فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای نقد و نظریه

دسته بندی ها

(11)
(188)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(188)

موضوع های فرعی

(1)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(30)
(3)
(3)
(10)
(1)
(2)
(138)

انتشارات

(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(9)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(7)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(8)
(8)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(25)
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
199 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای نقد و نظریه

دسته بندی ها

(11)
(188)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(188)

موضوع های فرعی

(1)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(30)
(3)
(3)
(10)
(1)
(2)
(138)

انتشارات

(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(9)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(7)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(8)
(8)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(25)
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
199 محصول
تصويرخواني (ماهي)

تصویرخوانی

ماهی

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

شخصيت (نيماژ)

شخصیت

نیماژ

4,200,000 ریال

3,570,000 ریال

داعيه هاي هنر (نشر بان)

داعیه های هنر

نشر بان

3,640,000 ریال

2,912,000 ریال

کتاب فريدون رهنما (رشديه)

کتاب فریدون رهنما

رشدیه

2,620,000 ریال

2,096,000 ریال

آوانگارديسم ايراني (گاه)

آوانگاردیسم ایرانی

گاه

1,290,000 ریال

1,032,000 ریال

نگاهي به زندگي و آثار علي نصيريان (فرهنگ معاصر)

نگاهی به زندگی و آثار علی نصیریان

فرهنگ معاصر

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

تاريخ نگاري فارسي در ايران ميانه (نگارستان انديشه)

تاریخ نگاری فارسی در ایران میانه

نگارستان اندیشه

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

حد تقرير (نشر ني)

حد تقریر

نشر نی

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

درآمدي تاريخي بر نظريه هنر (هرمس)

درآمدی تاریخی بر نظریه هنر

هرمس‏

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

آشنايي با فرهنگ نويسي (کتاب بهار)

آشنایی با فرهنگ نویسی

کتاب بهار

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

ژاک کوپو (نيماژ)

ژاک کوپو

نیماژ

1,480,000 ریال

1,258,000 ریال

مفاهيم اساسي فلسفه هنر (ققنوس)

مفاهیم اساسی فلسفه هنر

ققنوس

950,000 ریال

807,500 ریال

انسان زيباشناس (گيلگمش)

انسان زیباشناس

گیلگمش_چشمه

3,800,000 ریال

3,230,000 ریال

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد 5: زيبايي شناسي (ققنوس)

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد 5: زیبایی شناسی

ققنوس

3,200,000 ریال

2,720,000 ریال

فلسفه ي هنر ميشل فوکو (گيلگمش)

فلسفه ی هنر میشل فوکو

گیلگمش_چشمه

3,200,000 ریال

2,720,000 ریال

زيباشناسي هگل (نشرني)

زیباشناسی هگل

نشر نی

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

مارکسيسم و تاريخ هنر (نظر)

مارکسیسم و تاریخ هنر

نظر

2,800,000 ریال

2,380,000 ریال

تقدير هنر (گيلگمش)

تقدیر هنر

گیلگمش_چشمه

2,900,000 ریال

2,465,000 ریال

مکتب لندن (نظر)

مکتب لندن

نظر

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

واسطه گري هنر معاصر (نظر)

واسطه گری هنر معاصر

نظر

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

بر کرانه زيبايي شناسي طبيعت (ققنوس)

بر کرانه زیبایی شناسی طبیعت

ققنوس

420,000 ریال

357,000 ریال

از زيبايي متافيزيکي تا زيبايي هنري (نشر ني)

از زیبایی متافیزیکی تا زیبایی هنری

نشر نی

780,000 ریال

624,000 ریال

10000 سال هنر (فرهنگ نشر نو)

10000 سال هنر

فرهنگ نشر نو

8,000,000 ریال

8,000,000 ریال

کندوکاوي روان شناختي در کارکرد هنر (افکار جديد)

کندوکاوی روان شناختی در کارکرد هنر

افکار جدید

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

فاسبيندر (هنوز)

فاسبیندر

هنوز

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

هنر در آگوراي معاصر (نشرني)

هنر در آگورای معاصر

نشر نی

800,000 ریال

640,000 ریال

نظريه هاي هنر جلد 3 (گيلگمش)

نظریه های هنر جلد 3

گیلگمش_چشمه

2,950,000 ریال

2,507,500 ریال

مختصر مفيد 21 : مدرنيسم (ماهي)

مختصر مفید 21 : مدرنیسم

ماهی

500,000 ریال

400,000 ریال

فلسفه هنر(نشرني)

فلسفه هنر

نشر نی

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

هنر در مقام الهيات (نگاه)

هنر در مقام الهیات

نگاه

1,100,000 ریال

880,000 ریال

شش نام زيبايي (کرگدن)

شش نام زیبایی

کرگدن

1,000,000 ریال

800,000 ریال

هنر (کرگدن)

هنر

کرگدن

600,000 ریال

480,000 ریال

سرچشمه هاي خلاقيت (فرهامه)

سرچشمه های خلاقیت

فرهامه

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

جايگاه زيبايي در عالم هنر (ققنوس)

جایگاه زیبایی در عالم هنر

ققنوس

550,000 ریال

467,500 ریال

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد 1: زيبايي شناسي آلماني (ققنوس)

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد 1: زیبایی شناسی آلمانی

ققنوس

4,100,000 ریال

3,485,000 ریال

جستارهاي زيبايي شناختي (کرگدن)

جستارهای زیبایی شناختی

کرگدن

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

چه کسي از هنر معاصر مي ترسد؟ (نظر)

چه کسی از هنر معاصر می ترسد؟

نظر

500,000 ریال

425,000 ریال

فلسفه ديزاين (مشکي)

فلسفه دیزاین

نشر مشکی

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

مباني عرفاني هنر و معماري اسلامي (سوره مهر)

مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی

سوره مهر

900,000 ریال

720,000 ریال

هنر از دريچه نظريه (روزبهان)

هنر از دریچه نظریه

روزبهان

3,700,000 ریال

2,960,000 ریال

من همان سايه هيچم (نداي تاريخ)

من همان سایه هیچم

ندای تاریخ

5,000,000 ریال

4,000,000 ریال

هنرفهم هنر(نظر)

هنرفهم هنر

نظر

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال

پايان يک آغاز (علمي و فرهنگي)

پایان یک آغاز

علمی و فرهنگی

2,640,000 ریال

2,112,000 ریال

ديدن هنر ؟ کتاب پرسش ها (نظر)

دیدن هنر ؟ کتاب پرسش ها

نظر

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

ريشه هاي رومانتيسم (شوميز - ماهي)

ریشه های رومانتیسم

ماهی

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

فلسفه هنر از ديدگاه مارکس (بان)

فلسفه هنر از دیدگاه مارکس

نشر بان

420,000 ریال

336,000 ریال

صيد ماهي بزرگ (بيدگل)

صید ماهی بزرگ

بیدگل

1,780,000 ریال

1,424,000 ریال

مدرنيسم (ماهي)

مدرنیسم

ماهی

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

نظريه اي در باب اقتباس (مرکز)

نظریه ای در باب اقتباس

مرکز

785,000 ریال

628,000 ریال

آشنايي با آراي متفکران درباره هنر جلد 3 و 4 (سوره مهر)

آشنایی با آرای متفکران درباره هنر جلد 3 و 4

سوره مهر

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

آشنايي با آراي متفکران درباره هنر جلد 2 (سوره مهر)

آشنایی با آرای متفکران درباره هنر جلد 2

سوره مهر

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

آشنايي با آراي متفکران درباره هنر جلد 1 (سوره مهر)

آشنایی با آرای متفکران درباره هنر جلد 1

سوره مهر

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

ابعاد روايت پردازي مضمون ايدئولوژي هويت (علمي فرهنگي)

ابعاد روایت پردازی مضمون ایدئولوژی هویت

علمی و فرهنگی

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

دراماتورژي چيست؟ دراماتورژ کيست؟ (بيدگل)

دراماتورژی چیست؟ دراماتورژ کیست؟

بیدگل

3,450,000 ریال

2,760,000 ریال

قدرت هنر  (اختران)

قدرت هنر

اختران

1,150,000 ریال

920,000 ریال

زندگي و هنر پيکاسو (نگاه)

زندگی و هنر پیکاسو

نگاه

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

واقعيت نمايي و بداهت (کتاب پارسه)

واقعیت نمایی و بداهت

کتاب پارسه

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

فلسفه ي هنر (تمدن علمي)

فلسفه ی هنر

تمدن علمی

950,000 ریال

760,000 ریال

نظريه هنر آوانگارد (مينوي خرد)

نظریه هنر آوانگارد

مینوی خرد

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

تماشاي رنج ديگران (چشمه)

تماشای رنج دیگران

چشمه

1,100,000 ریال

935,000 ریال

شهرها و سينما (بيدگل)

شهرها و سینما

بیدگل

1,820,000 ریال

1,456,000 ریال

نمايش در ايران (روشنگران)

نمایش در ایران

روشنگران و مطالعات زنان

1,200,000 ریال

960,000 ریال

زيبايي شناسي (قطره)

زیبایی شناسی

قطره

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

آغاز بي پايان هنر مفهومي (نظر)

آغاز بی پایان هنر مفهومی

نظر

1,600,000 ریال

1,360,000 ریال

نقد هنر (چتر فيروزه)

نقد هنر

چتر فیروزه

3,495,000 ریال

2,796,000 ریال

آفرينش و آزادي (مرکز)

آفرینش و آزادی

مرکز

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

اين يک چپق نيست (مرکز)

این یک چپق نیست

مرکز

450,000 ریال

360,000 ریال

زيبايي شناسي و نقد هنر (مولي)

زیبایی شناسی و نقد هنر

مولی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

تاريخ هنر ايران 11: هنر نگار گري ايران (مولي)

تاریخ هنر ایران 11: هنر نگار گری ایران

مولی

980,000 ریال

784,000 ریال

تاريخ هنر معاصر جهان اوج و افول مدرنيسم (نظر)

تاریخ هنر معاصر جهان اوج و افول مدرنیسم

نظر

5,500,000 ریال

4,675,000 ریال

مجموعه ي هنرهاي تجسمي 9 جلدي (ديگر)

مجموعه ی هنرهای تجسمی 9 جلدی

دیگر

450,000 ریال

360,000 ریال

ذهن بازيگوش (مشکي)

ذهن بازیگوش

نشر مشکی

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

يک فيلم، يک جهان 10: نابخشوده (خوب)

یک فیلم، یک جهان 10: نابخشوده

خوب

250,000 ریال

200,000 ریال

يک فيلم، يک جهان 9: خون آشام (خوب)

یک فیلم، یک جهان 9: خون آشام

خوب

250,000 ریال

200,000 ریال

يک فيلم، يک جهان 8: طلوع (خوب)

یک فیلم، یک جهان 8: طلوع

خوب

250,000 ریال

200,000 ریال

يک فيلم، يک جهان 7: لوليتا (خوب)

یک فیلم، یک جهان 7: لولیتا

خوب

650,000 ریال

520,000 ریال

يک فيلم، يک جهان 6: سکوت بره ها (خوب)

یک فیلم، یک جهان 6: سکوت بره ها

خوب

900,000 ریال

720,000 ریال

يک فيلم، يک جهان 3: شب مردگان زنده (خوب)

یک فیلم، یک جهان 3: شب مردگان زنده

خوب

630,000 ریال

504,000 ریال

يک فيلم، يک جهان 4: درخشش (خوب)

یک فیلم، یک جهان 4: درخشش

خوب

320,000 ریال

256,000 ریال

يک فيلم، يک جهان 5: هفت سامورايي (خوب)

یک فیلم، یک جهان 5: هفت سامورایی

خوب

320,000 ریال

256,000 ریال

فرانسيس بيکن: منطق احساس (روزبهان)

فرانسیس بیکن: منطق احساس

روزبهان

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

هنر نوگراي ايران (نظر)

هنر نوگرای ایران

نظر

3,700,000 ریال

3,145,000 ریال

مفاهيم و رويکردها در آخرين جنبش هاي هنري قرن بيستم (نظر)

مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم

نظر

2,900,000 ریال

2,465,000 ریال

جنون گردآوري هنر معاصر (نظر)

جنون گردآوری هنر معاصر

نظر

2,800,000 ریال

2,380,000 ریال

تحولات تصويري هنر ايران: بررسي انتقادي (نظر)

تحولات تصویری هنر ایران: بررسی انتقادی

نظر

3,750,000 ریال

3,187,500 ریال

پرورش ذوق عامه در عصر پهلوي (نشر نظر)

پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی

نظر

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

کنکاشي در هنر معاصر ايران (نشر نظر)

کنکاشی در هنر معاصر ایران

نظر

9,000,000 ریال

7,650,000 ریال

شورشيان هنر قرن بيستم (نظر)

شورشیان هنر قرن بیستم

نظر

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

زايش مدرنيسم ايراني (نظر)

زایش مدرنیسم ایرانی

نظر

4,900,000 ریال

4,165,000 ریال

روش شناسي هنر (نشر نظر)

روش شناسی هنر

نظر

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

رسانه هاي نوين در هنر قرن بيستم (نشر نظر)

رسانه های نوین در هنر قرن بیستم

نظر

2,700,000 ریال

2,295,000 ریال

قدر: نظريه هنر و زيبايي در تمدن اسلامي (سوره مهر)

قدر: نظریه هنر و زیبایی در تمدن اسلامی

سوره مهر

900,000 ریال

720,000 ریال

کريستوا در قابي ديگر (شوند)

کریستوا در قابی دیگر

شوند

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

سنت زيباشناسي آلماني (ماهي)

سنت زیباشناسی آلمانی

ماهی

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

هنر مدرن: بررسي و تحليل هنر معاصر جهان (سوره مهر)

هنر مدرن: بررسی و تحلیل هنر معاصر جهان

سوره مهر

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

فلسفه هنرها: درآمدي بر زيبايي شناسي (ققنوس)

فلسفه هنرها: درآمدی بر زیبایی شناسی

ققنوس

2,300,000 ریال

1,955,000 ریال

هيولاي هستي: سفري با هايدگر در راه سينماي ترس آگاهانه (ققنوس)

هیولای هستی: سفری با هایدگر در راه سینمای ترس آگاهانه

ققنوس

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

ميل روشن هوس (مهرگان خرد)

میل روشن هوس

مهرگان خرد

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

همزاد (افکار)

همزاد

افکار

700,000 ریال

560,000 ریال

در عين حال (ثالث)

در عین حال

ثالث

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

سه پژوهش در جامعه شناسي هنر (نشر بان)

سه پژوهش در جامعه شناسی هنر

نشر بان

600,000 ریال

480,000 ریال

داستان ها و قصه ها (خوارزمي)

داستان ها و قصه ها

خوارزمی

1,390,000 ریال

1,181,500 ریال

خانه اي با شيرواني قرمز (ثالث)

خانه ای با شیروانی قرمز

ثالث

1,100,000 ریال

880,000 ریال

نظريه هاي فلسفي و جامعه شناختي در هنر (نشر ني)

نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر

نشر نی

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

گرايش هاي هنري (آبان)

گرایش های هنری

کتاب آبان

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

زيبا شناسي چيست؟ (ماهي)

زیبا شناسی چیست؟

ماهی

3,150,000 ریال

2,520,000 ریال

پنجاه کارگردان کليدي تئاتر (بيدگل)

پنجاه کارگردان کلیدی تئاتر

بیدگل

3,620,000 ریال

2,896,000 ریال

معنا در هنرهاي تجسمي (گيلگمش)

معنا در هنرهای تجسمی

گیلگمش_چشمه

850,000 ریال

722,500 ریال

بازيابي امر محسوس: هفت گفتار در زيبايي شناسي (بيدگل)

بازیابی امر محسوس: هفت گفتار در زیبایی شناسی

بیدگل

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

درآمدي بر زيباشناسي اسلامي (ماهي)

درآمدی بر زیباشناسی اسلامی

ماهی

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

از نشانه هاي تصويري تا متن (مرکز)

از نشانه های تصویری تا متن

مرکز

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

اهميت امر زيبا در زمانه ما (بيدگل)

اهمیت امر زیبا در زمانه ما

بیدگل

1,480,000 ریال

1,184,000 ریال

لوئيس بونوئل (وال)

لوئیس بونوئل

وال

790,000 ریال

671,500 ریال

چگونه مي توان هنرمند بود (پيام چارسو)

چگونه می توان هنرمند بود

پیام چارسو

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

شان زاي شالوده شکني به چيني (علمي)

شان زای شالوده شکنی به چینی

علمی

600,000 ریال

480,000 ریال

در باب قتل (بيدگل)

در باب قتل

بیدگل

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

زايش تابلو (گيلگمش)

زایش تابلو

گیلگمش_چشمه

2,600,000 ریال

2,210,000 ریال

مختصر مفيد 22 : هنر مدرن (ماهي)

مختصر مفید 22 : هنر مدرن

ماهی

550,000 ریال

440,000 ریال

شاهزاده پاپ اندي وارهول (اورکا)

شاهزاده پاپ اندی وارهول

اورکا

650,000 ریال

520,000 ریال

فاني و باقي (بيدگل)

فانی و باقی

بیدگل

650,000 ریال

520,000 ریال

رسم نقد هنر (چتر)

رسم نقد هنر

چتر

795,000 ریال

636,000 ریال

نظريه هاي هنر (ساقي)

نظریه های هنر

ساقی

210,000 ریال

168,000 ریال

حکمت هنر هند (سوره مهر)

حکمت هنر هند

سوره مهر

210,000 ریال

168,000 ریال

تاريخ و مسائل زيبايي شناسي (هرمس)

تاریخ و مسائل زیبایی شناسی

هرمس‏

280,000 ریال

224,000 ریال

چيستي هنر (هرمس)

چیستی هنر

هرمس‏

320,000 ریال

256,000 ریال

روش ها و نظريه هاي تاريخ هنر (فخراکيا)

روش ها و نظریه های تاریخ هنر

فخراکیا

800,000 ریال

640,000 ریال

زبان تصوير (کتاب آبان)

زبان تصویر

سروش

700,000 ریال

560,000 ریال

ازو و بوطيقاي سينما (مرکز)

ازو و بوطیقای سینما

مرکز

745,000 ریال

596,000 ریال

ارغنون 23: نظريه فيلم (مجموعه مقالات)

ارغنون 23: نظریه فیلم

سازمان چاپ و انتشارات

1,050,000 ریال

840,000 ریال

نظريه هاي هنر جلد 1 (گيلگمش)

نظریه های هنر جلد 1

گیلگمش_چشمه

2,350,000 ریال

1,997,500 ریال

درس گفتارهايي پيرامون فلسفه زيبايي شناسي 4 جلدي (شفيعي)

درس گفتارهایی پیرامون فلسفه زیبایی شناسی 4 جلدی

شفیعی

5,000,000 ریال

4,000,000 ریال

هنر و ادبيات در سوسياليسم (توسعه)

هنر و ادبیات در سوسیالیسم

توسعه

190,000 ریال

152,000 ریال

آشنايي با آراي متفکران درباره هنر جلد 5 (روزبهان)

آشنایی با آرای متفکران درباره هنر جلد 5

روزبهان

3,450,000 ریال

2,760,000 ریال

سينه فيليا و تاريخ (بيدگل)

سینه فیلیا و تاریخ

بیدگل

350,000 ریال

280,000 ریال

درآمدي بر فلسفه هنر (فرهنگستان هنر)

درآمدی بر فلسفه هنر

فرهنگستان هنر

500,000 ریال

400,000 ریال

آندره بازن و نظريه واقع گرايي فيلم (اختران)

آندره بازن و نظریه واقع گرایی فیلم

اختران

140,000 ریال

112,000 ریال

نظريه هاي هنري در قرن بيستم (افکار)

نظریه های هنری در قرن بیستم

افکار

950,000 ریال

760,000 ریال

نقالي و روحوضي (مرکز)

نقالی و روحوضی

مرکز

165,000 ریال

132,000 ریال

باختين در قابي ديگر (متن)

باختین در قابی دیگر

موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

270,000 ریال

216,000 ریال

زيبايي شناسي و نقد (آمه)

زیبایی شناسی و نقد

آمه

110,000 ریال

88,000 ریال

نويسنده شدن (کتاب پارسه)

نویسنده شدن

کتاب پارسه

140,000 ریال

112,000 ریال

عکاسي: درآمدي انتقادي (مينوي خرد)

عکاسی: درآمدی انتقادی

مینوی خرد

855,000 ریال

684,000 ریال

معماي اليوت (نيلوفر)

معمای الیوت

نیلوفر

1,650,000 ریال

1,402,500 ریال

جامعه ي نمايش (آگه)

جامعه ی نمایش

آگه

1,120,000 ریال

896,000 ریال

درباره ترجمه (افق)

درباره ترجمه

افق

50,000 ریال

40,000 ریال

هنر مسيحي (جان کلام _افق)

هنر مسیحی

افق

80,000 ریال

64,000 ریال

عليه ايدئولوژي هاي پايان (آمه)

علیه ایدئولوژی های پایان

آمه

150,000 ریال

120,000 ریال

ده (هرمس)

ده

هرمس‏

24,000 ریال

19,200 ریال

اهرم فشار و شکل گيري کنش دراماتيک (ساقي)

اهرم فشار و شکل گیری کنش دراماتیک

ساقی

265,000 ریال

212,000 ریال

سينماي پساپاپ (افکار)

سینمای پساپاپ

افکار

550,000 ریال

440,000 ریال

فيگورهاي تاريخ (مانيا هنر)

فیگورهای تاریخ

مانیا هنر

410,000 ریال

328,000 ریال

يک فيلم، يک جهان 1: در حال و هواي عشق (خوب)

یک فیلم، یک جهان 1: در حال و هوای عشق

خوب

320,000 ریال

256,000 ریال

سيا ارمجاني: باز، دست يافتني، سودمند، مسدود، پيچيده و معذب (بن گاه)

سیا ارمجانی: باز، دست یافتنی، سودمند، مسدود، پیچیده و معذب

بن گاه

990,000 ریال

792,000 ریال

سينماي وودي آلن (بنياد سينمايي فارابي)

سینمای وودی آلن

بنیاد سینمایی فارابی

240,000 ریال

192,000 ریال

سينماي جاده اي (بنياد سينمايي فارابي)

سینمای جاده ای

بنیاد سینمایی فارابی

220,000 ریال

176,000 ریال

نقشمايه هاي ايراني (نظر)

نقشمایه های ایرانی

نظر

400,000 ریال

340,000 ریال

هنر چگونه مي تواند زندگي شما را دگرگون کند (نظر)

هنر چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند

نظر

3,200,000 ریال

2,720,000 ریال

اسرار مکنون يک گل (فرهنگستان هنر)

اسرار مکنون یک گل

موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

320,000 ریال

256,000 ریال

منظره و هنر غرب (فرهنگستان هنر)

منظره و هنر غرب

فرهنگستان هنر

250,000 ریال

200,000 ریال

گفتار هايي در پديدارشناسي هنر (فرهنگستان هنر)

گفتار هایی در پدیدارشناسی هنر

فرهنگستان هنر

115,000 ریال

92,000 ریال

زيبايي شناسي و جامعه شناسي هنر (فرهنگستان هنر)

زیبایی شناسی و جامعه شناسی هنر

فرهنگستان هنر

95,000 ریال

76,000 ریال

فلسفه هنر و زيبايي شناسي 7: ساختارگرايي و پسا ساختارگرايي

فلسفه هنر و زیبایی شناسی 7: ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی

فرهنگستان هنر

35,000 ریال

28,000 ریال

فلسفه هنر و زيبايي شناسي 3: هنر، احساس و بيان (فرهنگستان هنر)

فلسفه هنر و زیبایی شناسی 3: هنر، احساس و بیان

فرهنگستان هنر

90,000 ریال

72,000 ریال

فلسفه هنر و زيبايي شناسي 1: بازنمايي و صدق (فرهنگستان هنر)

فلسفه هنر و زیبایی شناسی 1: بازنمایی و صدق

فرهنگستان هنر

13,500 ریال

10,800 ریال

فلسفه هنر و زيبايي شناسي 2: نقد هنر (فرهنگستان هنر)

فلسفه هنر و زیبایی شناسی 2: نقد هنر

فرهنگستان هنر

50,000 ریال

40,000 ریال

فلسفه و حکمت 3: گزيده زيبايي شناسي هگل (فرهنگستان هنر)

فلسفه و حکمت 3: گزیده زیبایی شناسی هگل

فرهنگستان هنر

55,000 ریال

44,000 ریال

فلسفه و حکمت 2: اشاره اي به زيبايي شناسي از منظر پديدار شناسي

فلسفه و حکمت 2: اشاره ای به زیبایی شناسی از منظر پدیدار شناسی

فرهنگستان هنر

32,000 ریال

25,600 ریال

فلسفه و حکمت 9: هنر و زيبايي شناسي در شرق آسيا (فرهنگستان هنر)

فلسفه و حکمت 9: هنر و زیبایی شناسی در شرق آسیا

فرهنگستان هنر

60,000 ریال

48,000 ریال

جهاني شدن و هنر جديد (نظر)

جهانی شدن و هنر جدید

نظر

400,000 ریال

340,000 ریال

تاريخ هنر معاصر جهان 2: انقلاب مفهومي (نظر)

تاریخ هنر معاصر جهان 2: انقلاب مفهومی

نظر

7,900,000 ریال

6,715,000 ریال

اين صفحه سفيد است (نظر)

این صفحه سفید است

نظر

350,000 ریال

297,500 ریال

زيبايي شناسي مدرن ژاپني (فرهنگستان هنر)

زیبایی شناسی مدرن ژاپنی

فرهنگستان هنر

240,000 ریال

192,000 ریال

شرق بهشت: هزار سال شعر و نقاشي شرقي (نشر نظر)

شرق بهشت: هزار سال شعر و نقاشی شرقی

نظر

1,000,000 ریال

850,000 ریال

روان کاوي و ادبيات و هنر (نشر نظر)

روان کاوی و ادبیات و هنر

نظر

650,000 ریال

552,500 ریال

فضاي نگاتيو 3: نقال ها (شورآفرين)

فضای نگاتیو 3: نقال ها

شورآفرین

350,000 ریال

280,000 ریال

پرسپکتيو به منزله ي صورت سمبليک (چشمه)

پرسپکتیو به منزله ی صورت سمبلیک

چشمه

350,000 ریال

297,500 ریال

بدن تکه تکه شده (بيدگل)

بدن تکه تکه شده

بیدگل

320,000 ریال

256,000 ریال

درام اسلامي (بيدگل)

درام اسلامی

بیدگل

520,000 ریال

416,000 ریال

زيبايي شناسي انتقادي (گام نو)

زیبایی شناسی انتقادی

گام نو

155,000 ریال

124,000 ریال

فرشتگان پاول کله (چشمه)

فرشتگان پاول کله

چشمه

200,000 ریال

170,000 ریال

وابي سابي ملاحظاتي ديگر (مشکي)

وابی سابی ملاحظاتی دیگر

نشر مشکی

800,000 ریال

640,000 ریال

وابي سابي (نشر مشکي)

وابی سابی

نشر مشکی

730,000 ریال

584,000 ریال

تکان نخور (حرفه هنرمند)

تکان نخور

حرفه هنرمند

430,000 ریال

344,000 ریال

درباب هنر و جنگ و ترور (حرفه هنرمند)

درباب هنر و جنگ و ترور

حرفه هنرمند

280,000 ریال

224,000 ریال

زيباشناسي هاليوود: لذت در سينماي امريکا (لگا)

زیباشناسی هالیوود: لذت در سینمای امریکا

لگا

540,000 ریال

432,000 ریال

تحليل آثار هنري (شباهنگ)

تحلیل آثار هنری

شباهنگ

225,000 ریال

180,000 ریال

معنويت در هنر (شباهنگ)

معنویت در هنر

شباهنگ

150,000 ریال

120,000 ریال

معني زيبايي (علمي و فرهنگي)

معنی زیبایی

علمی و فرهنگی

220,000 ریال

176,000 ریال

تصوير و کلمه (چشمه)

تصویر و کلمه

چشمه

540,000 ریال

459,000 ریال

زيبايي شناسي فهم انسان معناي بدن (آگاه)

زیبایی شناسی فهم انسان معنای بدن

آگاه

750,000 ریال

600,000 ریال

آيين و هنر در فرهنگ ايراني (انديشه احسان )

آیین و هنر در فرهنگ ایرانی

اندیشه احسان

450,000 ریال

360,000 ریال

سينماي فانتزي (بيدگل)

سینمای فانتزی

بیدگل

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعي (توس)

ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی

توس

350,000 ریال

280,000 ریال

زيبايي شناسي و ذهنيت از کانت تا نيچه (فرهنگستان هنر)

زیبایی شناسی و ذهنیت از کانت تا نیچه

فرهنگستان هنر

540,000 ریال

432,000 ریال

گرايش هاي هنر مدرن (آبان)

گرایش های هنر مدرن

کتاب آبان

450,000 ریال

360,000 ریال

جمهوري جهاني ادبيات (مرکز)

جمهوری جهانی ادبیات

مرکز

329,000 ریال

263,200 ریال

گروتسک (مرکز)

گروتسک

مرکز

225,000 ریال

180,000 ریال

تحليلي بر بازتاب اسطوره در سينماي بهرام بيضايي (روشنگران)

تحلیلی بر بازتاب اسطوره در سینمای بهرام بیضایی

روشنگران و مطالعات زنان

250,000 ریال

200,000 ریال

از نجواي سنت تا غوغاي پاپ (فرهنگ جاويد)

از نجوای سنت تا غوغای پاپ

فرهنگ جاوید

695,000 ریال

590,750 ریال