فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای عرفان و تصوف

دسته بندی ها

(236)
(1)

موضوع های اصلی

(206)
(4)
(1)
(9)
(11)
(5)
(1)

موضوع های فرعی

(5)
(2)
(8)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(195)
(3)
(1)
(8)
(3)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(5)
(16)
(1)
(1)
(5)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(6)
(4)
(2)
(2)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(7)
(3)
(2)
(7)
(3)
(1)
(2)
(1)
(4)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(19)
(2)
(1)
(8)
(1)
(6)
(1)
(5)
(4)
(19)
(1)
(16)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(4)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
237 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای عرفان و تصوف

دسته بندی ها

(236)
(1)

موضوع های اصلی

(206)
(4)
(1)
(9)
(11)
(5)
(1)

موضوع های فرعی

(5)
(2)
(8)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(195)
(3)
(1)
(8)
(3)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(5)
(16)
(1)
(1)
(5)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(6)
(4)
(2)
(2)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(7)
(3)
(2)
(7)
(3)
(1)
(2)
(1)
(4)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(19)
(2)
(1)
(8)
(1)
(6)
(1)
(5)
(4)
(19)
(1)
(16)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(4)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
237 محصول
رساله حجج پروکلس در قدم عالم (حکمت)

رساله حجج پروکلس در قدم عالم

حکمت

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

وحي به مثابه گواهي (نگاه معاصر)

وحی به مثابه گواهی

نگاه معاصر

3,400,000 ریال

2,720,000 ریال

بيش از اين اسرار بر صحرا منه (بازتاب)

بیش از این اسرار بر صحرا منه

بازتاب

4,850,000 ریال

3,880,000 ریال

آفرينش و نظام کيهاني : غزالي و ابن سينا (دوستان)

آفرینش و نظام کیهانی : غزالی و ابن سینا

دوستان

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

مجموعه رسائل خواجه احمد کاساني (سخن)

مجموعه رسائل خواجه احمد کاسانی

سخن

6,900,000 ریال

5,520,000 ریال

حديث کرامت (فرهنگ معاصر)

حدیث کرامت

فرهنگ معاصر

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

احوال و آثار خواجه نصيرالدين طوسي (اساطير)

احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی

اساطیر

7,500,000 ریال

6,000,000 ریال

تبارشناسي حسبه (فرهنگ نشر نو)

تبارشناسی حسبه

فرهنگ نشر نو

1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

سوانح العشاق (آده)

سوانح العشاق

آده

850,000 ریال

680,000 ریال

عرفان پولس رسول (نگاه معاصر)

عرفان پولس رسول

نگاه معاصر

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

در صحبت پيران (کارنامه)

در صحبت پیران

کارنامه

4,950,000 ریال

3,960,000 ریال

اسيره الفلسفيه (مولي)

اسیره الفلسفیه

مولی

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

منازل سير و سلوک (بازتاب)

منازل سیر و سلوک

بازتاب

4,600,000 ریال

3,680,000 ریال

روش اجتهادي (نگاه معاصر)

روش اجتهادی

نگاه معاصر

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

نبوت از ديدگاه غزالي (نگاه معاصر)

نبوت از دیدگاه غزالی

نگاه معاصر

800,000 ریال

640,000 ریال

مجموعه آثار شيخ اشراق ثاني (شولا) دفتر دوم

مجموعه آثار شیخ اشراق ثانی

شولا

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

فقيه و سلطان (کتاب پارسه)

فقیه و سلطان

کتاب پارسه

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

متن و ترجمه حکمه الاشراق (مولي)

متن و ترجمه حکمه الاشراق

مولی

5,800,000 ریال

4,640,000 ریال

ابن خفيف شيرازي (نگاه معاصر) دو جلدي

ابن خفیف شیرازی

نگاه معاصر

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

سرچشمه تصوف در ايران (نگاه)

سرچشمه تصوف در ایران

نگاه

2,550,000 ریال

2,040,000 ریال

از مانويت به تصوف (برسم)

از مانویت به تصوف

برسم

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

از ذهن انباري به ذهن آگاهي (مهرگان خرد)

از ذهن انباری به ذهن آگاهی

مهرگان خرد

850,000 ریال

680,000 ریال

سکوت (ميلکان)

سکوت

میلکان

1,170,000 ریال

936,000 ریال

دو رساله عرفاني (جامي)

دو رساله عرفانی

جامی

1,100,000 ریال

880,000 ریال

حقايق التفسير (بازتاب)

حقایق التفسیر

بازتاب

4,400,000 ریال

3,520,000 ریال

روضه المريدين (فرهنگ معاصر)

روضه المریدین

فرهنگ معاصر

5,400,000 ریال

4,320,000 ریال

کيمياي هرمسي و استيلاي روحاني (مولي)

کیمیای هرمسی و استیلای روحانی

مولی

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

متن و ترجمه الاسرار الي المقام الاسري (مولي)

متن و ترجمه الاسرار الی المقام الاسری

مولی

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

سه عارف بزرگ ايراني (فرزان روز)

سه عارف بزرگ ایرانی

فرزان روز

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

طريقت (مان کتاب)

طریقت

مان کتاب

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

پيشگامان کهن تصوف 2 جلدي (حکمت)

پیشگامان کهن تصوف 2 جلدی

حکمت

9,500,000 ریال

7,600,000 ریال

آموزه هاي عرفاني (بازتاب)

آموزه های عرفانی

بازتاب

5,600,000 ریال

4,480,000 ریال

در باب خداوند و خدايان (شب خيز)

در باب خداوند و خدایان

نشر شب خیز

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

ادراک معقولات در نسبت با جهان واقعي (نقد فرهنگ)

ادراک معقولات در نسبت با جهان واقعی

نقد فرهنگ

1,000,000 ریال

800,000 ریال

رواقي گري در دوران مدرن (آن سو)

رواقی گری در دوران مدرن

آن سو

690,000 ریال

552,000 ریال

علامه (نامک)

علامه

نامک

700,000 ریال

560,000 ریال

تصوف ايراني (فلات)

تصوف ایرانی

فلات

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

مسلک العارفين بر اساس منابع اهل سنت (علمي)

مسلک العارفین بر اساس منابع اهل سنت

علمی

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

از ميراث غلات (علمي)

از میراث غلات

علمی

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

حلاج غرقه درياي مواج (مولي)

حلاج غرقه دریای مواج

مولی

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

جستارهايي در الهيات اجتماعي (هرمس)

جستارهایی در الهیات اجتماعی

هرمس‏

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

مجموعه آثار استاد محمدتقي شريعتي 7 و 8 (نگارستان انديشه)

مجموعه آثار استاد محمدتقی شریعتی 7 و 8

نگارستان اندیشه

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

مجموعه آثار استاد محمدتقي شريعتي 5: امامت (نگارستان انديشه)

مجموعه آثار استاد محمدتقی شریعتی 5: امامت

نگارستان اندیشه

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

مجموعه آثار استاد محمدتقي شريعتي 3: دين (نگارستان انديشه)

مجموعه آثار استاد محمدتقی شریعتی 3: دین

نگارستان اندیشه

800,000 ریال

640,000 ریال

کوي طريقت (کارنامه)

کوی طریقت

کارنامه

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

امام قاسم بن ابراهيم و اصول اعتقاديي زيديه (نامک)

امام قاسم بن ابراهیم و اصول اعتقادیی زیدیه

نامک

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

ابوسليمان داراني (نامک)

ابوسلیمان دارانی

نامک

500,000 ریال

400,000 ریال

عرفان عصر جديد (نامک)

عرفان عصر جدید

نامک

1,100,000 ریال

880,000 ریال

مفاهيم قرآني (نشرني)

مفاهیم قرآنی

نشر نی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

تصوف مقدمه اي بر عرفان اسلامي (حکمت)

تصوف مقدمه ای بر عرفان اسلامی

حکمت

640,000 ریال

512,000 ریال

شعشعه ي مناجات  شعبانيه (اميد ايرانيان)

شعشعه ی مناجات شعبانیه

امید ایرانیان

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

عارفان اوليه مسيحي (کتاب پارسه)

عارفان اولیه مسیحی

کتاب پارسه

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

رساله منظوم خرقاني نامه (روزنه)

رساله منظوم خرقانی نامه

روزنه

1,050,000 ریال

840,000 ریال

درمانگري مولانا (طرح نقد)

درمانگری مولانا

طرح نقد

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

فراسوي مرگ: تعاليم صوفيانه عين القضات همداني (نامک)

فراسوی مرگ: تعالیم صوفیانه عین القضات همدانی

نامک

900,000 ریال

720,000 ریال

پيام گم گشته (کلک آزادگان)

پیام گم گشته

کلک آزادگان

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

حلاج شهيد تصوف اسلامي (اساطير)

حلاج شهید تصوف اسلامی

اساطیر

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

متن و ترجمه منظوم قصيده تائيه کبري (مولي)

متن و ترجمه منظوم قصیده تائیه کبری

مولی

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

قصص العلما (علمي فرهنگي)

قصص العلما

علمی و فرهنگی

6,200,000 ریال

4,960,000 ریال

فيه ما فيه و پيوست هاي نويافته (کتاب پارسه)

فیه ما فیه و پیوست های نویافته

کتاب پارسه

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

معاد (حکمت)

معاد

حکمت

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

مکتب تفکيک (علمي)

مکتب تفکیک

علمی

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

عرفان (دوستان)

عرفان

دوستان

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

پديدارشناسي و عرفان (علمي)

پدیدارشناسی و عرفان

علمی

2,850,000 ریال

2,280,000 ریال

آواز پر جبرئيل (مولي)

آواز پر جبرئیل

مولی

900,000 ریال

720,000 ریال

مونس العشاق (مولي)

مونس العشاق

مولی

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

منتخب مکالمات کنفوسيوس (ثالث)

منتخب مکالمات کنفوسیوس

ثالث

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

طريق عرفاني معرفت (جامي)

طریق عرفانی معرفت

جامی

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

حلاج (مرکز)

حلاج

مرکز

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

ابن سينا و تمثيل عرفاني (سوفيا)

ابن سینا و تمثیل عرفانی

خوارزمی

4,000,000 ریال

3,400,000 ریال

عشق صوفيانه (مرکز)

عشق صوفیانه

مرکز

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

درباره عشق (نشر ني)

درباره عشق

نشر نی

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

خمي از شراب رباني (ماهي)

خمی از شراب ربانی

ماهی

4,750,000 ریال

3,800,000 ریال

ماتريکس الهي (نامک)

ماتریکس الهی

نامک

650,000 ریال

520,000 ریال

سازندگان جهان ايران اسلامي 8: اخوان الصفا (نامک)

سازندگان جهان ایران اسلامی 8: اخوان الصفا

نامک

1,000,000 ریال

800,000 ریال

ترجمه شرح قطب الدين محمود شيرازي برحکمت الاشراق سهروردي (مولي)

ترجمه شرح قطب الدین محمود شیرازی برحکمت الاشراق سهروردی

مولی

10,500,000 ریال

8,400,000 ریال

ترجمه تعليقات صدرالدين محمد شيرازي بر شرح حکمه الاشراق سهروردي (مولي)

ترجمه تعلیقات صدرالدین محمد شیرازی بر شرح حکمه الاشراق سهروردی

مولی

11,000,000 ریال

8,800,000 ریال

چنين گفت ابن عربي (نشرني)

چنین گفت ابن عربی

نشر نی

3,600,000 ریال

2,880,000 ریال

سرچشمه تصوف در ايران (اساطير)

سرچشمه تصوف در ایران

اساطیر

3,100,000 ریال

2,480,000 ریال

اسلام ايراني: چشم اندازهاي معنوي و فلسفي جلد 4 بخش 2 (سوفيا)

اسلام ایرانی: چشم اندازهای معنوی و فلسفی جلد 4 بخش 2

سوفیا

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

نفحه الروح و تفحه الفتوح (مولي)

نفحه الروح و تفحه الفتوح

مولی

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

دنباله جستجو در تصوف ايران (امير کبير)

دنباله جستجو در تصوف ایران

امیرکبیر

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال

فيلسوفان مسلمان: غزالي (کتاب پارسه)

فیلسوفان مسلمان: غزالی

کتاب پارسه

1,200,000 ریال

960,000 ریال

يوگاي پاتنجلي (کتاب پارسه)

یوگای پاتنجلی

کتاب پارسه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

رساله قشيريه (علمي و فرهنگي)

رساله قشیریه

علمی و فرهنگی

6,600,000 ریال

5,280,000 ریال

از واردات و تقديسات سهروردي تا سمينادهاي آذر کيوان شوميز (شولا)

از واردات و تقدیسات سهروردی تا سمینادهای آذر کیوان شومیز

شولا

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

شرح اصطلاحات تصوف 5 جلدي (زوار)

شرح اصطلاحات تصوف 5 جلدی

زوار

48,500,000 ریال

38,800,000 ریال

تمهيدات (اساطير)

تمهیدات

اساطیر

5,800,000 ریال

4,640,000 ریال

ميناگر عشق (نشر ني)

میناگر عشق

نشر نی

6,000,000 ریال

4,920,000 ریال

باغ سبز (کارنامه)

باغ سبز

کارنامه

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

صد ميدان (اساطير)

صد میدان

اساطیر

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

مشرق در دو افق (اديان و مذاهب)

مشرق در دو افق

دانشگاه ادیان و مذاهب

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

عرفان در اديان جهان (هرمس)

عرفان در ادیان جهان

هرمس‏

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

تخيل خلاق در عرفان ابن عربي (گالينگور - سوفيا)

تخیل خلاق در عرفان ابن عربی

سوفیا

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

نشان از بي نشان ها  2 جلدي (جمهوري)

نشان از بی نشان ها 2 جلدی

جمهوری

6,000,000 ریال

4,800,000 ریال

عرفان و فلسفه (سروش)

عرفان و فلسفه

سروش

1,200,000 ریال

960,000 ریال

عشق گوش، عشق گوشوار (هرمس)

عشق گوش، عشق گوشوار

هرمس‏

840,000 ریال

672,000 ریال

گلشن حقيقت (سوفيا)

گلشن حقیقت

سوفیا

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

پروانه و آتش: از حلاج تا حافظ (فرهنگ معاصر)

پروانه و آتش: از حلاج تا حافظ

فرهنگ معاصر

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

مجالس عارفان (فرهنگ معاصر)

مجالس عارفان

فرهنگ معاصر

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

باباطاهر: شرح احوال و نگاهي به آثار ابومحمد طاهر... (فرهنگ معاصر)

باباطاهر: شرح احوال و نگاهی به آثار ابومحمد طاهر...

فرهنگ معاصر

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

صوفيسم و تائوئيسم (روزنه)

صوفیسم و تائوئیسم

روزنه

4,400,000 ریال

3,520,000 ریال

مرصاد العباد (علمي و فرهنگي)

مرصاد العباد

علمی و فرهنگی

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

قصص موسي ع: تفسيري عرفاني بر پايه آيات قرآن مجيد (علمي و فرهنگي)

قصص موسی ع: تفسیری عرفانی بر پایه آیات قرآن مجید

علمی و فرهنگی

3,430,000 ریال

2,744,000 ریال

مکاشفات: حسين بن منصور حلاج (بازتاب)

مکاشفات: حسین بن منصور حلاج

بازتاب

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

شمس تبريزي (فرهنگ نشر نو)

شمس تبریزی

فرهنگ نشر نو

2,500,000 ریال

2,500,000 ریال

زمان ادواري در مزديسنا و عرفان اسماعيليه (سوفيا)

زمان ادواری در مزدیسنا و عرفان اسماعیلیه

سوفیا

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاري (دوستان)

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

دوستان

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

رهيافتي به قرآن کريم (نشر ني)

رهیافتی به قرآن کریم

نشر نی

4,600,000 ریال

3,680,000 ریال

اسلام ايراني: چشم اندازهاي معنوي و فلسفي جلد 4 بخش 1 (سوفيا)

اسلام ایرانی: چشم اندازهای معنوی و فلسفی جلد 4 بخش 1

سوفیا

4,700,000 ریال

3,760,000 ریال

آيين هند و عرفان اسلامي (فرزان روز)

آیین هند و عرفان اسلامی

فرزان روز

5,000,000 ریال

4,000,000 ریال

راهنماي رباني در تشيع نخستين (گالينگور- نامک)

راهنمای ربانی در تشیع نخستین

نامک

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

سر الاسرار (نشر ني)

سر الاسرار

نشر نی

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

کيمياي سعادت (نگاه)

کیمیای سعادت

نگاه

6,950,000 ریال

5,560,000 ریال

سيبي و دو آينه (مرکز)

سیبی و دو آینه

مرکز

4,150,000 ریال

3,320,000 ریال

عرفان شرق و غرب (سوفيا)

عرفان شرق و غرب

سوفیا

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

ارض ملکوت (سوفيا)

ارض ملکوت

سوفیا

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

سکون و حرکت (قطره)

سکون و حرکت

قطره

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

حکمت صدرايي (دهما)

حکمت صدرایی

دهما

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

نام‌هاي الهي و الهيات سري (نگاه)

نام‌های الهی و الهیات سری

نگاه

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

سه گفت و شنود بين هيلاس و فيلونوس (شرکت سهامي انتشار)

سه گفت و شنود بین هیلاس و فیلونوس

شرکت سهامی انتشار

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

ترجمه شرح شمس الدين محمد شهرزوري بر حکمه الاشراق سهروردي (مولي)

ترجمه شرح شمس الدین محمد شهرزوری بر حکمه الاشراق سهروردی

مولی

8,600,000 ریال

6,880,000 ریال

متن و ترجمه فتح رباني فيض رحماني (مولي)

متن و ترجمه فتح ربانی فیض رحمانی

مولی

11,500,000 ریال

9,200,000 ریال

انديشه هاي عرفاني در فرهنگ ايران و اسلام 3 جلدي (نگاه معاصر)

اندیشه های عرفانی در فرهنگ ایران و اسلام 3 جلدی

نگاه معاصر

22,000,000 ریال

17,600,000 ریال

رشف الالحاظ في کشف الالفاظ (مولي)

رشف الالحاظ فی کشف الالفاظ

مولی

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

از کاشغر تا استانبول (علمي)

از کاشغر تا استانبول

علمی

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

مجموعه آثار استاد محمدتقي شريعتي 6: ترجمه ها (نگارستان انديشه)

مجموعه آثار استاد محمدتقی شریعتی 6: ترجمه ها

نگارستان اندیشه

900,000 ریال

720,000 ریال

مجموعه آثار استاد محمدتقي شريعتي 1 و 2: تفسير نوين (نگارستان انديشه)

مجموعه آثار استاد محمدتقی شریعتی 1 و 2: تفسیر نوین

نگارستان اندیشه

1,880,000 ریال

1,504,000 ریال

سماع جان: تبيين و تحليل داستان هاي مثنوي (نگاه)

سماع جان: تبیین و تحلیل داستان های مثنوی

نگاه

1,425,000 ریال

1,140,000 ریال

هزار حکايت و هزار عبارت عرفاني (قطره)

هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی

قطره

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

عبدالقادرگيلاني: زندگي، آثار و ديدگاه ها (مولي)

عبدالقادرگیلانی: زندگی، آثار و دیدگاه ها

مولی

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

بهاء ولد (هرمس)

بهاء ولد

هرمس‏

1,100,000 ریال

880,000 ریال

فتوحات مکيه جلد 16 (مولي)

فتوحات مکیه جلد 16

مولی

750,000 ریال

600,000 ریال

فتوحات مکيه جلد 15 (مولي)

فتوحات مکیه جلد 15

مولی

1,100,000 ریال

880,000 ریال

فتوحات مکيه جلد 17 (مولي)

فتوحات مکیه جلد 17

مولی

650,000 ریال

520,000 ریال

سي دي معماي هستي (محمدرضا شجريان - محمدرضا لطفي - دل آواز)

سی دی معمای هستی

دل آواز

300,000 ریال

240,000 ریال

عقل سرخ: شرح و تاويل داستانهاي رمزي سهروردي (سخن)

عقل سرخ: شرح و تاویل داستانهای رمزی سهروردی

سخن

1,200,000 ریال

960,000 ریال

کيمياي سعادت 2 جلدي  (علمي و فرهنگي)

کیمیای سعادت 2 جلدی

علمی و فرهنگی

6,430,000 ریال

5,144,000 ریال

تصوف و سياست: در متنون منثور تا پايان قرن چهارم هجري (مولي)

تصوف و سیاست: در متنون منثور تا پایان قرن چهارم هجری

مولی

600,000 ریال

480,000 ریال

هو آهو چينگ (ماهريس)

هو آهو چینگ

ماهریس

280,000 ریال

224,000 ریال

تصوف (دايره المعارف بزرگ اسلامي)

تصوف

دایره المعارف بزرگ اسلامی

6,000,000 ریال

4,800,000 ریال

قصه يوسف ع (علمي و فرهنگي)

قصه یوسف ع

علمی و فرهنگی

390,000 ریال

312,000 ریال

جوانمردان در تاريخ (پرديس دانش)

جوانمردان در تاریخ

پردیس دانش

900,000 ریال

720,000 ریال

ميراث تصوف 2 جلدي (مرکز)

میراث تصوف 2 جلدی

مرکز

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

راز تفسيري از اشو بر داستان هاي صوفيان جلد 2 (فراروان)

راز تفسیری از اشو بر داستان های صوفیان جلد 2

فراروان

450,000 ریال

360,000 ریال

راز تفسيري از اشو بر داستان هاي صوفيان جلد 1 (فراروان)

راز تفسیری از اشو بر داستان های صوفیان جلد 1

فراروان

450,000 ریال

360,000 ریال

صد ميدان (زوار)

صد میدان

زوار

480,000 ریال

384,000 ریال

آداب السلوک (جامي)

آداب السلوک

جامی

420,000 ریال

336,000 ریال

شرح شطحيات: شامل گفتارهاي شور انگيز و رمزي صوفيان (طهوري)

شرح شطحیات: شامل گفتارهای شور انگیز و رمزی صوفیان

طهوری

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

از هميشه تا جاويدان (توس)

از همیشه تا جاویدان

جوانه توس

480,000 ریال

384,000 ریال

دلم را نقاشي مي کنم (روزنه)

دلم را نقاشی می کنم

روزنه

350,000 ریال

280,000 ریال

نيايش : گيتانجلي (ثالث)

نیایش : گیتانجلی

ثالث

200,000 ریال

160,000 ریال

کتاب زهد (جامي)

کتاب زهد

جامی

160,000 ریال

128,000 ریال

کيميا 3 : دفتري در ادبيات و هنر و عرفان (روزنه)

کیمیا 3 : دفتری در ادبیات و هنر و عرفان

روزنه

320,000 ریال

256,000 ریال

کيميا: دفتري در ادبيات و هنر و عرفان ج12 (روزنه)

کیمیا: دفتری در ادبیات و هنر و عرفان ج12

روزنه

400,000 ریال

320,000 ریال

کيميا 13 : دفتري در ادبيات و هنر و عرفان (روزنه)

کیمیا 13 : دفتری در ادبیات و هنر و عرفان

روزنه

400,000 ریال

320,000 ریال

تعاليم شمس (نگاه معاصر)

تعالیم شمس

نگاه معاصر

520,000 ریال

416,000 ریال

راه کمال (جيحون)

راه کمال

جیحون‏

400,000 ریال

320,000 ریال

برهان الحق (جيحون)

برهان الحق

جیحون‏

1,200,000 ریال

960,000 ریال

آثار الحق 2 (جيحون)

آثار الحق 2

جیحون‏

800,000 ریال

640,000 ریال

آثار الحق 1 (جيحون)

آثار الحق 1

جیحون‏

950,000 ریال

760,000 ریال

طبقات الصوفيه (توس)

طبقات الصوفیه

توس

790,000 ریال

632,000 ریال

سلطان العارفين بايزيدبسطامي (بهجت)

سلطان العارفین بایزیدبسطامی

بهجت

750,000 ریال

600,000 ریال

شيخ نجم الدين کبرا (بهجت)

شیخ نجم الدین کبرا

بهجت

450,000 ریال

360,000 ریال

نظريه ي ناسازه ها در ساختار زبان عرفان (زوار)

نظریه ی ناسازه ها در ساختار زبان عرفان

زوار

210,000 ریال

168,000 ریال

عرفان و فيزيک جديد (هرمس)

عرفان و فیزیک جدید

هرمس‏

1,100,000 ریال

880,000 ریال

نقش خيال (جامي)

نقش خیال

جامی

320,000 ریال

256,000 ریال

خدا به روايت مولانا (نگاه معاصر)

خدا به روایت مولانا

نگاه معاصر

170,000 ریال

136,000 ریال

شکوي الغريب (اساطير)

شکوی الغریب

اساطیر

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

مصايب  حلاج (جامي)

مصایب حلاج

جامی

450,000 ریال

360,000 ریال

روح القدس (جامي)

روح القدس

جامی

300,000 ریال

240,000 ریال

اندوه‌هاي زنداني (جامي)

اندوه‌های زندانی

جامی

180,000 ریال

144,000 ریال

منشور عبوديت در تصوف / زوار

منشور عبودیت در تصوف / زوار

زوار

280,000 ریال

224,000 ریال

حضور پيدا و پنهان زن در متون صوفيه (ثالث)

حضور پیدا و پنهان زن در متون صوفیه

ثالث

350,000 ریال

280,000 ریال

چنين گفت پير هرات (کتاب پارسه)

چنین گفت پیر هرات

کتاب پارسه

600,000 ریال

480,000 ریال

ترجمان الاشواق (جامي)

ترجمان الاشواق

جامی

550,000 ریال

440,000 ریال

فرهنگنامه سهروردي (هرمس)

فرهنگنامه سهروردی

هرمس‏

140,000 ریال

112,000 ریال

قطب العارفين ذوالنون مصري (جامي)

قطب العارفین ذوالنون مصری

جامی

350,000 ریال

280,000 ریال

عشق نوازي هاي مولانا (مرکز)

عشق نوازی های مولانا

مرکز

255,000 ریال

204,000 ریال

تاريخ عرفان اسلامي و تصوف در ايران (دفتر پژوهشهاي فرهنگي)

تاریخ عرفان اسلامی و تصوف در ایران

دفتر پژوهش های فرهنگی

150,000 ریال

120,000 ریال

کتاب الانسان الکامل (طهوري)

کتاب الانسان الکامل

طهوری

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

فصوص الحکم (کارنامه)

فصوص الحکم

کارنامه

4,750,000 ریال

3,800,000 ریال

تخيل خلاق در عرفان ابن عربي - شوميز (جامي)

تخیل خلاق در عرفان ابن عربی - شومیز

جامی

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

جامع الاسرار و منبع الانوار (هرمس)

جامع الاسرار و منبع الانوار

هرمس‏

380,000 ریال

304,000 ریال

انسان کامل (جامي)

انسان کامل

جامی

280,000 ریال

224,000 ریال

تهافت الفلاسفه (نشر حکمت)

تهافت الفلاسفه

حکمت

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

عين القضات و استادان او (اساطير)

عین القضات و استادان او

اساطیر

950,000 ریال

760,000 ریال

آيين قبالا (فراروان)

آیین قبالا

فراروان

250,000 ریال

200,000 ریال

بهشت گمشده 2 جلدي (ذهن آويز)

بهشت گمشده 2 جلدی

ذهن آویز

12,000,000 ریال

9,600,000 ریال

شکواي سبز 2: دريافتي از دعاي ابوحمزه ثمالي (کتاب نيستان)

شکوای سبز 2: دریافتی از دعای ابوحمزه ثمالی

نیستان

80,000 ریال

64,000 ریال

نقد عقل عربي2 جلدي (آس)

نقد عقل عربی2 جلدی

آس

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

پيمانه هاي بي پايان 2 جلدي (هرمس)

پیمانه های بی پایان 2 جلدی

هرمس‏

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

احوال و اقوال شيخ ابوالحسن خرقاني (دنياي کتاب )

احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی

دنیای کتاب

450,000 ریال

360,000 ریال

کتاب يقين (هرمس)

کتاب یقین

هرمس‏

250,000 ریال

200,000 ریال

مفهوم حکمت در تصوف و عرفان اسلامي (هرمس)

مفهوم حکمت در تصوف و عرفان اسلامی

هرمس‏

270,000 ریال

216,000 ریال

هنگام نيايش چه مي کنيم؟ (هرمس)

هنگام نیایش چه می کنیم؟

هرمس‏

700,000 ریال

560,000 ریال

درياي معرفت: از بايزيد بسطامي تا نجم دايه (هرمس)

دریای معرفت: از بایزید بسطامی تا نجم دایه

هرمس‏

400,000 ریال

320,000 ریال

آفاق عرفان ابن عربي: نگاهي کلي به زندگاني و آثار (هرمس)

آفاق عرفان ابن عربی: نگاهی کلی به زندگانی و آثار

هرمس‏

600,000 ریال

480,000 ریال

مخزن الاسرار  5 جلدي (ققنوس)

مخزن الاسرار 5 جلدی

ققنوس

1,750,000 ریال

1,487,500 ریال

قصه هاي عرفاني (هرمس)

قصه های عرفانی

هرمس‏

640,000 ریال

512,000 ریال

آسمان جان (فرهنگ معاصر)

آسمان جان

فرهنگ معاصر

700,000 ریال

560,000 ریال

عهد الست (فرهنگ معاصر)

عهد الست

فرهنگ معاصر

380,000 ریال

304,000 ریال

کشف المحجوب (سروش)

کشف المحجوب

سروش

3,800,000 ریال

3,040,000 ریال

قصص موسي ع: تفسيري عرفاني - گالينگور (علمي و فرهنگي)

قصص موسی ع: تفسیری عرفانی - گالینگور

علمی و فرهنگی

285,000 ریال

228,000 ریال

مقدمه اي بر ذن بوديسم (بهجت)

مقدمه ای بر ذن بودیسم

بهجت

300,000 ریال

240,000 ریال

هنر رويا ديدن (ميترا)

هنر رویا دیدن

میترا

300,000 ریال

240,000 ریال

افسانه هاي قدرت (ميترا)

افسانه های قدرت

میترا

300,000 ریال

240,000 ریال

تذکره الاوليا (هرمس)

تذکره الاولیا

هرمس‏

5,800,000 ریال

4,640,000 ریال

صوفيان اندلس (هرمس)

صوفیان اندلس

هرمس‏

440,000 ریال

352,000 ریال

مولانا و مدرسه عشق (نگاه معاصر)

مولانا و مدرسه عشق

نگاه معاصر

600,000 ریال

480,000 ریال

معبد و مکاشفه (سوفيا)

معبد و مکاشفه

سوفیا

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

قوت دل و نوش جان (فرهنگ نشر نو)

قوت دل و نوش جان

فرهنگ نشر نو

820,000 ریال

820,000 ریال

سراي سکوت (دوستان)

سرای سکوت

دوستان

270,000 ریال

216,000 ریال

تو مرا بسي (دوستان)

تو مرا بسی

دوستان

380,000 ریال

304,000 ریال

خيالات جان (نگاه معاصر)

خیالات جان

نگاه معاصر

80,000 ریال

64,000 ریال

مولانا و اخلاقي زيستن (نگاه معاصر)

مولانا و اخلاقی زیستن

نگاه معاصر

260,000 ریال

208,000 ریال

مدخلي بر عرفان شيعه (نگاه معاصر)

مدخلی بر عرفان شیعه

نگاه معاصر

110,000 ریال

88,000 ریال

اخلاق در نگاه مولانا : چيستي و هستي (نگاه معاصر)

اخلاق در نگاه مولانا : چیستی و هستی

نگاه معاصر

250,000 ریال

200,000 ریال

پژوهشي در خرقه ي درويشان و دلق صوفيان (آگه)

پژوهشی در خرقه ی درویشان و دلق صوفیان

آگاه

140,000 ریال

112,000 ریال

دفتر دانايي (نگاه معاصر)

دفتر دانایی

نگاه معاصر

200,000 ریال

160,000 ریال

دائوده جينگ (نگاه معاصر)

دائوده جینگ

نگاه معاصر

120,000 ریال

96,000 ریال

چنين گفت غزالي (نگاه معاصر)

چنین گفت غزالی

نگاه معاصر

60,000 ریال

48,000 ریال

اخلاق عرفاني عطار نيشابوري (نگاه معاصر)

اخلاق عرفانی عطار نیشابوری

نگاه معاصر

580,000 ریال

464,000 ریال

صدرالمتالهين شيرازي و حکمت متعاليه (سهروردي)

صدرالمتالهین شیرازی و حکمت متعالیه

سهروردی

500,000 ریال

400,000 ریال

ده شرط سلوک (کتاب پارسه)

ده شرط سلوک

کتاب پارسه

800,000 ریال

640,000 ریال

نفائس العرفان (جامي)

نفائس العرفان

جامی

350,000 ریال

280,000 ریال

تاج العارفين (جامي)

تاج العارفین

جامی

600,000 ریال

480,000 ریال

يي چينگ کتاب تقديرات (ثالث)

یی چینگ کتاب تقدیرات

ثالث

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

طريقت ذن (بهجت)

طریقت ذن

بهجت

450,000 ریال

360,000 ریال

مکاشفه القلوب (جامي)

مکاشفه القلوب

جامی

650,000 ریال

520,000 ریال

تهذيب اخلاق (جامي)

تهذیب اخلاق

جامی

140,000 ریال

112,000 ریال

از خاک بر  افلاک شويم (بهارسبز)

از خاک بر افلاک شویم

بهار سبز

55,000 ریال

44,000 ریال

سوانح  احمد غزالي (ثالث)

سوانح احمد غزالی

ثالث

150,000 ریال

120,000 ریال

زمين از دريچه ي آسمان (دوستان)

زمین از دریچه ی آسمان

دوستان

280,000 ریال

224,000 ریال

مفهوم تائو (نگاه معاصر)

مفهوم تائو

نگاه معاصر

80,000 ریال

64,000 ریال

عرفان و تفکر: تاملات عرفاني مولوي (نگاه معاصر)

عرفان و تفکر: تاملات عرفانی مولوی

نگاه معاصر

250,000 ریال

200,000 ریال

برهان الحق (جيحون)

برهان الحق

جیحون‏

1,200,000 ریال

960,000 ریال