فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای اقتصاد

دسته بندی ها

(296)
(1)
(1)

موضوع های اصلی

(265)
(7)
(11)
(1)
(5)
(5)
(2)
(1)
(1)

موضوع های فرعی

(16)
(3)
(1)
(1)
(90)
(4)
(2)
(1)
(10)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(159)

انتشارات

(1)
(2)
(1)
(5)
(9)
(4)
(4)
(6)
(2)
(1)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(44)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(4)
(6)
(1)
(5)
(3)
(1)
(6)
(3)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(8)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(39)
(4)
(2)
(3)
(3)
(13)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
298 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای اقتصاد

دسته بندی ها

(296)
(1)
(1)

موضوع های اصلی

(265)
(7)
(11)
(1)
(5)
(5)
(2)
(1)
(1)

موضوع های فرعی

(16)
(3)
(1)
(1)
(90)
(4)
(2)
(1)
(10)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(159)

انتشارات

(1)
(2)
(1)
(5)
(9)
(4)
(4)
(6)
(2)
(1)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(44)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(4)
(6)
(1)
(5)
(3)
(1)
(6)
(3)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(8)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(39)
(4)
(2)
(3)
(3)
(13)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
298 محصول
نظريه‌هاي ارزش اضافي جلد اول (چرخ-چشمه)

نظریه‌های ارزش اضافی جلد اول

چرخ_چشمه

6,400,000 ریال

5,440,000 ریال

روش پژوهش در اقتصاد (دنياي اقتصاد)

روش پژوهش در اقتصاد

دنیای اقتصاد

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

دخالت دولت در اقتصاد (شيرازه)

دخالت دولت در اقتصاد

شیرازه

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

از رانت به رقابت (لوح فکر)

از رانت به رقابت

لوح فکر

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

سارودايا (کرگدن)

سارودایا

کرگدن

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

هدف ها و سياست هاي بانک مرکزي ايران (نشر ني)

هدف ها و سیاست های بانک مرکزی ایران

نشر نی

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

بانکداري بين المللي (دنياي اقتصادي)

بانکداری بین المللی

دنیای اقتصاد

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

تاريخ پول در ايران (نامک)

تاریخ پول در ایران

نامک

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

هل اول (نشر ني)

هل اول

نشر نی

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

ميرمصطفي عالي نسب و اقتصاد ملي ايران (نگارستان انديشه)

میرمصطفی عالی نسب و اقتصاد ملی ایران

نگارستان اندیشه

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

بازار آزاد و دشمنان آن (کتاب پارسه)

بازار آزاد و دشمنان آن

کتاب پارسه

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

زندگي چگونه بود؟ (نشر ني)

زندگی چگونه بود؟

نشر نی

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

نگهبان ماموت (ديوار)

نگهبان ماموت

دیوار-چشمه

1,600,000 ریال

1,360,000 ریال

علم اقتصاد و روش مکتب اتريشي (کرگدن)

علم اقتصاد و روش مکتب اتریشی

کرگدن

750,000 ریال

600,000 ریال

فمينيست نباش (نقد فرهنگ)

فمینیست نباش

نقد فرهنگ

1,150,000 ریال

920,000 ریال

فراتر از طبيعت (شوند)

فراتر از طبیعت

شوند

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

اقتصاد سياسي هند (گستره)

اقتصاد سیاسی هند

گستره

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

تحولات سياسي و اقتصادي دوره آق قيونلوها (گستره)

تحولات سیاسی و اقتصادی دوره آق قیونلوها

گستره

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

مکاتبات مارکس و انگلس جلد 3 (ژرف)

مکاتبات مارکس و انگلس جلد 3

ژرف

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

چهارچوب استراتژي (آرياناقلم)

چهارچوب استراتژی

آریانا قلم

3,180,000 ریال

2,703,000 ریال

عصيان بازاريابي (نقد فرهنگ)

عصیان بازاریابی

نقد فرهنگ

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

77 خطاي سرمايه گذاري (دنياي اقتصاد)

77 خطای سرمایه گذاری

دنیای اقتصاد

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

نوآوري هاي نهادي در نظام پولي و مالياتي ژاپن (نهادگرا)

نوآوری های نهادی در نظام پولی و مالیاتی ژاپن

نهاد گرا

1,470,000 ریال

1,176,000 ریال

استراتژي کسب و کار (دنياي اقتصاد)

استراتژی کسب و کار

دنیای اقتصاد

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

سرنوشت پول هاي جهاني (دنياي اقتصاد)

سرنوشت پول های جهانی

دنیای اقتصاد

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

فراسوي اقتصاد (دکسا)

فراسوی اقتصاد

موسسه فرهنگی دکسا

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

مقدمه اي بر سرمايه مارکس (لاهيتا)

مقدمه ای بر سرمایه مارکس

لاهیتا

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

تجسم اتوپياهاي واقعي (نشر ني)

تجسم اتوپیاهای واقعی

نشر نی

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

سرمايه سالاري متاخر و فرجام خواب (افکار)

سرمایه سالاری متاخر و فرجام خواب

افکار

1,200,000 ریال

960,000 ریال

هدف گذاري تورم و ثبات اقتصادي (دنياي اقتصاد)

هدف گذاری تورم و ثبات اقتصادی

دنیای اقتصاد

1,200,000 ریال

960,000 ریال

سرمايه مانگا (آده)

سرمایه مانگا

آده

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

اقتصاد سياسي روسيه (نگارستان انديشه)

اقتصاد سیاسی روسیه

نگارستان اندیشه

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

سرمايه داري پس از کرونا (دنياي اقتصاد)

سرمایه داری پس از کرونا

دنیای اقتصاد

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

گفتمان توسعه و تاريخ جهان (نقد فرهنگ)

گفتمان توسعه و تاریخ جهان

نقد فرهنگ

2,350,000 ریال

1,880,000 ریال

تاريخ اقتصادي همدان (روزنه)

تاریخ اقتصادی همدان

روزنه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

دولت هاي توسعه گرا (دنياي اقتصاد)

دولت های توسعه گرا

دنیای اقتصاد

1,000,000 ریال

800,000 ریال

اقتصاد فقير (دنياي اقتصاد)

اقتصاد فقیر

دنیای اقتصاد

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

سرمايه داري به سبک چيني (دياي اقتصاد)

سرمایه داری به سبک چینی

دنیای اقتصاد

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

برنامه کتاب فرانکلين در ايران (شيرازه)

برنامه کتاب فرانکلین در ایران

شیرازه

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

نظريه اقتصادي در مدل جمهوري (طرح نو)

نظریه اقتصادی در مدل جمهوری

طرح نو

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

بازخواني مارکس در عصر سرمايه داري ديجيتال  (مرکز)

بازخوانی مارکس در عصر سرمایه داری دیجیتال

مرکز

1,180,000 ریال

944,000 ریال

استراتژي بنگاه (نهادگرا)

استراتژی بنگاه

نهاد گرا

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

چرا آلماني ها بهتر انجامش مي دهند (ميلکان)

چرا آلمانی ها بهتر انجامش می دهند

میلکان

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

تحليل بنيادين بازار ارزها (دنياي اقتصاد)

تحلیل بنیادین بازار ارزها

دنیای اقتصاد

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

برآيند صفر (طرح نو)

برآیند صفر

طرح نو

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال

آدام اسميت و ثروت ملل (اميرکبير)

آدام اسمیت و ثروت ملل

امیرکبیر

1,640,000 ریال

1,394,000 ریال

علم اقتصاد و چپ (جهان کتاب)

علم اقتصاد و چپ

جهان کتاب

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

عدالت اقتصادي و حقوق طبيعي (دنياي اقتصاد)

عدالت اقتصادی و حقوق طبیعی

دنیای اقتصاد

1,200,000 ریال

960,000 ریال

پول راستين ديجيتال (دنياي اقتصاد)

پول راستین دیجیتال

دنیای اقتصاد

900,000 ریال

720,000 ریال

رقص ديالکتيک (آشيان)

رقص دیالکتیک

آشیان

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

مقدمه اي بر تنظيم گري و اقتصاد ملي (نهادگرا)

مقدمه ای بر تنظیم گری و اقتصاد ملی

نهاد گرا

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

مباني تفکرات اقتصادي و توسعه ژاپن 2 جلدي (سهامي انتشار)

مبانی تفکرات اقتصادی و توسعه ژاپن 2 جلدی

شرکت سهامی انتشار

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

واگرايي بزرگ (نشر گستره)

واگرایی بزرگ

گستره

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

مارکس سرمايه و جنون عقل اقتصادي (افکار)

مارکس سرمایه و جنون عقل اقتصادی

افکار

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

چين چگونه از شوک درماني گريخت؟ (نهادگرا)

چین چگونه از شوک درمانی گریخت؟

نهاد گرا

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

درآمدي بر اقتصاد سياسي (چشمه)

درآمدی بر اقتصاد سیاسی

چشمه

1,900,000 ریال

1,615,000 ریال

نگاهي نقادانه به اقتصاد سياسي کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا (اختران)

نگاهی نقادانه به اقتصاد سیاسی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

اختران

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

رام کردن سرمايه داري به روايت مدرسه دوباتن (کرگدن)

رام کردن سرمایه داری به روایت مدرسه دوباتن

کرگدن

1,200,000 ریال

960,000 ریال

ظهور و سقوط ملت ها (پارسه)

ظهور و سقوط ملت ها

کتاب پارسه

3,950,000 ریال

3,160,000 ریال

بازخواني روشنگرانه منظومه فکري آدام اسميت (دانشگاه مفيد)

بازخوانی روشنگرانه منظومه فکری آدام اسمیت

دانشگاه مفید

1,150,000 ریال

920,000 ریال

تفکر سريع و کند (نوين)

تفکر سریع و کند

نوین

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

تاريخ مارکسيستي سرمايه داري (نگاه)

تاریخ مارکسیستی سرمایه داری

نگاه

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

تاريخ تجارت و سرمايه گذاري صنعتي در ايران 2 جلدي (ماهريس)

تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران 2 جلدی

ماهریس

9,000,000 ریال

7,200,000 ریال

اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي (کتاب پارسه)

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

کتاب پارسه

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

کاپيتاليسم (نشرني)

کاپیتالیسم

نشر نی

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

خرد و حکمت زندگي 12: واقع گرايي سرمايه دارانه (گمان)

خرد و حکمت زندگی 12: واقع گرایی سرمایه دارانه

گمان

1,000,000 ریال

800,000 ریال

تحولات پولي و مالي ايران از 1875 تا 1932 (دنياي اقتصاد)

تحولات پولی و مالی ایران از 1875 تا 1932

دنیای اقتصاد

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

رکود بزرگ و سياست نو (دنياي اقتصاد)

رکود بزرگ و سیاست نو

دنیای اقتصاد

1,000,000 ریال

800,000 ریال

در دفاع از سرمايه داري (دنياي اقتصاد)

در دفاع از سرمایه داری

دنیای اقتصاد

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

محدوديت هاي سرمايه جلد يکم (آشيان)

محدودیت های سرمایه جلد یکم

آشیان

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

اقتصاد سياسي  ايران 2 جلدي (دنياي اقتصاد)

اقتصاد سیاسی ایران 2 جلدی

دنیای اقتصاد

7,000,000 ریال

5,600,000 ریال

نظريه اقتصادي دموکراسي (دنياي اقتصاد)

نظریه اقتصادی دموکراسی

دنیای اقتصاد

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

در بلندمدت همه مرده ايم (شيرازه)

در بلندمدت همه مرده ایم

شیرازه

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

ماليه روح مشروطه است (نهادگرا)

مالیه روح مشروطه است

نهاد گرا

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

مبارزه ايران براي استقلال اقتصادي (نهادگرا)

مبارزه ایران برای استقلال اقتصادی

نهاد گرا

730,000 ریال

584,000 ریال

تاريخ انتقادي 2: بازآرايي امپراتوري (گام نو)

تاریخ انتقادی 2: بازآرایی امپراتوری

گام نو

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

آزادي انتخاب (فرزان روز)

آزادی انتخاب

فرزان روز

3,700,000 ریال

2,960,000 ریال

معماران پول  (نهادگرا)

معماران پول

نهاد گرا

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

ميل به خودزني (شيرازه)

میل به خودزنی

شیرازه

650,000 ریال

520,000 ریال

پنجاه ابداعي که اقتصاد مدرن را شکل دادند (طرح نو)

پنجاه ابداعی که اقتصاد مدرن را شکل دادند

طرح نو

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

روايت يک فروپاشي (نهادگرا)

روایت یک فروپاشی

نهاد گرا

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

قدرت و اقتصاد نئوکلاسيک (دنياي اقتصاد)

قدرت و اقتصاد نئوکلاسیک

دنیای اقتصاد

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

سرمايه و ساختار آن (دنياي اقتصاد)

سرمایه و ساختار آن

دنیای اقتصاد

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

نظريه توسعه (گل آذين)

نظریه توسعه

نشر گل آذین

1,100,000 ریال

880,000 ریال

قدم اول: علم اقتصاد (شيرازه)

قدم اول: علم اقتصاد

شیرازه

600,000 ریال

480,000 ریال

اصول تحليل اقتصادي خرد و کلان (آماره)

اصول تحلیل اقتصادی خرد و کلان

آماره

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

شرح بازگشت اقتصاد آلمان (آماره)

شرح بازگشت اقتصاد آلمان

آماره

950,000 ریال

760,000 ریال

آموزه هاي اقتصادي (پرديس دانش)

آموزه های اقتصادی

پردیس دانش

1,200,000 ریال

960,000 ریال

همه چيز درباره سهام (بورس)

همه چیز درباره سهام

بورس

600,000 ریال

480,000 ریال

سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادي ايران (فرهنگ صبا)

سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران

فرهنگ صبا

5,600,000 ریال

4,480,000 ریال

نقد فرهنگ توسعه نيافتگي 3 (نقد فرهنگ)

نقد فرهنگ توسعه نیافتگی 3

نقد فرهنگ

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

فهم فرايند تحول اقتصادي (نهاد گرا)

فهم فرایند تحول اقتصادی

نهاد گرا

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

سرمايه: نقد اقتصاد سياسي جلد 2 (لاهيتا)

سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی جلد 2

لاهیتا

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

تاريخ عقايد اقتصادي (نشرني)

تاریخ عقاید اقتصادی

نشر نی

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

بازآفريني بازار (نشر ني)

بازآفرینی بازار

نشر نی

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

اقتصاد سياسي ايران (مرکز)

اقتصاد سیاسی ایران

مرکز

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

کليات علم اقتصاد (نشرني)

کلیات علم اقتصاد

نشر نی

5,800,000 ریال

4,640,000 ریال

راز سرمايه (نشرني)

راز سرمایه

نشر نی

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

فلسفه پول (کتاب پارسه)

فلسفه پول

کتاب پارسه

5,950,000 ریال

4,760,000 ریال

زايش سرمايه داري از چشم انداز سده بيست و يکم (ثالث)

زایش سرمایه داری از چشم انداز سده بیست و یکم

ثالث

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

صنايع آينده (دنياي اقتصاد)

صنایع آینده

دنیای اقتصاد

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

ماکس وبر و جامعه شناسي اقتصادي (دنياي اقتصاد)

ماکس وبر و جامعه شناسی اقتصادی

دنیای اقتصاد

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

کارل مارکس (ققنوس)

کارل مارکس

ققنوس

3,200,000 ریال

2,720,000 ریال

ماکس وبر (ققنوس)

ماکس وبر

ققنوس

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

نئوليبراليسم صنعت و فناوري شرکت‌هاي استارت‌آپي (آگاه)

نئولیبرالیسم صنعت و فناوری شرکت‌های استارت‌آپی

آگاه

1,680,000 ریال

1,344,000 ریال

فرهنگ اصطلاحات مالي و سرمايه داري (فرهنگ معاصر)

فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه داری

فرهنگ معاصر

3,800,000 ریال

3,040,000 ریال

جامعه هاي ماقبل صنعتي (ماهي)

جامعه های ماقبل صنعتی

ماهی

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

موقعيت تجار و صاحبان صنايع در ايران عصر پهلوي (گام نو_برخوردار)

موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی

گام نو

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

موقعيت تجار و صاحبان صنايع در ايران عصر پهلوي (گام نو_ايرواني)

موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی

گام نو

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

ماکس وبر و کارل مارکس (ققنوس)

ماکس وبر و کارل مارکس

ققنوس

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

مختصر مفيد 14: اقتصاد (ماهي)

مختصر مفید 14: اقتصاد

ماهی

650,000 ریال

650,000 ریال

پايان عصر کيمياگري (دنياي اقتصاد)

پایان عصر کیمیاگری

دنیای اقتصاد

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

روشهاي آماري در علوم رفتاري (سخن)

روشهای آماری در علوم رفتاری

سخن

1,200,000 ریال

960,000 ریال

تئوري اقتصاد خرد (نشر ني)

تئوری اقتصاد خرد

نشر نی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

نفحات نفت: جستاري در فرهنگ نفتي و مديريت دولتي (افق)

نفحات نفت: جستاری در فرهنگ نفتی و مدیریت دولتی

افق

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

اقتصاد مالي (دنياي اقتصاد)

اقتصاد مالی

دنیای اقتصاد

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

درباره مسئله يهود (اختران)

درباره مسئله یهود

اختران

600,000 ریال

480,000 ریال

افسانه توسعه (اختران)

افسانه توسعه

آمه

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

اقتصاد دانش بنيان (چشمه)

اقتصاد دانش بنیان

چشمه

180,000 ریال

153,000 ریال

تغيير مسير علم اقتصاد (نهادگرا)

تغییر مسیر علم اقتصاد

نهاد گرا

870,000 ریال

696,000 ریال

تورم و اخلاق (دنياي اقتصاد)

تورم و اخلاق

دنیای اقتصاد

700,000 ریال

560,000 ریال

چگونه هرچيزي را اندازه بگيريم (آموخته)

چگونه هرچیزی را اندازه بگیریم

آموخته

3,720,000 ریال

2,976,000 ریال

چرا هنرمندان فقيرند (علمي فرهنگي)

چرا هنرمندان فقیرند

علمی و فرهنگی

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

اقتصاد در يک درس (دنياي اقتصاد)

اقتصاد در یک درس

دنیای اقتصاد

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

تجارت بين الملل (نشرني)

تجارت بین الملل

نشر نی

580,000 ریال

464,000 ریال

اقتصاد سياسي توسعه (نگاه)

اقتصاد سیاسی توسعه

نگاه

2,850,000 ریال

2,280,000 ریال

اقتصاد ايران (نشرني)

اقتصاد ایران

نشر نی

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

اقتصاد حکم مي راند صحت و سقم اين علم ملال آور (آشيان)

اقتصاد حکم می راند صحت و سقم این علم ملال آور

آشیان

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

سياست ورزي در ايران مدرن (فرهنگ جاويد)

سیاست ورزی در ایران مدرن

فرهنگ جاوید

3,990,000 ریال

3,391,500 ریال

مارکس، سرمايه و جنون خرد اقتصادي (آشيان)

مارکس، سرمایه و جنون خرد اقتصادی

آشیان

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

دگرگوني اقتصادي (دنياي اقتصاد)

دگرگونی اقتصادی

دنیای اقتصاد

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

چين چگونه سرمايه داري شد (دنياي اقتصاد)

چین چگونه سرمایه داری شد

دنیای اقتصاد

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

تحليل داده هاي اقتصادي (دنياي اقتصاد)

تحلیل داده های اقتصادی

دنیای اقتصاد

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

تاريخ اقتصاد مارکسي 2 جلدي (دنياي اقتصاد)

تاریخ اقتصاد مارکسی 2 جلدی

دنیای اقتصاد

8,000,000 ریال

6,400,000 ریال

اقتصاد به زبان ساده (دنياي اقتصاد)

اقتصاد به زبان ساده

دنیای اقتصاد

1,000,000 ریال

800,000 ریال

در سپهر اقتصاد و سياست: منتخبي از يادداشت ها و مصاحبه ها (لوح فکر)

در سپهر اقتصاد و سیاست: منتخبی از یادداشت ها و مصاحبه ها

لوح فکر

380,000 ریال

304,000 ریال

اقتصاد به روايت ديگر (دنياي اقتصاد)

اقتصاد به روایت دیگر

دنیای اقتصاد

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

اقتصاد ايران به کدام سو مي رود؟ (دنياي اقتصاد)

اقتصاد ایران به کدام سو می رود؟

دنیای اقتصاد

7,000,000 ریال

5,600,000 ریال

آيا چين بر قرن 21 ام سيطره خواهد يافت؟ (ققنوس)

آیا چین بر قرن 21 ام سیطره خواهد یافت؟

ققنوس

850,000 ریال

722,500 ریال

عليه سرمايه (روزآمد)

علیه سرمایه

روزآمد

1,720,000 ریال

1,376,000 ریال

اقتصاد روايي (آموخته)

اقتصاد روایی

آموخته

2,980,000 ریال

2,384,000 ریال

پرچمدار اقتصاد ملي (نهادگرا) عالي نسب

پرچمدار اقتصاد ملی

نهاد گرا

600,000 ریال

480,000 ریال

فيلسوف و فقرايش (شيرازه)

فیلسوف و فقرایش

شیرازه

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

اقتصاد بدون نفت: ابتکار بزرگ دکتر مصدق (ناهيد)

اقتصاد بدون نفت: ابتکار بزرگ دکتر مصدق

ناهید

850,000 ریال

680,000 ریال

برنامه ريزي و توسعه در ايران (نشر علم)

برنامه ریزی و توسعه در ایران

نشر علم

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

برنامه ريزي در ايران 1356- 1316 (نشر ني)

برنامه ریزی در ایران 1356- 1316

نشر نی

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

اقتصاد رسانه در ايران (دنياي اقتصاد)

اقتصاد رسانه در ایران

دنیای اقتصاد

400,000 ریال

320,000 ریال

چگونگي رشد و فروپاشي اقتصاد (نشر ني)

چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد

نشر نی

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

گروندريسه: دست نوشته هاي اقتصادي 1858-1857 (لاهيتا)

گروندریسه: دست نوشته های اقتصادی 1858-1857

لاهیتا

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

صنعت و امپراتوري (ماهي)

صنعت و امپراتوری

ماهی

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

اقتصاد خوب براي دوران سخت (کتاب پارسه)

اقتصاد خوب برای دوران سخت

ماه مهر

3,950,000 ریال

3,160,000 ریال

اقتصاد خير و شر از گيل گمش تا وال استريت (فرهنگ نشر نو)

اقتصاد خیر و شر از گیل گمش تا وال استریت

فرهنگ نشر نو

4,500,000 ریال

4,500,000 ریال

نگاهي با دوربين به اقتصاد ايران: از مشروطه تاکنون (کرگدن)

نگاهی با دوربین به اقتصاد ایران: از مشروطه تاکنون

کرگدن

1,100,000 ریال

880,000 ریال

کژرفتاري (دنياي اقتصاد)

کژرفتاری

دنیای اقتصاد

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

سرمايه: نقد اقتصاد سياسي جلد 1 (لاهيتا)

سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی جلد 1

لاهیتا

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

راه بردگي (نگاه معاصر)

راه بردگی

نگاه معاصر

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

تئوري و مسائل اقتصاد خرد (نشر ني)

تئوری و مسائل اقتصاد خرد

نشر نی

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

گذار از سرمايه داري (آگاه)

گذار از سرمایه داری

آگاه

1,140,000 ریال

912,000 ریال

اقتصاد به زبان خودمان: 5پيچيدگي نظام سرمايه داري (پژواک)

اقتصاد به زبان خودمان: 5پیچیدگی نظام سرمایه داری

پژواک

450,000 ریال

360,000 ریال

اعترافات يک جنايت کار اقتصادي (اختران)

اعترافات یک جنایت کار اقتصادی

اختران

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

کليات علم اقتصاد (روزنه)

کلیات علم اقتصاد

روزنه

7,600,000 ریال

6,080,000 ریال

عصر سرمايه 1848 - 1875 (اختران)

عصر سرمایه 1848 - 1875

آمه

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

تئوري و سياست هاي اقتصاد کلان (نشرني)

تئوری و سیاست های اقتصاد کلان

نشر نی

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

نگرشي انتقادي به توسعه جماعت محور (نشرني)

نگرشی انتقادی به توسعه جماعت محور

نشر نی

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

تاريخ مختصر نئوليبراليسم (اختران)

تاریخ مختصر نئولیبرالیسم

اختران

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

برآمدن پول تاريخ مالي جهان (اختران)

برآمدن پول تاریخ مالی جهان

اختران

3,800,000 ریال

3,040,000 ریال

نظريه اقتصاد کلان (نشر ني)

نظریه اقتصاد کلان

نشر نی

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

نظريه اقتصاد خرد (نشر ني)

نظریه اقتصاد خرد

نشر نی

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

اقتصاد کلان (نشر ني)

اقتصاد کلان

نشر نی

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

مباني علم اقتصاد (نشر ني)

مبانی علم اقتصاد

نشر نی

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

اقتصاد بين الملل 2: ماليه بين الملل (نشر ني)

اقتصاد بین الملل 2: مالیه بین الملل

نشر نی

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

اقتصاد بين الملل 1: تجارت بين الملل (نشر ني)

اقتصاد بین الملل 1: تجارت بین الملل

نشر نی

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

تاريخ مختصر انديشه هاي اقتصادي (نشر ني)

تاریخ مختصر اندیشه های اقتصادی

نشر نی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

مجموعه پشت پرده مخملين 7: اقتصاد را تسخير کنيد (اختران)

مجموعه پشت پرده مخملین 7: اقتصاد را تسخیر کنید

آمه

500,000 ریال

400,000 ریال

ثروت انقلابي (ماهي)

ثروت انقلابی

ماهی

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

آخرين فرصت تغيير (لاهيتا)

آخرین فرصت تغییر

لاهیتا

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

دکترين شوک (اختران)

دکترین شوک

آمه

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

دفاع از مارکس (دمان)

دفاع از مارکس

دمان

2,690,000 ریال

2,152,000 ریال

درسگفتارهاي کاپيتال 3 جلدي (نگاه معاصر)

درسگفتارهای کاپیتال 3 جلدی

نگاه معاصر

16,000,000 ریال

12,800,000 ریال

دفاتر مالي عصر صفوي (سنگلج)

دفاتر مالی عصر صفوی

سنگلج

5,000,000 ریال

4,000,000 ریال

صدر اسلام و زايش سرمايه داري (نشر ني)

صدر اسلام و زایش سرمایه داری

نشر نی

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

جايگزين هاي سرمايه داري (سمندر)

جایگزین های سرمایه داری

سمندر

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

کارل مارکس (دنياي اقتصاد)

کارل مارکس

دنیای اقتصاد

5,000,000 ریال

4,000,000 ریال

هدف بزرگ ما (طرح نو)

هدف بزرگ ما

طرح نو

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

گفتمان توسعه و تاريخ جهاني (مرواريد)

گفتمان توسعه و تاریخ جهانی

مروارید

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

در 30 ثانيه: اقتصاد (نشر شهر)

در 30 ثانیه: اقتصاد

موسسه نشر شهر

690,000 ریال

552,000 ریال

دوستي در عصر اقتصاد (نشر ني)

دوستی در عصر اقتصاد

نشر نی

980,000 ریال

784,000 ریال

اقتصاد به زبان ساده 1: انديشه هاي بنيادي ادام اسميت (امين الضرب)

اقتصاد به زبان ساده 1: اندیشه های بنیادی ادام اسمیت

امین الضرب

350,000 ریال

280,000 ریال

اقتصاد به زبان ساده 2: انديشه هاي بنيادي جوزف شومپيتر (امين الضرب)

اقتصاد به زبان ساده 2: اندیشه های بنیادی جوزف شومپیتر

امین الضرب

300,000 ریال

240,000 ریال

ايران و بحران اقتصادي (تاريخ ايران)

ایران و بحران اقتصادی

تاریخ ایران

1,000,000 ریال

800,000 ریال

شجاعت عمل: خاطراتي از سال هاي بحران و پس از آن (دنياي اقتصاد)

شجاعت عمل: خاطراتی از سال های بحران و پس از آن

دنیای اقتصاد

5,000,000 ریال

4,000,000 ریال

اقتصاد سياسي (آگاه)

اقتصاد سیاسی

آگاه

560,000 ریال

448,000 ریال

مزارع، کارخانه ها و کارگاه ها (افکار جديد)

مزارع، کارخانه ها و کارگاه ها

افکار جدید

650,000 ریال

520,000 ریال

بازار دارايي ها در دهه 90 شمسي (نشرني)

بازار دارایی ها در دهه 90 شمسی

نشر نی

980,000 ریال

784,000 ریال

به حساب تاريخ (امين الضرب)

به حساب تاریخ

امین الضرب

850,000 ریال

680,000 ریال

کاپيتاليسم: آرمان ناشناخته (تمدن علمي)

کاپیتالیسم: آرمان ناشناخته

تمدن علمی

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

سقوط اقتصادي 2008 (اختران)

سقوط اقتصادی 2008

اختران

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

دگرديسي قدرت (انديشه احسان)

دگردیسی قدرت

اندیشه احسان

860,000 ریال

688,000 ریال

اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران: نسخه کامل (نور علم)

اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران: نسخه کامل

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

ديد اقتصادي (آريانا قلم)

دید اقتصادی

آریانا قلم

2,240,000 ریال

1,904,000 ریال

تجارت آزاد و اثرش در رشد اقتصادي (نشر علم)

تجارت آزاد و اثرش در رشد اقتصادی

نشر علم

255,000 ریال

204,000 ریال

اقتصاد سياسي سرمايه داري مدرن (شيرازه)

اقتصاد سیاسی سرمایه داری مدرن

شیرازه

550,000 ریال

440,000 ریال

اقتصاد اتريشي به زبان ساده (آماره)

اقتصاد اتریشی به زبان ساده

آماره

1,000,000 ریال

800,000 ریال

موقعيت تجار و صاحبان صنايع در ايران عصر پهلوي (گام نو_لاجوردي)

موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی

گام نو

1,200,000 ریال

960,000 ریال

مرجع کامل تحليل تکنيکال در بازارهاي سرمايه (مهربان)

مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه

مهربان

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

اقتصاد کلان نظريه ها و سياست ها جلد 1 (رافع)

اقتصاد کلان نظریه ها و سیاست ها جلد 1

رافع

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

اقتصاد کلان  نظريه ها و سياست ها جلد 2 (رافع)

اقتصاد کلان نظریه ها و سیاست ها جلد 2

رافع

800,000 ریال

640,000 ریال

سرمايه در قرن بيست و يکم (طرح نقد)

سرمایه در قرن بیست و یکم

طرح نقد

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

دنياي بي ثبات ما  (بهجت)

دنیای بی ثبات ما

بهجت

300,000 ریال

240,000 ریال

دانشنامه ي مختصر اقتصاد (مرکز)

دانشنامه ی مختصر اقتصاد

مرکز

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

جهاني شدن اقتصاد و ساختار طبقات اجتماعي در ايران (ثالث)

جهانی شدن اقتصاد و ساختار طبقات اجتماعی در ایران

ثالث

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

گفتارهايي در روش شناسي علم اقتصاد (مينوي خرد)

گفتارهایی در روش شناسی علم اقتصاد

مینوی خرد

600,000 ریال

480,000 ریال

نظريه تاريخ مارکس (اختران)

نظریه تاریخ مارکس

آمه

750,000 ریال

600,000 ریال

کارل مارکس زندگي و ديدگاه هاي از 1818 تا مانيفست (دات)

کارل مارکس زندگی و دیدگاه های از 1818 تا مانیفست

دات

450,000 ریال

360,000 ریال

زنجيره ارزش: مفاهيم وتحليل و کاربرد در توسعه و سياست گذاري (روزنه)

زنجیره ارزش: مفاهیم وتحلیل و کاربرد در توسعه و سیاست گذاری

روزنه

240,000 ریال

192,000 ریال

ادم اسميت (ماهي)

ادم اسمیت

ماهی

150,000 ریال

120,000 ریال

بحران بي پايان (مهرويستا)

بحران بی پایان

مهرویستا

600,000 ریال

480,000 ریال

ذهن و بازار (بيدگل)

ذهن و بازار

بیدگل

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

بحث برنر (ثالث)

بحث برنر

ثالث

325,000 ریال

260,000 ریال

دنيا مسطح است (ماهي)

دنیا مسطح است

ماهی

420,000 ریال

336,000 ریال

50 واقعيتي که جهان را بايد تغيير دهند (نگاه معاصر)

50 واقعیتی که جهان را باید تغییر دهند

نگاه معاصر

600,000 ریال

480,000 ریال

اقتصاد ايران به روايت اسناد در قرن نوزدهم (چشمه)

اقتصاد ایران به روایت اسناد در قرن نوزدهم

چشمه

580,000 ریال

493,000 ریال

مسائل اقتصاد کلان (رافع)

مسائل اقتصاد کلان

رافع

210,000 ریال

168,000 ریال

ديالکتيک و واسازي در اقتصاد سياسي (پژواک)

دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی

پژواک

220,000 ریال

176,000 ریال

نظريه ها و تجربه هاي توسعه (پژواک)

نظریه ها و تجربه های توسعه

پژواک

195,000 ریال

156,000 ریال

پويايي سرمايه داري (آمه)

پویایی سرمایه داری

آمه

25,000 ریال

20,000 ریال

تحليل موج هاي اليوت در بازار سرمايه (چالش)

تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه

چالش

950,000 ریال

760,000 ریال

تحليل بنيادي، تکنيکال يا ذهني؟ (چالش)

تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی؟

چالش

950,000 ریال

760,000 ریال

الگوهاي شمعي ژاپني (چالش)

الگوهای شمعی ژاپنی

چالش

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

پيروزي سياه: ايلات متحد و فقر جهاني (انديشه احسان)

پیروزی سیاه: ایلات متحد و فقر جهانی

اندیشه احسان

470,000 ریال

376,000 ریال

تئوري هاي ارزش و توزيع از زمان آدام اسميت (نشرني)

تئوری های ارزش و توزیع از زمان آدام اسمیت

نشر نی

22,000 ریال

17,600 ریال

حق برداشت مخصوص و نظام پولي جهان (نشرني)

حق برداشت مخصوص و نظام پولی جهان

نشر نی

28,000 ریال

22,400 ریال

اقتصاد سياسي نظامي گري آمريکا (نشرني)

اقتصاد سیاسی نظامی گری آمریکا

نشر نی

65,000 ریال

52,000 ریال

درآمدي بر بحران مالي جهاني (نشرني)

درآمدی بر بحران مالی جهانی

نشر نی

30,000 ریال

24,000 ریال

رشد فقرزدا (نشرني)

رشد فقرزدا

نشر نی

68,000 ریال

54,400 ریال

جهاني شدن رشد و فقر(نشرني)

جهانی شدن رشد و فقر

نشر نی

48,000 ریال

38,400 ریال

محور هاي اساسي در نظام هاي اقتصادي (نشرني)

محور های اساسی در نظام های اقتصادی

نشر نی

560,000 ریال

448,000 ریال

اصناف از انقلاب مشروطيت ايران تا انقراض قاجاريه (رسانش نوين)

اصناف از انقلاب مشروطیت ایران تا انقراض قاجاریه

رسانش نوین

1,000,000 ریال

800,000 ریال

بحران (نگاه)

بحران

نگاه

330,000 ریال

264,000 ریال

اقتصاد در ميدان عمل (امين الضرب)

اقتصاد در میدان عمل

امین الضرب

850,000 ریال

680,000 ریال

تکنوکراسي و سياستگذاري اقتصادي در ايران (لوح فکر)

تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران

لوح فکر

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

اقتصاد براي مديران (کوير)

اقتصاد برای مدیران

کویر

750,000 ریال

600,000 ریال

اقتصاد به زبان ساده (مبلغان)

اقتصاد به زبان ساده

مبلغان

3,140,000 ریال

2,512,000 ریال

زمان و پول (دنياي اقتصاد)

زمان و پول

دنیای اقتصاد

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

هم گام با مطالعات توسعه (نهادگرا)

هم گام با مطالعات توسعه

نهاد گرا

500,000 ریال

400,000 ریال

بنيان هاي خرد: اقتصاد کلان (آماره)

بنیان های خرد: اقتصاد کلان

آماره

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

پنجاه متفکر کليدي: توسعه (ثالث)

پنجاه متفکر کلیدی: توسعه

ثالث

1,280,000 ریال

1,024,000 ریال

انديشه آزادي: نگاهي از منظر اقتصاد سياسي به تجربه ايران معاصر

اندیشه آزادی: نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربه ایران معاصر

دنیای اقتصاد

400,000 ریال

320,000 ریال

نظريه هاي اقتصادي توسعه (نشرني)

نظریه های اقتصادی توسعه

نشر نی

680,000 ریال

544,000 ریال

مرزهاي نو در اقتصاد سياسي بين الملل (چاپخش)

مرزهای نو در اقتصاد سیاسی بین الملل

چاپخش

870,000 ریال

696,000 ریال

کارآفرينان صنعتي در عصر پهلوي: زندگينامه و کارنامه ي حسن تفضلي(گام نو)

کارآفرینان صنعتی در عصر پهلوی: زندگینامه و کارنامه ی حسن تفضلی

گام نو

620,000 ریال

496,000 ریال

کارل مارکس در ترازو (دنياي اقتصاد)

کارل مارکس در ترازو

دنیای اقتصاد

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

سرمايه مالي (دنياي اقتصاد)

سرمایه مالی

دنیای اقتصاد

400,000 ریال

320,000 ریال

اقتصاد چگونه کار مي کند (نياي اقتصاد)

اقتصاد چگونه کار می کند

دنیای اقتصاد

250,000 ریال

200,000 ریال

اشرافيت، سلطنت، دموکراسي (دنياي اقتصاد)

اشرافیت، سلطنت، دموکراسی

دنیای اقتصاد

150,000 ریال

120,000 ریال

حباب يا انقلاب (مازيار)

حباب یا انقلاب

مازیار

270,000 ریال

216,000 ریال

سوسياليسم بازار (بازتاب نگار)

سوسیالیسم بازار

بازتاب نگار

250,000 ریال

200,000 ریال

مارپيچ سرمايه (آزادمهر)

مارپیچ سرمایه

آزاد مهر

120,000 ریال

96,000 ریال

نظريه اقتصادي طبقه مرفه (روزآمد)

نظریه اقتصادی طبقه مرفه

روزآمد

750,000 ریال

600,000 ریال

نظريه اقتصادي دولت (کرگدن)

نظریه اقتصادی دولت

کرگدن

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

قوانين اقتصادي (نهادگرا)

قوانین اقتصادی

نهاد گرا

180,000 ریال

144,000 ریال

پيکتي: مغالطه قرن بيست و يکم (دنياي اقتصاد)

پیکتی: مغالطه قرن بیست و یکم

دنیای اقتصاد

150,000 ریال

120,000 ریال

تئوري هاي ارزش اضافي: جلد چهارم سرمايه بخش اول (سمندر)

تئوری های ارزش اضافی: جلد چهارم سرمایه بخش اول

سمندر

1,170,000 ریال

936,000 ریال

سرمايه: نقد اقتصاد سياسي جلد 3 (لاهيتا)

سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی جلد 3

لاهیتا

5,200,000 ریال

4,160,000 ریال

راهنماي علم اقتصاد از الف تا ي (امين اضرب)

راهنمای علم اقتصاد از الف تا ی

امین الضرب

750,000 ریال

600,000 ریال

برنامه ريزي در ايران (نشرني)

برنامه ریزی در ایران

نشر نی

680,000 ریال

544,000 ریال

الفباي بحران اقتصادي (سمندر)

الفبای بحران اقتصادی

سمندر

210,000 ریال

168,000 ریال

پول (فرهنگ نشر نو)

پول

فرهنگ نشر نو

960,000 ریال

960,000 ریال

فريب طعمه ها : اقتصاد سوء استفاده و فريب (فرهنگ نشر نو)

فریب طعمه ها : اقتصاد سوء استفاده و فریب

فرهنگ نشر نو

800,000 ریال

800,000 ریال

بزرگان اقتصاد (علمي و فرهنگي)

بزرگان اقتصاد

علمی و فرهنگی

1,320,000 ریال

1,056,000 ریال

کتاب هاي داميز: اقتصاد رفتاري (آوند دانش)

کتاب های دامیز: اقتصاد رفتاری

آوند دانش

480,000 ریال

384,000 ریال