فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای ادبیات آلمان

دسته بندی ها

(360)
(1)
(1)
(2)

موضوع های اصلی

(342)
(2)
(3)
(1)
(1)
(12)
(1)
(2)

موضوع های فرعی

(1)
(306)
(10)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(7)
(26)
(4)

انتشارات

(2)
(1)
(6)
(1)
(7)
(20)
(2)
(1)
(4)
(5)
(1)
(1)
(1)
(11)
(6)
(1)
(1)
(2)
(21)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(24)
(16)
(8)
(1)
(9)
(4)
(2)
(3)
(3)
(2)
(2)
(40)
(1)
(2)
(14)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(17)
(4)
(2)
(1)
(3)
(43)
(1)
(4)
(6)

نویسنده ها

(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(22)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(7)
(13)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(27)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(23)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(23)
(1)
(3)
(1)
(23)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)

مترجم ها

(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(2)
(9)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(8)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(5)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(21)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(9)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(28)
(18)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(8)
(3)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
364 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای ادبیات آلمان

دسته بندی ها

(360)
(1)
(1)
(2)

موضوع های اصلی

(342)
(2)
(3)
(1)
(1)
(12)
(1)
(2)

موضوع های فرعی

(1)
(306)
(10)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(7)
(26)
(4)

انتشارات

(2)
(1)
(6)
(1)
(7)
(20)
(2)
(1)
(4)
(5)
(1)
(1)
(1)
(11)
(6)
(1)
(1)
(2)
(21)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(24)
(16)
(8)
(1)
(9)
(4)
(2)
(3)
(3)
(2)
(2)
(40)
(1)
(2)
(14)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(17)
(4)
(2)
(1)
(3)
(43)
(1)
(4)
(6)

نویسنده ها

(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(22)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(7)
(13)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(27)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(23)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(23)
(1)
(3)
(1)
(23)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)

مترجم ها

(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(2)
(9)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(8)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(5)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(21)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(9)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(28)
(18)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(8)
(3)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
364 محصول
حديث شطرنج (افق)

حدیث شطرنج

افق

1,250,000 ریال

875,000 ریال

شرح حال گوته به سعي مفيستو (فرهنگ نشر نو)

شرح حال گوته به سعی مفیستو

فرهنگ نشر نو

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

مسافر و مهتاب (فرهنگ نشر نو)

مسافر و مهتاب

فرهنگ نشر نو

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

چنگيزخان نه رويا (فرهنگ نشر نو)

چنگیزخان نه رویا

فرهنگ نشر نو

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

آنتيگونه به روايت برتولت برشت و دو داستان ديگر (افق)

آنتیگونه به روایت برتولت برشت و دو داستان دیگر

افق

1,150,000 ریال

805,000 ریال

وکيل مدافع (افکار)

وکیل مدافع

افکار

1,000,000 ریال

750,000 ریال

آخرين فرزندان توکيو (مجيد)

آخرین فرزندان توکیو

مجید

590,000 ریال

442,500 ریال

آخرش هم هيچ (ققنوس)

آخرش هم هیچ

ققنوس

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

دلهره دروازه بان هنگام ضربه پنالتي (خوب)

دلهره دروازه بان هنگام ضربه پنالتی

خوب

740,000 ریال

518,000 ریال

روزگار پيروزي هاي دروغين جيبي (برج)

روزگار پیروزی های دروغین جیبی

برج

850,000 ریال

595,000 ریال

خانه (افق)

خانه

افق

1,450,000 ریال

1,015,000 ریال

فرار بي فرجام (نشر مد)

فرار بی فرجام

نشر مد

1,200,000 ریال

900,000 ریال

ميراث (مرواريد)

میراث

مروارید

1,200,000 ریال

840,000 ریال

سفر دريايي (افق)

سفر دریایی

افق

1,300,000 ریال

910,000 ریال

وقتي که پدر سبيلش را تراشيد (ققنوس)

وقتی که پدر سبیلش را تراشید

ققنوس

650,000 ریال

552,500 ریال

آن وقت ها که هنوز ريش پدر قرمز بود (ققنوس)

آن وقت ها که هنوز ریش پدر قرمز بود

ققنوس

1,250,000 ریال

1,062,500 ریال

اين خانه از آن من است (ققنوس)

این خانه از آن من است

ققنوس

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

برهنه ميان گرگ ها (نگاه)

برهنه میان گرگ ها

نگاه

3,250,000 ریال

2,275,000 ریال

انسان در هولوسن پديدار مي شود (نشر ني)

انسان در هولوسن پدیدار می شود

نشر نی

980,000 ریال

813,400 ریال

خنوخ و قانون (افق)

خنوخ و قانون

افق

1,000,000 ریال

700,000 ریال

سال هاي شاگردي ويلهلم مايستر (کتاب فانوس)

سال های شاگردی ویلهلم مایستر

کتاب فانوس

5,400,000 ریال

4,050,000 ریال

عطر (ثالث)

عطر

ثالث

2,800,000 ریال

2,100,000 ریال

سال نو (مرواريد)

سال نو

مروارید

1,150,000 ریال

805,000 ریال

نامه ي کوتاه وداع طولاني (آده)

نامه ی کوتاه وداع طولانی

آده

890,000 ریال

667,500 ریال

به وقت عشق و مرگ (کتاب پارسه)

به وقت عشق و مرگ

کتاب پارسه

4,650,000 ریال

3,487,500 ریال

همه تنها مي ميرند (فرهنگ نشر نو)

همه تنها می میرند

فرهنگ نشر نو

4,500,000 ریال

3,825,000 ریال

پژوهش هاي يک سگ (خوب)

پژوهش های یک سگ

750,000 ریال

562,500 ریال

منشي حافظه (آده)

منشی حافظه

آده

1,350,000 ریال

1,012,500 ریال

تصوير يک سياره (قطره)

تصویر یک سیاره

قطره

300,000 ریال

240,000 ریال

قطره اشکي در اقيانوس (فرهنگ نشر نو)

قطره اشکی در اقیانوس

فرهنگ نشر نو

10,000,000 ریال

8,500,000 ریال

بچه هاي تانر (فرهنگ نشر نو)

بچه های تانر

فرهنگ نشر نو

3,500,000 ریال

2,975,000 ریال

بچه خرابه ها (ثالث)

بچه خرابه ها

ثالث

1,800,000 ریال

1,350,000 ریال

بازنشسته (برج)

بازنشسته

برج

550,000 ریال

385,000 ریال

کافکا (مهر انديش)

کافکا

مهر اندیش

880,000 ریال

660,000 ریال

اسکندر (نيماژ)

اسکندر

نیماژ

980,000 ریال

833,000 ریال

هيچ چيز تصادفي نيست (ثالث)

هیچ چیز تصادفی نیست

ثالث

2,100,000 ریال

1,575,000 ریال

انجمن زير شيرواني (بيدگل)

انجمن زیر شیروانی

بیدگل

2,120,000 ریال

1,696,000 ریال

مقلد صدا (فرهنگ نشر نو)

مقلد صدا

فرهنگ نشر نو

550,000 ریال

467,500 ریال

پريشاني هاي ترلس جوان (فرهنگ نشر نو)

پریشانی های ترلس جوان

فرهنگ نشر نو

900,000 ریال

765,000 ریال

ما که خواهريم (فرهنگ نشر نو)

ما که خواهریم

فرهنگ نشر نو

1,450,000 ریال

1,232,500 ریال

فرارهاي عاشقانه (چشمه)

فرارهای عاشقانه

چشمه

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

کوري عصاکش کور دگر (برج)

کوری عصاکش کور دگر

برج

900,000 ریال

630,000 ریال

ويتسک / نظاميان (بيدگل)

ویتسک / نظامیان

بیدگل

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

کسب و کارهاي آقاي ژوليوس سزار (نيلوفر)

کسب و کارهای آقای ژولیوس سزار

نیلوفر

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

ايوب (فرهنگ نشر نو)

ایوب

فرهنگ نشر نو

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

خانم بئاته و پسرش جيبي (ماهي)

خانم بئاته و پسرش جیبی

ماهی

850,000 ریال

637,500 ریال

زني در برلين (فرهنگ نشر نو)

زنی در برلین

فرهنگ نشر نو

3,600,000 ریال

3,060,000 ریال

سه گانه ي خواب گردها (لاهيتا)

سه گانه ی خواب گردها

لاهیتا

4,950,000 ریال

4,059,000 ریال

ترانزيت (ققنوس)

ترانزیت

ققنوس

680,000 ریال

578,000 ریال

هتل ساوي (ناهيد)

هتل ساوی

ناهید

750,000 ریال

562,500 ریال

دست نوشته هاي گمشده (روشنگران)

دست نوشته های گمشده

روشنگران و مطالعات زنان

600,000 ریال

450,000 ریال

بافته موي مادربزرگ (ثالث)

بافته موی مادربزرگ

ثالث

880,000 ریال

660,000 ریال

دنياي کوچک (نيلوفر)

دنیای کوچک

نیلوفر

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

دورماندگي (روشنگران)

دورماندگی

روشنگران و مطالعات زنان

1,200,000 ریال

900,000 ریال

عدالت (برج)

عدالت

برج

1,350,000 ریال

945,000 ریال

ازدواج هاي فيليپس بورگ (بيدگل)

ازدواج های فیلیپس بورگ

بیدگل

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

ايوب (ثالث)

ایوب

ثالث

2,000,000 ریال

1,500,000 ریال

هرکول و آغل آوگياس: نگاشت تازه - 1980 (مهر انديش)

هرکول و آغل آوگیاس: نگاشت تازه - 1980

مهر اندیش

420,000 ریال

315,000 ریال

گريز به تاريکي و پنج داستان ديگر (ماهي)

گریز به تاریکی و پنج داستان دیگر

ماهی

2,850,000 ریال

2,137,500 ریال

نامه هايي به ميلنا (شادگان)

نامه هایی به میلنا

شادگان

2,000,000 ریال

1,500,000 ریال

عقايد يک دلقک - جيبي (علمي و فرهنگي)

عقاید یک دلقک - جیبی

علمی و فرهنگی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

خاطرات زندگي (اساطير)

خاطرات زندگی

اساطیر

1,100,000 ریال

935,000 ریال

اسپرلوس (اساطير)

اسپرلوس

اساطیر

1,650,000 ریال

1,402,500 ریال

کارت پستالي براي همينگوي (نشر نو)

کارت پستالی برای همینگوی

فرهنگ نشر نو

500,000 ریال

425,000 ریال

دون کارلوس (علمي و فرهنگي)

دون کارلوس

علمی و فرهنگی

1,680,000 ریال

1,344,000 ریال

مجموعه هاينريش بل 7 جلدي قابدار  (نگاه)

مجموعه هاینریش بل 7 جلدی قابدار

نگاه

12,250,000 ریال

8,575,000 ریال

عطر (علم)

عطر

نشر علم

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

گرگ بيابان جيبي (علمي و فرهنگي)

گرگ بیابان جیبی

علمی و فرهنگی

1,000,000 ریال

800,000 ریال

گرگ بيابان (اساطير)

گرگ بیابان

اساطیر

900,000 ریال

765,000 ریال

عصيان (بيدگل)

عصیان

بیدگل

1,430,000 ریال

1,144,000 ریال

پرده خوان (فرهنگ نشر نو)

پرده خوان

فرهنگ نشر نو

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

سيماي زني در ميان جمع (آگه)

سیمای زنی در میان جمع

آگه

5,250,000 ریال

4,200,000 ریال

سوي ديگر (ماهي)

سوی دیگر

ماهی

2,400,000 ریال

1,800,000 ریال

افسانه ي ميگسار قديس (ماهي)

افسانه ی میگسار قدیس

ماهی

1,300,000 ریال

975,000 ریال

جاودانگي (نيکو نشر)

جاودانگی

نیکو

3,145,000 ریال

2,358,750 ریال

وقت رفتن(ماهي)

وقت رفتن

ماهی

1,350,000 ریال

1,012,500 ریال

هويت (نيکا)

هویت

نشر نیکا

655,000 ریال

491,250 ریال

زير دست (ماهي)

زیر دست

ماهی

1,150,000 ریال

862,500 ریال

ملاقات بانوي سالخورده (قطره)

ملاقات بانوی سالخورده

قطره

750,000 ریال

600,000 ریال

سروانتس (ماهي)

سروانتس

ماهی

430,000 ریال

322,500 ریال

مرده ها جوان مي مانند (ماهي)

مرده ها جوان می مانند

ماهی

6,700,000 ریال

5,025,000 ریال

يعقوب کذاب (ماهي)

یعقوب کذاب

ماهی

2,350,000 ریال

1,762,500 ریال

لتي پارک (افق)

لتی پارک

افق

750,000 ریال

525,000 ریال

رزهاي بئاتريس (ثالث)

رزهای بئاتریس

ثالث

4,500,000 ریال

3,375,000 ریال

افسانه و سيزده داستان ديگر (اساطير)

افسانه و سیزده داستان دیگر

اساطیر

500,000 ریال

425,000 ریال

بازگشت زرتشت و اگر جنگ ادامه يابد (اساطير)

بازگشت زرتشت و اگر جنگ ادامه یابد

اساطیر

500,000 ریال

425,000 ریال

ترس و نکبت رايش سوم (مصدق)

ترس و نکبت رایش سوم

مصدق

620,000 ریال

465,000 ریال

آن فرانک: خاطرات يک دختر جوان (کتاب پارسه)

آن فرانک: خاطرات یک دختر جوان

کتاب پارسه

3,200,000 ریال

2,400,000 ریال

اعترافات يک قاتل (ماهي)

اعترافات یک قاتل

ماهی

1,200,000 ریال

900,000 ریال

کشف سوسيس کاري (چشمه)

کشف سوسیس کاری

چشمه

680,000 ریال

544,000 ریال

عشقهاي خنده دار (روشنگران)

عشقهای خنده دار

روشنگران و مطالعات زنان

1,000,000 ریال

750,000 ریال

کتاب صوتي بار هستي (نوين کتاب گويا)

کتاب صوتی بار هستی

نوین کتاب گویا

280,000 ریال

210,000 ریال

آبروي از دست رفته کاترينا بلوم (نيلوفر)

آبروی از دست رفته کاترینا بلوم

نیلوفر

1,200,000 ریال

960,000 ریال

تنهايي پر هياهو (پارس کتاب)

تنهایی پر هیاهو

پارس کتاب

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

ارباب پونتيلا و برده اش ماتي (مرواريد)

ارباب پونتیلا و برده اش ماتی

مروارید

500,000 ریال

350,000 ریال

شيرين نيستم، فقط قند دارم (مرواريد)

شیرین نیستم، فقط قند دارم

مروارید

380,000 ریال

266,000 ریال

مهماني خداحافظي (روشنگران)

مهمانی خداحافظی

روشنگران و مطالعات زنان

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

شوخي (روشنگران)

شوخی

روشنگران و مطالعات زنان

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

بازي مهره شيشه يي (اساطير)

بازی مهره شیشه یی

اساطیر

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

چه کسي موتسارت را کشت (ماهي)

چه کسی موتسارت را کشت

ماهی

1,250,000 ریال

937,500 ریال

داستان دوست من کنولپ - جيبي (ماهي)

داستان دوست من کنولپ - جیبی

ماهی

700,000 ریال

525,000 ریال

تفنن و سرگرمي هاي مهاجران آلماني (چشمه)

تفنن و سرگرمی های مهاجران آلمانی

چشمه

620,000 ریال

496,000 ریال

ژاک و اربابش (روشنگران)

ژاک و اربابش

روشنگران و مطالعات زنان

600,000 ریال

450,000 ریال

اعجوبه (اساطير)

اعجوبه

اساطیر

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

اول عاشقي (افق)

اول عاشقی

افق

650,000 ریال

455,000 ریال

غروب روز هاي آخر پاييز و پنچري (قطره)

غروب روز های آخر پاییز و پنچری

قطره

500,000 ریال

400,000 ریال

پلنگ هاي کافکا (چشمه)

پلنگ های کافکا

چشمه

440,000 ریال

352,000 ریال

جشن بي معنايي (قطره)

جشن بی معنایی

قطره

800,000 ریال

640,000 ریال

سبکي تحمل ناپذير هستي (نيکو نشر)

سبکی تحمل ناپذیر هستی

جیحون‏

2,345,000 ریال

1,758,750 ریال

سه نفر در برف (نيلوفر)

سه نفر در برف

نیلوفر

1,100,000 ریال

880,000 ریال

زندگي گاليله (قطره)

زندگی گالیله

قطره

800,000 ریال

640,000 ریال

ماه يخ زده (افق)

ماه یخ زده

افق

1,550,000 ریال

1,085,000 ریال

چند نامه (معين)

چند نامه

معین

700,000 ریال

595,000 ریال

سلوک به سوي صبح - جيبي (ماهي)

سلوک به سوی صبح - جیبی

ماهی

650,000 ریال

487,500 ریال

ازدواج آقاي مي سي سي پي (قطره)

ازدواج آقای می سی سی پی

قطره

750,000 ریال

600,000 ریال

اشتيلر (شوميز- ماهي)

اشتیلر

ماهی

3,650,000 ریال

2,737,500 ریال

در ستايش بي سوادي (ماهي)

در ستایش بی سوادی

ماهی

400,000 ریال

300,000 ریال

بيليارد در ساعت نه و نيم  (ماهي)

بیلیارد در ساعت نه و نیم

ماهی

1,200,000 ریال

900,000 ریال

ميشائيل کلهاس و سه داستان ديگر (ماهي)

میشائیل کلهاس و سه داستان دیگر

ماهی

1,600,000 ریال

1,200,000 ریال

تمثيلات  جيبي (ماهي)

تمثیلات جیبی

ماهی

800,000 ریال

600,000 ریال

عقايد يک دلقک (جامي)

عقاید یک دلقک

جامی

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

بودنبروک ها (ماهي)

بودنبروک ها

ماهی

7,500,000 ریال

5,625,000 ریال

هويت (قطره)

هویت

قطره

700,000 ریال

560,000 ریال

محاکمه (ماهي)

محاکمه

ماهی

2,350,000 ریال

1,762,500 ریال

داستان هاي کوتاه کافکا (ماهي)

داستان های کوتاه کافکا

ماهی

5,800,000 ریال

4,350,000 ریال

مجموعه ي نامرئي (ماهي)

مجموعه ی نامرئی

ماهی

4,200,000 ریال

3,150,000 ریال

شوايک (چشمه)

شوایک

چشمه

7,800,000 ریال

6,240,000 ریال

بار هستي ( شوميز - قطره‏)

بار هستی

قطره

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

هزارتو (نيلوفر)

هزارتو

نیلوفر

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

ميهمان شب (ققنوس)

میهمان شب

ققنوس

350,000 ریال

297,500 ریال

محاکمه ژان دارک در روان (فرهنگ جاويد)

محاکمه ژان دارک در روان

فرهنگ جاوید

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

انسان نيک سچوان (نيلوفر)

انسان نیک سچوان

نیلوفر

980,000 ریال

784,000 ریال

رمان، حافظه، فراموشي (علم)

رمان، حافظه، فراموشی

نشر علم

700,000 ریال

560,000 ریال

گروه محکومين (بدرقه جاويدان)

گروه محکومین

بدرقه جاویدان

900,000 ریال

675,000 ریال

شب ليسبون جيبي (علمي و فرهنگي)

شب لیسبون جیبی

علمی و فرهنگی

1,100,000 ریال

880,000 ریال

آليس پاي آتش (چشمه)

آلیس پای آتش

چشمه

320,000 ریال

256,000 ریال

شوخي (ثالث)

شوخی

ثالث

3,800,000 ریال

2,850,000 ریال

جنگل غول ها (هرمس)

جنگل غول ها

هرمس‏

1,170,000 ریال

936,000 ریال

سفيدبرفي بايد بميرد (نگاه)

سفیدبرفی باید بمیرد

نگاه

3,250,000 ریال

2,275,000 ریال

سفر دريايي با دن کيشوت (فرهنگ نشر نو)

سفر دریایی با دن کیشوت

فرهنگ نشر نو

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

فروغ زندگي (فرهنگ معاصر)

فروغ زندگی

فرهنگ معاصر

4,900,000 ریال

4,165,000 ریال

سکونت شاعرانه (نيلوفر)

سکونت شاعرانه

نیلوفر

750,000 ریال

600,000 ریال

نامه به فليسه (نيلوفر)

نامه به فلیسه

نیلوفر

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

دکتر فاستوس (نيلوفر)

دکتر فاستوس

نیلوفر

7,250,000 ریال

5,800,000 ریال

آقاي شاخ (گل آذين)

آقای شاخ

نشر گل آذین

480,000 ریال

360,000 ریال

بازي استريندبرگ (قطره)

بازی استریندبرگ

قطره

450,000 ریال

360,000 ریال

فيزيکدان ها (قطره)

فیزیکدان ها

قطره

430,000 ریال

344,000 ریال

شويک در جنگ جهاني دوم (خوارزمي)

شویک در جنگ جهانی دوم

خوارزمی

600,000 ریال

510,000 ریال

فرانتس کافکا: مجموعه داستان ها (نيلوفر)

فرانتس کافکا: مجموعه داستان ها

نیلوفر

4,850,000 ریال

3,880,000 ریال

همه قصه هاي برادران گريم (فرهنگ نشر نو)

همه قصه های برادران گریم

فرهنگ نشر نو

8,500,000 ریال

7,225,000 ریال

موش و گربه (فرزان روز)

موش و گربه

فرزان روز

1,100,000 ریال

825,000 ریال

يوناني خواستار همسري يوناني (کتاب پارسه)

یونانی خواستار همسری یونانی

کتاب پارسه

1,850,000 ریال

1,387,500 ریال

اينک خزان (فرهنگ نشر نو)

اینک خزان

فرهنگ نشر نو

4,000,000 ریال

3,400,000 ریال

عروسک کافکا (فرهنگ نشر نو)

عروسک کافکا

فرهنگ نشر نو

1,150,000 ریال

977,500 ریال

ياکوب فون گونتن (فرهنگ نشر نو)

یاکوب فون گونتن

فرهنگ نشر نو

800,000 ریال

680,000 ریال

شکوه زندگي (فرهنگ نشر نو)

شکوه زندگی

فرهنگ نشر نو

920,000 ریال

782,000 ریال

مارش رادتسکي (فرهنگ نشر نو)

مارش رادتسکی

فرهنگ نشر نو

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

محاکمه (نيلوفر)

محاکمه

نیلوفر

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

سال هاي سگ (نيلوفر)

سال های سگ

نیلوفر

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

ننه دلاور و فرزندان او (نيلوفر)

ننه دلاور و فرزندان او

نیلوفر

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

قرن من (نيلوفر)

قرن من

نیلوفر

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

طبل حلبي (نيلوفر)

طبل حلبی

نیلوفر

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

زندگي گاليله (نيلوفر)

زندگی گالیله

نیلوفر

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

گوشه نشين در يونان رقعي  (نيلوفر)

گوشه نشین در یونان رقعی

نیلوفر

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

پسرک روزنامه فروش (نيلوفر)

پسرک روزنامه فروش

نیلوفر

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

دستيار (نيلوفر)

دستیار

نیلوفر

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

بر گام خرچنگ (نيلوفر)

بر گام خرچنگ

نیلوفر

750,000 ریال

600,000 ریال

تا زماني که (نيلوفر)

تا زمانی که

نیلوفر

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

دفترهاي مالده لائوريس بريگه (نيلوفر)

دفترهای مالده لائوریس بریگه

نیلوفر

1,200,000 ریال

960,000 ریال

زنگ انشاء (نيلوفر)

زنگ انشاء

نیلوفر

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

دوردست همين جاست و داستان هاي ديگر (نيلوفر)

دوردست همین جاست و داستان های دیگر

نیلوفر

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

از وقتي که جنگ در گرفت تا وقتي که جنگ تمام شد (نيلوفر)

از وقتی که جنگ در گرفت تا وقتی که جنگ تمام شد

نیلوفر

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

کتاب خنده و فراموشي (روشنگران)

کتاب خنده و فراموشی

روشنگران و مطالعات زنان

1,200,000 ریال

900,000 ریال

آسمان خيس (افق)

آسمان خیس

افق

680,000 ریال

476,000 ریال

گرترود  (چشمه)

گرترود

چشمه

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

خويشاوندي هاي اختياري (چشمه)

خویشاوندی های اختیاری

چشمه

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

برلين الکساندر پلاتس (لاهيتا)

برلین الکساندر پلاتس

لاهیتا

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

تابستان دلپذير (کتاب پارسه)

تابستان دلپذیر

کتاب پارسه

1,580,000 ریال

1,185,000 ریال

صليب بدون عشق (نگاه)

صلیب بدون عشق

نگاه

2,500,000 ریال

1,750,000 ریال

زنگبار يا دليل آخر (ماهي)

زنگبار یا دلیل آخر

ماهی

1,450,000 ریال

1,087,500 ریال

بي بازگشت (کتاب پارسه)

بی بازگشت

کتاب پارسه

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

گروه محکومين (نگاه)

گروه محکومین

نگاه

650,000 ریال

455,000 ریال

دفترچه خاطرات ايرلندي (نگاه)

دفترچه خاطرات ایرلندی

نگاه

1,050,000 ریال

735,000 ریال

کوه جادو (نگاه)

کوه جادو

نگاه

7,450,000 ریال

5,215,000 ریال

ديگري (ماهي)

دیگری

ماهی

2,400,000 ریال

1,800,000 ریال

کبوتران روي چمن (بيدگل)

کبوتران روی چمن

بیدگل

2,670,000 ریال

2,136,000 ریال

آليس (افق)

آلیس

افق

250,000 ریال

175,000 ریال

ادبيات بزرگان : عقايد يک دلقک گالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان : عقاید یک دلقک گالینگور

نگاه

2,950,000 ریال

2,065,000 ریال

هنر رمان (قطره)

هنر رمان

قطره

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

دايره گچي قفقازي (قطره)

دایره گچی قفقازی

قطره

1,150,000 ریال

920,000 ریال

رنج دلدادگي (کتاب پارسه)

رنج دلدادگی

کتاب پارسه

1,950,000 ریال

1,462,500 ریال

اندازه گيري دنيا (افق)

اندازه گیری دنیا

افق

480,000 ریال

336,000 ریال

مرگ در ونيز (افق)

مرگ در ونیز

افق

1,250,000 ریال

875,000 ریال

آندورا (قطره)

آندورا

قطره

780,000 ریال

624,000 ریال

عقايد يک دلقک (ماهي)

عقاید یک دلقک

ماهی

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

قاضي و جلادش جيبي (ماهي)

قاضی و جلادش جیبی

ماهی

800,000 ریال

600,000 ریال

خواب ني لبک (ماهي)

خواب نی لبک

ماهی

1,400,000 ریال

1,050,000 ریال

قول  جيبي (ماهي)

قول جیبی

ماهی

950,000 ریال

712,500 ریال

سوءظن جيبي (ماهي)

سوءظن جیبی

ماهی

800,000 ریال

600,000 ریال

بعدازظهر يک نويسنده (مهرگان خرد)

بعدازظهر یک نویسنده

مهرگان خرد

550,000 ریال

412,500 ریال

در جبهه ي غرب خبري نيست (چشمه)

در جبهه ی غرب خبری نیست

چشمه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

قصه گو (نظر)

قصه گو

نظر

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

کشتي مرده ها (هرمس)

کشتی مرده ها

هرمس‏

1,880,000 ریال

1,504,000 ریال

تصوير مادر در قاب جواني (افق)

تصویر مادر در قاب جوانی

افق

500,000 ریال

350,000 ریال

آدم آدم است (خوارزمي)

آدم آدم است

خوارزمی

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

ديوان غربي - شرقي (چشمه)

دیوان غربی - شرقی

چشمه

880,000 ریال

704,000 ریال

عصيان  جيبي (ماهي)

عصیان جیبی

ماهی

850,000 ریال

637,500 ریال

تقريبا نابغه (ققنوس)

تقریبا نابغه

ققنوس

480,000 ریال

408,000 ریال

ما که اين جاييم (کتاب فانوس)

ما که این جاییم

کتاب فانوس

350,000 ریال

262,500 ریال

درخت مار (چشمه)

درخت مار

چشمه

560,000 ریال

448,000 ریال

در خانه بمانيم (مرواريد)

در خانه بمانیم

مروارید

160,000 ریال

112,000 ریال

انهدام يک قلب (نشر نون)

انهدام یک قلب

نون

350,000 ریال

245,000 ریال

دکتر فاستوس (علمي و فرهنگي)

دکتر فاستوس

علمی و فرهنگی

320,000 ریال

256,000 ریال

گرگ بيابان (فردوس)

گرگ بیابان

فردوس

400,000 ریال

300,000 ریال

يادداشت ها و سفرنامه 1923-1910 (نيلوفر)

یادداشت ها و سفرنامه 1923-1910

نیلوفر

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

درباره تئاتر (خوارزمي)

درباره تئاتر

خوارزمی

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

خداحافظ کلمبوس (فرهمهر)

خداحافظ کلمبوس

فرمهر

390,000 ریال

292,500 ریال

سرويس مخفي هيتلر (رونق)

سرویس مخفی هیتلر

رونق

450,000 ریال

337,500 ریال

بي حسي موضعي (نيلوفر)

بی حسی موضعی

نیلوفر

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

فاوست: تراژدي ، بخش دوم (نيلوفر)

فاوست: تراژدی ، بخش دوم

نیلوفر

440,000 ریال

352,000 ریال

نابغه ي خردسال: پيشخدمت و شعبده باز (نيلوفر)

نابغه ی خردسال: پیشخدمت و شعبده باز

نیلوفر

170,000 ریال

136,000 ریال

بازنده (کوله پشتي)

بازنده

کوله پشتی

220,000 ریال

154,000 ریال

در جنگل شهر صداي طبل در شب (خوارزمي)

در جنگل شهر صدای طبل در شب

خوارزمی

1,100,000 ریال

935,000 ریال

هرمان و دوروته آ (گويا)

هرمان و دوروته آ

گویا

200,000 ریال

150,000 ریال

مفيستو (مرواريد)

مفیستو

مروارید

2,000,000 ریال

1,400,000 ریال

بيست و هشت روز تمام (کوله پشتي)

بیست و هشت روز تمام

کوله پشتی

480,000 ریال

336,000 ریال

شهري که در آن زمان ايستاد (هاشمي)

شهری که در آن زمان ایستاد

هاشمی

450,000 ریال

337,500 ریال

کودکي در دور دست (مرواريد)

کودکی در دور دست

مروارید

180,000 ریال

126,000 ریال

ترس و نکبت رايش سوم (مرواريد)

ترس و نکبت رایش سوم

مروارید

550,000 ریال

385,000 ریال

نامه هاي کافکا به پدر و مادر (ثالث)

نامه های کافکا به پدر و مادر

ثالث

50,000 ریال

37,500 ریال

مواجهه (آگه)

مواجهه

آگه

560,000 ریال

448,000 ریال

سيدارتها  جيبي (ماهي)

سیدارتها جیبی

ماهی

950,000 ریال

712,500 ریال

دروازه ي راشومون : معمايي در ژاپن باستان (قطره)

دروازه ی راشومون : معمایی در ژاپن باستان

قطره

400,000 ریال

320,000 ریال

پاتوق (تنديس)

پاتوق

کتابسرای تندیس

180,000 ریال

126,000 ریال

فرار به جنگ (شمشاد)

فرار به جنگ

شمشاد

380,000 ریال

285,000 ریال

فرجام آندرياس (کتاب سراي نيک)

فرجام آندریاس

کتاب سرای نیک

55,000 ریال

41,250 ریال

حمايت از هيچ (چشمه)

حمایت از هیچ

چشمه

250,000 ریال

200,000 ریال

خاندان جاودان زالس (افق)

خاندان جاودان زالس

افق

340,000 ریال

238,000 ریال

من و کامينسکي (کتاب سراي نيک)

من و کامینسکی

کتاب سرای نیک

145,000 ریال

108,750 ریال

کلاين و واگنر سيدارتا گشت و گذار (ماهي)

کلاین و واگنر سیدارتا گشت و گذار

ماهی

600,000 ریال

450,000 ریال

مرد رويا هاي من (کتاب سراي نيک)

مرد رویا های من

کتاب سرای نیک

80,000 ریال

60,000 ریال

يک عمر زندگي (تنديس)

یک عمر زندگی

کتابسرای تندیس

80,000 ریال

56,000 ریال

عقايد يک دلقک (پارينه)

عقاید یک دلقک

پارینه

189,000 ریال

141,750 ریال

کبوترهاي ايليا (افق)

کبوترهای ایلیا

افق

150,000 ریال

105,000 ریال

فيل: داستانک هاي فلسفي (مشکي)

فیل: داستانک های فلسفی

نشر مشکی

330,000 ریال

247,500 ریال

اين سوي رودخانه ادر ( افق)

این سوی رودخانه ادر

افق

380,000 ریال

266,000 ریال

شبکه امنيتي (فرهنگ نشر نو)

شبکه امنیتی

فرهنگ نشر نو

620,000 ریال

527,000 ریال

سه زن و يک داستان ديگر (مرکز)

سه زن و یک داستان دیگر

مرکز

125,000 ریال

103,750 ریال

قدم زدن (روزنه)

قدم زدن

روزنه

210,000 ریال

168,000 ریال

شهرت دير هنگام (داستان غيرفارسي/جهان کلاسيک/چشمه)

شهرت دیر هنگام

چشمه

350,000 ریال

280,000 ریال

اتاق لودويگ (چشمه)

اتاق لودویگ

چشمه

270,000 ریال

216,000 ریال

دام گستر (چشمه)

دام گستر

چشمه

400,000 ریال

320,000 ریال

بمب، روي خاله ماماني  (مرواريد)

بمب، روی خاله مامانی

مروارید

185,000 ریال

129,500 ریال

فرشته آبي (کتاب پارسه)

فرشته آبی

کتاب پارسه

1,580,000 ریال

1,185,000 ریال

يادداشتهاي روزانه کافکا (نگاه)

یادداشتهای روزانه کافکا

نگاه

650,000 ریال

455,000 ریال

قطار به موقع رسيد (چشمه)

قطار به موقع رسید

چشمه

350,000 ریال

280,000 ریال

وسوسه هاي غربت (افق)

وسوسه های غربت

افق

150,000 ریال

105,000 ریال

ريسندگان آب (ماهي)

ریسندگان آب

ماهی

150,000 ریال

112,500 ریال

سفر به سرزمين سحر و پري (سپاس)

سفر به سرزمین سحر و پری

کارگاه فیلم و گرافیک سپاس

240,000 ریال

180,000 ریال

دروغ هاي تابستاني (قطره)

دروغ های تابستانی

قطره

160,000 ریال

128,000 ریال

او بازگشته است (نگاه)

او بازگشته است

نگاه

320,000 ریال

224,000 ریال

کلاه کجاست ؟ (مرواريد)

کلاه کجاست ؟

مروارید

55,000 ریال

38,500 ریال

بي همان (کتاب سراي نيک)

بی همان

کتاب سرای نیک

400,000 ریال

300,000 ریال

موج نوردان (ماهي)

موج نوردان

ماهی

120,000 ریال

90,000 ریال

يک چهار شنبه بي تفاوت (نگاه)

یک چهار شنبه بی تفاوت

نگاه

85,000 ریال

59,500 ریال

عقربه سرنوشت (نگاه)

عقربه سرنوشت

نگاه

50,000 ریال

35,000 ریال

تريستان و تونيوکروگر (افق)

تریستان و تونیوکروگر

افق

580,000 ریال

406,000 ریال

عروسي خونين پاريس (کتاب پارسه)

عروسی خونین پاریس

کتاب پارسه

950,000 ریال

712,500 ریال

حقيقت دارد من يک فيلسوف کوچکم (قطره)

حقیقت دارد من یک فیلسوف کوچکم

قطره

28,000 ریال

22,400 ریال

الفباي تقلب (مرواريد)

الفبای تقلب

مروارید

55,000 ریال

38,500 ریال

دميان (جامي)

دمیان

جامی

280,000 ریال

210,000 ریال

قصر (ماهي)

قصر

ماهی

2,850,000 ریال

2,137,500 ریال

نوشتن از من خواندن از شما (نگاه)

نوشتن از من خواندن از شما

نگاه

30,000 ریال

21,000 ریال

نان سال هاي جواني (چشمه)

نان سال های جوانی

چشمه

230,000 ریال

184,000 ریال

در ستايش سالخوردگي (مرواريد)

در ستایش سالخوردگی

مروارید

490,000 ریال

343,000 ریال

مرگ در ونيز (نگاه)

مرگ در ونیز

نگاه

950,000 ریال

665,000 ریال

سيذارتا (جامي)

سیذارتا

جامی

180,000 ریال

135,000 ریال

عقايد يک دلقک ( چشمه)

عقاید یک دلقک

چشمه

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

دوست بازيافته جيبي (ماهي)

دوست بازیافته جیبی

ماهی

550,000 ریال

412,500 ریال

رنج هاي ورتر جوان - جيبي (ماهي)

رنج های ورتر جوان - جیبی

ماهی

1,100,000 ریال

825,000 ریال

نارسيس (جامي)

نارسیس

جامی

320,000 ریال

240,000 ریال

آمريکا (هاشمي)

آمریکا

هاشمی

140,000 ریال

105,000 ریال

بازنده (نواي مکتوب)

بازنده

نوای مکتوب

650,000 ریال

487,500 ریال

سفر به شرق (علمي و فرهنگي)

سفر به شرق

علمی و فرهنگی

300,000 ریال

240,000 ریال

دکان نانوايي (افکار)

دکان نانوایی

افکار

400,000 ریال

300,000 ریال

پرنده آبي (علمي و فرهنگي)

پرنده آبی

علمی و فرهنگی

150,000 ریال

120,000 ریال

وضعيت کافکايي (جغد)

وضعیت کافکایی

جغد

420,000 ریال

315,000 ریال

قاتل بي چهره (کتابسراي تنديس)

قاتل بی چهره

کتابسرای تندیس

780,000 ریال

546,000 ریال

ديوار (ققنوس)

دیوار

ققنوس

140,000 ریال

119,000 ریال

ديوان غربي - شرقي (هرمس)

دیوان غربی - شرقی

هرمس‏

660,000 ریال

528,000 ریال

نقب (شادگان)

نقب

شادگان

300,000 ریال

225,000 ریال

سفيد برفي بايد بميرد (ثالث)

سفید برفی باید بمیرد

ثالث

780,000 ریال

585,000 ریال

گزارش شاهد عيني (هرمس)

گزارش شاهد عینی

هرمس‏

380,000 ریال

304,000 ریال

در غرب خبري نيست (علمي و فرهنگي)

در غرب خبری نیست

علمی و فرهنگی

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

کفچه ماهي - 2جلدي (فردوس)

کفچه ماهی - 2جلدی

فردوس

500,000 ریال

375,000 ریال

مقبره دار... و مرگ (هرمس)

مقبره دار... و مرگ

هرمس‏

90,000 ریال

72,000 ریال

در جبهه غرب خبري نيست (جويا)

در جبهه غرب خبری نیست

جویا

400,000 ریال

300,000 ریال

بازي در سپيده دم و رويا (نيلوفر)

بازی در سپیده دم و رویا

نیلوفر

550,000 ریال

440,000 ریال

تک پرده ايها (خوارزمي)

تک پرده ایها

خوارزمی

900,000 ریال

765,000 ریال

فريدريش دورنمارت (فرهنگ جاويد)

فریدریش دورنمارت

فرهنگ جاوید

490,000 ریال

416,500 ریال

قصه ها و افسانه هاي برادران گريم2 جلدي (هرمس)

قصه ها و افسانه های برادران گریم2 جلدی

هرمس‏

7,400,000 ریال

5,920,000 ریال

فاوست: تراژدي بخش اول و دوم (نيلوفر)

فاوست: تراژدی بخش اول و دوم

نیلوفر

1,200,000 ریال

960,000 ریال

گوسفند سياه (نيکو)

گوسفند سیاه

نیکو

210,000 ریال

157,500 ریال

مجموعه هفتاد و دو ملت 6: ايکاروس (دوستان)

مجموعه هفتاد و دو ملت 6: ایکاروس

دوستان

750,000 ریال

562,500 ریال

جراح ديوانه (تاو)

جراح دیوانه

تاو

625,000 ریال

468,750 ریال

والس خداحافظي (هاشمي)

والس خداحافظی

هاشمی

700,000 ریال

525,000 ریال

بتن (نواي مکتوب)

بتن

نوای مکتوب

350,000 ریال

262,500 ریال

برادرزاده ويتگنشتاين (نواي مکتوب)

برادرزاده ویتگنشتاین

نوای مکتوب

200,000 ریال

150,000 ریال

تصحيح (نواي مکتوب)

تصحیح

نوای مکتوب

450,000 ریال

337,500 ریال

ابرها بزرگ بودند و سفيد بودند و در گذر (فرهنگ نشر نو)

ابرها بزرگ بودند و سفید بودند و در گذر

فرهنگ نشر نو

280,000 ریال

238,000 ریال

کافکا در خاطره ها (فرهنگ نشر نو)

کافکا در خاطره ها

فرهنگ نشر نو

400,000 ریال

340,000 ریال

جاودانگي (فاخته)

جاودانگی

فاخته

2,700,000 ریال

2,025,000 ریال

زندگي جاي ديگري است (فرهنگ نشر نو)

زندگی جای دیگری است

فرهنگ نشر نو

900,000 ریال

765,000 ریال

مسخ و درباره مسخ (نيلوفر)

مسخ و درباره مسخ

نیلوفر

850,000 ریال

680,000 ریال

قصر (نيلوفر)

قصر

نیلوفر

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

افي بريست (نيلوفر)

افی بریست

نیلوفر

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

آدام و اولين (کوله پشتي)

آدام و اولین

کوله پشتی

220,000 ریال

154,000 ریال

چهره‌ غمگين من (چشمه)

چهره‌ غمگین من

چشمه

280,000 ریال

224,000 ریال

تبهکاري و جرم (نيلوفر)

تبهکاری و جرم

نیلوفر

195,000 ریال

156,000 ریال

فاوست: تراژدي، بخش اول (نيلوفر)

فاوست: تراژدی، بخش اول

نیلوفر

310,000 ریال

248,000 ریال

مسخ (نيلوفر)

مسخ

نیلوفر

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

يادداشت ها 1923-1910 و سفرنامه ها  (نيلوفر)

یادداشت ها 1923-1910 و سفرنامه ها

نیلوفر

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

مجازات (نيلوفر)

مجازات

نیلوفر

480,000 ریال

384,000 ریال

آقاي فريدمن کوچک و داستان هاي ديگر (نيلوفر)

آقای فریدمن کوچک و داستان های دیگر

نیلوفر

330,000 ریال

264,000 ریال

پرونده ي کوليني (نيلوفر)

پرونده ی کولینی

نیلوفر

145,000 ریال

116,000 ریال

حديث شطرنج و رساله سيسرو (نيلوفر)

حدیث شطرنج و رساله سیسرو

نیلوفر

210,000 ریال

168,000 ریال

پايان يک ماموريت (نيلوفر)

پایان یک ماموریت

نیلوفر

145,000 ریال

116,000 ریال

چشم شب (ثالث)

چشم شب

ثالث

4,500,000 ریال

3,375,000 ریال

سان ست (چشمه)

سان ست

چشمه

260,000 ریال

208,000 ریال

شهر فرنگ - داستان غير فارسي (چشمه)

شهر فرنگ - داستان غیر فارسی

چشمه

200,000 ریال

160,000 ریال

قايق هايي از آتش (آگه)

قایق هایی از آتش

آگه

310,000 ریال

248,000 ریال

کونستانتسه مو تسارت (آگه)

کونستانتسه مو تسارت

آگه

80,000 ریال

64,000 ریال

پاپالاگي (آگه)

پاپالاگی

آگه

120,000 ریال

96,000 ریال

ني سحرآميز و چند داستان ديگر (آگه)

نی سحرآمیز و چند داستان دیگر

آگه

280,000 ریال

224,000 ریال

توران دخت يا کنگره ي توجيه گرها (نشر بان)

توران دخت یا کنگره ی توجیه گرها

نشر بان

120,000 ریال

96,000 ریال

ميراث داران گوگول (آگاه)

میراث داران گوگول

آگاه

200,000 ریال

160,000 ریال

پيتر کامنزيند (گويا)

پیتر کامنزیند

گویا

360,000 ریال

270,000 ریال

سقراط زخمي (حوض نقره)

سقراط زخمی

حوض نقره

50,000 ریال

37,500 ریال

فرشته سکوت کرد (نون)

فرشته سکوت کرد

نون

350,000 ریال

245,000 ریال

جهالت (مرواريد)

جهالت

مروارید

185,000 ریال

129,500 ریال

يک جفت چکمه براي هزار پا (آموت)

یک جفت چکمه برای هزار پا

آموت

65,000 ریال

45,500 ریال

سايه تن درشکه چي (نيکا)

سایه تن درشکه چی

نشر نیکا

25,000 ریال

18,750 ریال

مقتول مقصر است (مرواريد)

مقتول مقصر است

مروارید

250,000 ریال

175,000 ریال

وصيت خيانت شده (ثالث)

وصیت خیانت شده

ثالث

2,800,000 ریال

2,100,000 ریال

تفنگ هاي خانم کارار (خوارزمي)

تفنگ های خانم کارار

خوارزمی

600,000 ریال

510,000 ریال

دميان (افق)

دمیان

افق

1,650,000 ریال

1,155,000 ریال

عشق هاي خنده دار (نيکو نشر)

عشق های خنده دار

نیکو

495,000 ریال

371,250 ریال

ديوار چين (جامي)

دیوار چین

جامی

240,000 ریال

180,000 ریال

مسخ و داستان هاي ديگر (جامي)

مسخ و داستان های دیگر

جامی

270,000 ریال

202,500 ریال

مومو (افق)

مومو

افق

400,000 ریال

280,000 ریال

تونيو کروگر (هاشمي)

تونیو کروگر

هاشمی

100,000 ریال

75,000 ریال

مردم سلدويلا (مرکز)

مردم سلدویلا

مرکز

119,000 ریال

98,770 ریال

بازگشت زرتشت (کتاب پارسه)

بازگشت زرتشت

کتاب پارسه

120,000 ریال

90,000 ریال

قصر (سپاس)

قصر

جیحون‏

400,000 ریال

300,000 ریال

نمايشنامه هاي آموزشي (خوارزمي)

نمایشنامه های آموزشی

خوارزمی

2,000,000 ریال

1,700,000 ریال

مردن جيبي (ماهي)

مردن جیبی

ماهی

150,000 ریال

112,500 ریال

24 ساعت از زندگي يک زن (نگاه)

24 ساعت از زندگی یک زن

نگاه

350,000 ریال

245,000 ریال

کودکان هم غيرنظامي هستند (نگاه)

کودکان هم غیرنظامی هستند

نگاه

250,000 ریال

175,000 ریال

برخيز عشق من برخيز (نگاه)

برخیز عشق من برخیز

نگاه

180,000 ریال

126,000 ریال

قول (فرهنگ جاويد)

قول

فرهنگ جاوید

450,000 ریال

382,500 ریال

مسخ و داستان هاي ديگر جيبي (ماهي)

مسخ و داستان های دیگر جیبی

ماهی

1,000,000 ریال

750,000 ریال

نامه به پدر (خوارزمي)

نامه به پدر

خوارزمی

200,000 ریال

170,000 ریال

پزشک دهکده (خوارزمي)

پزشک دهکده

خوارزمی

200,000 ریال

170,000 ریال

آمريکا (ماهي)

آمریکا

ماهی

1,250,000 ریال

937,500 ریال