فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای شعر معاصر فارسی

دسته بندی ها

(600)
(1)
(2)

موضوع های اصلی

(2)
(595)
(1)
(3)
(2)

موضوع های فرعی

(1)
(2)
(1)
(3)
(591)
(1)
(1)
(1)
(2)

انتشارات

(1)
(15)
(2)
(3)
(14)
(5)
(3)
(3)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(25)
(1)
(2)
(37)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(3)
(14)
(3)
(6)
(1)
(1)
(8)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(4)
(2)
(4)
(8)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(120)
(2)
(1)
(37)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(11)
(1)
(101)
(3)
(1)
(1)
(1)
(11)
(47)
(2)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(11)
(1)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(6)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(12)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(2)
(3)
(8)
(2)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(8)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(18)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(3)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
603 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای شعر معاصر فارسی

دسته بندی ها

(600)
(1)
(2)

موضوع های اصلی

(2)
(595)
(1)
(3)
(2)

موضوع های فرعی

(1)
(2)
(1)
(3)
(591)
(1)
(1)
(1)
(2)

انتشارات

(1)
(15)
(2)
(3)
(14)
(5)
(3)
(3)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(25)
(1)
(2)
(37)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(3)
(14)
(3)
(6)
(1)
(1)
(8)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(4)
(2)
(4)
(8)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(120)
(2)
(1)
(37)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(11)
(1)
(101)
(3)
(1)
(1)
(1)
(11)
(47)
(2)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(11)
(1)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(6)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(12)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(2)
(3)
(8)
(2)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(8)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(18)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(3)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
603 محصول
صداي پاي آب (کتاب آبان)

صدای پای آب

کتاب آبان

4,200,000 ریال

3,150,000 ریال

نامه‌اي به آسمان (سخن)

نامه‌ای به آسمان

سخن

5,900,000 ریال

4,720,000 ریال

لولي‌وش واژه‌ها (چشمه)

لولیوش واژه‌ها

چشمه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

گزينه اشعار اکبر اکسير (مرواريد)

گزینه اشعار اکبر اکسیر

مروارید

1,950,000 ریال

1,365,000 ریال

مجموعه   5 جلدي کيارستمي (نظر)

مجموعه 5 جلدی کیارستمی

نظر

12,000,000 ریال

10,200,000 ریال

رقص با گذرنامه جعلي (نگاه)

رقص با گذرنامه جعلی

نگاه

1,100,000 ریال

770,000 ریال

ناب گزيده هاي ادب و انديشه (ماهريس)

ناب گزیده های ادب و اندیشه

ماهریس

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

گرگي بر گلو (چشمه)

گرگی بر گلو

چشمه

980,000 ریال

784,000 ریال

باد گندمزارم را علامت گذاري کرده است (مرواريد)

باد گندمزارم را علامت گذاری کرده است

مروارید

850,000 ریال

595,000 ریال

صداي زخمي باران (ثالث)

صدای زخمی باران

ثالث

1,100,000 ریال

825,000 ریال

برف و لک لک (نظر)

برف و لک لک

نظر

2,900,000 ریال

2,465,000 ریال

سه کتاب جيبي (زمستان)

سه کتاب جیبی

زمستان

900,000 ریال

675,000 ریال

مجموعه 3 جلدي هوشنگ ابتهاج  سياه مشق، تاسيان، بانگ ني قابدار (کارنامه)

مجموعه 3 جلدی هوشنگ ابتهاج سیاه مشق، تاسیان، بانگ نی قابدار

کارنامه

12,000,000 ریال

8,760,000 ریال

مجموعه کامل اشعار هوشنگ چالنگي (افراز)

مجموعه کامل اشعار هوشنگ چالنگی

افراز

2,800,000 ریال

2,100,000 ریال

مجموعه اشعار بهاءالدين خرمشاهي (نگاه)

مجموعه اشعار بهاءالدین خرمشاهی

نگاه

3,950,000 ریال

2,765,000 ریال

زندگي نامه نيما يوشيج (نيلوفر)

زندگی نامه نیما یوشیج

نیلوفر

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

استاد شطرنج باز را چه کسي کشته است؟ (نيلوفر)

استاد شطرنج باز را چه کسی کشته است؟

نیلوفر

650,000 ریال

520,000 ریال

ايرج ميرزا (بدرقه جاويدان)

ایرج میرزا

بدرقه جاویدان

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

آثار منتشر نشده عارف قزويني (بدرقه جاويدان)

آثار منتشر نشده عارف قزوینی

بدرقه جاویدان

1,400,000 ریال

1,050,000 ریال

خون مباح کلمات (مرکز)

خون مباح کلمات

مرکز

338,000 ریال

280,540 ریال

غزل اجتماعي معاصر 4 جلدي (ديدآور)

غزل اجتماعی معاصر 4 جلدی

کتاب دیدآور

19,500,000 ریال

14,625,000 ریال

سلام بر حيدر بابا (مولي)

سلام بر حیدر بابا

مولی

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

ليکو (فرهنگ نشر نو)

لیکو

فرهنگ نشر نو

1,600,000 ریال

1,360,000 ریال

نارنجي تند (چشمه)

نارنجی تند

چشمه

500,000 ریال

400,000 ریال

شعر زمان ما 20: هوشنگ ابتهاج (نگاه)

شعر زمان ما 20: هوشنگ ابتهاج

نگاه

3,850,000 ریال

2,695,000 ریال

ما خاطره هاي ترسناکي داريم (نيماژ)

ما خاطره های ترسناکی داریم

نیماژ

2,000,000 ریال

1,700,000 ریال

آتش در آب (فرهنگ نشر نو)

آتش در آب

فرهنگ نشر نو

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

وجود (سوره مهر)

وجود

سوره مهر

950,000 ریال

712,500 ریال

ويترين خالي (چشمه)

ویترین خالی

چشمه

400,000 ریال

320,000 ریال

کتاب عاشقان (ديدآور)

کتاب عاشقان

کتاب دیدآور

2,100,000 ریال

1,575,000 ریال

در غبار برف 2 جلدي (چشمه)

در غبار برف 2 جلدی

چشمه

4,950,000 ریال

3,960,000 ریال

بلکه داها دئينمه ديم (نيلوفر)

بلکه داها دئینمه دیم

نیلوفر

350,000 ریال

280,000 ریال

لکنت (چشمه)

لکنت

چشمه

400,000 ریال

320,000 ریال

دريچه اي به شعر سپيد پارسي (جهان کتاب)

دریچه ای به شعر سپید پارسی

جهان کتاب

750,000 ریال

525,000 ریال

گزينه اشعار فريدون مشيري: ريشه در خاک (گالينگور- مرواريد)

گزینه اشعار فریدون مشیری: ریشه در خاک

مروارید

3,500,000 ریال

2,450,000 ریال

نيما يوشيج: شرح منظومه مانلي و پانزده قطعه ديگر (فرزان روز)

نیما یوشیج: شرح منظومه مانلی و پانزده قطعه دیگر

فرزان روز

700,000 ریال

525,000 ریال

خط هفتم کيميانويس (چشمه)

خط هفتم کیمیانویس

چشمه

480,000 ریال

384,000 ریال

گزينه اشعار محمدرضا شفيعي کدکني (گالينگور - مرواريد)

گزینه اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی

مروارید

1,900,000 ریال

1,330,000 ریال

با به از من: مجموعه شعر (نيلوفر)

با به از من: مجموعه شعر

نیلوفر

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

عصيان تا ايمان (هرمس)

عصیان تا ایمان

هرمس‏

1,100,000 ریال

880,000 ریال

ديوان اشعار پروين اعتصامي (مرواريد)

دیوان اشعار پروین اعتصامی

مروارید

1,300,000 ریال

910,000 ریال

سيندرلاي قرن بيست و يکم (فصل پنجم)

سیندرلای قرن بیست و یکم

فصل پنجم

160,000 ریال

120,000 ریال

جاودانه ها جلد 2 (ماهريس)

جاودانه ها جلد 2

ماهریس

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

مجموعه ي کامل اشعار شاپور بنياد (افراز)

مجموعه ی کامل اشعار شاپور بنیاد

افراز

4,800,000 ریال

3,600,000 ریال

اين دست بي صدا (نيماژ)

این دست بی صدا

نیماژ

700,000 ریال

595,000 ریال

ليوان ها و پيپ ها (نيماژ)

لیوان ها و پیپ ها

نیماژ

500,000 ریال

425,000 ریال

آه به خط بريل (نيماژ)

آه به خط بریل

نیماژ

500,000 ریال

425,000 ریال

اسب من (چشمه)

اسب من

چشمه

950,000 ریال

760,000 ریال

ترانه هاي اورشليم (چشمه)

ترانه های اورشلیم

چشمه

320,000 ریال

256,000 ریال

گزينه اشعار مهدي اخوان ثالث (گالينگور - مرواريد)

گزینه اشعار مهدی اخوان ثالث

مروارید

3,300,000 ریال

2,310,000 ریال

گزيده اشعار علي معلم دامغاني (سپيده باوران)

گزیده اشعار علی معلم دامغانی

سپیده باوران

500,000 ریال

375,000 ریال

همه چيز عادي ست (چشمه)

همه چیز عادی ست

چشمه

160,000 ریال

128,000 ریال

گزينه اشعار سيمين بهبهاني گالينگور (مرواريد)

گزینه اشعار سیمین بهبهانی گالینگور

مروارید

2,900,000 ریال

2,030,000 ریال

منظومه بلند سواحلي و خوزيات (زمستان)

منظومه بلند سواحلی و خوزیات

زمستان

650,000 ریال

487,500 ریال

سر کوه بلند (زمستان)

سر کوه بلند

زمستان

1,850,000 ریال

1,387,500 ریال

سال ديگر اي دوست اي همسايه (زمستان)

سال دیگر ای دوست ای همسایه

زمستان

1,200,000 ریال

900,000 ریال

سال ديگر اي دوست اي همسايه جيبي (زمستان)

سال دیگر ای دوست ای همسایه جیبی

زمستان

800,000 ریال

600,000 ریال

عاشقانه ها و کبود (زمستان)

عاشقانه ها و کبود

زمستان

900,000 ریال

675,000 ریال

دنيا خانه ي من است (آگه)

دنیا خانه ی من است

آگاه

1,000,000 ریال

800,000 ریال

مجموعه اشعار فروغ فرخزاد (نگاه)

مجموعه اشعار فروغ فرخزاد

نگاه

2,650,000 ریال

1,855,000 ریال

آب (نظر)

آب

نظر

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

باد و برگ (نظر)

باد و برگ

نظر

1,900,000 ریال

1,615,000 ریال

بوي کاهگل آواز پرنده (نظر)

بوی کاهگل آواز پرنده

نظر

2,000,000 ریال

1,700,000 ریال

مرثيه اي براي درختي که به پهلو افتاده است (فرهنگ تارا)

مرثیه ای برای درختی که به پهلو افتاده است

فرهنگ تارا

450,000 ریال

337,500 ریال

اقليت (سوره مهر)

اقلیت

سوره مهر

850,000 ریال

637,500 ریال

ضد (سوره مهر)

ضد

سوره مهر

1,250,000 ریال

937,500 ریال

آن ها (سوره مهر)

آن ها

سوره مهر

950,000 ریال

712,500 ریال

کتاب (سوره مهر)

کتاب

سوره مهر

850,000 ریال

637,500 ریال

گريه هاي امپراتور (سوره مهر)

گریه های امپراتور

سوره مهر

1,150,000 ریال

862,500 ریال

حفره ها (چشمه)

حفره ها

چشمه

850,000 ریال

680,000 ریال

مردن به زبان مادري (چشمه)

مردن به زبان مادری

چشمه

60,000 ریال

48,000 ریال

معارضه (افراز)

معارضه

افراز

550,000 ریال

412,500 ریال

خودکشي دسته جمعي نهنگ ها (مرواريد)

خودکشی دسته جمعی نهنگ ها

مروارید

200,000 ریال

140,000 ریال

طفلي به نام شادي (سخن)

طفلی به نام شادی

سخن

5,300,000 ریال

4,240,000 ریال

سال صفر (ورجاوند)

سال صفر

ورجاوند

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

دلي لرين کولگه سي (شعر آذري-کلاغ سفيد)

دلی لرین کولگه سی

کلاغ سفید

350,000 ریال

262,500 ریال

خنديدن در خانه اي که ميسوخت دوزبانه (فارسي-انگليسي-کلاغ سفيد)

خندیدن در خانه ای که میسوخت دوزبانه

کلاغ سفید

950,000 ریال

712,500 ریال

آتشي براي آتشي ديگر (کلاغ سفيد)

آتشی برای آتشی دیگر

کلاغ سفید

200,000 ریال

150,000 ریال

سنگي براي زندگي سنگي براي مرگ (کلاغ سفيد)

سنگی برای زندگی سنگی برای مرگ

کلاغ سفید

650,000 ریال

487,500 ریال

سکته ي سوم (نيماژ)

سکته ی سوم

نیماژ

980,000 ریال

833,000 ریال

اما تو را اي عاشق انسان کسي نشناخت (نيماژ)

اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت

نیماژ

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

ياد بعضي نفرات (نگاه)

یاد بعضی نفرات

نگاه

7,450,000 ریال

5,215,000 ریال

چهار قطره خون (نيماژ)

چهار قطره خون

نیماژ

400,000 ریال

340,000 ریال

نرگس (نيماژ)

نرگس

نیماژ

1,000,000 ریال

850,000 ریال

درخت بي زمين (نگاه)

درخت بی زمین

نگاه

2,400,000 ریال

1,680,000 ریال

ديوان اشعار فروغ فرخزاد (گالينگور - مرواريد)

دیوان اشعار فروغ فرخزاد

مروارید

2,400,000 ریال

1,680,000 ریال

بانو و آخرين کولي سايه فروش (قطره)

بانو و آخرین کولی سایه فروش

قطره

150,000 ریال

120,000 ریال

درجستجوي آن لغت تنها (نگاه)

درجستجوی آن لغت تنها

نگاه

1,550,000 ریال

1,085,000 ریال

کليات اشعار ترکي شهريار (نگاه)

کلیات اشعار ترکی شهریار

نگاه

1,300,000 ریال

910,000 ریال

سياه مشق (رقعي گالينگور کارنامه)

سیاه مشق

کارنامه

3,950,000 ریال

2,765,000 ریال

امشب کنار غزل هاي من بخواب (نگاه)

امشب کنار غزل های من بخواب

نگاه

1,350,000 ریال

945,000 ریال

تاسيان (جيبي شوميز کارنامه)

تاسیان

کارنامه

1,250,000 ریال

875,000 ریال

سياه مشق (جيبي شوميز کارنامه)

سیاه مشق

کارنامه

1,550,000 ریال

1,085,000 ریال

ده و ده دقيقه و سي ثانيه (نگاه)

ده و ده دقیقه و سی ثانیه

نگاه

250,000 ریال

175,000 ریال

دره ي علف هزار رنگ (بيدگل)

دره ی علف هزار رنگ

بیدگل

2,120,000 ریال

1,696,000 ریال

اسکارلت دهه ي شصت (چشمه)

اسکارلت دهه ی شصت

چشمه

520,000 ریال

416,000 ریال

گزينه اشعار سيد علي صالحي (گالينگور - مرواريد)

گزینه اشعار سید علی صالحی

مروارید

1,900,000 ریال

1,330,000 ریال

ازليات (چشمه)

ازلیات

چشمه

220,000 ریال

176,000 ریال

گزيده اشعار فريدون مشيري  (گالينگور - نگاه)

گزیده اشعار فریدون مشیری

نگاه

2,750,000 ریال

1,925,000 ریال

شعر معاصر باران: مجموعه اشعار سياوش کسرايي پالتويي (نگاه)

شعر معاصر باران: مجموعه اشعار سیاوش کسرایی پالتویی

نگاه

1,550,000 ریال

1,085,000 ریال

سه دفتر: گناه دريا، ابر و کوچه، بهار را باور کن (چشمه)

سه دفتر: گناه دریا، ابر و کوچه، بهار را باور کن

چشمه

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

از ريشه تا هميشه (ورجاوند)

از ریشه تا همیشه

ورجاوند

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

بانگ ني (رقعي گالينگور کارنامه)

بانگ نی

کارنامه

1,950,000 ریال

1,365,000 ریال

شاهد عهد شباب (کارنامه)

شاهد عهد شباب

کارنامه

2,100,000 ریال

1,470,000 ریال

صد سال شعر زنان ايران (مرواريد)

صد سال شعر زنان ایران

مروارید

2,900,000 ریال

2,030,000 ریال

هزاره دوم آهوي کوهي (سخن)

هزاره دوم آهوی کوهی

سخن

5,900,000 ریال

4,720,000 ریال

آيينه اي براي صداها (سخن)

آیینه ای برای صداها

سخن

5,900,000 ریال

4,720,000 ریال

بازتاب نفس صبحدمان  2 جلدي (چشمه)

بازتاب نفس صبحدمان 2 جلدی

چشمه

11,000,000 ریال

9,350,000 ریال

آينه در آينه (شوميز - چشمه)

آینه در آینه

چشمه

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

عاشقانه ها و کبود  جيبي (زمستان)

عاشقانه ها و کبود جیبی

500,000 ریال

375,000 ریال

رنگ‌هاي رفته دنيا (چشمه)

رنگ‌های رفته دنیا

چشمه

1,100,000 ریال

935,000 ریال

مجموعه اشعار منوچهر آتشي 2 جلدي (نگاه)

مجموعه اشعار منوچهر آتشی 2 جلدی

نگاه

16,000,000 ریال

11,200,000 ریال

روز شمار يک عشق (نگاه)

روز شمار یک عشق

نگاه

1,250,000 ریال

875,000 ریال

ترانه ها و آهنگهاي جاودانه2  (ثالث)

ترانه ها و آهنگهای جاودانه2

ثالث

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

واقعيت روياي من است (مرکز)

واقعیت رویای من است

مرکز

3,300,000 ریال

2,739,000 ریال

مجموعه اشعار سيمين بهبهاني (نگاه)

مجموعه اشعار سیمین بهبهانی

نگاه

4,750,000 ریال

3,325,000 ریال

گزيده ي افسانه ي شاعر گمنام (افق)

گزیده ی افسانه ی شاعر گمنام

افق

45,000 ریال

31,500 ریال

آتش کاروان مجموعه سروده هاي بيژن ترقي (بدرقه جاويدان)

آتش کاروان مجموعه سروده های بیژن ترقی

بدرقه جاویدان

4,000,000 ریال

3,000,000 ریال

مجموعه اشعار م. آزاد (نگاه)

مجموعه اشعار م. آزاد

نگاه

4,950,000 ریال

3,465,000 ریال

هشت کتاب جيبي (گل آذين)

هشت کتاب جیبی

نشر گل آذین

800,000 ریال

600,000 ریال

مجموعه اشعار شمس لنگرودي جلد 1 (نگاه)

مجموعه اشعار شمس لنگرودی جلد 1

نگاه

4,250,000 ریال

2,975,000 ریال

مجموعه اشعار عماد خراساني (نگاه)

مجموعه اشعار عماد خراسانی

نگاه

2,550,000 ریال

1,785,000 ریال

فريدون مشيري دلاويزترين رقعي (چشمه)

فریدون مشیری دلاویزترین رقعی

چشمه

3,600,000 ریال

2,880,000 ریال

از زخم قلب (چشمه)

از زخم قلب

چشمه

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

مجموعه اشعار کامل نيما يوشيج (نگاه)

مجموعه اشعار کامل نیما یوشیج

نگاه

7,950,000 ریال

5,565,000 ریال

مجموعه اشعار نادر نادرپور (نگاه)

مجموعه اشعار نادر نادرپور

نگاه

4,250,000 ریال

2,975,000 ریال

مجموعه ‏اشعار حميد مصدق (نگاه)

مجموعه ‏اشعار حمید مصدق

نگاه

3,500,000 ریال

2,450,000 ریال

تاسيان (رقعي گالينگور کارنامه)

تاسیان

کارنامه

2,950,000 ریال

2,094,500 ریال

مترو جاي خوبي براي رقص خواب نبود (نيلوفر)

مترو جای خوبی برای رقص خواب نبود

نیلوفر

650,000 ریال

520,000 ریال

اره ماهي در آهنگري (نيلوفر)

اره ماهی در آهنگری

نیلوفر

550,000 ریال

440,000 ریال

غرابهاي سفيد (نيلوفر)

غرابهای سفید

نیلوفر

550,000 ریال

440,000 ریال

هواي قريه باراني‌ست (اتفاق)

هوای قریه بارانیست

کارگاه اتفاق

1,150,000 ریال

862,500 ریال

يار خفته است و بنفشه گل نمي دهد (اتفاق)

یار خفته است و بنفشه گل نمی دهد

کارگاه اتفاق

1,350,000 ریال

1,012,500 ریال

ابر نامرئي بر پنجره ام مي تابد (اتفاق)

ابر نامرئی بر پنجره ام می تابد

کارگاه اتفاق

1,450,000 ریال

1,087,500 ریال

شعر زمان ما 1: احمد شاملو (نگاه)

شعر زمان ما 1: احمد شاملو

نگاه

1,500,000 ریال

1,050,000 ریال

گزينه اشعار گروس عبدالملکيان (گالينگور - مرواريد)

گزینه اشعار گروس عبدالملکیان

مروارید

2,100,000 ریال

1,470,000 ریال

مجموعه کامل اشعار هرمز علي پور (افراز)

مجموعه کامل اشعار هرمز علی پور

افراز

5,500,000 ریال

4,125,000 ریال

جبر نباتي (افراز)

جبر نباتی

افراز

330,000 ریال

247,500 ریال

مجموعه اشعار رهي معيري (نگاه)

مجموعه اشعار رهی معیری

نگاه

1,650,000 ریال

1,155,000 ریال

از سر بي حواسي (افکار)

از سر بی حواسی

افکار

500,000 ریال

375,000 ریال

نامه ها (علم)

نامه ها

نشر علم

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

گزينه اشعار منوچهر آتشي (گالينگور - مرواريد)

گزینه اشعار منوچهر آتشی

مروارید

1,050,000 ریال

735,000 ریال

گزينه اشعار شمس لنگرودي (گالينگور - مرواريد))

گزینه اشعار شمس لنگرودی

مروارید

2,100,000 ریال

1,470,000 ریال

گزينه اشعار عمران صلاحي گالينگور (مرواريد)

گزینه اشعار عمران صلاحی گالینگور

مروارید

1,100,000 ریال

770,000 ریال

گزينه اشعار سياوش کسرايي گالينگور (مرواريد)

گزینه اشعار سیاوش کسرایی گالینگور

مروارید

1,200,000 ریال

840,000 ریال

مجموعه اشعار جواد مجابي (نگاه)

مجموعه اشعار جواد مجابی

نگاه

4,250,000 ریال

2,975,000 ریال

جادونامه آنتالوس: گردآوري هاي نکارچيل اوروسا (افراز)

جادونامه آنتالوس: گردآوری های نکارچیل اوروسا

افراز

300,000 ریال

225,000 ریال

تهران (کنج)

تهران

کتاب کنج

420,000 ریال

315,000 ریال

هديه (سخن)

هدیه

سخن

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

مجموعه آموزشي شعر روزنه (سپيده باوران)

مجموعه آموزشی شعر روزنه

سپیده باوران

1,600,000 ریال

1,200,000 ریال

مقدمه اي بر شعر پارسي در سده بيستم ميلادي (جهان کتاب )

مقدمه ای بر شعر پارسی در سده بیستم میلادی

جهان کتاب

1,800,000 ریال

1,260,000 ریال

قدر مجموعه گل (فرزان روز)

قدر مجموعه گل

فرزان روز

1,800,000 ریال

1,350,000 ریال

عاشقانه ها: اشعار عاشقانه ي ايراني 2 زبانه انگليسي فارسي (نظر)

عاشقانه ها: اشعار عاشقانه ی ایرانی 2 زبانه انگلیسی فارسی

نظر

1,000,000 ریال

850,000 ریال

هشت کتاب سهراب سپهري (گل آذين)

هشت کتاب سهراب سپهری

نشر گل آذین

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

درياها پشت ديوار (مرواريد)

دریاها پشت دیوار

مروارید

75,000 ریال

52,500 ریال

شب عاشقان بي دل 2 جلدي (نشرنظر)

شب عاشقان بی دل 2 جلدی

نظر

3,600,000 ریال

3,060,000 ریال

گزينه اشعار نيما يوشيج (گالينگور - مرواريد)

گزینه اشعار نیما یوشیج

مروارید

1,900,000 ریال

1,330,000 ریال

گزينه اشعار حسين منزوي (گالينگور - مرواريد)

گزینه اشعار حسین منزوی

مروارید

2,400,000 ریال

1,680,000 ریال

داد از غم تنهايي (نشر نظر)

داد از غم تنهایی

نظر

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

شاعري به اين تنهايي (سپيده باوران)

شاعری به این تنهایی

سپیده باوران

200,000 ریال

150,000 ریال

چو مرغ شب، خواندي و رفتي (مشکي)

چو مرغ شب، خواندی و رفتی

نشر مشکی

300,000 ریال

225,000 ریال

گزينه اشعار فروغ فرخزاد جيبي (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار فروغ فرخزاد جیبی

مروارید

900,000 ریال

630,000 ریال

اي تاريخ ما را به ياد داشته باش (افراز)

ای تاریخ ما را به یاد داشته باش

افراز

2,400,000 ریال

1,800,000 ریال

در کسوت ابر (نيلوفر)

در کسوت ابر

نیلوفر

90,000 ریال

72,000 ریال

فيقدان آتي (عنوان)

فیقدان آتی

عنوان

670,000 ریال

502,500 ریال

دنياي اين روزاي من (نگاه)

دنیای این روزای من

نگاه

3,500,000 ریال

2,450,000 ریال

سعدي از دست خويشتن فرياد (نيلوفر)

سعدی از دست خویشتن فریاد

نیلوفر

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

شعر مهدي اخوان ثالث 2 جلدي - قابدار (زمستان)

شعر مهدی اخوان ثالث 2 جلدی - قابدار

زمستان

14,000,000 ریال

10,500,000 ریال

ارغنون جيبي (زمستان)

ارغنون جیبی

زمستان

900,000 ریال

675,000 ریال

ترا اي کهن بوم و بر دوست دارم جيبي (زمستان)

ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم جیبی

زمستان

950,000 ریال

712,500 ریال

از ترمه و تغزل: گزينه سروده‌ها (روزبهان)

از ترمه و تغزل: گزینه سروده‌ها

روزبهان

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

پذيرفتن  - شعر فارسي (چشمه)

پذیرفتن - شعر فارسی

چشمه

950,000 ریال

760,000 ریال

شيدايي ها (نگاه)

شیدایی ها

نگاه

3,750,000 ریال

2,625,000 ریال

پروردگارا ايران را به خاطر بسپار (نيماژ)

پروردگارا ایران را به خاطر بسپار

نیماژ

150,000 ریال

127,500 ریال

ديدن (بيدگل)

دیدن

بیدگل

2,180,000 ریال

1,744,000 ریال

تاريکروشنا (مرواريد)

تاریکروشنا

مروارید

500,000 ریال

350,000 ریال

بانگ ني (جيبي شوميز کارنامه)

بانگ نی

کارنامه

1,000,000 ریال

700,000 ریال

کبريت خيس (مرواريد)

کبریت خیس

مروارید

1,000,000 ریال

700,000 ریال

مجموعه اشعار پروين اعتصامي (نگاه)

مجموعه اشعار پروین اعتصامی

نگاه

1,950,000 ریال

1,365,000 ریال

حلاج الاسرار (بيدگل)

حلاج الاسرار

بیدگل

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

جان جواني (نگاه)

جان جوانی

نگاه

1,050,000 ریال

735,000 ریال

گزينه اشعار فاضل نظري گالينگور (مرواريد)

گزینه اشعار فاضل نظری گالینگور

مروارید

1,750,000 ریال

1,225,000 ریال

آيدا در آينه (نگاه)

آیدا در آینه

نگاه

700,000 ریال

490,000 ریال

گزيده اشعار فريدون مشيري (نگاه)

گزیده اشعار فریدون مشیری

نگاه

1,550,000 ریال

1,085,000 ریال

آتايا (نيماژ)

آتایا

نیماژ

1,000,000 ریال

850,000 ریال

من کم تحملم (نيماژ)

من کم تحملم

نیماژ

800,000 ریال

680,000 ریال

اثر انگشت (نيماژ)

اثر انگشت

نیماژ

700,000 ریال

595,000 ریال

صداي راه پله مي آيد (نيماژ)

صدای راه پله می آید

نیماژ

1,000,000 ریال

850,000 ریال

اسمش همين است (نيماژ)

اسمش همین است

نیماژ

1,000,000 ریال

850,000 ریال

گزينه اشعار احمد شاملو (گالينگور - مرواريد)

گزینه اشعار احمد شاملو

مروارید

2,400,000 ریال

1,680,000 ریال

مجموعه آثار احمد شاملو دفتر يکم: شعرها 1378 - 1323 (نگاه)

مجموعه آثار احمد شاملو دفتر یکم: شعرها 1378 - 1323

نگاه

5,950,000 ریال

4,165,000 ریال

جواني ها (بيدگل)

جوانی ها

بیدگل

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

تاريخ تحليلي شعر نو - 4 جلدي (مرکز)

تاریخ تحلیلی شعر نو - 4 جلدی

مرکز

28,500,000 ریال

23,655,000 ریال

بنويس! ساعت پاکنويس (نگاه)

بنویس! ساعت پاکنویس

نگاه

1,750,000 ریال

1,225,000 ریال

ليونارد شهيار (نگاه)

لیونارد شهیار

نگاه

350,000 ریال

245,000 ریال

کوتاه بيا! عمرم به نيامدنت قد نمي دهد (مرواريد)

کوتاه بیا! عمرم به نیامدنت قد نمی دهد

مروارید

170,000 ریال

119,000 ریال

مجموعه اشعار حسين منزوي (نگاه)

مجموعه اشعار حسین منزوی

نگاه

6,950,000 ریال

4,865,000 ریال

مجموعه آثار احمد شاملو  دفتر چهارم (نگاه)

مجموعه آثار احمد شاملو دفتر چهارم

نگاه

4,250,000 ریال

2,975,000 ریال

گزينه اشعار احمد شاملو (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار احمد شاملو

مروارید

1,900,000 ریال

1,330,000 ریال

فکر کنم باران ديشب مرا شسته، امروز توام (مرواريد)

فکر کنم باران دیشب مرا شسته، امروز توام

مروارید

450,000 ریال

315,000 ریال

گفتن براي زيبا شدن (نگاه)

گفتن برای زیبا شدن

نگاه

850,000 ریال

595,000 ریال

در ميان سطرها (دنياي نو)

در میان سطرها

نشر دنیای نو

1,490,000 ریال

1,117,500 ریال

ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد (ديوار)

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

دیوار-چشمه

450,000 ریال

360,000 ریال

مجموعه کامل اشعار کيوان قدرخواه (افراز)

مجموعه کامل اشعار کیوان قدرخواه

افراز

3,800,000 ریال

2,850,000 ریال

گذري بر آواز و ترانه در سينماي ايران (ماهريس)

گذری بر آواز و ترانه در سینمای ایران

ماهریس

550,000 ریال

412,500 ریال

مجموعه کامل اشعار شهرام شاهرختاش (افراز)

مجموعه کامل اشعار شهرام شاهرختاش

افراز

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

عارف قزويني و شاعران زمانه اش (علمي)

عارف قزوینی و شاعران زمانه اش

علمی

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

گزينه اشعار محمد علي بهمني (گالينگور- مرواريد)

گزینه اشعار محمد علی بهمنی

مروارید

950,000 ریال

665,000 ریال

نغمه هاي ايراني (نخستين)

نغمه های ایرانی

نخستین

400,000 ریال

300,000 ریال

خونابه بر يال (حکمت کلمه)

خونابه بر یال

حکمت کلمه

215,000 ریال

161,250 ریال

مرگ، هميشه زير خاک نمي خوابد (مرواريد)

مرگ، همیشه زیر خاک نمی خوابد

مروارید

190,000 ریال

133,000 ریال

پنجاه سپيدسرا: از احمد شاملو تا دهه 1370 (مرواريد)

پنجاه سپیدسرا: از احمد شاملو تا دهه 1370

مروارید

490,000 ریال

343,000 ریال

مجموعه تا صبح شب يلدا  - قابدار - همراه با 2 CD (ني داوود)

مجموعه تا صبح شب یلدا - قابدار - همراه با 2 CD

کانون فرهنگی هنری نی داوود

1,300,000 ریال

975,000 ریال

ديوان اشعار فروغ (جيبي-مرواريد)

دیوان اشعار فروغ

مروارید

800,000 ریال

560,000 ریال

دره ماروس (چشمه)

دره ماروس

چشمه

75,000 ریال

60,000 ریال

بوطيقاي شعر نو: نگاهي ديگر به نظريه و شعر نيما يوشيج (ققنوس)

بوطیقای شعر نو: نگاهی دیگر به نظریه و شعر نیما یوشیج

ققنوس

350,000 ریال

297,500 ریال

ديوان پروين اعتصامي (گويا)

دیوان پروین اعتصامی

گویا

1,400,000 ریال

1,050,000 ریال

هفتاد سال عاشقانه (فرهنگ نشر نو)

هفتاد سال عاشقانه

فرهنگ نشر نو

1,880,000 ریال

1,598,000 ریال

روزهاي چوبي (افکار)

روزهای چوبی

افکار

150,000 ریال

112,500 ریال

بيمارستان (چشمه)

بیمارستان

چشمه

65,000 ریال

52,000 ریال

ترانه هاي قديمي (نيلا)

ترانه های قدیمی

نیلا

400,000 ریال

280,000 ریال

شهريور مرد در مرداد (چشمه)

شهریور مرد در مرداد

چشمه

70,000 ریال

56,000 ریال

تناهي (مرواريد)

تناهی

مروارید

110,000 ریال

77,000 ریال

خنده در برف (مرواريد)

خنده در برف

مروارید

83,000 ریال

58,100 ریال

سهراب سپهري: مجموعه سروده ها (وزيري - شادان)

سهراب سپهری: مجموعه سروده ها

شادان

680,000 ریال

510,000 ریال

اکنون (سوره مهر)

اکنون

سوره مهر

1,150,000 ریال

862,500 ریال

فروغ فرخزاد: مجموعه سروده ها (وزيري_شادان)

فروغ فرخزاد: مجموعه سروده ها

شادان

620,000 ریال

465,000 ریال

فروغ فرخزاد: مجموعه سروده ها - جيبي (شادان)

فروغ فرخزاد: مجموعه سروده ها - جیبی

شادان

340,000 ریال

255,000 ریال

عاشقانه هاي جهان (کتاب مرو)

عاشقانه های جهان

کتاب مرو

255,000 ریال

191,250 ریال

سه گانه ي خاورميانه: جنگ عشق تنهايي مجموعه شعر (چشمه)

سه گانه ی خاورمیانه: جنگ عشق تنهایی مجموعه شعر

چشمه

880,000 ریال

704,000 ریال

هيچ چيز مثل مرگ تازه نيست (چشمه)

هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست

چشمه

1,200,000 ریال

960,000 ریال

عاشقانه هاي الف (ماهريس)

عاشقانه های الف

ماهریس

100,000 ریال

75,000 ریال

سپيد از گل ها چهره ها در باران (افراز)

سپید از گل ها چهره ها در باران

افراز

250,000 ریال

187,500 ریال

نغمه هاي جاويدان (دژنپشت)

نغمه های جاویدان

دژنپشت

850,000 ریال

637,500 ریال

شبانه ها در غياب احمد شاملو (چشمه)

شبانه ها در غیاب احمد شاملو

چشمه

240,000 ریال

192,000 ریال

گورکن ها گريه هايشان را عميق تر حفر مي کنند (مرواريد)

گورکن ها گریه هایشان را عمیق تر حفر می کنند

مروارید

80,000 ریال

56,000 ریال

مرثيه براي پدرم (نشر نظر)

مرثیه برای پدرم

نظر

210,000 ریال

178,500 ریال

آخرين پلاک شهر (نقش نگين)

آخرین پلاک شهر

نقش نگین

250,000 ریال

187,500 ریال

پشت پلک پاييز (لوح فکر)

پشت پلک پاییز

لوح فکر

150,000 ریال

112,500 ریال

در خواب من جا مي ماني (آثار برتر)

در خواب من جا می مانی

آثار برتر

300,000 ریال

225,000 ریال

خنديدن در خانه اي که مي سوخت (کلاغ سفيد)

خندیدن در خانه ای که می سوخت

کلاغ سفید

350,000 ریال

262,500 ریال

سه گانه فاضل نظري با قاب (سوره مهر)

سه گانه فاضل نظری با قاب

سوره مهر

1,000,000 ریال

750,000 ریال

همان هميشگي (نيماژ)

همان همیشگی

نیماژ

80,000 ریال

68,000 ریال

آقاي هيچ کس (نيماژ)

آقای هیچ کس

نیماژ

690,000 ریال

586,500 ریال

دوست داشتن ت (نون)

دوست داشتن ت

نون

80,000 ریال

56,000 ریال

گزينه اشعار 18: يد الله رويايي رقعي (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار 18: ید الله رویایی رقعی

مروارید

490,000 ریال

343,000 ریال

مجموعه اشعار فرخي يزدي (نگاه)

مجموعه اشعار فرخی یزدی

نگاه

500,000 ریال

350,000 ریال

ديوان اشعار فروغ فرخزاد - جيبي (مرواريد)

دیوان اشعار فروغ فرخزاد - جیبی

مروارید

280,000 ریال

196,000 ریال

مجموعه اشعار شهريار 2 جلدي (نگاه)

مجموعه اشعار شهریار 2 جلدی

نگاه

1,950,000 ریال

1,365,000 ریال

گزينه اشعار گروس عبدالملکيان (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار گروس عبدالملکیان

مروارید

450,000 ریال

315,000 ریال

گزينه اشعار محمد علي بهمني (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار محمد علی بهمنی

مروارید

395,000 ریال

276,500 ریال

حرف هايي که من بايد مي گفتم و... تو بايد مي شنيدي (نگاه)

حرف هایی که من باید می گفتم و... تو باید می شنیدی

نگاه

150,000 ریال

105,000 ریال

گزينه اشعار احمد شاملو جيبي (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار احمد شاملو جیبی

مروارید

380,000 ریال

266,000 ریال

بغض هاي کال (آرادمان)

بغض های کال

آرادمان

75,000 ریال

56,250 ریال

فقط تنها نباشم (آرادمان)

فقط تنها نباشم

آرادمان

150,000 ریال

112,500 ریال

زاده اضطراب جهان (بوتيمار)

زاده اضطراب جهان

بوتیمار

530,000 ریال

397,500 ریال

تقدير (نگاه)

تقدیر

نگاه

325,000 ریال

227,500 ریال

پاييز سال بعد (نگاه)

پاییز سال بعد

نگاه

200,000 ریال

140,000 ریال

ديوان شهريار2 جلدي بدون قاب (نگاه)

دیوان شهریار2 جلدی بدون قاب

نگاه

3,750,000 ریال

2,625,000 ریال

همهمه هاي بي هم (نگاه)

همهمه های بی هم

نگاه

90,000 ریال

63,000 ریال

معجزه در ساعت 5 عصر (روزنه)

معجزه در ساعت 5 عصر

روزنه

185,000 ریال

148,000 ریال

تهران خصوصي ما (نگاه)

تهران خصوصی ما

نگاه

270,000 ریال

189,000 ریال

از خواب هاي من گل بنفشه روييده است (چشمه)

از خواب های من گل بنفشه روییده است

چشمه

980,000 ریال

784,000 ریال

گزينه اشعار منوچهر آتشي جيبي (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار منوچهر آتشی جیبی

مروارید

75,000 ریال

52,500 ریال

دفتر هاي نيما: مجموعه اشعار نيما يوشيج (رشديه)

دفتر های نیما: مجموعه اشعار نیما یوشیج

رشدیه

1,150,000 ریال

862,500 ریال

مجموعه اشعار حافظ موسوي (نگاه)

مجموعه اشعار حافظ موسوی

نگاه

550,000 ریال

385,000 ریال

خياله گردگيج: پرسه خيال (ثال)

خیاله گردگیج: پرسه خیال

ثالث

185,000 ریال

138,750 ریال

نام آوران انديشه و هنر:  لولي وش مغموم ( نگاه)

نام آوران اندیشه و هنر: لولی وش مغموم

نگاه

160,000 ریال

112,000 ریال

کنار تو فقط آروم مي شم (نگاه)

کنار تو فقط آروم می شم

نگاه

300,000 ریال

210,000 ریال

نه مثل ماهي ها (مرواريد)

نه مثل ماهی ها

مروارید

90,000 ریال

63,000 ریال

من سکوت انسانم (ثالث)

من سکوت انسانم

ثالث

85,000 ریال

63,750 ریال

ماه شقايق گلو (ثالث)

ماه شقایق گلو

ثالث

55,000 ریال

41,250 ریال

سه شنبه اي که برف مي بارد بر شعر تو (ثالث)

سه شنبه ای که برف می بارد بر شعر تو

ثالث

32,000 ریال

24,000 ریال

يادگار عشق و حرمان مدام (ثالث)

یادگار عشق و حرمان مدام

ثالث

320,000 ریال

240,000 ریال

تا زندگي سوم (مرواريد)

تا زندگی سوم

مروارید

95,000 ریال

66,500 ریال

به رسم حقيقت و زيبايي ( ثالث)

به رسم حقیقت و زیبایی

ثالث

200,000 ریال

150,000 ریال

کسي به در کوبيد (مرواريد)

کسی به در کوبید

مروارید

53,000 ریال

37,100 ریال

قرار ما روي پل ورسک (مرواريد)

قرار ما روی پل ورسک

مروارید

47,000 ریال

32,900 ریال

مرگي به اندازه (مرواريد)

مرگی به اندازه

مروارید

57,000 ریال

39,900 ریال

لجه هاي آغازين (ثالث)

لجه های آغازین

ثالث

28,000 ریال

21,000 ریال

شعر معاصر باران: مجموعه اشعار ژاله اصفهاني (نگاه-پالتويي)

شعر معاصر باران: مجموعه اشعار ژاله اصفهانی

نگاه

500,000 ریال

350,000 ریال

بگو بخند، گريه کن (آرادمان)

بگو بخند، گریه کن

آرادمان

60,000 ریال

45,000 ریال

افسانه عشق: گزيده عاشقانه تاجيکستان (نگاه)

افسانه عشق: گزیده عاشقانه تاجیکستان

نگاه

150,000 ریال

105,000 ریال

مرد لاجوردي (مرواريد)

مرد لاجوردی

مروارید

70,000 ریال

49,000 ریال

تا آخر دنيا برايت مي نويسم (آرادمان)

تا آخر دنیا برایت می نویسم

آرادمان

70,000 ریال

52,500 ریال

ايالات متحده بانو (آرادمان)

ایالات متحده بانو

آرادمان

70,000 ریال

52,500 ریال

رودخانه اي در آفريقا (آرادمان)

رودخانه ای در آفریقا

آرادمان

100,000 ریال

75,000 ریال

دلقک در باران (آرادمان)

دلقک در باران

آرادمان

100,000 ریال

75,000 ریال

اين زندگي پيامکي را درياب (آرادمان)

این زندگی پیامکی را دریاب

آرادمان

60,000 ریال

45,000 ریال

يک داوودي سپيد، فقط يکي (آرادمان)

یک داوودی سپید، فقط یکی

آرادمان

70,000 ریال

52,500 ریال

شکل جهان خوب است (آرادمان)

شکل جهان خوب است

آرادمان

60,000 ریال

45,000 ریال

شاعري که نمي دانست مرده است (آرادمان)

شاعری که نمی دانست مرده است

آرادمان

90,000 ریال

67,500 ریال

درختي که تکيه داده است (آرادمان)

درختی که تکیه داده است

آرادمان

80,000 ریال

60,000 ریال

ترافيک فرشته (آرادمان)

ترافیک فرشته

آرادمان

90,000 ریال

67,500 ریال

پروانه پوش (نگاه)

پروانه پوش

نگاه

370,000 ریال

259,000 ریال

مجموعه اشعار فريدون مشيري 5 جلدي - جيبي (مهر و ابر)

مجموعه اشعار فریدون مشیری 5 جلدی - جیبی

مهر و ابر

325,000 ریال

243,750 ریال

اصفهان پشت ميکروفون (نگاه)

اصفهان پشت میکروفون

نگاه

220,000 ریال

154,000 ریال

هميشه با تو (مهر و ابر)

همیشه با تو

نگاه

600,000 ریال

420,000 ریال

سليمانيه و سپيده دم جهان (نگاه)

سلیمانیه و سپیده دم جهان

نگاه

300,000 ریال

210,000 ریال

رد پاي برف تا بلوغ کامل (نگاه)

رد پای برف تا بلوغ کامل

نگاه

175,000 ریال

122,500 ریال

سمفوني سپيده دم ( نگاه)

سمفونی سپیده دم

نگاه

150,000 ریال

105,000 ریال

شعر معاصر باران نصرت رحماني پالتويي (نگاه)

شعر معاصر باران نصرت رحمانی پالتویی

نگاه

1,100,000 ریال

770,000 ریال

شعر معاصر باران: مجموعه اشعار رهي معيري پالتويي (نگاه)

شعر معاصر باران: مجموعه اشعار رهی معیری پالتویی

نگاه

750,000 ریال

525,000 ریال

زيبايي نگرانم مي کند (آرادمان)

زیبایی نگرانم می کند

آرادمان

100,000 ریال

75,000 ریال

آقاي شواليه (نگاه)

آقای شوالیه

نگاه

190,000 ریال

133,000 ریال

تنها باد از زير خاکستر خبر دارد (مرواريد)

تنها باد از زیر خاکستر خبر دارد

مروارید

110,000 ریال

77,000 ریال

در جريان رگ هايم باش (مرواريد)

در جریان رگ هایم باش

مروارید

90,000 ریال

63,000 ریال

شعر معاصر باران: نيما يوشيج پالتويي (نگاه)

شعر معاصر باران: نیما یوشیج پالتویی

نگاه

1,950,000 ریال

1,365,000 ریال

شعر معاصر باران: مجموعه اشعار سيمين بهبهاني - پالتويي (نگاه)

شعر معاصر باران: مجموعه اشعار سیمین بهبهانی - پالتویی

نگاه

1,250,000 ریال

875,000 ریال

گزينه اشعار عباس صفاري (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار عباس صفاری

مروارید

220,000 ریال

154,000 ریال

(شوميز - مرواريد)

مروارید

160,000 ریال

112,000 ریال

دستم را باز بگذاريد مي خواهم بنويسم آغوش (مرواريد)

دستم را باز بگذارید می خواهم بنویسم آغوش

مروارید

190,000 ریال

133,000 ریال

روزهاي ترانه و اندوه گزينه ترانه هاي فرامرز اصلاني (کوله پشتي)

روزهای ترانه و اندوه گزینه ترانه های فرامرز اصلانی

کوله پشتی

100,000 ریال

70,000 ریال

گزينه اشعار جواد مجابي (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار جواد مجابی

مروارید

105,000 ریال

73,500 ریال

مثل جوهر در آب (مرواريد)

مثل جوهر در آب

مروارید

79,000 ریال

55,300 ریال

ديوان حافظ 2زبانه،گلاسه،ترمو،ليزري،باقاب (پيام عدالت)

دیوان حافظ 2زبانه،گلاسه،ترمو،لیزری،باقاب

پیام عدالت

6,500,000 ریال

4,875,000 ریال

کوي نوميدي مرو اميدهاست ( صابرين)

کوی نومیدی مرو امیدهاست

صابرین

80,000 ریال

60,000 ریال

هشت کتاب (گسترش)

هشت کتاب

گسترش فرهنگ و مطالعات

1,600,000 ریال

1,200,000 ریال

گزينه اشعار يدالله رويايي جيبي (شوميز - مرواريد)

گزینه اشعار یدالله رویایی جیبی

مروارید

63,000 ریال

44,100 ریال

سهراب سپهري: مجموعه سروده ها - جيبي (شادان)

سهراب سپهری: مجموعه سروده ها - جیبی

شادان

490,000 ریال

367,500 ریال

شعرهاي فريدون مشيري (کتاب پارسه)

شعرهای فریدون مشیری

کتاب پارسه

980,000 ریال

735,000 ریال

نيمي از من اينجا نيست (شمشاد)

نیمی از من اینجا نیست

شمشاد

390,000 ریال

292,500 ریال

قشنگي دنيا به همين است (دريچه)

قشنگی دنیا به همین است

110,000 ریال

82,500 ریال

شعرهاي نيمشب مدار چهل و نه درجه (مرواريد)

شعرهای نیمشب مدار چهل و نه درجه

مروارید

150,000 ریال

105,000 ریال

هلاک عقل به وقت انديشيدن (نگاه)

هلاک عقل به وقت اندیشیدن

نگاه

170,000 ریال

119,000 ریال

از آسمان سگ مي باريد (شمشاد)

از آسمان سگ می بارید

شمشاد

80,000 ریال

60,000 ریال