فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای روان کاوی

دسته بندی ها

(322)
(1)
(1)
(3)

موضوع های اصلی

(1)
(2)
(1)
(306)
(1)
(8)
(1)
(1)
(3)
(3)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(4)
(289)
(1)
(3)
(11)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)

انتشارات

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(2)
(7)
(1)
(6)
(12)
(1)
(4)
(27)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(10)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(9)
(4)
(2)
(1)
(5)
(1)
(13)
(1)
(38)
(15)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(10)
(4)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(7)
(28)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(8)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(44)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(17)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
(1)
(4)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
327 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای روان کاوی

دسته بندی ها

(322)
(1)
(1)
(3)

موضوع های اصلی

(1)
(2)
(1)
(306)
(1)
(8)
(1)
(1)
(3)
(3)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(4)
(289)
(1)
(3)
(11)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)

انتشارات

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(2)
(7)
(1)
(6)
(12)
(1)
(4)
(27)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(10)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(9)
(4)
(2)
(1)
(5)
(1)
(13)
(1)
(38)
(15)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(10)
(4)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(7)
(28)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(8)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(44)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(17)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
(1)
(4)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
327 محصول
نظري اجمالي به اصول و قواعد باليني در روانکاوي کودک (نشر ني)

نظری اجمالی به اصول و قواعد بالینی در روانکاوی کودک

نشر نی

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

روانکاوي و ايمان (قطره)

روانکاوی و ایمان

قطره

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

روانشناسي تاريک (گويا)

روانشناسی تاریک

گویا

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

روان کاوي و تکرار (نشانه)

روان کاوی و تکرار

نشانه

1,000,000 ریال

800,000 ریال

خلاقه خواني (نگاه)

خلاقه خوانی

نگاه

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

اختلالات رواني 7 : اعتياد (نگاه)

اختلالات روانی 7 : اعتیاد

نگاه

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

اختلالات رواني 1 : اسکيزوفرني (نگاه)

اختلالات روانی 1 : اسکیزوفرنی

نگاه

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

اختلالات رواني 3 : زخم زدن و آسيب زدن به خود (نگاه)

اختلالات روانی 3 : زخم زدن و آسیب زدن به خود

نگاه

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

اختلالات رواني 4 : اختلالات خوردن (نگاه)

اختلالات روانی 4 : اختلالات خوردن

نگاه

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

اختلالات رواني 6 : آلزايمر و ديگر بيماري‌هاي زوال عقل (نگاه)

اختلالات روانی 6 : آلزایمر و دیگر بیماریهای زوال عقل

نگاه

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

اختلالات رواني 5 : اختلالات خواب (نگاه)

اختلالات روانی 5 : اختلالات خواب

نگاه

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

بدباوري (پازل)

بدباوری

پازل

2,890,000 ریال

2,312,000 ریال

لويناس مکتب فرانکفورت و روانکاوي (ققنوس)

لویناس مکتب فرانکفورت و روانکاوی

ققنوس

2,100,000 ریال

1,785,000 ریال

دشواري زندگي (ميلکان)

دشواری زندگی

میلکان

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

مجموعه آثار يادبود دانلد وينيکات (قطره)

مجموعه آثار یادبود دانلد وینیکات

قطره

2,150,000 ریال

1,720,000 ریال

روان‌هاي مريض ذهن‌هاي سالم (کوله پشتي)

روان‌های مریض ذهن‌های سالم

کوله پشتی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

چرا دودل بودن آن‌قدرها هم بد نيست؟ (بيدگل)

چرا دودل بودن آن‌قدرها هم بد نیست؟

بیدگل

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

راهنماي سفر دروني (ميلکان)

راهنمای سفر درونی

میلکان

2,290,000 ریال

1,832,000 ریال

سين سوگ عين عشق (ديوار_چشمه)

سین سوگ عین عشق

دیوار-چشمه

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

بدن فراموش نمي‌کند (ميلکان)

بدن فراموش نمیکند

میلکان

3,850,000 ریال

3,080,000 ریال

مغز و تاريخ (فرهنگ نشر نو)

مغز و تاریخ

فرهنگ نشر نو

2,000,000 ریال

2,000,000 ریال

روان‌شناسي شطرنج (ققنوس)

روان‌شناسی شطرنج

ققنوس

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

روان کاوي (کرگدن)

روان کاوی

کرگدن

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

تداعي آزاد (قطره)

تداعی آزاد

قطره

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

سمينار ژاک لکان (گستره)

سمینار ژاک لکان

گستره

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

لکان (هزاره سوم انديشه)

لکان

هزاره سوم اندیشه

1,580,000 ریال

1,264,000 ریال

نه نوشتار از فرويد (کتابستان بر خط)

نه نوشتار از فروید

کتابستان برخط

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

تيپ هاي شخصيت (کتاب پارسه)

تیپ های شخصیت

کتاب پارسه

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

صبح به خير هيولا (نيماژ)

صبح به خیر هیولا

نیماژ

3,800,000 ریال

3,230,000 ریال

دايره المعارف روانکاوي فرويد-لکان (نشرني)

دایره المعارف روانکاوی فروید-لکان

نشر نی

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

فرهنگ مفاهيم و اصطلاحات روان شناسي يونگي (مهرانديش)

فرهنگ مفاهیم و اصطلاحات روان شناسی یونگی

مهر اندیش

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

عشق و فقدان (قطره)

عشق و فقدان

قطره

2,850,000 ریال

2,280,000 ریال

فرويد شکل گيري يک توهم (ايشکا)

فروید شکل گیری یک توهم

ایشکا

8,000,000 ریال

6,400,000 ریال

روانشناسي تحليلي (مصدق)

روانشناسی تحلیلی

مصدق

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

ليبيدو (نگاه)

لیبیدو

نگاه

825,000 ریال

660,000 ریال

ضمير ناآگاه (نگاه)

ضمیر ناآگاه

نگاه

825,000 ریال

660,000 ریال

اضطراب (نگاه)

اضطراب

نگاه

825,000 ریال

660,000 ریال

فوبيا (نگاه)

فوبیا

نگاه

825,000 ریال

660,000 ریال

متولد برج بابل (نيماژ)

متولد برج بابل

نیماژ

1,900,000 ریال

1,615,000 ریال

پايان ناخرسندي (ققنوس)

پایان ناخرسندی

ققنوس

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

خودشيفتگي (نگاه)

خودشیفتگی

نگاه

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

دفترهاي فرويدي 8 جلدي قابدار (نگاه)

دفترهای فرویدی 8 جلدی قابدار

نگاه

12,650,000 ریال

10,120,000 ریال

ايگو و آرکتايپ (مهرانديش)

ایگو و آرکتایپ

مهر اندیش

3,150,000 ریال

2,520,000 ریال

لکان (خوب)

لکان

خوب

3,290,000 ریال

2,632,000 ریال

صد سالگي آن سوي لذت (پل فيروزه)

صد سالگی آن سوی لذت

پل فیروزه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

مداخلات روان پويشي در دوران بارداري و نوزادي (قطره)

مداخلات روان پویشی در دوران بارداری و نوزادی

قطره

3,750,000 ریال

3,000,000 ریال

لاکان - هيچکاک (ققنوس)

لاکان - هیچکاک

ققنوس

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

اديپ ميل آتشين کودک (لگا)

ادیپ میل آتشین کودک

لگا

980,000 ریال

784,000 ریال

داستايفسکي يا سيل زبان (شوند)

داستایفسکی یا سیل زبان

شوند

850,000 ریال

680,000 ریال

بيماري هاي روان تني از منظر روانکاوي معاصر (قطره)

بیماری های روان تنی از منظر روانکاوی معاصر

قطره

2,650,000 ریال

2,120,000 ریال

خود فرويد چه گفت (طرح نو)

خود فروید چه گفت

طرح نو

2,350,000 ریال

1,997,500 ریال

ايگو دشمن شماست (آموخته)

ایگو دشمن شماست

آموخته

1,820,000 ریال

1,456,000 ریال

اصول روان شناسي باليني و مشاوره (روان شناسي و هنر)

اصول روان شناسی بالینی و مشاوره

روانشناسی و هنر

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

درس گفتارهاي مقدماتي روانکاوي (قطره)

درس گفتارهای مقدماتی روانکاوی

قطره

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

روايت يک کودکي سخت (بينش نو)

روایت یک کودکی سخت

بینش نو

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

مغاک جنون (فرهنگ نشر نو)

مغاک جنون

فرهنگ نشر نو

1,850,000 ریال

1,850,000 ریال

بي رحمي چيزها (قطره)

بی رحمی چیزها

قطره

1,050,000 ریال

840,000 ریال

موهبت هاي روان شناختي (نگاه معاصر)

موهبت های روان شناختی

نگاه معاصر

360,000 ریال

288,000 ریال

مقدمه اي بر روانکاوي (آده)

مقدمه ای بر روانکاوی

آده

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

يونگ (جامي)

یونگ

جامی

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

هم زماني (نيماژ)

هم زمانی

نیماژ

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال

عشق ويژگي جنسي مادرسالاري و جنسيت (آشيان)

عشق ویژگی جنسی مادرسالاری و جنسیت

آشیان

900,000 ریال

720,000 ریال

فرويد در زمانه خودش و ما (خوب)

فروید در زمانه خودش و ما

خوب

4,180,000 ریال

3,344,000 ریال

عشق انتقالي (نگاه)

عشق انتقالی

نگاه

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

پديده هاي ناخودآگاه (ثالث)

پدیده های ناخودآگاه

ثالث

1,100,000 ریال

880,000 ریال

دو جستار در روان کاوي (پل فيروزه)

دو جستار در روان کاوی

پل فیروزه

350,000 ریال

280,000 ریال

پنج درس در تئوري روان کاوي ژک لکان (نگاه)

پنج درس در تئوری روان کاوی ژک لکان

نگاه

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

چرا هميشه همان اشتباهات را تکرار ميکنيم ؟ (لگا)

چرا همیشه همان اشتباهات را تکرار میکنیم ؟

لگا

690,000 ریال

552,000 ریال

فرويد خواني (پل فيروزه)

فروید خوانی

پل فیروزه

1,200,000 ریال

960,000 ریال

ديدار با حکيمان جان (ماهريس)

دیدار با حکیمان جان

ماهریس

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

نظريه روانکاوانه فيلم و قاعده بازي (فرهنگ نشر نو)

نظریه روانکاوانه فیلم و قاعده بازی

فرهنگ نشر نو

960,000 ریال

960,000 ریال

الکترا در برابر اديپ (قطره)

الکترا در برابر ادیپ

قطره

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

تحليل رويا (افکار)

تحلیل رویا

افکار

7,800,000 ریال

6,240,000 ریال

د و وينيکات در قاب زندگي نامه (بينش نو)

د و وینیکات در قاب زندگی نامه

بینش نو

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

دوپارگي ايگو در فرآيند دفاعي (نگاه)

دوپارگی ایگو در فرآیند دفاعی

نگاه

950,000 ریال

760,000 ریال

خيال ورزي هاي روانکاو (قطره)

خیال ورزی های روانکاو

قطره

650,000 ریال

520,000 ریال

ماتريس ذهن (فرهنگ نشر نو)

ماتریس ذهن

فرهنگ نشر نو

1,900,000 ریال

1,900,000 ریال

آشنايي با يونگ (مصدق)

آشنایی با یونگ

مصدق

800,000 ریال

640,000 ریال

مسائل فلسفي در مشاوره و روان درماني (شب خيز)

مسائل فلسفی در مشاوره و روان درمانی

نشر شب خیز

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

فرويدگرايي (لاهيتا)

فرویدگرایی

لاهیتا

1,100,000 ریال

880,000 ریال

برايت چه اتفاقي افتاد؟ (شمعدوني)

برایت چه اتفاقی افتاد؟

شمعدونی

1,260,000 ریال

1,008,000 ریال

دگرديسي هاي روان و نمادهايش (کتاب پارسه)

دگردیسی های روان و نمادهایش

کتاب پارسه

7,500,000 ریال

6,000,000 ریال

مسئله بودن يا نبودن: عشق، فقدان و آنچه در پايان اهميت دارد (ققنوس)

مسئله بودن یا نبودن: عشق، فقدان و آنچه در پایان اهمیت دارد

ققنوس

1,600,000 ریال

1,360,000 ریال

روان درماني در عمل (جامي)

روان درمانی در عمل

جامی

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

شايد بهتره با يکي حرف بزني (ققنوس)

شاید بهتره با یکی حرف بزنی

ققنوس

4,500,000 ریال

3,825,000 ریال

رويارويي در سوپرويژن (قطره)

رویارویی در سوپرویژن

قطره

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

تشريح روان (مهر انديش)

تشریح روان

مهر اندیش

970,000 ریال

776,000 ریال

رويا، فانتزي و هنر (شوند)

رویا، فانتزی و هنر

شوند

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

نمايش هاي تن (هنوز)

نمایش های تن

هنوز

990,000 ریال

792,000 ریال

اشتياق به جهل (برج)

اشتیاق به جهل

برج

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

چرا روان درماني موثر است؟ (بينش نو)

چرا روان درمانی موثر است؟

بینش نو

910,000 ریال

728,000 ریال

امر غريب (شوند)

امر غریب

شوند

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

آثار و انديشه هاي زيگموند فرويد (فرهنگ نشر نو)

آثار و اندیشه های زیگموند فروید

فرهنگ نشر نو

1,400,000 ریال

1,400,000 ریال

دکترهاي اعصاب (نشر نو)

دکترهای اعصاب

فرهنگ نشر نو

1,800,000 ریال

1,800,000 ریال

رساله و شرح آينده يک خيال (نگاه)

رساله و شرح آینده یک خیال

نگاه

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

دلايل خوب براي احساس هاي بد (پندار تابان)

دلایل خوب برای احساس های بد

پندار تابان

2,695,000 ریال

2,156,000 ریال

درآمدي نو بر روانکاوي (فرهنگ نشر نو)

درآمدی نو بر روانکاوی

فرهنگ نشر نو

4,300,000 ریال

4,300,000 ریال

لکان (ثالث)

لکان

ثالث

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

افسون افسانه ها (هرمس)

افسون افسانه ها

هرمس‏

1,570,000 ریال

1,256,000 ریال

اروس و تمدن (چشمه)

اروس و تمدن

چشمه

2,900,000 ریال

2,465,000 ریال

چگونه ديگران را روانکاوي کنيم (شمعدوني)

چگونه دیگران را روانکاوی کنیم

شمعدونی

620,000 ریال

496,000 ریال

فرويد و ليدي مکبث (شب خيز)

فروید و لیدی مکبث

نشر شب خیز

790,000 ریال

632,000 ریال

لکان در قابي ديگر (شوند)

لکان در قابی دیگر

شوند

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

رسالت زيگموند فرويد (علمي و فرهنگي)

رسالت زیگموند فروید

علمی و فرهنگی

730,000 ریال

584,000 ریال

دلهره هاي کودکي (فرهنگ نشر نو)

دلهره های کودکی

فرهنگ نشر نو

1,800,000 ریال

1,800,000 ریال

من شدن: خاطرات يک روان پزشک (پندار تابان)

من شدن: خاطرات یک روان پزشک

پندار تابان

2,345,000 ریال

1,876,000 ریال

معناي خوابي که ديدم چيست؟ (بنياد فرهنگ زندگي)

معنای خوابی که دیدم چیست؟

بنیاد فرهنگ زندگی

1,560,000 ریال

1,248,000 ریال

تئاتر بدن: رويکرد روانکاوانه به بيماري هاي روان تني (قطره)

تئاتر بدن: رویکرد روانکاوانه به بیماری های روان تنی

قطره

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

سرشت راستين انسان (اختران)

سرشت راستین انسان

اختران

400,000 ریال

320,000 ریال

نقشه ي روح (ليوسا)

نقشه ی روح

لیوسا

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

روانشناسي تحليلي (جامي)

روانشناسی تحلیلی

جامی

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

زبان و جايگاه زن (نگاه)

زبان و جایگاه زن

نگاه

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

شدم آنکه هستم گالينگور (قطره)

شدم آنکه هستم گالینگور

قطره

3,650,000 ریال

2,920,000 ریال

شور ذهن: داستان زندگي زيگموند فرويد (مرواريد)

شور ذهن: داستان زندگی زیگموند فروید

مروارید

6,800,000 ریال

5,440,000 ریال

مقدمه اي بر روانشناسي فرويد (جامي)

مقدمه ای بر روانشناسی فروید

جامی

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

موسي و يکتاپرستي (نشرني)

موسی و یکتاپرستی

نشر نی

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

تفسير خواب (نامک)

تفسیر خواب

نامک

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

روانکاوي براي همه (جامي)

روانکاوی برای همه

جامی

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

بازداري ها نشانگان و اضطراب (نگاه)

بازداری ها نشانگان و اضطراب

نگاه

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

قدم اول : يونگ (شيرازه)

قدم اول : یونگ

شیرازه

1,000,000 ریال

800,000 ریال

يالوم خوانان (پندارتابان)

یالوم خوانان

پندار تابان

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

ماهيت روان درماني: ارزيابي انتقادي (چشمه)

ماهیت روان درمانی: ارزیابی انتقادی

چشمه

340,000 ریال

289,000 ریال

مقدمات روان شناسي فروم (پندار تابان)

مقدمات روان شناسی فروم

پندار تابان

1,245,000 ریال

996,000 ریال

کتاب سرخ (مصدق)

کتاب سرخ

جامی

6,800,000 ریال

5,440,000 ریال

مباني روان کاوي فرويد - لکان (نشرني)

مبانی روان کاوی فروید - لکان

نشر نی

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

تکنيک و کاربست روانکاوي (کتابستان برخط)

تکنیک و کاربست روانکاوی

کتابستان برخط

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

مراقبه و آرامش درون يا روانشناسي يوگاي کنداليني (جامي)

مراقبه و آرامش درون یا روانشناسی یوگای کندالینی

جامی

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

موهبت روان درمانگري (ققنوس)

موهبت روان درمانگری

ققنوس

1,600,000 ریال

1,360,000 ریال

خودياري در بيماري هاي عصبي (مرکز)

خودیاری در بیماری های عصبی

مرکز

680,000 ریال

544,000 ریال

روانکاوي و دين (مرواريد)

روانکاوی و دین

مروارید

950,000 ریال

760,000 ریال

موساي ميکل آنژ (جامي)

موسای میکل آنژ

جامی

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

روانکاوي وجودي (جامي)

روانکاوی وجودی

جامی

1,150,000 ریال

920,000 ریال

خود ناشناخته (جامي)

خود ناشناخته

جامی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

روانشناسي و کيمياگري (جامي)

روانشناسی و کیمیاگری

جامی

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

پنج گفتار درباره روانکاوي (جامي)

پنج گفتار درباره روانکاوی

جامی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

روش تعبير رويا (جامي)

روش تعبیر رویا

جامی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

انسان در جستجوي معناي غايي (کتاب پارسه)

انسان در جستجوی معنای غایی

کتاب پارسه

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

انسان در جستجوي هويت خويشتن (جامي)

انسان در جستجوی هویت خویشتن

جامی

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

مشکلات رواني انسان مدرن (جامي)

مشکلات روانی انسان مدرن

جامی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

روح و زندگي (جامي)

روح و زندگی

جامی

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

مقدمه اي بر روانشناسي يونگ (جامي)

مقدمه ای بر روانشناسی یونگ

جامی

900,000 ریال

720,000 ریال

من و ساز و کارهاي دفاعي (مرکز)

من و ساز و کارهای دفاعی

مرکز

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

خودکاوي (بهجت)

خودکاوی

بهجت

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

شخصيت عصبي زمانه ما (بهجت)

شخصیت عصبی زمانه ما

بهجت

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

تفسير خواب (مرکز)

تفسیر خواب

مرکز

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

پاسخ به ايوب (جامي)

پاسخ به ایوب

جامی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

داشتن يا بودن (فيروزه)

داشتن یا بودن

فیروزه

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

تمدن و ملالت هاي آن (ماهي)

تمدن و ملالت های آن

ماهی

1,000,000 ریال

800,000 ریال

نمادها و نمادگرايي (گل آذين)

نمادها و نمادگرایی

نشر گل آذین

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

هنر عشق ورزيدن (مرواريد)

هنر عشق ورزیدن

مروارید

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

نظريه فيلم مقدمه اي از طريق حواس (لوگوس)

نظریه فیلم مقدمه ای از طریق حواس

لوگوس

1,150,000 ریال

920,000 ریال

زنانگي (نگاه)

زنانگی

نگاه

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

عقل در برابر جنون (پندار تابان)

عقل در برابر جنون

پندار تابان

1,285,000 ریال

1,028,000 ریال

ناخودآگاه يک تحليل مفهومي (شوند)

ناخودآگاه یک تحلیل مفهومی

شوند

1,100,000 ریال

880,000 ریال

بر سر کوه موريه (چترنگ)

بر سر کوه موریه

چترنگ

200,000 ریال

160,000 ریال

لاکان در بودوآ (سيب سرخ)

لاکان در بودوآ

سیب سرخ

140,000 ریال

112,000 ریال

فانتزي (نگاه)

فانتزی

نگاه

825,000 ریال

660,000 ریال

شرحي بر تلويزيون لاکان (نشانه)

شرحی بر تلویزیون لاکان

نشانه

850,000 ریال

680,000 ریال

خلق شدگان يک روز گالينگور (قطره)

خلق شدگان یک روز گالینگور

قطره

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

مفهوم ساده روانکاوي (علمي فرهنگي)

مفهوم ساده روانکاوی

علمی و فرهنگی

980,000 ریال

784,000 ریال

مصائب بدن (فرهامه)

مصائب بدن

فرهامه

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

هنر درمان گالينگور (قطره)

هنر درمان گالینگور

قطره

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

ابابيل نقد (قطره)

ابابیل نقد

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

در جست و جوي خويشتن واقعي (اسبار)

در جست و جوی خویشتن واقعی

نشر اسبار

1,000,000 ریال

800,000 ریال

روايت درماني راه حل محور (دانژه)

روایت درمانی راه حل محور

دانژه

980,000 ریال

784,000 ریال

مامان و معني زندگي  (گالينگور - قطره)

مامان و معنی زندگی

قطره

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

اضطراب دفتر دوم (پندارتابان)

اضطراب دفتر دوم

پندار تابان

1,395,000 ریال

1,116,000 ریال

جوجه اردک زشت درون (بنياد فرهنگ زندگي)

جوجه اردک زشت درون

بنیاد فرهنگ زندگی

1,880,000 ریال

1,504,000 ریال

باج گيري عاطفي (پيکان)

باج گیری عاطفی

پیکان

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

تاريخ روانکاوي: مهم ترين گزارش هاي آموزشي (ققنوس)

تاریخ روانکاوی: مهم ترین گزارش های آموزشی

ققنوس

650,000 ریال

552,500 ریال

اقتدار (شيرازه)

اقتدار

شیرازه

1,200,000 ریال

960,000 ریال

کاربرد روانکاوي در نقد ادبي (مرواريد)

کاربرد روانکاوی در نقد ادبی

مروارید

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

نظريه ي روانکاوي (مرواريد)

نظریه ی روانکاوی

مروارید

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

اطاعت از اتوريته (اختران)

اطاعت از اتوریته

اختران

980,000 ریال

784,000 ریال

فرويد (فرهنگ نشر نو)

فروید

فرهنگ نشر نو

5,000,000 ریال

5,000,000 ریال

وضعيت آخر (فرهنگ نشر نو)

وضعیت آخر

فرهنگ نشر نو

2,300,000 ریال

2,300,000 ریال

کاربرد تداعي آزاد در روانکاوي کلاسيک (ققنوس)

کاربرد تداعی آزاد در روانکاوی کلاسیک

ققنوس

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

خودشناسي به روش يونگ (فرهنگ نشر نو)

خودشناسی به روش یونگ

فرهنگ نشر نو

1,750,000 ریال

1,750,000 ریال

هنر انسان شدن (فرهنگ نشر نو)

هنر انسان شدن

فرهنگ نشر نو

3,800,000 ریال

3,800,000 ریال

انسان موجودي يک روزه (ققنوس)

انسان موجودی یک روزه

ققنوس

1,600,000 ریال

1,360,000 ریال

اصول روانکاوي باليني (ققنوس)

اصول روانکاوی بالینی

ققنوس

800,000 ریال

680,000 ریال

هنر عشق ورزيدن (علمي و فرهنگي)

هنر عشق ورزیدن

علمی و فرهنگی

1,000,000 ریال

800,000 ریال

ژاک لاکان (ققنوس)

ژاک لاکان

ققنوس

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

واقعيت درماني (سايه سخن)

واقعیت درمانی

سایه سخن

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

همزاد (افکار)

همزاد

افکار

700,000 ریال

560,000 ریال

روانشناسي تصوير ذهني (شباهنگ)

روانشناسی تصویر ذهنی

شباهنگ

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

آناتومي ويرانسازي انسان (آشيان)

آناتومی ویرانسازی انسان

آشیان

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

يک فنجان چاي با بزرگان روانکاوي جهان (قطره)

یک فنجان چای با بزرگان روانکاوی جهان

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

خودم را مي سفرم (قطره)

خودم را می سفرم

قطره

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

بحران روانکاوي (مرواريد)

بحران روانکاوی

مروارید

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

روان کاوي فرهنگ عامه (مرواريد)

روان کاوی فرهنگ عامه

مروارید

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

توتم و تابو (نگاه)

توتم و تابو

نگاه

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

جزم انديشي مسيحي (مرواريد)

جزم اندیشی مسیحی

مروارید

850,000 ریال

680,000 ریال

عقل ساد جيبي (بيدگل)

عقل ساد جیبی

بیدگل

1,230,000 ریال

984,000 ریال

زبان از ياد رفته (مرواريد)

زبان از یاد رفته

مروارید

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

تحليل روانکاوانه ي آسيب هاي رواني (جامي)

تحلیل روانکاوانه ی آسیب های روانی

جامی

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

کودکي را مي زنند (نشر ني)

کودکی را می زنند

نشر نی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

روان شناسي توده اي و تحليل اگو (نشرني)

روان شناسی توده ای و تحلیل اگو

نشر نی

980,000 ریال

784,000 ریال

تاويل رويا (پندار تابان)

تاویل رویا

پندار تابان

3,425,000 ریال

2,740,000 ریال

مطلق در ذهن ايراني (قطره)

مطلق در ذهن ایرانی

قطره

500,000 ریال

400,000 ریال

ذهن آگاه (خزان)

ذهن آگاه

خزان

2,180,000 ریال

1,744,000 ریال

بيون خواني (خزان)

بیون خوانی

خزان

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

اختلالات رواني 2 : افسردگي (نگاه)

اختلالات روانی 2 : افسردگی

نگاه

1,200,000 ریال

960,000 ریال

رودخانه آگاهي (فرهنگ نشر نو)

رودخانه آگاهی

فرهنگ نشر نو

1,600,000 ریال

1,600,000 ریال

روانشناسي و دين (جامي)

روانشناسی و دین

جامی

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

آن سوي اصل لذت (پل فيروز)

آن سوی اصل لذت

پل فیروزه

650,000 ریال

520,000 ریال

نظريه ي اجتماعي و روان کاوي (گام نو)

نظریه ی اجتماعی و روان کاوی

گام نو

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

درس گفتارهاي مقدماتي درباره ي لاکان (نيماژ)

درس گفتارهای مقدماتی درباره ی لاکان

نیماژ

590,000 ریال

501,500 ریال

ملاني کلاين: ريشه هاي انديشه ها (بينش نو)

ملانی کلاین: ریشه های اندیشه ها

بینش نو

990,000 ریال

792,000 ریال

روش هاي خلاقانه طرحواره درماني (دانژه)

روش های خلاقانه طرحواره درمانی

دانژه

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

جستارهايي درباره تکوين بيماري‌هاي رواني (نگاه)

جستارهایی درباره تکوین بیماریهای روانی

نگاه

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

سلطه ي مذکر (آگه)

سلطه ی مذکر

آگه

1,160,000 ریال

928,000 ریال

شکست شاهانه (مان کتاب)

شکست شاهانه

مان کتاب

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

زندگي با روان گسيختگي (پندار تابان)

زندگی با روان گسیختگی

پندار تابان

850,000 ریال

680,000 ریال

کيمياگري: مقدمه اي بر نمادپردازي و روانشناسي (مهرانديش)

کیمیاگری: مقدمه ای بر نمادپردازی و روانشناسی

مهر اندیش

980,000 ریال

784,000 ریال

پارانويا (بينش نو)

پارانویا

بینش نو

290,000 ریال

232,000 ریال

فرويد خواني (پل فيروزه)

فروید خوانی

پل فیروزه

750,000 ریال

600,000 ریال

دومين گناه (ناهيد)

دومین گناه

ناهید

350,000 ریال

280,000 ریال

فرويد و پس از او (کتاب بهار)

فروید و پس از او

کتاب بهار

1,000,000 ریال

800,000 ریال

نظريه صرفه جويي جنسي (دانژه)

نظریه صرفه جویی جنسی

دانژه

35,000 ریال

28,000 ریال

عشق در زمانه تنهايي (شوند)

عشق در زمانه تنهایی

شوند

470,000 ریال

376,000 ریال

شناخت درماني اختلالات شخصيت (ثالث)

شناخت درمانی اختلالات شخصیت

ثالث

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

قدم اول: روان کاوي (شيرازه)

قدم اول: روان کاوی

شیرازه

600,000 ریال

480,000 ریال

قدم اول: روان درماني (شيرازه کتاب ما)

قدم اول: روان درمانی

شیرازه

400,000 ریال

320,000 ریال

مسئله اسپينوزا (صبح صادق)

مسئله اسپینوزا

صبح صادق

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

مرداب روح (نياد فرهنگ زندگي)

مرداب روح

بنیاد فرهنگ زندگی

1,580,000 ریال

1,264,000 ریال

کهن الگوهاي يونگي (نشر دف)

کهن الگوهای یونگی

نشر دف

950,000 ریال

760,000 ریال

انواع زنان (بنياد فرهنگ زندگي)

انواع زنان

بنیاد فرهنگ زندگی

3,520,000 ریال

2,816,000 ریال

طرحواره درماني براي طرحواره درمانگر (نشر اسبار)

طرحواره درمانی برای طرحواره درمانگر

نشر اسبار

550,000 ریال

440,000 ریال

پرسش گري سقراطي: در روان درماني و مشاوره (نشر اسبار)

پرسش گری سقراطی: در روان درمانی و مشاوره

نشر اسبار

350,000 ریال

280,000 ریال

درآمدي بر زيگموند فرويد (شوند)

درآمدی بر زیگموند فروید

شوند

1,200,000 ریال

960,000 ریال

دفترهاي روانکاوي 4: روانکاوي در آسيا (قطره)

دفترهای روانکاوی 4: روانکاوی در آسیا

قطره

870,000 ریال

696,000 ریال

زيگموند فرويد (ماهريس)

زیگموند فروید

ماهریس

190,000 ریال

152,000 ریال

فضايل و توانمندي هاي شخصيت روانشناسي مثبت (يارمانا)

فضایل و توانمندی های شخصیت روانشناسی مثبت

یارمانا

300,000 ریال

240,000 ریال

روانشناسي و تعليم و تربيت (جامي)

روانشناسی و تعلیم و تربیت

جامی

280,000 ریال

224,000 ریال

غلبه بر خود طرحواره ها (نسل نو انديش)

غلبه بر خود طرحواره ها

نسل‏ نواندیش

159,000 ریال

127,200 ریال

هر روز يک قدم نزديک تر شوميز (قطره)

هر روز یک قدم نزدیک تر شومیز

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

ملالت هاي تمدن (جامي)

ملالت های تمدن

جامی

220,000 ریال

176,000 ریال

افسردگي: سوگ و شکست هاي عاطفي (ما و شما)

افسردگی: سوگ و شکست های عاطفی

ما و شما

120,000 ریال

96,000 ریال

موسي و يکتاپرستي (مصدق)

موسی و یکتاپرستی

جامی

240,000 ریال

192,000 ریال

موهبت درمان (مصدق)

موهبت درمان

جامی

350,000 ریال

280,000 ریال

اضطراب دفتر اول (پندارتابان)

اضطراب دفتر اول

پندار تابان

595,000 ریال

476,000 ریال

روانشناسي و علوم غيبي (جامي)

روانشناسی و علوم غیبی

جامی

350,000 ریال

280,000 ریال

خلق شدگان يک روز شوميز (قطره)

خلق شدگان یک روز شومیز

قطره

480,000 ریال

384,000 ریال

مکتب لکان: روانکاوي در قرن بيست و يکم (اطلاعات)

مکتب لکان: روانکاوی در قرن بیست و یکم

اطلاعات

100,000 ریال

85,000 ریال

عشق و تحليل روان کاوانه (قطره)

عشق و تحلیل روان کاوانه

قطره

150,000 ریال

120,000 ریال

قواي ذهني خود را بشناسيد  (آينده درخشان)

قوای ذهنی خود را بشناسید

آینده درخشان

135,000 ریال

108,000 ریال

مقدمات روان شناسي فرويد (پندار تابان)

مقدمات روان شناسی فروید

پندار تابان

395,000 ریال

316,000 ریال

ايگو و ايد: من و نهاد (پندار تابان)

ایگو و اید: من و نهاد

پندار تابان

380,000 ریال

304,000 ریال

روياها (قطره)

رویاها

قطره

300,000 ریال

240,000 ریال

سرشت: کودک من چه مزاجي دارد؟ (قطره)

سرشت: کودک من چه مزاجی دارد؟

قطره

70,000 ریال

56,000 ریال

تکنيک هاي صندلي خالي در روان درماني (اسبار)

تکنیک های صندلی خالی در روان درمانی

نشر اسبار

950,000 ریال

760,000 ریال

سوگ (قطره)

سوگ

قطره

80,000 ریال

64,000 ریال

مکتب روان شناسي وحدت مدار (قطره)

مکتب روان شناسی وحدت مدار

قطره

180,000 ریال

144,000 ریال

روانشناسي تحليلي (مصدق)

روانشناسی تحلیلی

مصدق

240,000 ریال

192,000 ریال

آسيب شناسي زندگي روزمره (مصدق)

آسیب شناسی زندگی روزمره

جامی

440,000 ریال

352,000 ریال

افسردگي (باهدف)

افسردگی

با هدف

50,000 ریال

40,000 ریال

ترس اضطراب و وحشت (باهدف)

ترس اضطراب و وحشت

با هدف

300,000 ریال

240,000 ریال

طرحواره درماني 2 (ارجمند)

طرحواره درمانی 2

ارجمند

650,000 ریال

520,000 ریال

طرحواره درماني 1 (ارجمند)

طرحواره درمانی 1

ارجمند

990,000 ریال

792,000 ریال

غلبه بر کمال خواهي (ارجمند)

غلبه بر کمال خواهی

ارجمند

700,000 ریال

560,000 ریال

مارکسيسم و روانکاوي (نگاه)

مارکسیسم و روانکاوی

نگاه

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

اسرار هيپنوتيزم (آبانا)

اسرار هیپنوتیزم

آبانا

120,000 ریال

96,000 ریال

انسان براي خويشتن (بهجت)

انسان برای خویشتن

بهجت

350,000 ریال

280,000 ریال

رويا  (هاشمي)

رویا

هاشمی

80,000 ریال

64,000 ریال

فرهنگ روانشناسي (معين)

فرهنگ روانشناسی

معین

270,000 ریال

229,500 ریال

جهان شناسي وحدت مدار: کيمياي وحدت (قطره)

جهان شناسی وحدت مدار: کیمیای وحدت

قطره

130,000 ریال

104,000 ریال

درمان شوپنهاور (شوميز - قطره)

درمان شوپنهاور

قطره

1,000,000 ریال

800,000 ریال

سنجش : فرمول بندي و طرح درمان در رويکرد شناختي _ رفتاري (قطره)

سنجش : فرمول بندی و طرح درمان در رویکرد شناختی _ رفتاری

قطره

85,000 ریال

68,000 ریال

اديپ (نشانه )

ادیپ

نشانه

900,000 ریال

720,000 ریال

حقيقت تلخ (بنياد فرهنگ زندگي)

حقیقت تلخ

بنیاد فرهنگ زندگی

2,810,000 ریال

2,248,000 ریال

هنر درمان شوميز (قطره)

هنر درمان شومیز

قطره

680,000 ریال

544,000 ریال

مامان و معني زندگي (شوميز - قطره)

مامان و معنی زندگی

قطره

780,000 ریال

624,000 ریال

هنر درمانگري (قطره)

هنر درمانگری

قطره

90,000 ریال

72,000 ریال

چاي با فرويد (بينش نو)

چای با فروید

بینش نو

1,150,000 ریال

920,000 ریال

فرويد (علمي فرهنگي)

فروید

علمی و فرهنگی

590,000 ریال

472,000 ریال

يونگ (بينش نو)

یونگ

بینش نو

490,000 ریال

392,000 ریال

اسکيزوفرني (مرکز)

اسکیزوفرنی

مرکز

450,000 ریال

360,000 ریال

درباره ي اضطراب (شوند)

درباره ی اضطراب

شوند

160,000 ریال

128,000 ریال

ساخت دهي ها در روان کاوي (پل فيروزه)

ساخت دهی ها در روان کاوی

پل فیروزه

250,000 ریال

200,000 ریال

هر روز يک قدم نزديک تر گالينگور (قطره)

هر روز یک قدم نزدیک تر گالینگور

قطره

980,000 ریال

784,000 ریال

انقلاب اتيسم: راهبردهاي کل بدن براي نيل به زندگي بهتر (دانژه)

انقلاب اتیc