فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای عمومی

دسته بندی ها

(1)
(24)
(1)
(253)

موضوع های اصلی

(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(253)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(4)
(1)
(5)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(14)
(1)
(4)
(9)
(195)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(17)

انتشارات

(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(4)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(4)
(16)
(1)
(4)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(19)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(8)
(11)
(37)
(1)
(2)
(4)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(6)
(1)
(1)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
279 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای عمومی

دسته بندی ها

(1)
(24)
(1)
(253)

موضوع های اصلی

(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(253)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(4)
(1)
(5)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(14)
(1)
(4)
(9)
(195)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(17)

انتشارات

(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(4)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(4)
(16)
(1)
(4)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(19)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(8)
(11)
(37)
(1)
(2)
(4)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(6)
(1)
(1)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
279 محصول
داعيه هاي هنر (نشر بان)

داعیه های هنر

نشر بان

3,640,000 ریال

2,912,000 ریال

راهنماي نازيبايي شناسي (نيماژ)

راهنمای نازیبایی شناسی

نیماژ

1,900,000 ریال

1,615,000 ریال

فريدا کالو (خزه)

فریدا کالو

خزه

700,000 ریال

525,000 ریال

مفرش (نظر)

مفرش

نظر

9,000,000 ریال

7,650,000 ریال

روان شناسي هنر (فرهنگ نشر نو)

روان شناسی هنر

فرهنگ نشر نو

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

کتاب لعاب (فرهنگ معاصر)

کتاب لعاب

فرهنگ معاصر

6,500,000 ریال

5,525,000 ریال

باستان شناسي و هنر شاهنشاهي هخامنشي در مصر (آوشت)

باستان شناسی و هنر شاهنشاهی هخامنشی در مصر

آوشت

3,600,000 ریال

2,700,000 ریال

معصوميت اشيا (کارگاه اتفاق)

معصومیت اشیا

کارگاه اتفاق

5,700,000 ریال

4,275,000 ریال

هنر تصويري در ايران (فنجان)

هنر تصویری در ایران

فنجان

4,500,000 ریال

3,375,000 ریال

زيبايي (گيلگمش)

زیبایی

گیلگمش_چشمه

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

سنت زيبايي شناسي فرانسه (فرهنگ معاصر)

سنت زیبایی شناسی فرانسه

فرهنگ معاصر

3,400,000 ریال

2,890,000 ریال

برف و لک لک (نظر)

برف و لک لک

نظر

2,900,000 ریال

2,465,000 ریال

نقاشي هاي سلطنتي ايران در عصر قاجار (خانه هنر مان)

نقاشی های سلطنتی ایران در عصر قاجار

خانه فرهنگ و هنر مان

10,000,000 ریال

7,500,000 ریال

قباد شيوا (گهگاه)

قباد شیوا

گهگاه

2,150,000 ریال

1,612,500 ریال

بهروز غريب پور (گهگاه)

بهروز غریب پور

گهگاه

2,150,000 ریال

1,612,500 ریال

هارون يشايايي (گهگاه)

هارون یشایایی

گهگاه

1,200,000 ریال

900,000 ریال

جنبش گليچ (نظر)

جنبش گلیچ

نظر

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

شاهکار هنري چيست؟ (نظر)

شاهکار هنری چیست؟

نظر

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

شکوه ون گوگ (نشر ني)

شکوه ون گوگ

نشر نی

2,400,000 ریال

1,992,000 ریال

زبان تصوير (سروش)

زبان تصویر

سروش

1,200,000 ریال

900,000 ریال

معني هنر (علمي و فرهنگي)

معنی هنر

علمی و فرهنگی

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

از اخلاق پژوهي تا زيبايي شناسي (طرح نو)

از اخلاق پژوهی تا زیبایی شناسی

طرح نو

2,950,000 ریال

2,507,500 ریال

کتاب مکرمه (گيلگمش)

کتاب مکرمه

گیلگمش_چشمه

980,000 ریال

784,000 ریال

درباره شعريات (شب خيز)

درباره شعریات

نشر شب خیز

1,330,000 ریال

997,500 ریال

درآمدي بر جامعه شناسي هنرها (نشر ني)

درآمدی بر جامعه شناسی هنرها

نشر نی

1,900,000 ریال

1,577,000 ریال

روان شناسي هنر (ققنوس)

روان شناسی هنر

ققنوس

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

درآمدي تاريخي بر نظريه هنر (هرمس)

درآمدی تاریخی بر نظریه هنر

هرمس‏

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

عمل خلاقه (ميلکان)

عمل خلاقه

میلکان

1,950,000 ریال

1,365,000 ریال

انديشيدن با هنر (فرهنگستان هنر)

اندیشیدن با هنر

فرهنگستان هنر

2,800,000 ریال

2,100,000 ریال

تاريخ مختصر کيوريتوري (نظر)

تاریخ مختصر کیوریتوری

نظر

3,300,000 ریال

2,805,000 ریال

از فلسفه تا هنر (نقد فرهنگ)

از فلسفه تا هنر

نقد فرهنگ

2,050,000 ریال

1,537,500 ریال

تحليل پديدارشناختي هنر (نگاه معاصر)

تحلیل پدیدارشناختی هنر

نگاه معاصر

950,000 ریال

712,500 ریال

موسيقي کلاسيک (آوند دانش)

موسیقی کلاسیک

آوند دانش

3,000,000 ریال

2,250,000 ریال

فرهنگ روان زخم (لوگوس)

فرهنگ روان زخم

لوگوس

1,750,000 ریال

1,312,500 ریال

تئاتر، تماشا و نگاه برانگيخته از منظر اروپايي 2 (افق)

تئاتر، تماشا و نگاه برانگیخته از منظر اروپایی 2

افق

1,650,000 ریال

1,155,000 ریال

تئاتر، تماشا و نگاه برانگيخته از منظر اروپايي 1 (افق)

تئاتر، تماشا و نگاه برانگیخته از منظر اروپایی 1

افق

1,500,000 ریال

1,050,000 ریال

گفتارهايي در باب بينايي (بان)

گفتارهایی در باب بینایی

نشر بان

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

زيبايي شناسي و غياب اضطرار (بان)

زیبایی شناسی و غیاب اضطرار

نشر بان

2,320,000 ریال

1,856,000 ریال

مفاهيم و مباحث بنيادين عکاسي معاصر و نظريه (گيلگمش)

مفاهیم و مباحث بنیادین عکاسی معاصر و نظریه

گیلگمش_چشمه

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

مقدمه اي بر موسيقي شناسي قومي (پل فيروزه)

مقدمه ای بر موسیقی شناسی قومی

پل فیروزه

2,750,000 ریال

1,925,000 ریال

قدم اول: رمانتيسم (شيرازه)

قدم اول: رمانتیسم

شیرازه

800,000 ریال

560,000 ریال

راهنماي تمرينات متداکتينگ (قطره)

راهنمای تمرینات متداکتینگ

قطره

2,550,000 ریال

2,040,000 ریال

رنگ در عکاسي (سروش)

رنگ در عکاسی

سروش

2,750,000 ریال

2,062,500 ریال

سينماي آمريکا (هرمس)

سینمای آمریکا

هرمس‏

3,960,000 ریال

3,168,000 ریال

زيباشناسي (گيلگمش)

زیباشناسی

گیلگمش_چشمه

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

واژه نامه هنرهاي تجسمي (نگاه معاصر)

واژه نامه هنرهای تجسمی

نگاه معاصر

390,000 ریال

292,500 ریال

مفاهيم اساسي فلسفه هنر (ققنوس)

مفاهیم اساسی فلسفه هنر

ققنوس

950,000 ریال

807,500 ریال

انسان زيباشناس (گيلگمش)

انسان زیباشناس

گیلگمش_چشمه

3,800,000 ریال

3,040,000 ریال

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد 5: زيبايي شناسي (ققنوس)

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد 5: زیبایی شناسی

ققنوس

3,200,000 ریال

2,720,000 ریال

قباد شيوا (هنر معاصر)

قباد شیوا

هنر معاصر

1,300,000 ریال

975,000 ریال

100 اثر موزه اي ايران (اگر)

100 اثر موزه ای ایران

اگر

3,200,000 ریال

2,400,000 ریال

کاشي و کاشي کاران طهران در عصر قاجار (دانيار)

کاشی و کاشی کاران طهران در عصر قاجار

دانیار

4,000,000 ریال

3,000,000 ریال

هنر و انقلاب (چلچله)

هنر و انقلاب

چلچله

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

واسطه گري هنر معاصر (نظر)

واسطه گری هنر معاصر

نظر

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

از زيبايي متافيزيکي تا زيبايي هنري (نشر ني)

از زیبایی متافیزیکی تا زیبایی هنری

نشر نی

780,000 ریال

647,400 ریال

کتاب پروانه (نظر)

کتاب پروانه

نظر

35,000,000 ریال

29,750,000 ریال

نظريه هنر و زيبايي شناسي (فرهنگستان هنر)

نظریه هنر و زیبایی شناسی

فرهنگستان هنر

620,000 ریال

465,000 ریال

مردي که از آپارتمانش به فضا پرواز کرد (نشر ني)

مردی که از آپارتمانش به فضا پرواز کرد

نشر نی

480,000 ریال

398,400 ریال

قهوه و قهوه خانه در ايران 2 جلدي (مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامي)

قهوه و قهوه خانه در ایران 2 جلدی

مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

12,000,000 ریال

9,000,000 ریال

فلسفه هنر(نشرني)

فلسفه هنر

نشر نی

2,200,000 ریال

1,826,000 ریال

شش نام زيبايي (کرگدن)

شش نام زیبایی

کرگدن

1,000,000 ریال

700,000 ریال

هنر (کرگدن)

هنر

کرگدن

600,000 ریال

420,000 ریال

سرآغازهاي هنر (ديبايه)

سرآغازهای هنر

دیبایه

1,700,000 ریال

1,275,000 ریال

نظريه براي تاريخ هنر (حرفه هنرمند)

نظریه برای تاریخ هنر

حرفه هنرمند

2,290,000 ریال

1,717,500 ریال

تاريخ مفاهيم بنيادين زيبايي شناسي (گيلگمش)

تاریخ مفاهیم بنیادین زیبایی شناسی

گیلگمش_چشمه

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

جايگاه زيبايي در عالم هنر (ققنوس)

جایگاه زیبایی در عالم هنر

ققنوس

550,000 ریال

467,500 ریال

طراحي صحنه و لباس 7: تئاتر در مسير انقلاب (قطره)

طراحی صحنه و لباس 7: تئاتر در مسیر انقلاب

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

نوشتن با قيچي (نظر)

نوشتن با قیچی

نظر

1,950,000 ریال

1,657,500 ریال

فلسفه ي هنر کامپيوتري (گيلگمش)

فلسفه ی هنر کامپیوتری

گیلگمش_چشمه

880,000 ریال

704,000 ریال

شيرين نشاط در گفت و گويي بلند با محمد عبدي (بيدگل)

شیرین نشاط در گفت و گویی بلند با محمد عبدی

بیدگل

1,220,000 ریال

976,000 ریال

هنر پژواک اقليم هشتم (نظر)

هنر پژواک اقلیم هشتم

نظر

2,600,000 ریال

2,210,000 ریال

هنر تام استاليني: آوانگارد، ديکتاتوري زيبايي شناختي، و فراسو (لاهيتا)

هنر تام استالینی: آوانگارد، دیکتاتوری زیبایی شناختی، و فراسو

لاهیتا

600,000 ریال

480,000 ریال

خاطرات غلامحسين نامي روزگار نو (نظر)

خاطرات غلامحسین نامی روزگار نو

نظر

4,500,000 ریال

3,825,000 ریال

در جست و جوي آزادي: درباره ي گروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان (نظر)

در جست و جوی آزادی: درباره ی گروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان

نظر

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

مباني هنرهاي تجسمي (آبان)

مبانی هنرهای تجسمی

کتاب آبان

1,400,000 ریال

1,050,000 ریال

عناصر طراحي: رووينا ريد کاستلو و ساختار روابط بصري (متن)

عناصر طراحی: رووینا رید کاستلو و ساختار روابط بصری

موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

690,000 ریال

517,500 ریال

نظريه هاي هنر جلد 2 (گيلگمش)

نظریه های هنر جلد 2

گیلگمش_چشمه

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

آر. بي. کيتاي (نظر)

آر. بی. کیتای

نظر

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

مباني هنر (اختران)

مبانی هنر

اختران

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

هنر طراحي سه بعدي (کتاب آبان)

هنر طراحی سه بعدی

کتاب آبان

2,000,000 ریال

1,500,000 ریال

هنرمند يک دقيقه اي (ويژه نشر)

هنرمند یک دقیقه ای

ویژه نشر

520,000 ریال

390,000 ریال

گربه ها و پـرنده ها (کارنامه)

گربه ها و پـرنده ها

کارنامه

3,500,000 ریال

2,450,000 ریال

چه کسي از هنر معاصر مي ترسد؟ (نظر)

چه کسی از هنر معاصر می ترسد؟

نظر

500,000 ریال

425,000 ریال

طراحي، وقتي همه طراحي مي کنند (وارش)

طراحی، وقتی همه طراحی می کنند

وارش

1,400,000 ریال

1,050,000 ریال

بينايي و مدرنيته (بان)

بینایی و مدرنیته

نشر بان

620,000 ریال

496,000 ریال

هنر و معماري صفويه (فرهنگستان هنر)

هنر و معماری صفویه

فرهنگستان هنر

500,000 ریال

375,000 ریال

فلسفه هنر مسيحي و شرقي (فرهنگستان هنر)

فلسفه هنر مسیحی و شرقی

فرهنگستان هنر

500,000 ریال

375,000 ریال

قدرت پنهان زيبايي (ققنوس)

قدرت پنهان زیبایی

ققنوس

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

مباني و پايه هنرهاي تجسمي در مدرسه بازل سوئيس (شباهنگ)

مبانی و پایه هنرهای تجسمی در مدرسه بازل سوئیس

شباهنگ

5,800,000 ریال

4,350,000 ریال

مسائل کلي زيبايي شناسي قسمت سوم (فرهنگستان هنر

مسائل کلی زیبایی شناسی قسمت سوم

فرهنگستان هنر

500,000 ریال

375,000 ریال

مسائل کلي زيبايي شناسي قسمت اول (فرهنگستان هنر)

مسائل کلی زیبایی شناسی قسمت اول

فرهنگستان هنر

550,000 ریال

412,500 ریال

خوشنويسان استانبول (پيکره)

خوشنویسان استانبول

پیکره

10,000,000 ریال

7,500,000 ریال

کتاب رنگ (سازمان اوقاف)

کتاب رنگ

سازمان اوقاف

3,200,000 ریال

2,400,000 ریال

هنر تفکر (دانش ماندگار عصر)

هنر تفکر

دانش ماندگار عصر

660,000 ریال

495,000 ریال

کلمات عکاسي (حرفه نويسنده)

کلمات عکاسی

حرفه نویسنده

1,750,000 ریال

1,312,500 ریال

مسائل کلي زيبايي شناسي قسمت دوم (فرهنگستان هنر)

مسائل کلی زیبایی شناسی قسمت دوم

فرهنگستان هنر

600,000 ریال

450,000 ریال

زيبايي شناسي فلسفي و تاريخ زيبايي شناسي جديد(فرهنگستان هنر)

زیبایی شناسی فلسفی و تاریخ زیبایی شناسی جدید

فرهنگستان هنر

450,000 ریال

337,500 ریال

نقش مايه هاي ايراني (آبان)

نقش مایه های ایرانی

کتاب آبان

3,000,000 ریال

2,250,000 ریال

10000 سال تاريخ و هنر فرش بافي اقوام ايراني 2 جلدي (هيرمند)

10000 سال تاریخ و هنر فرش بافی اقوام ایرانی 2 جلدی

هیرمند

7,000,000 ریال

4,900,000 ریال

هنر، برترين شکل اميد (وال)

هنر، برترین شکل امید

وال

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

جامعه شناسي هنر (گستره)

جامعه شناسی هنر

گستره

1,350,000 ریال

1,147,500 ریال

هنر در گذر زمان (نگاه)

هنر در گذر زمان

نگاه

12,950,000 ریال

9,065,000 ریال

فرهنگ زيبا شناسي (ماهي)

فرهنگ زیبا شناسی

ماهی

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

هندسه خيال و زيبايي (فرهنگستان هنر)

هندسه خیال و زیبایی

فرهنگستان هنر

280,000 ریال

210,000 ریال

جامعه شناسي هنر (نشرني)

جامعه شناسی هنر

نشر نی

1,900,000 ریال

1,577,000 ریال

بوطيقاي فضا (روشنگران)

بوطیقای فضا

روشنگران و مطالعات زنان

1,200,000 ریال

900,000 ریال

قدرت هنر  (اختران)

قدرت هنر

اختران

1,150,000 ریال

920,000 ریال

هنر بعد از 1960 (حرفه هنرمند)

هنر بعد از 1960

حرفه هنرمند

1,890,000 ریال

1,417,500 ریال

طراحي حسي (حرفه هنرمند)

طراحی حسی

حرفه هنرمند

2,490,000 ریال

1,867,500 ریال

هنر کميک 2: ساختن کميک (کتاب آبان)

هنر کمیک 2: ساختن کمیک

کتاب آبان

2,000,000 ریال

1,500,000 ریال

هنر همچون درمان (چشمه)

هنر همچون درمان

چشمه

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

در جستجوي زبان نو (نگاه)

در جستجوی زبان نو

نگاه

6,250,000 ریال

4,375,000 ریال

نقاشي قهوه خانه: گزيده مقالات و گفت و گو ها (آبان)

نقاشی قهوه خانه: گزیده مقالات و گفت و گو ها

کتاب آبان

1,900,000 ریال

1,425,000 ریال

کاخ بردک سياه (کارنامک)

کاخ بردک سیاه

کارنامک

6,000,000 ریال

4,500,000 ریال

ايهام در طبيعت و هنر (ناهيد)

ایهام در طبیعت و هنر

ناهید

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

چرا هنرمندان فقيرند (علمي فرهنگي)

چرا هنرمندان فقیرند

علمی و فرهنگی

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

ذهن و عکاسي (حرفه نويسنده)

ذهن و عکاسی

حرفه نویسنده

1,600,000 ریال

1,200,000 ریال

مفاهيم عکاسي (حرفه نويسنده)

مفاهیم عکاسی

حرفه نویسنده

2,600,000 ریال

1,950,000 ریال

کمديا دل آرته (افکار)

کمدیا دل آرته

افکار

950,000 ریال

712,500 ریال

فيلم نوآر (افکار)

فیلم نوآر

افکار

1,150,000 ریال

862,500 ریال

مختصر مفيد 15: باستان شناسي (ماهي)

مختصر مفید 15: باستان شناسی

ماهی

1,200,000 ریال

900,000 ریال

ايسم ها: گرايش هاي هنر (آبان)

ایسم ها: گرایش های هنر

کتاب آبان

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

هنر باستاني بلوچستان؛ سنگ نگاره هاي سراوان (پل فيروزه)

هنر باستانی بلوچستان؛ سنگ نگاره های سراوان

پل فیروزه

3,100,000 ریال

2,170,000 ریال

ديزاين (مشکي)

دیزاین

نشر مشکی

1,950,000 ریال

1,462,500 ریال

تئوري هاي ديزاين گرافيک (مشکي)

تئوری های دیزاین گرافیک

نشر مشکی

2,400,000 ریال

1,800,000 ریال

در ستايش امر واقعي  2 جلدي (پرگار)

در ستایش امر واقعی 2 جلدی

کتاب پرگار

3,000,000 ریال

2,250,000 ریال

هفت اصل تزئيني هنر ايران (پيکره)

هفت اصل تزئینی هنر ایران

پیکره

2,000,000 ریال

1,500,000 ریال

دموکراسي و هنر (چشمه)

دموکراسی و هنر

چشمه

620,000 ریال

496,000 ریال

مواظب الماس هايتان باشيد (نظر)

مواظب الماس هایتان باشید

نظر

990,000 ریال

841,500 ریال

جامعه شناسي اخلاقي هنر (سوره مهر)

جامعه شناسی اخلاقی هنر

سوره مهر

500,000 ریال

375,000 ریال

سه کاربرد چاقو در باب طبيعت و مقصود درام (بيدگل)

سه کاربرد چاقو در باب طبیعت و مقصود درام

بیدگل

940,000 ریال

752,000 ریال

گال... گال... گالري (نيلوفر)

گال... گال... گالری

نیلوفر

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

نقاشي و زندگي سالوادور دالي (نشر نظر)

نقاشی و زندگی سالوادور دالی

نظر

900,000 ریال

765,000 ریال

نقاشي و زندگي خوان ميرو (نظر)

نقاشی و زندگی خوان میرو

نظر

900,000 ریال

765,000 ریال

هنر، خيال، زيبايي (کرگدن)

هنر، خیال، زیبایی

کرگدن

450,000 ریال

315,000 ریال

آشنايي با فلسفه هنر (سوره مهر)

آشنایی با فلسفه هنر

سوره مهر

330,000 ریال

247,500 ریال

ارنست بايلر عشق به هنر (نظر)

ارنست بایلر عشق به هنر

نظر

700,000 ریال

595,000 ریال

در جريان (هنوز)

در جریان

هنوز

750,000 ریال

562,500 ریال

سنت زيباشناسي آلماني (ماهي)

سنت زیباشناسی آلمانی

ماهی

2,800,000 ریال

2,100,000 ریال

دايره المعارف هنر (فرهنگ معاصر)

دایره المعارف هنر

فرهنگ معاصر

12,000,000 ریال

10,200,000 ریال

دانشنامه هنر اسلامي به روايت تصوير: اسلام - قابدار ( فرهنگ نشر نو)

دانشنامه هنر اسلامی به روایت تصویر: اسلام - قابدار

فرهنگ نشر نو

4,000,000 ریال

3,400,000 ریال

فلسفه هنرها: درآمدي بر زيبايي شناسي (ققنوس)

فلسفه هنرها: درآمدی بر زیبایی شناسی

ققنوس

2,300,000 ریال

1,955,000 ریال

سياه (نشر مشکي)

سیاه

نشر مشکی

1,050,000 ریال

787,500 ریال

چگونه کسب و کار هنري راه بيندازيم (هنوز)

چگونه کسب و کار هنری راه بیندازیم

هنوز

1,100,000 ریال

825,000 ریال

مباني هنرهاي تجسمي: ارتباطات بصري (توس)

مبانی هنرهای تجسمی: ارتباطات بصری

توس

1,250,000 ریال

1,062,500 ریال

مبادي سواد بصري (سروش)

مبادی سواد بصری

سروش

900,000 ریال

675,000 ریال

درباره هنر 19: فضا به مثابه ي پشتيبان (چشمه)

درباره هنر 19: فضا به مثابه ی پشتیبان

چشمه

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

کتاب هاي داميز: مهندسي کاغذ و پاپ آرت (آوند دانش)

کتاب های دامیز: مهندسی کاغذ و پاپ آرت

آوند دانش

1,200,000 ریال

900,000 ریال

سه پژوهش در جامعه شناسي هنر (نشر بان)

سه پژوهش در جامعه شناسی هنر

نشر بان

600,000 ریال

480,000 ریال

درباره ي نگريستن (بان)

درباره ی نگریستن

نشر بان

1,680,000 ریال

1,344,000 ریال

تنديس گري و شمايل نگاري در ايران پيش از اسلام (ماهي)

تندیس گری و شمایل نگاری در ایران پیش از اسلام

ماهی

2,100,000 ریال

1,575,000 ریال

نظريه هاي فلسفي و جامعه شناختي در هنر (نشر ني)

نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر

نشر نی

2,000,000 ریال

1,900,000 ریال

مباني جامعه شناسي هنر (نشر ني)

مبانی جامعه شناسی هنر

نشر نی

2,500,000 ریال

2,075,000 ریال

يک دقيقه ها (گيلگمش)

یک دقیقه ها

گیلگمش_چشمه

200,000 ریال

160,000 ریال

سرگذشت سوررئاليسم (نشر ني)

سرگذشت سوررئالیسم

نشر نی

2,800,000 ریال

2,324,000 ریال

درآمدي بر زيباشناسي اسلامي (ماهي)

درآمدی بر زیباشناسی اسلامی

ماهی

2,600,000 ریال

1,950,000 ریال

فلسفه ي هنر (ماهي)

فلسفه ی هنر

ماهی

1,250,000 ریال

937,500 ریال

درآمدي تصويري بر زيبايي شناسي (ثالث)

درآمدی تصویری بر زیبایی شناسی

ثالث

1,100,000 ریال

825,000 ریال

آن چه هنر است (گيلگمش)

آن چه هنر است

گیلگمش_چشمه

850,000 ریال

680,000 ریال

شوق مجموعه داري (خانه فرهنگ و هنر مان)

شوق مجموعه داری

خانه فرهنگ و هنر مان

5,000,000 ریال

3,750,000 ریال

چگونه مي توان هنرمند بود (پيام چارسو)

چگونه می توان هنرمند بود

پیام چارسو

1,350,000 ریال

1,012,500 ریال

لي آوت و طراحي در انيميشن (کتاب آبان)

لی آوت و طراحی در انیمیشن

کتاب آبان

2,800,000 ریال

2,100,000 ریال

حکمت و معماري (فرهنگستان هنر)

حکمت و معماری

فرهنگستان هنر

750,000 ریال

562,500 ریال

مختصر مفيد 22 : هنر مدرن (ماهي)

مختصر مفید 22 : هنر مدرن

ماهی

550,000 ریال

412,500 ریال

ماوريتزيو کاتلان دغل باز دنياي هنر (اورکا)

ماوریتزیو کاتلان دغل باز دنیای هنر

اورکا

850,000 ریال

637,500 ریال

چشم پاينده (گيلگمش)

چشم پاینده

گیلگمش_چشمه

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

در جلوه گخ نقش و خيال (نظر)

در جلوه گخ نقش و خیال

نظر

1,250,000 ریال

1,062,500 ریال

گلستان هنر (فرهنگستان هنر)

گلستان هنر

فرهنگستان هنر

1,950,000 ریال

1,462,500 ریال

تاريخ تحليلي هنر معاصر ايران (چاپخش)

تاریخ تحلیلی هنر معاصر ایران

چاپخش

2,000,000 ریال

1,500,000 ریال

ديزاين و حقيقت (مشکي)

دیزاین و حقیقت

نشر مشکی

800,000 ریال

600,000 ریال

جهان هاي هنري (بان)

جهان های هنری

نشر بان

1,020,000 ریال

816,000 ریال

با عينک جوزف کسوث: نگاهي به آغاز هنر مفهومي در ايران (بن گاه)

با عینک جوزف کسوث: نگاهی به آغاز هنر مفهومی در ایران

بن گاه

570,000 ریال

427,500 ریال

گفت و گوي بي پايان (هنوز)

گفت و گوی بی پایان

هنوز

890,000 ریال

667,500 ریال

منير شاهرودي فرمانفرماييان: آثار روي کاغذ (نظر)

منیر شاهرودی فرمانفرماییان: آثار روی کاغذ

نظر

750,000 ریال

637,500 ریال

طراحي صنعتي: تئوري و عملي (وارش)

طراحی صنعتی: تئوری و عملی

وارش

850,000 ریال

637,500 ریال

حد و مرزهاي هنر (بيدگل)

حد و مرزهای هنر

بیدگل

350,000 ریال

280,000 ریال

شاهزاده پاپ اندي وارهول (اورکا)

شاهزاده پاپ اندی وارهول

اورکا

650,000 ریال

487,500 ریال

در جستجوي سفال ايران (خط و طرح)

در جستجوی سفال ایران

خط و طرح

880,000 ریال

660,000 ریال

دفترهاي تهران 5: مميز/... يادنامه زنده ياد مرتضي مميز (بامداد نو)

دفترهای تهران 5: ممیز/... یادنامه زنده یاد مرتضی ممیز

بامداد نو

900,000 ریال

675,000 ریال

سبک ها و مکتب هاي هنري (مارليک)

سبک ها و مکتب های هنری

مارلیک

700,000 ریال

525,000 ریال

رسم نقد هنر (چتر)

رسم نقد هنر

چتر

795,000 ریال

596,250 ریال

من، طراح جواهر (وارش)

من، طراح جواهر

وارش

1,250,000 ریال

937,500 ریال

1001 نقش مايه ي تزييني (يساولي)

1001 نقش مایه ی تزیینی

یساولی

750,000 ریال

562,500 ریال

آموزش فن و هنر سفالگري: 250 نکته کاربردي (آبان)

آموزش فن و هنر سفالگری: 250 نکته کاربردی

کتاب آبان

850,000 ریال

637,500 ریال

ادبيات، فيلم، فرهنگ (لگا)

ادبیات، فیلم، فرهنگ

لگا

590,000 ریال

442,500 ریال

دوربين بازي: دوربين ها چطور قصه مي گويند؟ (ساقي)

دوربین بازی: دوربین ها چطور قصه می گویند؟

ساقی

570,000 ریال

427,500 ریال

طراحي اشياء روزمره (وارش)

طراحی اشیاء روزمره

وارش

650,000 ریال

487,500 ریال

نمادپردازي امر قدسي و هنرها (نيلوفر)

نمادپردازی امر قدسی و هنرها

نیلوفر

750,000 ریال

600,000 ریال

راهنماي توپچي فريبکار (فرهنگ نشر نو)

راهنمای توپچی فریبکار

فرهنگ نشر نو

200,000 ریال

170,000 ریال

از غاز تا پيکاسو (نظر)

از غاز تا پیکاسو

نظر

900,000 ریال

765,000 ریال

زبان تصوير (کتاب آبان)

زبان تصویر

سروش

700,000 ریال

525,000 ریال

جشن هاي ايراني (نظر)

جشن های ایرانی

نظر

1,100,000 ریال

935,000 ریال

هنر دوران مدرن (آگه)

هنر دوران مدرن

آگه

950,000 ریال

760,000 ریال

کوسه شکم پر 12 ميليون دلاري (بيدگل)

کوسه شکم پر 12 میلیون دلاری

بیدگل

980,000 ریال

784,000 ریال

عکاسان بزرگ جهان (نشرني)

عکاسان بزرگ جهان

نشر نی

2,200,000 ریال

1,826,000 ریال

دانشنامه زيبايي شناسي (فرهنگستان هنر)

دانشنامه زیبایی شناسی

فرهنگستان هنر

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

بودريار در قابي ديگر (فرهنگستان هنر)

بودریار در قابی دیگر

فرهنگستان هنر

220,000 ریال

165,000 ریال

تاريخ زيبايي (فرهنگستان هنر)

تاریخ زیبایی

فرهنگستان هنر

900,000 ریال

675,000 ریال

تاريخ زشتي (فرهنگستان هنر)

تاریخ زشتی

فرهنگستان هنر

1,750,000 ریال

1,312,500 ریال

درباره عکاسي (حرفه نويسنده)

درباره عکاسی

حرفه نویسنده

720,000 ریال

540,000 ریال

قمر در عقرب: يا چگونه تاريخ، حال ما را عوض مي کند (حرفه هنرمند)

قمر در عقرب: یا چگونه تاریخ، حال ما را عوض می کند

حرفه هنرمند

380,000 ریال

285,000 ریال

تالار قندريز (حرفه هنرمند)

تالار قندریز

حرفه هنرمند

500,000 ریال

375,000 ریال

هنر کميک 1: ساختن کميک (کتاب آبان)

هنر کمیک 1: ساختن کمیک

کتاب آبان

1,800,000 ریال

1,350,000 ریال

سکه هاي ايران زمين (پازينه)

سکه های ایران زمین

پازینه

1,250,000 ریال

937,500 ریال

روانشناسي هنرهاي تجسمي (شهر هنر)

روانشناسی هنرهای تجسمی

شهر هنر

850,000 ریال

637,500 ریال

روانشناسي کاربردي رنگ ها: پنتون (بيهق کتاب)

روانشناسی کاربردی رنگ ها: پنتون

بیهق کتاب

1,100,000 ریال

825,000 ریال

ايده هايي براي انيميشن کوتاه (آبان)

ایده هایی برای انیمیشن کوتاه

کتاب آبان

1,800,000 ریال

1,350,000 ریال

آموزش هنر و فن سفالگري و سراميک (دانشگاه هنر)

آموزش هنر و فن سفالگری و سرامیک

انشارات دانشگاه هنر

90,000 ریال

67,500 ریال

اصول و مباني هنرهاي تجسمي (احياء کتاب)

اصول و مبانی هنرهای تجسمی

احیاء کتاب

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

شاهکارهاي مجسمه سازي جهان (شمشاد)

شاهکارهای مجسمه سازی جهان

شمشاد

350,000 ریال

262,500 ریال

زيرکي در هنر (نظر)

زیرکی در هنر

نظر

1,000,000 ریال

850,000 ریال

طراحي منظره (يساولي)

طراحی منظره

کتاب آبان

100,000 ریال

75,000 ریال

تصوير سازي (نظر)

تصویر سازی

نظر

820,000 ریال

697,000 ریال

تاريخ و هنر فرشبافي در ايران (نيلوفر)

تاریخ و هنر فرشبافی در ایران

نیلوفر

750,000 ریال

600,000 ریال

دستور مقدماتي تار و سه تار هنرستان (پنج خط)

دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان

پنج خط

850,000 ریال

637,500 ریال

مروري بر نظريه هاي زيبايي (نشر ني)

مروری بر نظریه های زیبایی

نشر نی

380,000 ریال

315,400 ریال

عصر آوانگارد (ناهيد)

عصر آوانگارد

ناهید

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

پرسش هاي بزرگ در زيبايي شناسي (کرگدن)

پرسش های بزرگ در زیبایی شناسی

کرگدن

400,000 ریال

280,000 ریال

مبادي سواد بصري (کتاب برتر)

مبادی سواد بصری

کتاب برتر

450,000 ریال

337,500 ریال

مقدمه اي بر مطالعه بازار مالي و اقتصادي هنرهاي تجسمي معاصر (مهر نوروز)

مقدمه ای بر مطالعه بازار مالی و اقتصادی هنرهای تجسمی معاصر

مهر نوروز

450,000 ریال

337,500 ریال

هرآنچه مي خواستيد درباره گالري دارها بدانيد .. (نظر)

هرآنچه می خواستید درباره گالری دارها بدانید ..

نظر

300,000 ریال

255,000 ریال

آماده سازي استوري برد (کانون پرورش فکري)

آماده سازی استوری برد

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

620,000 ریال

465,000 ریال

وابي و سابي: کليدهايي براي فهم هنر و ادبيات ژاپن (پرنده)

وابی و سابی: کلیدهایی برای فهم هنر و ادبیات ژاپن

کتاب پرنده

1,470,000 ریال

1,102,500 ریال

گل و ورغ دريچه اي به زيباشناسي ايراني (کتاب خورشيد)

گل و ورغ دریچه ای به زیباشناسی ایرانی

کتاب خورشید

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

رو به رو: گفتگوي ابراهيم حقيقي با مرتضي مميز (خجسته)

رو به رو: گفتگوی ابراهیم حقیقی با مرتضی ممیز

خجسته

450,000 ریال

337,500 ریال

پرشين کارتون 3 (تاش)

پرشین کارتون 3

تاش

180,000 ریال

135,000 ریال

فلسفه هنر اسلامي (علمي و فرهنگي)

فلسفه هنر اسلامی

علمی و فرهنگی

170,000 ریال

136,000 ریال

گفت و گو با بهمن محصص (آبان)

گفت و گو با بهمن محصص

کتاب آبان

650,000 ریال

487,500 ریال

ديباچه اي بر هنر جهان باستان (ققنوس)

دیباچه ای بر هنر جهان باستان

ققنوس

50,000 ریال

42,500 ریال

کريستوا در قابي ديگر (متن)

کریستوا در قابی دیگر

موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

220,000 ریال

165,000 ریال

پژوهشي در فرش ايران (يساولي)

پژوهشی در فرش ایران

یساولی

2,400,000 ریال

1,800,000 ریال

سيا ارمجاني: باز، دست يافتني، سودمند، مسدود، پيچيده و معذب (بن گاه)

سیا ارمجانی: باز، دست یافتنی، سودمند، مسدود، پیچیده و معذب

بن گاه

990,000 ریال

742,500 ریال

مرگ و ديگر هيچ (نشرنظر)

مرگ و دیگر هیچ

نظر

170,000 ریال

144,500 ریال

قطعه اي از يک پرتره: نيکي نجومي (نظر)

قطعه ای از یک پرتره: نیکی نجومی

نظر

1,250,000 ریال

1,062,500 ریال

فيل آبي براي ايده يابي جلد 2 (ميردشتي)

فیل آبی برای ایده یابی جلد 2

میردشتی

1,350,000 ریال

1,012,500 ریال

101 نکته اي که در مدرسه هنر بايد آموخت - جيبي (هنر نو)

101 نکته ای که در مدرسه هنر باید آموخت - جیبی

هنر نو

220,000 ریال

165,000 ریال

پرسمان ديزاين (وارش)

پرسمان دیزاین

وارش

500,000 ریال

375,000 ریال

نويسندگان برجسته قلمرو هنر (فرهنگستان هنر)

نویسندگان برجسته قلمرو هنر

فرهنگستان هنر

350,000 ریال

262,500 ریال

نقاشي و زندگي فريدا (نشر نظر)

نقاشی و زندگی فریدا

نظر

280,000 ریال

238,000 ریال

مارسل دوشان پدر هنر مدرن (نظر)

مارسل دوشان پدر هنر مدرن

نظر

750,000 ریال

637,500 ریال

ديه گو و فريدا (نظر)

دیه گو و فریدا

نظر

300,000 ریال

255,000 ریال

ديزاين بريف: تفهيم نامه طراحي (نظر)

دیزاین بریف: تفهیم نامه طراحی

نظر

400,000 ریال

340,000 ریال

يک پيام بزرگ تر: گفت و گو با ديويد هاکني (نظر)

یک پیام بزرگ تر: گفت و گو با دیوید هاکنی

نظر

2,700,000 ریال

2,295,000 ریال

مرد با شال آبي: روند خلق يک پرتره با لوسين فرويد (نظر)

مرد با شال آبی: روند خلق یک پرتره با لوسین فروید

نظر

700,000 ریال

595,000 ریال

لئوناردو داوينچي (نشر نظر)

لئوناردو داوینچی

نظر

600,000 ریال

510,000 ریال

کبريت (نظر)

کبریت

نظر

700,000 ریال

595,000 ریال

عبور از ديوارها (نظر)

عبور از دیوارها

نظر

2,900,000 ریال

2,465,000 ریال

آشنايي با فلسفه هنر و زيبايي شناسي (ستوده)

آشنایی با فلسفه هنر و زیبایی شناسی

ستوده

40,000 ریال

30,000 ریال

همه تصوير سازي هاي مرتضي مميز 2 جلدي قابدار (مشکي)

همه تصویر سازی های مرتضی ممیز 2 جلدی قابدار

نشر مشکی

6,000,000 ریال

4,500,000 ریال

پنجره اي گشوده بر چيزي ديگر: گفتگوي پي ير کابان با مارسل دوشان (نظر)

پنجره ای گشوده بر چیزی دیگر: گفتگوی پی یر کابان با مارسل دوشان

نظر

500,000 ریال

425,000 ریال

مفاهيم کليدي در مطالعات سينمايي (هزاره ي سوم)

مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی

هزاره ی سوم

850,000 ریال

637,500 ریال

چطور مي شود با ديزاينرها زندگي کرد و آن ها را نکشت !!!! (مشکي)

چطور می شود با دیزاینرها زندگی کرد و آن ها را نکشت !!!!

نشر مشکی

170,000 ریال

127,500 ریال

طراحي مبتني بر فهم محصول (وارش)

طراحی مبتنی بر فهم محصول

وارش

550,000 ریال

412,500 ریال

محمودخان ملک الشعرا صبا کاشاني (نظر)

محمودخان ملک الشعرا صبا کاشانی

نظر

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

مقدمه اي بر طراحي 2 بعدي (حرفه هنرمند)

مقدمه ای بر طراحی 2 بعدی

حرفه هنرمند

160,000 ریال

120,000 ریال

مينياتور ايراني (دمان)

مینیاتور ایرانی

دمان

160,000 ریال

120,000 ریال

طراحي صحنه و لباس 2: طراحان صحنه ي تئاتر يونان و روم باستان (قطره)

طراحی صحنه و لباس 2: طراحان صحنه ی تئاتر یونان و روم باستان

قطره

400,000 ریال

320,000 ریال

رالف کولتاي طراح صحنه (قطره)

رالف کولتای طراح صحنه

قطره

270,000 ریال

216,000 ریال

همنشيني رنگ ها براي معماران و طراحان (شهرآب)

همنشینی رنگ ها برای معماران و طراحان

شهرآب

590,000 ریال

442,500 ریال

اسطوره شناسي هنر (علمي و فرهنگي)

اسطوره شناسی هنر

علمی و فرهنگی

300,000 ریال

240,000 ریال

مباني پرسپکتيو (فخراکيا)

مبانی پرسپکتیو

فخراکیا

350,000 ریال

262,500 ریال

ميکل آنژ: پيکرتراش و نقاش (ققنوس)

میکل آنژ: پیکرتراش و نقاش

ققنوس

65,000 ریال

55,250 ریال

حرف آخر (آبان)

حرف آخر

کتاب آبان

1,200,000 ریال

900,000 ریال

اين دو حرف (آبان)

این دو حرف

کتاب آبان

550,000 ریال

412,500 ریال

گفتارها و گفت و گوهاي ديگر (آبان)

گفتارها و گفت و گوهای دیگر

کتاب آبان

550,000 ریال

412,500 ریال

سال هاي آتش و برف (آبان)

سال های آتش و برف

کتاب آبان

450,000 ریال

337,500 ریال

آسماني و زميني (آبان)

آسمانی و زمینی

کتاب آبان

700,000 ریال

525,000 ریال

زيبايي شناسي انتقادي (گام نو)

زیبایی شناسی انتقادی

گام نو

155,000 ریال

116,250 ریال

بازارگرمي در هنر (فرهنگ نشر نو)

بازارگرمی در هنر

فرهنگ نشر نو

350,000 ریال

297,500 ریال

مرلو - پونتي و تحليل آثار نقاشي (هرمس)

مرلو - پونتی و تحلیل آثار نقاشی

هرمس‏

450,000 ریال

360,000 ریال

وابي سابي ملاحظاتي ديگر (مشکي)

وابی سابی ملاحظاتی دیگر

نشر مشکی

800,000 ریال

600,000 ریال

وابي سابي (نشر مشکي)

وابی سابی

نشر مشکی

730,000 ریال

547,500 ریال

مجموعه فلسفه بدن 1 : چشمان پوست (چشمه)

مجموعه فلسفه بدن 1 : چشمان پوست

چشمه

150,000 ریال

120,000 ریال

مباني فلسفه هنر (علمي و فرهنگي)

مبانی فلسفه هنر

علمی و فرهنگی

790,000 ریال

632,000 ریال

صنايع فرهنگي (نگاه معاصر)

صنایع فرهنگی

نگاه معاصر

230,000 ریال

172,500 ریال

از دور و نزديک (آبان)

از دور و نزدیک

کتاب آبان

550,000 ریال

412,500 ریال

از خوشي ها و حسرت ها (آبان)

از خوشی ها و حسرت ها

کتاب آبان

450,000 ریال

337,500 ریال

نگهداري جواهرات (نگاه معاصر)

نگهداری جواهرات

نگاه معاصر

120,000 ریال

90,000 ریال

35000 سال تاريخ زيور آلات اقوام ايراني (هيرمند)

35000 سال تاریخ زیور آلات اقوام ایرانی

هیرمند

3,900,000 ریال

2,730,000 ریال