فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای زبان شناسی

دسته بندی ها

(90)
(1)
(1)

موضوع های اصلی

(1)
(2)
(1)
(87)
(1)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(85)
(1)

انتشارات

(5)
(6)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(5)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(13)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
92 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای زبان شناسی

دسته بندی ها

(90)
(1)
(1)

موضوع های اصلی

(1)
(2)
(1)
(87)
(1)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(85)
(1)

انتشارات

(5)
(6)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(5)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(13)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
92 محصول
مباحثي در فلسفه منطق و زبان : دلالت شناسي (موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ا

مباحثی در فلسفه منطق و زبان : دلالت شناسی

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

زندان خانه زبان (نيماژ)

زندان خانه زبان

نیماژ

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

مرواريد ادب ايران (ثالث)

مروارید ادب ایران

ثالث

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

درآمدي بر تحليل ساختاري روايت ها و کشتي با فرشته (ققنوس)

درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت ها و کشتی با فرشته

ققنوس

700,000 ریال

595,000 ریال

بين خودمان بماند (ثالث)

بین خودمان بماند

ثالث

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

زبان فارسي را چگونه بايد آموخت (مرواريد)

زبان فارسی را چگونه باید آموخت

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

زبان فارسي و ايران شناسي (کتاب بهار)

زبان فارسی و ایران شناسی

کتاب بهار

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

نشانه شناسي و فلسفه زبان (نگاه)

نشانه شناسی و فلسفه زبان

نگاه

2,350,000 ریال

1,880,000 ریال

مقدمه اي بر نظريه حاکميت و مرجع گزيني (نور اشراق)

مقدمه ای بر نظریه حاکمیت و مرجع گزینی

نور اشراق

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

فرهنگ توضيحي (لوگوس)

فرهنگ توضیحی

لوگوس

3,600,000 ریال

2,880,000 ریال

وزن شعر عروضي فارسي (کتاب بهار)

وزن شعر عروضی فارسی

کتاب بهار

3,800,000 ریال

3,040,000 ریال

زبان شناسي سوسور (مرکز)

زبان شناسی سوسور

مرکز

960,000 ریال

768,000 ریال

بحر طويل عاميانه و بحر طويل و سرايان (ققنوس)

بحر طویل عامیانه و بحر طویل و سرایان

ققنوس

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

فرهنگ هاي فارسي (سخن)

فرهنگ های فارسی

سخن

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

خاستگاه هاي ارتباطات انساني (علمي فرهنگي)

خاستگاه های ارتباطات انسانی

علمی و فرهنگی

1,020,000 ریال

816,000 ریال

مکاتب نوين زبان شناسي (مرکز)

مکاتب نوین زبان شناسی

مرکز

750,000 ریال

600,000 ریال

فلسفه براي زبان شناسان (گام نو)

فلسفه برای زبان شناسان

گام نو

860,000 ریال

688,000 ریال

جوان ايراني و زبان و ادبيات فارسي (جهان کتاب)

جوان ایرانی و زبان و ادبیات فارسی

جهان کتاب

750,000 ریال

600,000 ریال

هويت ايراني و زبان فارسي (فرزان روز)

هویت ایرانی و زبان فارسی

فرزان روز

1,200,000 ریال

960,000 ریال

جنسيت و زبان شناسي اجتماعي (گل آذين)

جنسیت و زبان شناسی اجتماعی

نشر گل آذین

1,200,000 ریال

960,000 ریال

آشنايي با نشانه شناسي ادبيات (علمي)

آشنایی با نشانه شناسی ادبیات

علمی

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

زبان و آگاهي (نيلوفر)

زبان و آگاهی

نیلوفر

1,100,000 ریال

935,000 ریال

مباني نشانه شناسي (سوره مهر)

مبانی نشانه شناسی

سوره مهر

800,000 ریال

640,000 ریال

آشنايي با هيروگليف (فرهنگ معاصر)

آشنایی با هیروگلیف

فرهنگ معاصر

980,000 ریال

784,000 ریال

راهنماي زبان‌هاي ايراني جلد 2 (ققنوس)

راهنمای زبان‌های ایرانی جلد 2

ققنوس

3,800,000 ریال

3,230,000 ریال

راهنماي زبان‌هاي ايراني جلد 1  (ققنوس)

راهنمای زبان‌های ایرانی جلد 1

ققنوس

4,200,000 ریال

3,570,000 ریال

شاعري در هجوم منتقدان (آگه)

شاعری در هجوم منتقدان

آگه

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

زبان زنده (کارنامه)

زبان زنده

کارنامه

2,650,000 ریال

2,120,000 ریال

دستور زبان فارسي - بر اساس نظريه ي گروه هاي خودگردان (مرکز)

دستور زبان فارسی - بر اساس نظریه ی گروه های خودگردان

مرکز

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

گفتمان و ترجمه (مرکز)

گفتمان و ترجمه

مرکز

620,000 ریال

496,000 ریال

بازانديشي زبان فارسي (مرکز)

بازاندیشی زبان فارسی

مرکز

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

ابعاد گمشده معنا در نشانه‌شناسي روايي کلاسيک (علمي فرهنگي)

ابعاد گمشده معنا در نشانه‌شناسی روایی کلاسیک

علمی و فرهنگی

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

ريشه هاي زن ستيزي در ادبيات کلاسيک فارسي (چشمه)

ریشه های زن ستیزی در ادبیات کلاسیک فارسی

چشمه

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

نحو هندي و نحو عربي( کارنامه)

نحو هندی و نحو عربی

کارنامه

950,000 ریال

760,000 ریال

فرهنگ دانش آموز سخن (سخن)

فرهنگ دانش آموز سخن

سخن

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

زبان شناسي و زبان فارسي (توس)

زبان شناسی و زبان فارسی

توس

1,200,000 ریال

960,000 ریال

مجموعه نشانه شناسي و زبان شناسي 4: نشانه شناسي: نظريه و علم (علم)

مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی 4: نشانه شناسی: نظریه و علم

نشر علم

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

مجموعه نشانه شناسي و زبان شناسي 1: نشانه شناسي کاربردي (علم)

مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی 1: نشانه شناسی کاربردی

نشر علم

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

امپراتوري نشانه ها (نشرني)

امپراتوری نشانه ها

نشر نی

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

زيباشناسي سخن پارسي: 1 - بيان (مرکز)

زیباشناسی سخن پارسی: 1 - بیان

مرکز

620,000 ریال

496,000 ریال

زيبا شناسي سخن پارسي : 2 - معاني (مرکز)

زیبا شناسی سخن پارسی : 2 - معانی

مرکز

930,000 ریال

744,000 ریال

مقدمات زبانشناسي (قطره)

مقدمات زبانشناسی

قطره

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

از واژه تا فرهنگ (ناهيد)

از واژه تا فرهنگ

ناهید

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

جادوي زبان (قطره)

جادوی زبان

قطره

2,350,000 ریال

1,880,000 ریال

مزخرفات فارسي (ققنوس)

مزخرفات فارسی

ققنوس

450,000 ریال

382,500 ریال

وزن شعر فارسي: درس نامه (نيلوفر)

وزن شعر فارسی: درس نامه

نیلوفر

1,450,000 ریال

1,232,500 ریال

مباني زبان شناسي و کاربرد آن در زبان فارسي (نيلوفر)

مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی

نیلوفر

950,000 ریال

807,500 ریال

طبقه بندي وزن هاي شعر فارسي (نيلوفر)

طبقه بندی وزن های شعر فارسی

نیلوفر

3,650,000 ریال

3,102,500 ریال

درباره زبان (آگه)

درباره زبان

آگه

350,000 ریال

280,000 ریال

تاريخ مختصر زبان فارسي (طهوري)

تاریخ مختصر زبان فارسی

طهوری

1,150,000 ریال

920,000 ریال

کارنامه ي اردشير بابکان (مرکز)

کارنامه ی اردشیر بابکان

مرکز

790,000 ریال

632,000 ریال

زيباشناسي سخن پارسي: 3 - بديع (مرکز)

زیباشناسی سخن پارسی: 3 - بدیع

مرکز

620,000 ریال

496,000 ریال

دستور زبان فارسي: پنج استاد (ناهيد)

دستور زبان فارسی: پنج استاد

ناهید

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

تمهيداتي بر نظريه زبان (خوارزمي)

تمهیداتی بر نظریه زبان

خوارزمی

900,000 ریال

765,000 ریال

مباني درست نويسي: زباني فارسي معيار (چشمه)

مبانی درست نویسی: زبانی فارسی معیار

چشمه

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال

زبان و ادب فارسي (قطره)

زبان و ادب فارسی

قطره

720,000 ریال

576,000 ریال

متفکران بزرگ نشانه شناسي (ترانه)

متفکران بزرگ نشانه شناسی

ترانه

850,000 ریال

680,000 ریال

دستور زبان فارسي 1 (فاطمي)

دستور زبان فارسی 1

فاطمی

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

زبان پارسيگ (پهلوي-سده)

زبان پارسیگ

کتاب سده

1,480,000 ریال

1,184,000 ریال

دستور تاريخي زبان فارسي (توس)

دستور تاریخی زبان فارسی

توس

750,000 ریال

600,000 ریال

واژه سازي در زبان فارسي (کتاب بهار)

واژه سازی در زبان فارسی

کتاب بهار

400,000 ریال

320,000 ریال

غلط ننويسيم (کتاب بهار)

غلط ننویسیم

کتاب بهار

500,000 ریال

400,000 ریال

تاريخ مختصر زبان شناسي ساختگرا (قطره)

تاریخ مختصر زبان شناسی ساختگرا

قطره

260,000 ریال

208,000 ریال

نظريه ي ناسازه ها در ساختار زبان عرفان (زوار)

نظریه ی ناسازه ها در ساختار زبان عرفان

زوار

210,000 ریال

168,000 ریال

زبان شناسي ايراني (مرکز)

زبان شناسی ایرانی

مرکز

145,000 ریال

116,000 ریال

مباني زبان (مرکز)

مبانی زبان

مرکز

21,500 ریال

17,200 ریال

قند و نمک (معين)

قند و نمک

معین

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

زبان‏ شناسي‏ وآسيب شناسي زبان‏ (هرمس)

زبان‏ شناسی‏ وآسیب شناسی زبان‏

هرمس‏

40,000 ریال

32,000 ریال

ادبيات داستاني عامه (نشر خاموش)

ادبیات داستانی عامه

خاموش

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

مباني زبانشناسي عمومي (هرمس)

مبانی زبانشناسی عمومی

هرمس‏

180,000 ریال

144,000 ریال

سوسور (علمي)

سوسور

علمی

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

قدم اول: سوسور (شيرازه)

قدم اول: سوسور

شیرازه

350,000 ریال

280,000 ریال

دستور مختصر امروز بر پايه زبانشناسي جديد (سخن)

دستور مختصر امروز بر پایه زبانشناسی جدید

سخن

900,000 ریال

720,000 ریال

نگاهي تازه به بديع (ميترا)

نگاهی تازه به بدیع

میترا

500,000 ریال

400,000 ریال

آشنايي با عروض و قافيه (ميترا)

آشنایی با عروض و قافیه

میترا

400,000 ریال

320,000 ریال

در باب زبان و زبانشناسي (هرمس)

در باب زبان و زبانشناسی

هرمس‏

850,000 ریال

680,000 ریال

وزن شعر فارسي 3: از ديروز تا امروز (نيلوفر)

وزن شعر فارسی 3: از دیروز تا امروز

نیلوفر

330,000 ریال

280,500 ریال

نوشته هاي اداري: راهنماي درست نويسي (قصيده)

نوشته های اداری: راهنمای درست نویسی

قصیده

95,000 ریال

76,000 ریال

فرهنگ ريشه شناختي زبان فارسي 5 جلدي (ماهريس)

فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی 5 جلدی

ماهریس

35,000,000 ریال

28,000,000 ریال

دستور زبان فارسي (توس)

دستور زبان فارسی

توس

950,000 ریال

760,000 ریال

به سوي زبان شناسي شعر (آگه)

به سوی زبان شناسی شعر

آگه

160,000 ریال

128,000 ریال

زبان و تفکر (آگه)

زبان و تفکر

آگه

350,000 ریال

280,000 ریال

مسائل زبان شناسي نوين (آگه)

مسائل زبان شناسی نوین

آگه

120,000 ریال

96,000 ریال

پيرامون زبان و زبان شناسي (آگه)

پیرامون زبان و زبان شناسی

آگه

80,000 ریال

64,000 ریال

نحو زبان فارسي (آگاه)

نحو زبان فارسی

آگاه

640,000 ریال

512,000 ریال

زبان ، ذهن و فرهنگ  مقدمه اي مفيد و کاربردي (آگاه)

زبان ، ذهن و فرهنگ مقدمه ای مفید و کاربردی

آگاه

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

زبان شناسي شناختي : يک مقدمه (آگاه)

زبان شناسی شناختی : یک مقدمه

آگاه

350,000 ریال

280,000 ریال

زبان شناسي شناختي (آگاه)

زبان شناسی شناختی

آگاه

630,000 ریال

504,000 ریال

مقدمه اي بر زبان شناسي شناختي (آگاه)

مقدمه ای بر زبان شناسی شناختی

آگاه

560,000 ریال

448,000 ریال

زبان پهلوي (معين)

زبان پهلوی

معین

1,000,000 ریال

850,000 ریال

فرهنگ لغات زبان مخفي (مرکز)

فرهنگ لغات زبان مخفی

مرکز

165,000 ریال

132,000 ریال

تاريخ مختصر زبانشناسي (مرکز)

تاریخ مختصر زبانشناسی

مرکز

398,000 ریال

318,400 ریال