 1403)

مجله ناداستان 18

ناداستان

2,600,000 ریال

2,340,000 ریال

يادداشت هاي سردبير : مجموعه نوشته هاي محمدجواد روح 1402(هم ميهن)

یادداشت های سردبیر : مجموعه نوشته های محمدجواد روح 1402

گروه هم میهن

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله بهاران داستان 1 زمستان 1402 (گويا)

مجله بهاران داستان 1 زمستان 1402

گویا

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله سياست نامه 29 زمستان 1402

مجله سیاست نامه 29 زمستان 1402

سیاست نامه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله فرهنگي هنري تير 1 (تير)

مجله فرهنگی هنری تیر 1

تیر

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله سه نقطه 50 (زمستان 1402)

مجله سه نقطه 50

سه نقطه

2,500,000 ریال

2,250,000 ریال

مجله نگاه نو 140 (زمستان 1402)

مجله نگاه نو 140

نگاه نو

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله فردان 5 پاييز 1402

مجله فردان 5 پاییز 1402

فردان

1,250,000 ریال

1,125,000 ریال

مجله کاروان 33  (زمستان 1402)

مجله کاروان 33

کاروان

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله ترجمان 29 زمستان 1402

مجله ترجمان 29 زمستان 1402

ترجمان علوم انسانی

1,600,000 ریال

1,440,000 ریال

مجله حلقه 2  (حلقه)

مجله حلقه 2

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله سياست نامه 28 پاييز 1402

مجله سیاست نامه 28 پاییز 1402

سیاست نامه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله رود 11 (زمستان 1402)

مجله رود 11

رود

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله برگ هنر 39 (پاييز 1402)

مجله برگ هنر 39

برگ هنر

1,100,000 ریال

990,000 ریال

مجله آگاهي نو 12 (تابستان 1402)

مجله آگاهی نو 12

آگاهی نو

1,800,000 ریال

1,620,000 ریال

مجله نگاه نو 139  پاييز 1402 (نگاه نو)

مجله نگاه نو 139 پاییز 1402

نگاه نو

1,250,000 ریال

1,125,000 ریال

مجله پوشه 4 (بهار و تابستان 1402 )

مجله پوشه 4

پوشه

1,900,000 ریال

1,710,000 ریال

مجله سياست نامه 27 تابستان 1402

مجله سیاست نامه 27 تابستان 1402

سیاست نامه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله سمرقند 4 (تابستان 1402 )

مجله سمرقند 4

سمرقند

3,500,000 ریال

3,150,000 ریال

مجله ترجمان 28 (ترجمان)

مجله ترجمان 28

ترجمان علوم انسانی

1,600,000 ریال

1,440,000 ریال

مجله کتاب نامه آگاهي نو شماره 2 (آگاهي نو)

مجله کتاب نامه آگاهی نو شماره 2

آگاهی نو

1,800,000 ریال

1,620,000 ریال

مجله آنگاه 18 تابستان 1402

مجله آنگاه 18 تابستان 1402

آنگاه

2,500,000 ریال

2,250,000 ریال

مجله نقد نمايش شماره 4 تابستان 1402

مجله نقد نمایش شماره 4 تابستان 1402

نقد نمایش

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله قلم ياران 37 تابستان 1402 (قلم ياران)

مجله قلم یاران 37 تابستان 1402

قلم یاران

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال

مجله برگ هنر شماره 38 (برگ هنر)

مجله برگ هنر شماره 38

برگ هنر

1,100,000 ریال

990,000 ریال

مجله نگاه نو 138 تابستان 1402

مجله نگاه نو 138 تابستان 1402

نگاه نو

1,250,000 ریال

1,125,000 ریال

مجله کاروان 32 تابستان 1402

مجله کاروان 32 تابستان 1402

کاروان

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله آگاهي نو شماره 11

مجله آگاهی نو شماره 11 بهار 1402

آگاهی نو

1,800,000 ریال

1,620,000 ریال

مجله سياست نامه 26 بهار 1402

مجله سیاست نامه 26 بهار 1402

سیاست نامه

1,300,000 ریال

1,170,000 ریال

مجله ترجمان 27 تابستان 1402

مجله ترجمان 27 تابستان 1402

ترجمان علوم انسانی

1,600,000 ریال

1,440,000 ریال

مجله خاطرات سياسي 20 بهار 1402

مجله خاطرات سیاسی 20 بهار 1402

خاطرات سیاسی

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله نقد نمايش 3 بهار 1402

مجله نقد نمایش 3 بهار 1402

نقد نمایش

1,250,000 ریال

1,125,000 ریال

مجله قلم ياران 36 بهار 1402

مجله قلم یاران 36 بهار 1402

قلم یاران

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله نگاه نو 137 بهار 1402

مجله نگاه نو 137 بهار 1402

نگاه نو

1,250,000 ریال

1,125,000 ریال

مجله برگ هنر 37 بهار 1402

مجله برگ هنر 37 بهار 1402

برگ هنر

1,100,000 ریال

990,000 ریال

مجله کتاب نامه آگاهي نو شماره 1 (آگاهي نو)

مجله کتاب نامه آگاهی نو شماره 1

آگاهی نو

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله مترجم 80 بهار 1402

مجله مترجم 80 بهار 1402

مترجم

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله نقد نمايش شماره 2 زمستان 1401

مجله نقد نمایش شماره 2 زمستان 1401

یکشنبه

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله سان 11 بهار 1402

مجله سان 11 بهار 1402

سان

2,600,000 ریال

2,340,000 ریال

مجله کتاب تراژدي 2 جلدي شماره 7 و 8

مجله کتاب تراژدی 2 جلدی شماره 7 و 8

تراژدی

2,200,000 ریال

1,980,000 ریال

مجله بخارا شماره 155

مجله بخارا شماره 155

بخارا

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله ترجمان 26 بهار 1402

مجله ترجمان 26 بهار 1402

ترجمان علوم انسانی

1,600,000 ریال

1,440,000 ریال

مجله کاروان 31 زمستان 1401

مجله کاروان 31 زمستان 1401

کاروان

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله بخارا شماره 154

مجله بخارا شماره 154

بخارا

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله سمرقند شماره 3 (زمستان 1401)

مجله سمرقند شماره 3

سمرقند

3,500,000 ریال

3,150,000 ریال

مجله حرفه هنرمند شماره 81

مجله حرفه هنرمند شماره 81

حرفه هنرمند

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

انديشه پويا 83 (نوروز 1401)

اندیشه پویا 83

اندیشه پویا

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله پوشه 3 پاييز وزمستان 1401

مجله پوشه 3 پاییز وزمستان 1401

پوشه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله سه نقطه 39 (زمستان 1401)

مجله سه نقطه 39

سه نقطه

1,250,000 ریال

1,125,000 ریال

مجله نگاه نو شماره 136 (زمستان 1401)

مجله نگاه نو شماره 136

نگاه نو

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله برگ هنر شماره 35 پائيز 1401

مجله برگ هنر شماره 35 پائیز 1401

برگ هنر

950,000 ریال

855,000 ریال

مجله مترجم شماره 79

مجله مترجم شماره 79

مترجم

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله ترجمان 25 زمستان 1401

مجله ترجمان 25 زمستان 1401

ترجمان علوم انسانی

950,000 ریال

855,000 ریال

مجله نقد نمايش شماره 1 پاييز 1401

مجله نقد نمایش شماره 1 پاییز 1401

یکشنبه

850,000 ریال

765,000 ریال

مجله ترجمان 24 (پاييز 1401)

مجله ترجمان 24

ترجمان علوم انسانی

950,000 ریال

855,000 ریال

مجله مترجم شماره 78 (تابستان 1401)

مجله مترجم شماره 78

مترجم

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله رود شماره 10 (پاييز 1401)

مجله رود شماره 10

رود

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله قلم ياران 33 (تابستان 140)

مجله قلم یاران 33

قلم یاران

580,000 ریال

522,000 ریال

مجله ادبي نوپا شماره 5 (بهار و تابستان 1401)

مجله ادبی نوپا شماره 5

نوپا

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله پوشه 2 (تابستان 1401)

مجله پوشه 2

پوشه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله فرم و نقد 13 و 14 (پاييز 1401)

مجله فرم و نقد 13 و 14

فرم و نقد

1,300,000 ریال

1,170,000 ریال

مجله نگاه نو شماره 134 (تابستان 1401)

مجله نگاه نو شماره 134

نگاه نو

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله کاروان شماره 30 (تابستان 1401)

مجله کاروان شماره 30

کاروان

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله مترجم 77

مجله مترجم 77

مترجم

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله رود شماره 9 (تابستان 1401)

مجله رود شماره 9

رود

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله نگاه نو شماره 133 (بهار 1401)

مجله نگاه نو شماره 133

نگاه نو

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله برگ هنر شماره 33 (بهار 1401 )

مجله برگ هنر شماره 33

برگ هنر

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله فرهنگ بان 11و12 پاييز و زمستان 1400

مجله فرهنگ بان 11و12 پاییز و زمستان 1400

فرهنگ بان

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله سمرقند 1 (زمستان 1400)

مجله سمرقند 1

سمرقند

2,500,000 ریال

2,250,000 ریال

مجله آگاهي نو 5 (پاييز 1400)

مجله آگاهی نو 5

آگاهی نو

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله زيوان 5 (پاييز و زمستان 1400)

مجله زیوان 5

زیوان

950,000 ریال

855,000 ریال

مجله نگاه نو 131 (پاييز 1400)

مجله نگاه نو 131

نگاه نو

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله دالان 3 (زمستان 1400)

مجله دالان 3

دالان

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله ترجمان 21 (زمستان 1400)

مجله ترجمان 21

ترجمان علوم انسانی

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله برگ هنر 31 (پاييز 1400)

مجله برگ هنر 31

برگ هنر

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله ناداستان 13 (دي 1400)

مجله ناداستان 13

ناداستان

850,000 ریال

765,000 ریال

مجله فرم و نقد 11 و 12 (پاييز 1400)

مجله فرم و نقد 11 و 12

فرم و نقد

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله حرفه هنرمند شماره 78

مجله حرفه هنرمند شماره 78

حرفه هنرمند

1,100,000 ریال

990,000 ریال

مجله رود 6

مجله رود 6 ویژه معرفی کتاب

رود

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله آزما 156 (اسفند 99 فروردين 1400)

مجله آزما 156

آزما

250,000 ریال

225,000 ریال

مجله فرهنگ بان 6 (تابستان 1399)

مجله فرهنگ بان 6

نشر بان

450,000 ریال

405,000 ریال

مجله حوالي 7 (پاييز و زمستان 1399)

مجله حوالی 7

حوالی

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله ترجمان 17 (زمستان 1399)

مجله ترجمان 17

ترجمان علوم انسانی

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله نگاه نو 127 (پاييز 1399)

مجله نگاه نو 127

نگاه نو

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله برگ هنر 27 (پاييز 1399)

مجله برگ هنر 27

برگ هنر

350,000 ریال

315,000 ریال

مجله نقد و برسي کتاب تهران 66 (پاييز 1399)

مجله نقد و برسی کتاب تهران 66

ناشر مولف

250,000 ریال

225,000 ریال

مجله رود 5 (پائيز 1399)

مجله رود 5

رود

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله نگاه آفتاب 1 (پاييز 1399)

مجله نگاه آفتاب 1

نگاه آفتاب

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله فرهنگ بان 3 (فصلنامه فرهنگي و هنري-پاييز 98)

مجله فرهنگ بان 3

فرهنگ بان

350,000 ریال

315,000 ریال

مجله فيلمخانه 26 (فصلنامه تخصصي سينما-بهار و تابستان 99)

مجله فیلمخانه 26

فیلم خانه

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله کاروان 21

مجله کاروان 21

کاروان

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله فيلم خانه 25

مجله فیلم خانه 25

فیلم خانه

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله رود 3 (رود)

مجله رود 3

رود

350,000 ریال

315,000 ریال

مجله حرفه هنرمند 74 (حرفه هنرمند)

مجله حرفه هنرمند 74

حرفه هنرمند

400,000 ریال

360,000 ریال

فصلنامه علمي و فرهنگي مترجم 76

فصلنامه علمی و فرهنگی مترجم 76 کریم کشاورز

مترجم

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله سان 6 (بهار 1399)

مجله سان 6

سان

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله ترجمان 15 (تابستان 1399)

مجله ترجمان 15

ترجمان علوم انسانی

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله نگاه نو 125 (بهار 1399)

مجله نگاه نو 125

نگاه نو

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله گفتگو 83 (فصلنامه اسفند 98)

مجله گفتگو 83

گفتگو

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله کاروان 22 (بهار 1399)

مجله کاروان 22

کاروان

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله سان 7 (تابستان 1399)

مجله سان 7

سان

600,000 ریال

540,000 ریال

فصلنامه ادبي و هنري چکامه شماره 1 بهار 1401

فصلنامه ادبی و هنری چکامه شماره 1 بهار 1401

چکامه

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله هنرنگار 1 (بهار 1399)

مجله هنرنگار 1

هنرنگار

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله پويه 9 و 10 (پاييز و زمستان 1398)

مجله پویه 9 و 10

پویه

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله مترجم 70 (بهار 1399)

مجله مترجم 70

مترجم

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله آنگاه 16 (زمستان 1400)

مجله آنگاه 16

آنگاه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله سان10 (بهار 1401)

مجله سان10

سان

950,000 ریال

855,000 ریال

مجله فيلمخانه 27 (فصلنامه تخصصي سينما-بهار و تابستان 1400)

مجله فیلمخانه 27

فیلم خانه

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله آنگاه 4 پاييز 1396

مجله آنگاه 4 پاییز 1396

آنگاه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله آنگاه 6 بهار 1397

مجله آنگاه 6 بهار 1397

آنگاه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله آنگاه 7 تابستان 1397

مجله آنگاه 7 تابستان 1397

آنگاه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله برگ هنر شماره 34 (تابستان 1401)

مجله برگ هنر شماره 34

برگ هنر

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله فرهنگ و انديشه ترجمان23 (تابستان 1401)

مجله فرهنگ و اندیشه ترجمان23

ترجمان علوم انسانی

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله پوشه 1 (بهار 1401)

مجله پوشه 1

پوشه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله گفتگو 91 (اسفند 1400)

مجله گفتگو 91

گفتگو

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله سيزده 5 (زمستان 1400)

مجله سیزده 5

سیزده

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله کاروان 29 (زمستان 1400)

مجله کاروان 29

کاروان

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله ترجمان 22 (بهار 1401)

مجله ترجمان 22

ترجمان علوم انسانی

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله ناداستان 14 (فروردين 1401)

مجله ناداستان 14

ناداستان

850,000 ریال

765,000 ریال

مجله رود 8 (بهار 1401)

مجله رود 8

رود

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله سمرقند 2 (بهار 1401)

مجله سمرقند 2

سمرقند

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال

مجله برگ هنر 32 (زمستان 1400)

مجله برگ هنر 32

برگ هنر

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله آگاهي نو 6 (زمستان 1400)

مجله آگاهی نو 6

آگاهی نو

950,000 ریال

855,000 ریال

مجله نگاه نو 132 (زمستان 1400)

مجله نگاه نو 132

نگاه نو

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله کتاب امروز 4 (زمستان 1400)

مجله کتاب امروز 4

کتاب امروز

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله نگاه آفتاب 5 (پاييز و زمستان 1400)

مجله نگاه آفتاب 5

نگاه آفتاب

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله کاروان 28 (پاييز 1400)

مجله کاروان 28

کاروان

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله آزما 161 (آبان و آذر 1400)

مجله آزما 161

آزما

350,000 ریال

315,000 ریال

مجله رود 7 (پاييز و زمستان 1400)

مجله رود 7

رود

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله مترجم 75

مجله مترجم 75

مترجم

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله نگاه آفتاب 4 (تابستان 1400)

مجله نگاه آفتاب 4

نگاه آفتاب

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله سان 9 (پاييز 1400)

مجله سان 9

سان

850,000 ریال

765,000 ریال

مجله نوپا 4 (تابستان، پاييز و زمستان 1400)

مجله نوپا 4

نوپا

500,000 ریال

450,000 ریال

فصلنامه بادکوبه شماره 8 بهار 1401

فصلنامه بادکوبه شماره 8 بهار 1401

مجله بادکوبه

970,000 ریال

873,000 ریال

مجله فرهنگي هنري کوچه 9 ارديبهشت 1401

مجله فرهنگی هنری کوچه 9 اردیبهشت 1401

مجله کوچه

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله حرفه هنرمند 79 (تابستان 1400)

مجله حرفه هنرمند 79

حرفه هنرمند

1,100,000 ریال

990,000 ریال

فرهنگ بان 8 (زمستان 99)

فرهنگ بان 8

فرهنگ بان

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله ترجمان 20 (پاييز 1400)

مجله ترجمان 20

ترجمان علوم انسانی

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله کاروان 27 (تابستان 1400)

مجله کاروان 27

کاروان

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله نگاه نو 130 (تابستان 1400)

مجله نگاه نو 130

نگاه نو

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله برگ هنر 30 (تابستان 1400)

مجله برگ هنر 30

برگ هنر

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله کتاب امروز 3 (بهار1400)

مجله کتاب امروز 3

کتاب امروز

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله مترجم 74 (تابستان 1400)

مجله مترجم 74

مترجم

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله دالان 2 (بهار 1400)

مجله دالان 2

دالان

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله ترجمان 19 (تابستان 1400)

مجله ترجمان 19

ترجمان علوم انسانی

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله جهان کتاب 385 - 383 (فروردين - خرداد 1400)

مجله جهان کتاب 385 - 383

جهان کتاب

450,000 ریال

405,000 ریال

مجله بخارا 144 (تابستان 1400)

مجله بخارا 144

بخارا

550,000 ریال

495,000 ریال

مجله نگاه نو 129 (بهار 1400)

مجله نگاه نو 129

نگاه نو

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله برگ هنر 29 (بهار1400)

مجله برگ هنر 29

برگ هنر

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله کاروان 26 (بهار 1400)

مجله کاروان 26

کاروان

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله رود 6 (بهار 1400)

مجله رود 6

رود

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله نگاه آفتاب 3 (بهار 1400)

مجله نگاه آفتاب 3

نگاه آفتاب

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله فرهنگ بان 7 (پاييز 99)

مجله فرهنگ بان 7

فرهنگ بان

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله آنگاه 14 (بهار 1400)

مجله آنگاه 14

آنگاه

950,000 ریال

855,000 ریال

مجله سپيده دانايي 150 (فروردين و ارديبهشت1400)

مجله سپیده دانایی 150

سپیده دانایی

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله فرم و نقد 10 (زمستان 1399)

مجله فرم و نقد 10

فرم و نقد

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله جهان کتاب 373 - 371 (فروردين -خرداد 1399)

مجله جهان کتاب 373 - 371

جهان کتاب

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله سخن سياوشان 8 (بهار 1399)

مجله سخن سیاوشان 8

سخن سیاوشان

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله سان 8 (بهار 1400)

مجله سان 8

سان

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله ترجمان 18 (بهار 1400)

مجله ترجمان 18

ترجمان علوم انسانی

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله ناداستان 10 (فروردين 1400)

مجله ناداستان 10

ناداستان

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله نوپا 3 (بهار 1400)

مجله نوپا 3

نوپا

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله کتاب امروز 1 و 2 (نوروز 1400)

مجله کتاب امروز 1 و 2

کتاب امروز

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله آنگاه 13 (زمستان 1399)

مجله آنگاه 13

آنگاه

850,000 ریال

765,000 ریال

مجله برگ هنر 28 (زمستان 1399)

مجله برگ هنر 28

زمستان

350,000 ریال

315,000 ریال

مجله کاروان 25 (زمستان 1399)

مجله کاروان 25

کاروان

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله حرفه هنرمند 77 (زمستان 1399)

مجله حرفه هنرمند 77

حرفه هنرمند

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله مترجم 71 (تابستان 1399)

مجله مترجم 71

مترجم

250,000 ریال

225,000 ریال

مجله فرهنگ و انديشه ترجمان 22 (بهار 1401)

مجله فرهنگ و اندیشه ترجمان 22

ترجمان علوم انسانی

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله گفتگو 85 (شهريور 1399)

مجله گفتگو 85

گفتگو

250,000 ریال

225,000 ریال

مجله کاروان 23 (تابستان 1399)

مجله کاروان 23

کاروان

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله حوالي 6 (تابستان 1399)

مجله حوالی 6

حوالی

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله کاروان 24 (پاييز 1399)

مجله کاروان 24

کاروان

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله فرهنگ بان 5 (بهار 1399)

مجله فرهنگ بان 5

فرهنگ بان

450,000 ریال

405,000 ریال

مجله آنگاه 11 (تابستان 1399)

مجله آنگاه 11

چشمه

750,000 ریال

675,000 ریال