فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای ویرایش و ترجمه

دسته بندی ها

(51)

موضوع های اصلی

(1)
(50)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(1)
(1)
(46)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(6)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
51 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای ویرایش و ترجمه

دسته بندی ها

(51)

موضوع های اصلی

(1)
(50)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(1)
(1)
(46)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(6)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
51 محصول
شيوه‌نامه ترجمه قرآن کريم (نشر ني)

شیوه‌نامه ترجمه قرآن کریم

نشر نی

1,800,000 ریال

1,494,000 ریال

فرهنگ املايي فارسي (آواي خاور)

فرهنگ املایی فارسی

آوای خاور

4,600,000 ریال

3,450,000 ریال

تاريخ و تحول نشر (خانه کتاب)

تاریخ و تحول نشر

خانه کتاب

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

تاريخ شفاهي نشر معاصر ايران:  ويرايش (خانه کتاب)

تاریخ شفاهی نشر معاصر ایران: ویرایش

450,000 ریال

337,500 ریال

تاريخ شفاهي نشر معاصر ايران: کتاب فروشي (خانه کتاب)

تاریخ شفاهی نشر معاصر ایران: کتاب فروشی

خانه کتاب

550,000 ریال

412,500 ریال

نگاهي از چند سو به ويراستار و ويراستاري (ققنوس)

نگاهی از چند سو به ویراستار و ویراستاری

ققنوس

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

نگاهي از چند سو به نشر کتاب (ققنوس)

نگاهی از چند سو به نشر کتاب

ققنوس

1,100,000 ریال

935,000 ریال

نگاهي از چند سو به دانشنامه نگاري (ققنوس)

نگاهی از چند سو به دانشنامه نگاری

ققنوس

650,000 ریال

552,500 ریال

تاريخ شفاهي نشر ايران (ققنوس)

تاریخ شفاهی نشر ایران

ققنوس

2,100,000 ریال

1,785,000 ریال

کتاب پژوهي (نشر ني)

کتاب پژوهی

نشر نی

2,300,000 ریال

1,909,000 ریال

درباره ترجمه (بيدگل)

درباره ترجمه

بیدگل

1,200,000 ریال

960,000 ریال

ويراستار خرابکار (نشرني)

ویراستار خرابکار

نشر نی

980,000 ریال

813,400 ریال

بياييد ترجمه کنيم (مرکز)

بیایید ترجمه کنیم

مرکز

575,000 ریال

477,250 ریال

استادان و نا استادانم (جهان کتاب)

استادان و نا استادانم

جهان کتاب

850,000 ریال

722,500 ریال

در گير و دار کتاب و نشر (نيلوفر)

در گیر و دار کتاب و نشر

نیلوفر

950,000 ریال

760,000 ریال

از پست و بلند ترجمه جلد 2 (نيلوفر)

از پست و بلند ترجمه جلد 2

نیلوفر

1,250,000 ریال

1,187,500 ریال

آموزش ويراستاري و درست نويسي (علم)

آموزش ویراستاری و درست نویسی

نشر علم

3,850,000 ریال

3,080,000 ریال

ترجمه کاوي (ناهيد)

ترجمه کاوی

دوستان

2,800,000 ریال

2,100,000 ریال

نکته هاي ويرايش (مرکز)

نکته های ویرایش

مرکز

1,800,000 ریال

1,494,000 ریال

دست نامه ويرايش (کتاب سده)

دست نامه ویرایش

کتاب سده

1,990,000 ریال

1,492,500 ریال

پانزده گفتار در باب ترجمه (کتاب پارسه)

پانزده گفتار در باب ترجمه

کتاب پارسه

1,800,000 ریال

1,350,000 ریال

تحليل انتقادي ترجمه (آگه)

تحلیل انتقادی ترجمه

آگه

820,000 ریال

656,000 ریال

تاريخ ترجمه در ايران (ققنوس)

تاریخ ترجمه در ایران

ققنوس

850,000 ریال

722,500 ریال

نظريه هاي ترجمه در عصر حاضر (هرمس)

نظریه های ترجمه در عصر حاضر

هرمس‏

900,000 ریال

720,000 ریال

ويرايش  از زبان ويراستاران (کتاب بهار)

ویرایش از زبان ویراستاران

کتاب بهار

1,800,000 ریال

1,350,000 ریال

چگونه مرور کتاب بنويسيم؟ (ترجمان)

چگونه مرور کتاب بنویسیم؟

ترجمان علوم انسانی

980,000 ریال

735,000 ریال

به زبان آدميزاد (نشر ني)

به زبان آدمیزاد

نشر نی

860,000 ریال

713,800 ریال

له و عليه ويرايش (ققنوس)

له و علیه ویرایش

ققنوس

1,100,000 ریال

935,000 ریال

هنر ويرايش (کارنامه)

هنر ویرایش

کارنامه

800,000 ریال

560,000 ریال

اصول شکسته نويسي (مرکز)

اصول شکسته نویسی

مرکز

418,000 ریال

346,940 ریال

مشق ترجمه (نويسه پارسي)

مشق ترجمه

نویسه پارسی

1,300,000 ریال

975,000 ریال

ترجمه (فرزان روز)

ترجمه

فرزان روز

600,000 ریال

450,000 ریال

ويراستار کتاب اول (کتاب بهار)

ویراستار کتاب اول

کتاب بهار

200,000 ریال

150,000 ریال

ويراستار کتاب دوم (کتاب بهار)

ویراستار کتاب دوم

کتاب بهار

200,000 ریال

150,000 ریال

ترجمه و جزء کلمه يا بيتوته در دوردست (ماهريس)

ترجمه و جزء کلمه یا بیتوته در دوردست

ماهریس

200,000 ریال

150,000 ریال

سياحتي در دنياي ترجمه ها (کتاب بهار)

سیاحتی در دنیای ترجمه ها

کتاب بهار

380,000 ریال

285,000 ریال

اصول اخلاقي مترجم (مرکز)

اصول اخلاقی مترجم

مرکز

175,000 ریال

145,250 ریال

از گوشه و کنار ترجمه (مرکز)

از گوشه و کنار ترجمه

مرکز

495,000 ریال

410,850 ریال

هفت گفتار درباره ي ترجمه (مرکز)

هفت گفتار درباره ی ترجمه

مرکز

850,000 ریال

705,500 ریال

اصول ترجمه ي حقوقي (قطره)

اصول ترجمه ی حقوقی

قطره

300,000 ریال

240,000 ریال

فارسي شکسته: دستور خط و فرهنگ املايي (کتاب بهار)

فارسی شکسته: دستور خط و فرهنگ املایی

کتاب بهار

150,000 ریال

112,500 ریال

غلط ننويسيم (کتاب بهار)

غلط ننویسیم

کتاب بهار

500,000 ریال

375,000 ریال

بهتر بنويسيم: درسنامه درست نويسي، ساده نويسي و زيبا نويسي (اديان)

بهتر بنویسیم: درسنامه درست نویسی، ساده نویسی و زیبا نویسی

دانشگاه ادیان و مذاهب

800,000 ریال

600,000 ریال

چرخش فرهنگي در مطالعات ترجمه (قطره)

چرخش فرهنگی در مطالعات ترجمه

قطره

70,000 ریال

56,000 ریال

چگونه فرهنگ ها ساخته مي شوند (قطره)

چگونه فرهنگ ها ساخته می شوند

قطره

160,000 ریال

128,000 ریال

نقد ترجمه در پرتو رويکرد زبان شناسي نقشگرا (قطره)

نقد ترجمه در پرتو رویکرد زبان شناسی نقشگرا

قطره

70,000 ریال

56,000 ریال

آيين نگارش (سخن)

آیین نگارش

سخن

750,000 ریال

600,000 ریال

ويرايش ترجمه (کتاب بهار)

ویرایش ترجمه

کتاب بهار

820,000 ریال

615,000 ریال

ويرايش از زبان ويراستارارن (کتاب مهناز)

ویرایش از زبان ویراستارارن

کتاب مهناز

480,000 ریال

360,000 ریال

گفت و گو با مترجمان (آگاه)

گفت و گو با مترجمان

آگاه

480,000 ریال

384,000 ریال

کاغذين جامه (نگاه معاصر)

کاغذین جامه

نگاه معاصر

200,000 ریال

150,000 ریال