فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای بازاریابی و فروش

دسته بندی ها

(2)
(352)
(2)

موضوع های اصلی

(3)
(9)
(2)
(1)
(339)
(2)

موضوع های فرعی

(2)
(2)
(328)
(1)
(9)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(6)
(28)
(11)
(1)
(43)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(11)
(1)
(10)
(5)
(1)
(7)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(23)
(1)
(1)
(6)
(3)
(1)
(12)
(2)
(7)
(1)
(4)
(3)
(1)
(34)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(10)
(1)
(7)
(13)
(2)
(1)
(1)
(2)
(5)
(8)
(4)
(4)
(1)
(10)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(6)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(4)
(1)
(11)
(2)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
356 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای بازاریابی و فروش

دسته بندی ها

(2)
(352)
(2)

موضوع های اصلی

(3)
(9)
(2)
(1)
(339)
(2)

موضوع های فرعی

(2)
(2)
(328)
(1)
(9)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(6)
(28)
(11)
(1)
(43)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(11)
(1)
(10)
(5)
(1)
(7)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(23)
(1)
(1)
(6)
(3)
(1)
(12)
(2)
(7)
(1)
(4)
(3)
(1)
(34)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(10)
(1)
(7)
(13)
(2)
(1)
(1)
(2)
(5)
(8)
(4)
(4)
(1)
(10)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(6)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(4)
(1)
(11)
(2)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
356 محصول
مدل هاي کسب و کار فين تک (تاچارا)

مدل های کسب و کار فین تک

تاچارا

2,670,000 ریال

2,002,500 ریال

زيرورو شدن برند (ديوار-چشمه)

زیرورو شدن برند

دیوار-چشمه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

مديريت منابع انساني ديجيتال (آرياناقلم)

مدیریت منابع انسانی دیجیتال

آریانا قلم

2,760,000 ریال

2,484,000 ریال

چابکي (آرياناقلم)

چابکی

آریانا قلم

3,180,000 ریال

2,862,000 ریال

طرح کسب و کار موفق (آموخته)

طرح کسب و کار موفق

آموخته

5,000,000 ریال

3,500,000 ریال

بالادست (آريانا قلم)

بالادست

آریانا قلم

2,830,000 ریال

2,547,000 ریال

تفکر طراحي در کسب و کار (آريانا قلم)

تفکر طراحی در کسب و کار

آریانا قلم

3,380,000 ریال

3,042,000 ریال

کنترل و پايش استراتژي (آريانا قلم)

کنترل و پایش استراتژی

آریانا قلم

1,480,000 ریال

1,332,000 ریال

راه و رسم گوش دادن (آريانا قلم)

راه و رسم گوش دادن

آریانا قلم

1,980,000 ریال

1,782,000 ریال

مقياس افزايي برق آسا (آريانا قلم)

مقیاس افزایی برق آسا

آریانا قلم

2,970,000 ریال

2,673,000 ریال

از بازخوردت متشکرم (آريانا قلم)

از بازخوردت متشکرم

آریانا قلم

3,300,000 ریال

2,970,000 ریال

10 مقاله که بايد خواند درباره فروش (هنوز)

10 مقاله که باید خواند درباره فروش

هنوز

1,400,000 ریال

1,050,000 ریال

سرمايه گذاري در حوزه ي رمزارزها (آوند دانش)

سرمایه گذاری در حوزه ی رمزارزها

آوند دانش

3,150,000 ریال

2,362,500 ریال

قصه پرداز کسب و کارت باش (برآيند)

قصه پرداز کسب و کارت باش

برآیند

1,650,000 ریال

1,237,500 ریال

تحليل بنيادين بازار ارزها (دنياي اقتصاد)

تحلیل بنیادین بازار ارزها

دنیای اقتصاد

2,000,000 ریال

1,500,000 ریال

مشتري محبوب من (مشکي)

مشتری محبوب من

نشر مشکی

1,550,000 ریال

1,162,500 ریال

قلاب (آموخته)

قلاب

آموخته

980,000 ریال

686,000 ریال

کفش ساز (ميلکان)

کفش ساز

میلکان

1,390,000 ریال

973,000 ریال

مهم ها را بسنجيد (نشر نوين)

مهم ها را بسنجید

نوین

1,100,000 ریال

770,000 ریال

فريب خورده تصادف (آريانا قلم)

فریب خورده تصادف

آریانا قلم

2,480,000 ریال

2,232,000 ریال

استراتژي گروه کسب و کار (آريانا قلم)

استراتژی گروه کسب و کار

آریانا قلم

2,370,000 ریال

2,133,000 ریال

خدمت بي نظير به مشتريان (دنياي اقتصاد)

خدمت بی نظیر به مشتریان

دنیای اقتصاد

500,000 ریال

375,000 ریال

بازايابي استراتژيک (هيرمند)

بازایابی استراتژیک

هیرمند

1,100,000 ریال

770,000 ریال

کاربرد هوش مصنوعي در بازاريابي (مبلغان)

کاربرد هوش مصنوعی در بازاریابی

مبلغان

1,040,000 ریال

780,000 ریال

مزيت (آموخته)

مزیت

آموخته

1,680,000 ریال

1,176,000 ریال

آزمودن ايده هاي کسب و کار  (آريانا قلم)

آزمودن ایده های کسب و کار

آریانا قلم

1,980,000 ریال

1,782,000 ریال

نسل چهارم بازاريابي (دنياي اقتصاد)

نسل چهارم بازاریابی

دنیای اقتصاد

800,000 ریال

600,000 ریال

نامه هاي بزوس (دنياي اقتصاد)

نامه های بزوس

دنیای اقتصاد

1,000,000 ریال

750,000 ریال

راهنماي مارکت پليس ها (برآيند)

راهنمای مارکت پلیس ها

برآیند

670,000 ریال

502,500 ریال

اصول مديريت تداوم کسب و کار (برآيند)

اصول مدیریت تداوم کسب و کار

برآیند

1,050,000 ریال

787,500 ریال

تحليل تکنيکال پويا (چالش)

تحلیل تکنیکال پویا

چالش

700,000 ریال

595,000 ریال

مديريت پول و کسب درآمد براي نوجوانان و جوانان (دنياي اقتصاد)

مدیریت پول و کسب درآمد برای نوجوانان و جوانان

دنیای اقتصاد

500,000 ریال

375,000 ریال

راهنماي بازاريابي محتوايي (برآيند)

راهنمای بازاریابی محتوایی

برآیند

710,000 ریال

532,500 ریال

برنامه محتوايي يک ساعته (برآيند)

برنامه محتوایی یک ساعته

برآیند

830,000 ریال

622,500 ریال

مشتريان گرسنه (برآيند)

مشتریان گرسنه

برآیند

780,000 ریال

585,000 ریال

ساستک (برآيند)

ساستک

برآیند

1,170,000 ریال

877,500 ریال

افزايش ميزان وفاداري مشتري (پندار تابان)

افزایش میزان وفاداری مشتری

پندار تابان

1,345,000 ریال

1,008,750 ریال

بازاريابي 5/0: فناوري براي بشريت (مهربان)

بازاریابی 5/0: فناوری برای بشریت

مهربان

1,000,000 ریال

750,000 ریال

هنر برند شدن

هنر برند شدن راهنمای ساخت و دستیابی به برند شخصی در عصر دیجیتال

برآیند

1,070,000 ریال

802,500 ریال

هنر مذاکره: براي بازارياب ها، فروشنده ها و سرمايه گذارها (کتاب پارسه)

هنر مذاکره: برای بازاریاب ها، فروشنده ها و سرمایه گذارها

کتاب پارسه

2,950,000 ریال

2,212,500 ریال

حرکت جهان به سمت يک تکنولوژي: ايلان ماسک (انديشه کهن)

حرکت جهان به سمت یک تکنولوژی: ایلان ماسک

اندیشه کهن

250,000 ریال

187,500 ریال

پاداش برند (سيته)

پاداش برند

سیته

700,000 ریال

525,000 ریال

خودآموز  بورس (بورس)

خودآموز بورس

بورس

400,000 ریال

300,000 ریال

مديريت بازاريابي (آموخته)

مدیریت بازاریابی

آموخته

6,800,000 ریال

4,760,000 ریال

روانشناسي فروش (ذهن آويز)

روانشناسی فروش

ذهن آویز

1,800,000 ریال

1,350,000 ریال

شيوه گرگ (نوين)

شیوه گرگ

نوین

1,950,000 ریال

1,365,000 ریال

راه اندازي کسب و کار (آرياناقلم)

راه اندازی کسب و کار

آریانا قلم

2,100,000 ریال

1,890,000 ریال

نسل چهارم بازاريابي (آرياناقلم)

نسل چهارم بازاریابی

آریانا قلم

1,480,000 ریال

1,332,000 ریال

چگونه سرمايه گذاري در سهام را شروع کنيم (بورس)

چگونه سرمایه گذاری در سهام را شروع کنیم

بورس

500,000 ریال

375,000 ریال

قلاب (آرياناقلم)

قلاب

آریانا قلم

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

بوم استراتژي براي استارت آپ ها (سيته)

بوم استراتژی برای استارت آپ ها

سیته

900,000 ریال

675,000 ریال

نجيبانه بازي کن ولي برنده شو (نگاه نوين)

نجیبانه بازی کن ولی برنده شو

نگاه نوین

1,600,000 ریال

1,200,000 ریال

تحليل تکنيکال در بازار سرمايه (آذرين مهر)

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

3,600,000 ریال

2,700,000 ریال

ساختن (نوين)

ساختن

نوین

2,300,000 ریال

1,610,000 ریال

برنامه بازاريابي يک صفحه اي (نوين)

برنامه بازاریابی یک صفحه ای

نوین

1,200,000 ریال

840,000 ریال

جعبه ابزار کار آفريني اينترنتي (برآيند)

جعبه ابزار کار آفرینی اینترنتی

برآیند

430,000 ریال

322,500 ریال

شهريار در وال استريت (ميلکان)

شهریار در وال استریت

میلکان

520,000 ریال

364,000 ریال

500 نکته بازاريابي در شبکه هاي اجتماعي (کتاب پارسه)

500 نکته بازاریابی در شبکه های اجتماعی

کتاب پارسه

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

استارت آپ شما (هامون)

استارت آپ شما

هامون

1,350,000 ریال

1,012,500 ریال

کفش باز(ميلکان)

کفش باز

میلکان

2,290,000 ریال

1,603,000 ریال

راهبرد کسب و کار (دنياي اقتصاد)

راهبرد کسب و کار

دنیای اقتصاد

1,000,000 ریال

750,000 ریال

فرصتي دوباره (پندار تابان)

فرصتی دوباره

پندار تابان

650,000 ریال

487,500 ریال

کتاب نارنجي: هنر پايان دادن مذاکره به شيوه مطلوب و... (پندار تابان)

کتاب نارنجی: هنر پایان دادن مذاکره به شیوه مطلوب و...

پندار تابان

675,000 ریال

506,250 ریال

ديوانگان ثروت ساز (نگاه نوين)

دیوانگان ثروت ساز

نگاه نوین

900,000 ریال

675,000 ریال

بازي بي نهايت (نوين)

بازی بی نهایت

نوین

1,350,000 ریال

945,000 ریال

تکنيک هاي ساده و کاربردي در تحليل بنيادي (چالش)

تکنیک های ساده و کاربردی در تحلیل بنیادی

چالش

450,000 ریال

382,500 ریال

فروش تنها راه بقا (آموخته)

فروش تنها راه بقا

آموخته

1,160,000 ریال

812,000 ریال

اين است بازاريابي (آموخته)

این است بازاریابی

آموخته

1,860,000 ریال

1,302,000 ریال

استراتژي بازاريابي (دنياي اقتصاد)

استراتژی بازاریابی

دنیای اقتصاد

4,500,000 ریال

3,375,000 ریال

سنگفرش هر خيابان از طلاست (ماه مهر)

سنگفرش هر خیابان از طلاست

ماه مهر

2,250,000 ریال

1,687,500 ریال

فروش موفق (ذهن آويز)

فروش موفق

ذهن آویز

1,100,000 ریال

825,000 ریال

مدل هاي کسب و کار (آوند دانش)

مدل های کسب و کار

آوند دانش

2,400,000 ریال

1,800,000 ریال

علم بازاريابي شبکه اي (زمينه)

علم بازاریابی شبکه ای

زمینه

900,000 ریال

675,000 ریال

مديريت استراتژيک برند جلد 2 (سيته)

مدیریت استراتژیک برند جلد 2

سیته

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

ارز ديجيتال: راهنماي جامع چگونگي داد و ستد (نوين)

ارز دیجیتال: راهنمای جامع چگونگی داد و ستد

نوین

990,000 ریال

693,000 ریال

آن ها مي پرسند شما پاسخ دهيد (برآيند)

آن ها می پرسند شما پاسخ دهید

برآیند

850,000 ریال

637,500 ریال

هرگز سازش نکنيد (نوين)

هرگز سازش نکنید

نوین

2,250,000 ریال

1,575,000 ریال

چگونه سهام سودآور انتخاب کنيم؟ (چالش)

چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟

چالش

750,000 ریال

637,500 ریال

الفباي بورس (بورس)

الفبای بورس

بورس

500,000 ریال

375,000 ریال

کتاب طلايي: سين جيم هاي فروش (پندارتابان)

کتاب طلایی: سین جیم های فروش

پندار تابان

1,455,000 ریال

1,091,250 ریال

آشنايي با مفاهيم بورس اوراق بهادار (چالش)

آشنایی با مفاهیم بورس اوراق بهادار

چالش

320,000 ریال

272,000 ریال

قلاب شده (مهربان)

قلاب شده

مهربان

1,200,000 ریال

900,000 ریال

استراتژي اقيانوس آبي (آرياناقلم)

استراتژی اقیانوس آبی

آریانا قلم

1,790,000 ریال

1,611,000 ریال

برند سازي (آوند دانش)

برند سازی

آوند دانش

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

خلق محتوا، خلق مشتري (آموخته)

خلق محتوا، خلق مشتری

آموخته

820,000 ریال

574,000 ریال

کارخانه ي محتوا (آموخته)

کارخانه ی محتوا

آموخته

1,780,000 ریال

1,246,000 ریال

قدرت محتوا (آموخته)

قدرت محتوا

آموخته

2,960,000 ریال

2,072,000 ریال

هوش هيجاني براي مديران پروژه (آرياناقلم)

هوش هیجانی برای مدیران پروژه

آریانا قلم

2,240,000 ریال

2,016,000 ریال

بازاريابي پر محتوا (آرياناقلم)

بازاریابی پر محتوا

آریانا قلم

1,860,000 ریال

1,674,000 ریال

هر برند يک قصه است (اطراف)

هر برند یک قصه است

اطراف

1,280,000 ریال

896,000 ریال

50+1 نکته 1 ميليون توماني (دنياي اقتصاد)

50+1 نکته 1 میلیون تومانی

دنیای اقتصاد

1,000,000 ریال

750,000 ریال

آينده ي ممکن (آموخته)

آینده ی ممکن

آموخته

1,680,000 ریال

1,176,000 ریال

ذهن استراتژيست (آريانا قلم)

ذهن استراتژیست

آریانا قلم

2,300,000 ریال

2,070,000 ریال

کار آفرينان نسل بعدي (پندار تابان)

کار آفرینان نسل بعدی

پندار تابان

985,000 ریال

738,750 ریال

ديزاين يک شغل است (مشکي)

دیزاین یک شغل است

نشر مشکی

2,000,000 ریال

1,500,000 ریال

در سوم (ميلکان)

در سوم

میلکان

470,000 ریال

329,000 ریال

نسل سوم بازاريابي (آريانا قلم)

نسل سوم بازاریابی

آریانا قلم

1,380,000 ریال

1,242,000 ریال

تحليل بنيادي براي تکنيکاليست ها (چالش)

تحلیل بنیادی برای تکنیکالیست ها

چالش

850,000 ریال

722,500 ریال

کانسليم: روشي متفاوت براي کسب سود در بازار سهام (بورس)

کانسلیم: روشی متفاوت برای کسب سود در بازار سهام

بورس

500,000 ریال

375,000 ریال

بازاريابي انگيزشي (ققنوس)

بازاریابی انگیزشی

ققنوس

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

پيش بيني نوسانات بازار با تجزيه و تحليل تکنيکال (چالش)

پیش بینی نوسانات بازار با تجزیه و تحلیل تکنیکال

چالش

1,250,000 ریال

1,062,500 ریال

صفر به يک: نکاتي در مورد استارتاپ ها (نوين)

صفر به یک: نکاتی در مورد استارتاپ ها

نوین

1,350,000 ریال

945,000 ریال

گاوها و خرس ها: برسي 10 باور کليدي در بازار بورس (ميلکان)

گاوها و خرس ها: برسی 10 باور کلیدی در بازار بورس

میلکان

380,000 ریال

266,000 ریال

از سير تا پياز بازاريابي شبکه اي (ذهن آويز)

از سیر تا پیاز بازاریابی شبکه ای

ذهن آویز

900,000 ریال

675,000 ریال

10 مقاله که بايد خواند: درباره نوآوري (هنوز)

10 مقاله که باید خواند: درباره نوآوری

هنوز

720,000 ریال

540,000 ریال

10 مقاله که بايد خواند: درباره بازاريابي استراتژيک (هنوز)

10 مقاله که باید خواند: درباره بازاریابی استراتژیک

هنوز

790,000 ریال

592,500 ریال

مديريت تجربه مشتري (سيته)

مدیریت تجربه مشتری

سیته

1,300,000 ریال

975,000 ریال

جعبه ابزار بازاريابي (سيته)

جعبه ابزار بازاریابی

سیته

1,200,000 ریال

900,000 ریال

برند رهبري در سازمان (سيته)

برند رهبری در سازمان

سیته

1,100,000 ریال

825,000 ریال

برنامه ريزي بازاريابي در يک روز (سيته)

برنامه ریزی بازاریابی در یک روز

سیته

1,100,000 ریال

825,000 ریال

بازاريابي محتوا (سيته)

بازاریابی محتوا

سیته

1,100,000 ریال

825,000 ریال

بازار راه رشد شما (سيته)

بازار راه رشد شما

سیته

550,000 ریال

412,500 ریال

بهترين قصه گو برنده است (اطراف)

بهترین قصه گو برنده است

اطراف

1,620,000 ریال

1,134,000 ریال

نخبگان در بازاريابي (سيته)

نخبگان در بازاریابی

سیته

450,000 ریال

337,500 ریال

نسخه ي سوم بازاريابي (سيته)

نسخه ی سوم بازاریابی

سیته

300,000 ریال

225,000 ریال

بازاريابي کسب و کارهاي کوچک به زبان آدميزاد (هيرمند)

بازاریابی کسب و کارهای کوچک به زبان آدمیزاد

هیرمند

1,750,000 ریال

1,225,000 ریال

بازاريابي به زبان آدميزاد (هيرمند)

بازاریابی به زبان آدمیزاد

هیرمند

1,550,000 ریال

1,085,000 ریال

انقلاب شبکه هاي اجتماعي (سيته)

انقلاب شبکه های اجتماعی

سیته

750,000 ریال

562,500 ریال

اصول مهندسي بازاريابي (سيته)

اصول مهندسی بازاریابی

سیته

750,000 ریال

562,500 ریال

کتاب هاي داميز: بازاريابي (آوند دانش)

کتاب های دامیز: بازاریابی

آوند دانش

2,700,000 ریال

2,025,000 ریال

موفقيت ها و اشتباه هاي بازاريابي (آموخته)

موفقیت ها و اشتباه های بازاریابی

آموخته

3,500,000 ریال

2,450,000 ریال

همه ي بازارياب ها دروغگو هستند (آموخته)

همه ی بازاریاب ها دروغگو هستند

آموخته

2,000,000 ریال

1,400,000 ریال

شيب (آموخته)

شیب

آموخته

260,000 ریال

182,000 ریال

بازاريابي پويا (آموخته)

بازاریابی پویا

آموخته

420,000 ریال

294,000 ریال

بازاريابي خلاق (روش هاي نوين کشف ايده هاي راهگشا _آموخته)

بازاریابی خلاق

آموخته

1,580,000 ریال

1,106,000 ریال

گاو بنفش (آموخته)

گاو بنفش

آموخته

1,440,000 ریال

1,008,000 ریال

سوپراستار بازاريابي شبکه اي شويد (آموخته)

سوپراستار بازاریابی شبکه ای شوید

آموخته

240,000 ریال

168,000 ریال

بازاريابي دهان به دهان (آموخته)

بازاریابی دهان به دهان

آموخته

1,420,000 ریال

994,000 ریال

ساخت آمريکا (ميلکان)

ساخت آمریکا

میلکان

2,100,000 ریال

1,470,000 ریال

اول سود (آوين)

اول سود

پیک آوین

350,000 ریال

262,500 ریال

کتاب سبز (پندارتابان)

کتاب سبز

پندار تابان

1,250,000 ریال

937,500 ریال

هنر و دانش مذاکره (نشرني)

هنر و دانش مذاکره

نشر نی

2,200,000 ریال

1,826,000 ریال

23 نکته ي مکتوم سرمايه داري (اختران)

23 نکته ی مکتوم سرمایه داری

اختران

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

رستوران از آغاز تا پايان : ايده‌پردازي (ديوار-چشمه)

رستوران از آغاز تا پایان : ایده‌پردازی

دیوار-چشمه

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

10 مقاله که بايد خواند: درباره مديريت در دوران رکود (هنوز)

10 مقاله که باید خواند: درباره مدیریت در دوران رکود

هنوز

1,300,000 ریال

975,000 ریال

قدرت داستان گويي در کسب و کار (آريانا قلم)

قدرت داستان گویی در کسب و کار

آریانا قلم

2,760,000 ریال

2,484,000 ریال

جعبه ابزار استراتژي (آريانا قلم)

جعبه ابزار استراتژی

آریانا قلم

1,240,000 ریال

1,116,000 ریال

همسايه ميليونر (ابر سفيد)

همسایه میلیونر

ابر سفید

1,000,000 ریال

750,000 ریال

سود و ديگر هيچ (آرياناقلم)

سود و دیگر هیچ

آریانا قلم

1,480,000 ریال

1,332,000 ریال

آموزش خريد و فروش بيت کوين و ارزهاي ديجيتال (شمشاد)

آموزش خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال

شمشاد

420,000 ریال

315,000 ریال

ساخت برند در ايران از ثبت تا رونق (نگاه نوين)

ساخت برند در ایران از ثبت تا رونق

نگاه نوین

600,000 ریال

450,000 ریال

فريفته تصادف (ميردشتي)

فریفته تصادف

میردشتی

900,000 ریال

675,000 ریال

سواد مالي براي کودکان (قطره)

سواد مالی برای کودکان

قطره

620,000 ریال

496,000 ریال

برند سازي در هفت گام: راهنماي کاربردي خلق و مديريت برند (سيته)

برند سازی در هفت گام: راهنمای کاربردی خلق و مدیریت برند

سیته

850,000 ریال

637,500 ریال

چرا بيت کوين بخريم؟ (کوله پشتي)

چرا بیت کوین بخریم؟

کوله پشتی

200,000 ریال

140,000 ریال

انتخاب سهام برتر به روش تحليل بنيادي (نص)

انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی

نص

420,000 ریال

315,000 ریال

برنامه ريزي بازاريابي (برآيند)

برنامه ریزی بازاریابی

برآیند

490,000 ریال

367,500 ریال

دروغگوهاي دوست داشتني: فريب دنياي رسانه (خوب)

دروغگوهای دوست داشتنی: فریب دنیای رسانه

خوب

480,000 ریال

336,000 ریال

تجارت قرن 21 (زمينه)

تجارت قرن 21

زمینه

250,000 ریال

187,500 ریال

اصول و مباني مديريت بازاريابي (مبلغان)

اصول و مبانی مدیریت بازاریابی

مبلغان

1,350,000 ریال

1,012,500 ریال

درآمدي تصويري بر نظريه بازي (ثالث)

درآمدی تصویری بر نظریه بازی

ثالث

425,000 ریال

318,750 ریال

هنر جذب سرمايه براي استارت آپ ها (آريانا قلم)

هنر جذب سرمایه برای استارت آپ ها

آریانا قلم

560,000 ریال

504,000 ریال

تست مامان (بانژ)

تست مامان

بانژ

350,000 ریال

262,500 ریال

بازاريابي براي رقابت پذيري (سيته)

بازاریابی برای رقابت پذیری

سیته

320,000 ریال

240,000 ریال

پگاه: پرورش گسترده انديشه هوشمند (بازاريابي)

پگاه: پرورش گسترده اندیشه هوشمند

بازاریابی

750,000 ریال

562,500 ریال

جادوي کار پاره وقت (ذهن آويز)

جادوی کار پاره وقت

ذهن آویز

520,000 ریال

390,000 ریال

کتاب قرمز: رموز فروش موفق (پندار تابان)

کتاب قرمز: رموز فروش موفق

پندار تابان

795,000 ریال

596,250 ریال

تحليل تکنيکال در بازار سرمايه (چالش)

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

چالش

1,980,000 ریال

1,683,000 ریال

هوش فروش (مهربان)

هوش فروش

مهربان

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

طرح بازاريابي کسب و کارهاي کوچک (آرياناقلم)

طرح بازاریابی کسب و کارهای کوچک

آریانا قلم

1,240,000 ریال

1,116,000 ریال

90 روز تا موفقيت (مهربان)

90 روز تا موفقیت

مهربان

400,000 ریال

300,000 ریال

چگونه در بورس دو ميليون دلار بدست آوردم (چالش)

چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم

چالش

600,000 ریال

510,000 ریال

تمام بازراياب ها دروغگو هستند، داستان تعريف مي کنند (مهربان)

تمام بازرایاب ها دروغگو هستند، داستان تعریف می کنند

مهربان

320,000 ریال

240,000 ریال

حرکت به سوي اقيانوس آبي (آرياناقلم)

حرکت به سوی اقیانوس آبی

آریانا قلم

1,340,000 ریال

1,206,000 ریال

سرمايه گذار هوشمند (چالش)

سرمایه گذار هوشمند

چالش

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

رمز موفقيت در بازاريابي شبکه اي (درنا قلم)

رمز موفقیت در بازاریابی شبکه ای

درنا قلم

200,000 ریال

150,000 ریال

بازاريابي اينستاگرام از ابتدا تا انتها (تدبيرگر صانعي)

بازاریابی اینستاگرام از ابتدا تا انتها

تدبیرگرصانعی

490,000 ریال

367,500 ریال

راز هاي مديريت : وارن بافت (فرهنگ زندگي)

راز های مدیریت : وارن بافت

بنیاد فرهنگ زندگی

670,000 ریال

502,500 ریال

تجارت قرن بيست و يکم (ذهن آويز)

تجارت قرن بیست و یکم

ذهن آویز

290,000 ریال

217,500 ریال

گاو بنفش (کتيبه پارسي)

گاو بنفش

کتیبه پارسی

740,000 ریال

555,000 ریال

مجموعه تجارت جهاني 16 / همه چيز درباره ي فروش (نسل نو انديش)

مجموعه تجارت جهانی 16 / همه چیز درباره ی فروش

نسل‏ نواندیش

349,000 ریال

244,300 ریال

کوسه شکم پر 12 ميليون دلاري (بيدگل)

کوسه شکم پر 12 میلیون دلاری

بیدگل

980,000 ریال

784,000 ریال

بازاريابي در قالب يک داستان عاشقانه (آوين)

بازاریابی در قالب یک داستان عاشقانه

پیک آوین

95,000 ریال

71,250 ریال

ثروتمندان به چه مي انديشند؟ : مجموعه ثروتمندان 1 (آوين)

ثروتمندان به چه می اندیشند؟ : مجموعه ثروتمندان 1

پیک آوین

130,000 ریال

97,500 ریال

گنج دروني شما چيست (آوين)

گنج درونی شما چیست

پیک آوین

190,000 ریال

142,500 ریال

ميليونر آمازون (آوين)

میلیونر آمازون

پیک آوین

140,000 ریال

105,000 ریال

کاربردي ترين شيوه کسب ثروت در قرن معاصر (آوين)

کاربردی ترین شیوه کسب ثروت در قرن معاصر

پیک آوین

180,000 ریال

135,000 ریال

جوان و ثروتمند بازنشسته شويد (آوين)

جوان و ثروتمند بازنشسته شوید

پیک آوین

240,000 ریال

180,000 ریال

موفقيت در مذاکره (آوين)

موفقیت در مذاکره

پیک آوین

120,000 ریال

90,000 ریال

وقتي مشتري مشکل دارد (آوين)

وقتی مشتری مشکل دارد

پیک آوین

95,000 ریال

71,250 ریال

استراتژي بازاريابي صادرات (نسل نوانديش)

استراتژی بازاریابی صادرات

نسل‏ نواندیش

399,000 ریال

279,300 ریال

48 قانون قدرت (نسل نوانديش)

48 قانون قدرت

نسل‏ نواندیش

4,999,000 ریال

3,499,300 ریال

راهبردهاي رشد اقتصادي: ضد حمله (نسل نوانديش)

راهبردهای رشد اقتصادی: ضد حمله

نسل‏ نواندیش

309,000 ریال

216,300 ریال

حقايق سرد و سخت درباره کسب و کار، پول و زندگي (هامون)

حقایق سرد و سخت درباره کسب و کار، پول و زندگی

هامون

260,000 ریال

195,000 ریال

فروش تلفني به زبان آدميزاد (هيرمند)

فروش تلفنی به زبان آدمیزاد

هیرمند

585,000 ریال

409,500 ریال

مذاکره به زبان آدميزاد (هيرمند)

مذاکره به زبان آدمیزاد

هیرمند

690,000 ریال

483,000 ریال

پرسش ها:  همان پاسخ هايند (عربشاهي)

پرسش ها: همان پاسخ هایند

آقای عربشاهی

100,000 ریال

75,000 ریال

همکاريابي ممتاز (عربشاهي)

همکاریابی ممتاز

آقای عربشاهی

115,000 ریال

86,250 ریال

فروش: همکار يابي وساخت تجارت بازاريابي شبکه اي با کمک داستان (عربشاهي)

فروش: همکار یابی وساخت تجارت بازاریابی شبکه ای با کمک داستان

آقای عربشاهی

100,000 ریال

75,000 ریال

چگونه بدون برنده شدن در بخت آزمايي ثروتمند شويد (عربشاهي)

چگونه بدون برنده شدن در بخت آزمایی ثروتمند شوید

آقای عربشاهی

65,000 ریال

48,750 ریال

چگونه به سرعت به اعتماد: باور نفوذ و حسن تفاهم دست يابيم (عربشاهي)

چگونه به سرعت به اعتماد: باور نفوذ و حسن تفاهم دست یابیم

آقای عربشاهی

85,000 ریال

63,750 ریال

جايگاه بازاريابي شبکه اي در عصر الکترونيک (نسل نوانديش)

جایگاه بازاریابی شبکه ای در عصر الکترونیک

نسل‏ نواندیش

189,000 ریال

132,300 ریال

منافع سهامدار (دنياي اقتصاد)

منافع سهامدار

دنیای اقتصاد

80,000 ریال

60,000 ریال

مشتري بي صدا (بازاريابي)

مشتری بی صدا

بازاریابی

150,000 ریال

112,500 ریال

بازاريابي دهان به دهان (سيته)

بازاریابی دهان به دهان

سیته

650,000 ریال

487,500 ریال

MBA به زبان ساده (مبلغان)

MBA به زبان ساده

مبلغان

390,000 ریال

292,500 ریال

شش قانون يادگيري اثربخش در سازمان (اختران)

شش قانون یادگیری اثربخش در سازمان

آمه

320,000 ریال

256,000 ریال

چگونه با ملل مختلف مذاکره کنيم؟ / مجموعه تجارت جهاني 22 (نسل نوانديش)

چگونه با ملل مختلف مذاکره کنیم؟ / مجموعه تجارت جهانی 22

نسل‏ نواندیش

299,000 ریال

209,300 ریال

نقشه گنج (نسل نوانديش)

نقشه گنج

نسل‏ نواندیش

199,000 ریال

139,300 ریال

هوندا: داستاني از کاميابي مديريت ژاپني در آمريکا (شرکت سهامي انتشار)

هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در آمریکا

شرکت سهامی انتشار

550,000 ریال

412,500 ریال

24 استراتژي وارن بافت (چالش)

24 استراتژی وارن بافت

چالش

400,000 ریال

340,000 ریال

مفاهيم اوليه بورس به زبان ساده (چالش)

مفاهیم اولیه بورس به زبان ساده

چالش

100,000 ریال

85,000 ریال

برندينگ عاطفي (بازاريابي)

برندینگ عاطفی

بازاریابی

220,000 ریال

165,000 ریال

گلوله برفي: شناخت همه جانبه ثروتمندترين مرد دنيا (آراد کتاب)

گلوله برفی: شناخت همه جانبه ثروتمندترین مرد دنیا

آراد کتاب

1,850,000 ریال

1,387,500 ریال

دنياي علي بابا (کتاب کوچه)

دنیای علی بابا

کتاب کوچه

380,000 ریال

285,000 ریال

125 راه اثبات شده براي رسيدن به اوج در فروش بيمه (نسل نوانديش)

125 راه اثبات شده برای رسیدن به اوج در فروش بیمه

نسل‏ نواندیش

139,000 ریال

97,300 ریال

کتاب همراه بازاريابان ديجيتال (اطراف)

کتاب همراه بازاریابان دیجیتال

اطراف

140,000 ریال

98,000 ریال

موفقيت در بازاريابي شبکه اي (نسل نوانديش)

موفقیت در بازاریابی شبکه ای

نسل‏ نواندیش

119,000 ریال

83,300 ریال

مديريت فروش و فروش حضوري: با نگرش بازار ايران (بازاريابي)

مدیریت فروش و فروش حضوری: با نگرش بازار ایران

بازاریابی

370,000 ریال

277,500 ریال

فروش موفق (دنياي اقتصاد)

فروش موفق

دنیای اقتصاد

200,000 ریال

150,000 ریال

راهنماي موثر فروش (سيته)

راهنمای موثر فروش

سیته

1,100,000 ریال

825,000 ریال

معامله گر منضبط (چالش)

معامله گر منضبط

چالش

1,150,000 ریال

977,500 ریال

قوانين زبان بدن (صابرين)

قوانین زبان بدن

صابرین

350,000 ریال

262,500 ریال

راز جذب پول درايران 4 (بهارسبز)

راز جذب پول درایران 4

بهار سبز

180,000 ریال

135,000 ریال

فروش حرفه اي ارزشمند است (پيک آوين)

فروش حرفه ای ارزشمند است

پیک آوین

95,000 ریال

71,250 ریال

هواداران سينه چاک (آبانا)

هواداران سینه چاک

آبانا

70,000 ریال

52,500 ریال

بزرگ ترين بازارياب و گفتگو (عربشاهي)

بزرگ ترین بازاریاب و گفتگو

آقای عربشاهی

200,000 ریال

150,000 ریال

سوپر استار (عربشاهي)

سوپر استار

آقای عربشاهی

250,000 ریال

187,500 ریال

راه مري کي (عربشاهي)

راه مری کی

آقای عربشاهی

140,000 ریال

105,000 ریال

حرفه ي نو جلد 1 (عربشاهي)

حرفه ی نو جلد 1

آقای عربشاهی

75,000 ریال

56,250 ریال

رازهاي ناگفته بازاريابي (عربشاهي)

رازهای ناگفته بازاریابی

آقای عربشاهی

35,000 ریال

26,250 ریال

مديريت فرهنگ سازمان (مرواريد)

مدیریت فرهنگ سازمان

مروارید

70,000 ریال

49,000 ریال

موضوع پول نيست (عربشاهي)

موضوع پول نیست

آقای عربشاهی

550,000 ریال

412,500 ریال

مغناطيس: هنر جذب کسب و کار (دانش ماندگار عصر)

مغناطیس: هنر جذب کسب و کار

دانش ماندگار عصر

450,000 ریال

337,500 ریال

مارکتينگ پلن نويسي (مهربان)

مارکتینگ پلن نویسی

مهربان

900,000 ریال

675,000 ریال

تحليل موج هاي اليوت در بازار سرمايه (چالش)

تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه

چالش

950,000 ریال

807,500 ریال

تحليل بنيادي، تکنيکال يا ذهني؟ (چالش)

تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی؟

چالش

950,000 ریال

807,500 ریال

الگوهاي شمعي ژاپني (چالش)

الگوهای شمعی ژاپنی

چالش

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

بينديشيد و ثروتمند شويد (نسل نو انديش)

بیندیشید و ثروتمند شوید

نسل‏ نواندیش

399,000 ریال

279,300 ریال

فوق ستاره فروش شويد (ذهن آويز)

فوق ستاره فروش شوید

ذهن آویز

280,000 ریال

210,000 ریال

معامله گر پرايس اکشن (آراد)

معامله گر پرایس اکشن

آراد کتاب

3,450,000 ریال

2,587,500 ریال

پرايس اکشن جلد3: نکات معاملاتي (مهربان)

پرایس اکشن جلد3: نکات معاملاتی

مهربان

600,000 ریال

450,000 ریال

پرايس اکشن جلد2: استراتژي هاي معاملاتي (مهربان)

پرایس اکشن جلد2: استراتژی های معاملاتی

مهربان

1,200,000 ریال

900,000 ریال

مدل هاي کسب و کار (رسا)

مدل های کسب و کار

رسا

850,000 ریال

637,500 ریال

پرايس اکشن: محدوده هاي معامله (چالش)

پرایس اکشن: محدوده های معامله

چالش

3,350,000 ریال

2,847,500 ریال

پرايس اکشن: بازگشت ها (چالش)

پرایس اکشن: بازگشت ها

چالش

3,600,000 ریال

3,060,000 ریال

معاملات سريع اسکالپ با پرايس اکشن (مهربان)

معاملات سریع اسکالپ با پرایس اکشن

مهربان

800,000 ریال

600,000 ریال

از طمع تا وحشت در بورس (چالش)

از طمع تا وحشت در بورس

چالش

750,000 ریال

637,500 ریال

مقدمه اي بر مطالعه بازار مالي و اقتصادي هنرهاي تجسمي معاصر (مهر نوروز)

مقدمه ای بر مطالعه بازار مالی و اقتصادی هنرهای تجسمی معاصر

مهر نوروز

450,000 ریال

337,500 ریال

حرفه اي شويد (رخداد کوير)

حرفه ای شوید

رخداد کویر

750,000 ریال

562,500 ریال

حرفه اي ها (زمينه)

حرفه ای ها

زمینه

500,000 ریال

375,000 ریال

اسرار فروشندگي موفق (مبلغان)

اسرار فروشندگی موفق

مبلغان

600,000 ریال

450,000 ریال

بيت کوين (آوند دانش)

بیت کوین

آوند دانش

450,000 ریال

337,500 ریال

بازاريابي املاک و مستغلات ( ديد آور )

بازاریابی املاک و مستغلات

کتاب دیدآور

480,000 ریال

360,000 ریال

معامله به روش سامورائي ها (آراد)

معامله به روش سامورائی ها

آراد کتاب

745,000 ریال

558,750 ریال

معامله گري با ذهن آگاهانه (مهربان )

معامله گری با ذهن آگاهانه

مهربان

1,700,000 ریال

1,275,000 ریال

روان شناسي نفوذ: هنر متقاعد نمودن ديگران (رسا)

روان شناسی نفوذ: هنر متقاعد نمودن دیگران

رسا

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

لاکپشت تمام عيار (چالش)

لاکپشت تمام عیار

چالش

1,600,000 ریال

1,360,000 ریال

چگونه از مشتريانتان مراقبت کنيد (مبلغان)

چگونه از مشتریانتان مراقبت کنید

مبلغان

370,000 ریال

277,500 ریال

درک رسانه هاي اجتماعي: چگونگي برنامه ريزي براي کسب و کار (ايران)

درک رسانه های اجتماعی: چگونگی برنامه ریزی برای کسب و کار

ایران

600,000 ریال

450,000 ریال

آداب معاشرت در کار و کسب (بازاريابي)

آداب معاشرت در کار و کسب

بازاریابی

350,000 ریال

262,500 ریال

انقلاب پلت فرم (دنياي اقتصاد)

انقلاب پلت فرم

دنیای اقتصاد

1,350,000 ریال

1,012,500 ریال

هنرمندانه معامله کنيد (چالش)

هنرمندانه معامله کنید

چالش

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

چگونه مذاکره کننده بهتري شويم (سايه نيما)

چگونه مذاکره کننده بهتری شویم

سایه نیما

150,000 ریال

112,500 ریال

رهبري از بالاي خط (آرياناقلم)

رهبری از بالای خط

آریانا قلم

2,380,000 ریال

2,142,000 ریال

مديريت استراتژيک بازار (آرياناقلم)

مدیریت استراتژیک بازار

آریانا قلم

870,000 ریال

783,000 ریال

هاروارد چه چيزهايي را ياد نمي دهد (رسا)

هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد

رسا

1,750,000 ریال

1,312,500 ریال

الفباي مذاکره (دنياي اقتصاد)

الفبای مذاکره

دنیای اقتصاد

100,000 ریال

75,000 ریال

نوآفريني (آرياناقلم)

نوآفرینی

آریانا قلم

880,000 ریال

792,000 ریال

روش هاي سرمايه گذاري وارن بافت (آراد)

روش های سرمایه گذاری وارن بافت

آراد کتاب

500,000 ریال

375,000 ریال

راه اندازي کسب و کار (آدينه)

راه اندازی کسب و کار

آدینه

600,000 ریال

450,000 ریال