فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای انسان شناسی

دسته بندی ها

(2)
(100)

موضوع های اصلی

(3)
(88)
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(2)
(75)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
102 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای انسان شناسی

دسته بندی ها

(2)
(100)

موضوع های اصلی

(3)
(88)
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(2)
(75)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
102 محصول
مردم شناسي دين (سخن)

مردم شناسی دین

سخن

6,300,000 ریال

5,040,000 ریال

جامعه شناسي فاجعه (کتابستان برخط)

جامعه شناسی فاجعه

کتابستان برخط

2,400,000 ریال

1,800,000 ریال

تاريخ طبقه‌ي کارگر (آده)

تاریخ طبقه‌ی کارگر

آده

4,000,000 ریال

3,000,000 ریال

نقد و بررسي انتروپوسين (ميلکان)

نقد و بررسی انتروپوسین

میلکان

2,750,000 ریال

1,925,000 ریال

انقلاب را زيستن (بيدگل)

انقلاب را زیستن

بیدگل

3,480,000 ریال

2,853,600 ریال

کلود لوي استروس و زايش انساني (ثالث)

کلود لوی استروس و زایش انسانی

ثالث

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

انسان سالاري (طرح نو)

انسان سالاری

طرح نو

4,200,000 ریال

3,570,000 ریال

انسان گروه (کتاب پارسه)

انسان گروه

کتاب پارسه

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

زبان فرهنگ و جامعه (فرهامه)

زبان فرهنگ و جامعه

فرهامه

4,000,000 ریال

2,800,000 ریال

دوازده پرسش از گياه خواران اخلاقي (کرگدن)

دوازده پرسش از گیاه خواران اخلاقی

کرگدن

2,500,000 ریال

1,750,000 ریال

چگونه فرهنگ از ما انسان مي سازد (فرهامه)

چگونه فرهنگ از ما انسان می سازد

فرهامه

2,800,000 ریال

1,960,000 ریال

باورهاي بد (فرهامه)

باورهای بد

فرهامه

2,800,000 ریال

1,960,000 ریال

تاريخ انسان شناسي (گل آذين)

تاریخ انسان شناسی

نشر گل آذین

6,000,000 ریال

4,500,000 ریال

عقب ماندگي و جانشين سوزي ايراني (نقد فرهنگ)

عقب ماندگی و جانشین سوزی ایرانی

نقد فرهنگ

950,000 ریال

712,500 ریال

درآمدي بر انسان شناسي آموزش و پرورش (نقد فرهنگ)

درآمدی بر انسان شناسی آموزش و پرورش

نقد فرهنگ

1,650,000 ریال

1,237,500 ریال

سوءتعبيرهايي از عشق و نفرت (برج)

سوءتعبیرهایی از عشق و نفرت

برج

1,750,000 ریال

1,225,000 ریال

شناخت بزه ديده شناسي (نگاه معاصر)

شناخت بزه دیده شناسی

نگاه معاصر

2,300,000 ریال

1,725,000 ریال

تکاپوهاي پژوهشي در شناخت حيات اجتماعي دين در ايران (آرما)

تکاپوهای پژوهشی در شناخت حیات اجتماعی دین در ایران

آرما

2,850,000 ریال

2,137,500 ریال

اخلاق پزشکي (همان)

اخلاق پزشکی

همان

1,150,000 ریال

862,500 ریال

کندوکاوي در تاريخ کار (مرکز)

کندوکاوی در تاریخ کار

مرکز

3,150,000 ریال

2,614,500 ریال

به سوي تمدن جديد (نشر نو)

به سوی تمدن جدید

فرهنگ نشر نو

850,000 ریال

722,500 ریال

پايان اپيدمي (اميرکبير)

پایان اپیدمی

امیرکبیر

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

مدرسه هاي خلاق (اميرکبير)

مدرسه های خلاق

امیرکبیر

2,300,000 ریال

1,955,000 ریال

سوسيوکاوي (نقد فرهنگ)

سوسیوکاوی

نقد فرهنگ

1,700,000 ریال

1,275,000 ریال

ميانسالي (فرهنگ نشر نو)

میانسالی

فرهنگ نشر نو

1,000,000 ریال

850,000 ریال

تاريخ فرهنگي بدن و بدنمندي در ايران عصر جديد (انسان شناسي)

تاریخ فرهنگی بدن و بدنمندی در ایران عصر جدید

انسان شناسی

1,460,000 ریال

1,095,000 ریال

مدرنيته، کثرت گرايي و بحران معنا (ثالث)

مدرنیته، کثرت گرایی و بحران معنا

ثالث

1,100,000 ریال

825,000 ریال

انسان شناسي جنسيت (افکار جديد)

انسان شناسی جنسیت

افکار جدید

950,000 ریال

712,500 ریال

انسان شناسي؛ يک مکتب، چهار روش (پل فيروزه)

انسان شناسی؛ یک مکتب، چهار روش

پل فیروزه

1,200,000 ریال

840,000 ریال

نمادگرايي قومي و ملي گرايي رويکرد فرهنگي (فرهامه)

نمادگرایی قومی و ملی گرایی رویکرد فرهنگی

فرهامه

1,000,000 ریال

700,000 ریال

انسان شناسي بيماري (انسان شناسي)

انسان شناسی بیماری

انسان شناسی

3,640,000 ریال

2,730,000 ریال

بدن و نظريه اجتماعي (انسان شناسي)

بدن و نظریه اجتماعی

انسان شناسی

4,420,000 ریال

3,315,000 ریال

رسانه و آيين، مرگ، جماعت و زندگي روزمره (ثالث)

رسانه و آیین، مرگ، جماعت و زندگی روزمره

ثالث

880,000 ریال

660,000 ریال

فرهنگ عزت (گاه)

فرهنگ عزت

گاه

540,000 ریال

405,000 ریال

تجاري سازي و مصرف گرايي(نشرني)

تجاری سازی و مصرف گرایی

نشر نی

1,200,000 ریال

996,000 ریال

کارآمدي در محيط نهادي ناکارآمد (روزنه)

کارآمدی در محیط نهادی ناکارآمد

روزنه

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

داستان جهان 3: پيدايش انسان (روشنگران)

داستان جهان 3: پیدایش انسان

روشنگران و مطالعات زنان

700,000 ریال

525,000 ریال

ده درس براي جهان پس از کرونا (طرح نو)

ده درس برای جهان پس از کرونا

طرح نو

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

بازخواني خشونت پذيري زنان ايراني (تيسا)

بازخوانی خشونت پذیری زنان ایرانی

تیسا

639,000 ریال

479,250 ریال

روزگار کرونا

روزگار کرونا تاملاتی فرهنگی درباره‌ی کرونا ویروس

پل فیروزه

550,000 ریال

385,000 ریال

درباره تلويزيون و سلطه ژورناليسم (فرهنگ جاويد)

درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم

فرهنگ جاوید

1,990,000 ریال

1,691,500 ریال

بررسي تجربي نظام شخصيت در ايران (نشرني)

بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران

نشر نی

2,700,000 ریال

2,241,000 ریال

دوران همدلي درس هاي طبيعت براي جامعه اي مهربان تر (مرکز)

دوران همدلی درس های طبیعت برای جامعه ای مهربان تر

مرکز

2,180,000 ریال

1,809,400 ریال

انسان شناسي (علمي)

انسان شناسی

علمی

4,750,000 ریال

3,800,000 ریال

درباره فرديت و فرم هاي اجتماعي (ثالث)

درباره فردیت و فرم های اجتماعی

ثالث

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

نمود خود در زندگي روزمره (مرکز)

نمود خود در زندگی روزمره

مرکز

2,450,000 ریال

2,033,500 ریال

مختصر مفيد 8: انسان شناسي اجتماعي و فرهنگي (ماهي)

مختصر مفید 8: انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی

ماهی

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

درآمدي بر انسان شناسي درد و رنج (ثالث)

درآمدی بر انسان شناسی درد و رنج

ثالث

1,100,000 ریال

825,000 ریال

غريزه جنسي و سرکوبي آن در جوامع ابتدايي (ثالث)

غریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی

ثالث

1,600,000 ریال

1,200,000 ریال

بوم شناسي، اجتماع و سبک زندگي (بان)

بوم شناسی، اجتماع و سبک زندگی

نشر بان

650,000 ریال

520,000 ریال

مباني انسان شناسي (ققنوس)

مبانی انسان شناسی

ققنوس

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

انديشه اجتماعي گئورگ زيمل (گل آذين)

اندیشه اجتماعی گئورگ زیمل

نشر گل آذین

1,000,000 ریال

750,000 ریال

سرگشته در بلوچستان (پل فيروزه)

سرگشته در بلوچستان

پل فیروزه

4,200,000 ریال

2,940,000 ریال

بلوچستان ناکاويده (پل فيروزه)

بلوچستان ناکاویده

پل فیروزه

5,900,000 ریال

4,130,000 ریال

بلوچستان در دانشنامه ايرانيکا (پل فيروزه)

بلوچستان در دانشنامه ایرانیکا

پل فیروزه

3,800,000 ریال

2,660,000 ریال

بلوچستان در سفرنامه هاي خانواده سايکس (پل فيروزه)

بلوچستان در سفرنامه های خانواده سایکس

پل فیروزه

2,450,000 ریال

1,715,000 ریال

بلوچستان و تاريخ مکران ايران 1600 تا 1905 (پل فيروزه)

بلوچستان و تاریخ مکران ایران 1600 تا 1905

پل فیروزه

2,500,000 ریال

1,750,000 ریال

عرف و عادت در عشاير فارس (همارا)

عرف و عادت در عشایر فارس

همارا

900,000 ریال

675,000 ریال

مصائب بدن (فرهامه)

مصائب بدن

فرهامه

2,000,000 ریال

1,400,000 ریال

علم جديد هوش اجتماعي (پندار تابان)

علم جدید هوش اجتماعی

پندار تابان

1,785,000 ریال

1,338,750 ریال

تحليل گفتمان کاربردي (مرواريد)

تحلیل گفتمان کاربردی

مروارید

2,400,000 ریال

1,680,000 ریال

جامعه انسان شناسي اديان (نشر ني)

جامعه انسان شناسی ادیان

نشر نی

3,000,000 ریال

2,490,000 ریال

درآمدي بر انسان شناسي (نشر ني)

درآمدی بر انسان شناسی

نشر نی

2,800,000 ریال

2,324,000 ریال

در پيرامون خودمداري ايرانيان (اختران)

در پیرامون خودمداری ایرانیان

آمه

950,000 ریال

760,000 ریال

پايان دادن به کار کودک در خيابان (افکار)

پایان دادن به کار کودک در خیابان

افکار

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

ابداع سنت (بي گاه)

ابداع سنت

بی گاه

1,100,000 ریال

880,000 ریال

بازتاب مهاجرت (مولي)

بازتاب مهاجرت

مولی

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

انديشيدن فراگير آدمي و جهان او (ققنوس)

اندیشیدن فراگیر آدمی و جهان او

ققنوس

600,000 ریال

510,000 ریال

برابري و تفاوت (ثالث)

برابری و تفاوت

ثالث

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

جامعه باستان (ثالث)

جامعه باستان

ثالث

3,200,000 ریال

2,400,000 ریال

گروتنديکيسم: ترجيح مي دهم که نه (نقد فرهنگ)

گروتندیکیسم: ترجیح می دهم که نه

نقد فرهنگ

950,000 ریال

712,500 ریال

تاريخ گريه (آگه)

تاریخ گریه

آگه

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

جوان و جواني در ايران (کتاب پارسه)

جوان و جوانی در ایران

کتاب پارسه

2,750,000 ریال

2,062,500 ریال

آموزش و قدرت (آگه)

آموزش و قدرت

آگه

980,000 ریال

784,000 ریال

مقالاتي در زمينه مطالعات انسان شناختي بلوچستان (پل فيروزه)

مقالاتی در زمینه مطالعات انسان شناختی بلوچستان

پل فیروزه

1,100,000 ریال

770,000 ریال

شناخت و علاقه هاي انساني (مطالعات فرهنگي و اجتماعي)

شناخت و علاقه های انسانی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

920,000 ریال

690,000 ریال

مارکس انسان شناس (لاهيتا)

مارکس انسان شناس

لاهیتا

980,000 ریال

784,000 ریال

جامعه مدني و کرونا (کتاب پارسه)

جامعه مدنی و کرونا

کتاب پارسه

640,000 ریال

480,000 ریال

علوم انساني و برنامه‌ريزي توسعه (نقد فرهنگ)

علوم انسانی و برنامه‌ریزی توسعه

نقد فرهنگ

1,650,000 ریال

1,237,500 ریال

دام هاي اجتماعي و مسئله ي اعتماد (آگه)

دام های اجتماعی و مسئله ی اعتماد

آگه

1,150,000 ریال

920,000 ریال

مباني انسان شناسي (نشرني)

مبانی انسان شناسی

نشر نی

900,000 ریال

747,000 ریال

در آمدي بر انسان شناسي (سبزان)

در آمدی بر انسان شناسی

سبزان

180,000 ریال

135,000 ریال

جنسيت انسان (ثالث)

جنسیت انسان

ثالث

450,000 ریال

337,500 ریال

زمينه فرهنگ شناسي (عطار)

زمینه فرهنگ شناسی

عطار

100,000 ریال

75,000 ریال

در آمدي بر مردم شناسي وانسان شناسي (ثالث)

در آمدی بر مردم شناسی وانسان شناسی

ثالث

145,000 ریال

108,750 ریال

اومانيسم (مرکز)

اومانیسم

مرکز

265,000 ریال

219,950 ریال

گرد شهر با چراغ: در مباني انسان شناسي ( عطار)

گرد شهر با چراغ: در مبانی انسان شناسی

عطار

200,000 ریال

150,000 ریال

دو بدن شاه: تاملاتي درباره نشانه شناسي بدن و قدرت (خجسته)

دو بدن شاه: تاملاتی درباره نشانه شناسی بدن و قدرت

خجسته

950,000 ریال

712,500 ریال

تبار انسان (سبزان)

تبار انسان

سبزان

620,000 ریال

465,000 ریال

اسلحه، ميکرب و فولاد (بازتاب نگار)

اسلحه، میکرب و فولاد

بازتاب نگار

5,200,000 ریال

3,900,000 ریال

کارکردهاي ذهني در جوامع عقب مانده (هرمس)

کارکردهای ذهنی در جوامع عقب مانده

هرمس‏

2,380,000 ریال

1,904,000 ریال

انسان شناسي (نشرني)

انسان شناسی

نشر نی

280,000 ریال

232,400 ریال

مردم نگاري انتقادي: روش ها، علم اخلاق و اجرا (علمي و فرهنگي)

مردم نگاری انتقادی: روش ها، علم اخلاق و اجرا

علمی و فرهنگی

150,000 ریال

120,000 ریال

شتاب و بيگانگي (آگه)

شتاب و بیگانگی

آگه

350,000 ریال

280,000 ریال

سيري در نظريه ها و انديشه هاي انسان شناسي اجتماعي_فرهنگي (افرند)

سیری در نظریه ها و اندیشه های انسان شناسی اجتماعی_فرهنگی

افرند

350,000 ریال

262,500 ریال

طرحي نو در انسان شناسي اسلامي (نگاه معاصر)

طرحی نو در انسان شناسی اسلامی

نگاه معاصر

150,000 ریال

112,500 ریال

انسان اجتماعي (آگاه)

انسان اجتماعی

آگاه

200,000 ریال

160,000 ریال

وضعيت اجتماعي کودکان در ايران 1395-1385 (آگاه)

وضعیت اجتماعی کودکان در ایران 1395-1385

آگاه

480,000 ریال

384,000 ریال

انسان شناسي و توسعه (انديشه احسان )

انسان شناسی و توسعه

اندیشه احسان

510,000 ریال

382,500 ریال

واکاوي و سنجش فرهنگ مدرسه (انديشه احسان)

واکاوی و سنجش فرهنگ مدرسه

اندیشه احسان

260,000 ریال

195,000 ریال

انسان شناسي (انديشه احسان)

انسان شناسی

اندیشه احسان

1,050,000 ریال

787,500 ریال

علم و تبعيض جنسيتي (آموت)

علم و تبعیض جنسیتی

آموت

330,000 ریال

231,000 ریال