فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای رسانه

دسته بندی ها

(35)
(9)
(2)

موضوع های اصلی

(1)
(4)
(1)
(35)
(2)
(1)
(2)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(1)
(35)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(15)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
46 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای رسانه

دسته بندی ها

(35)
(9)
(2)

موضوع های اصلی

(1)
(4)
(1)
(35)
(2)
(1)
(2)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(1)
(35)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(15)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
46 محصول
روانشناسي رسانه اجتماعي (فرهنگ نشر نو)

روانشناسی رسانه اجتماعی

فرهنگ نشر نو

1,200,000 ریال

1,200,000 ریال

سرگرمي تا سرحد مرگ (نيلوفر)

سرگرمی تا سرحد مرگ

نیلوفر

1,250,000 ریال

1,062,500 ریال

نبرد سيم ها (کرگدن)

نبرد سیم ها

کرگدن

1,100,000 ریال

880,000 ریال

تاريخچه ي تصوير خبري (رازگو)

تاریخچه ی تصویر خبری

رازگو

700,000 ریال

560,000 ریال

عکاسي و رسانه (پرگار)

عکاسی و رسانه

کتاب پرگار

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

بينايي و مدرنيته (بان)

بینایی و مدرنیته

نشر بان

620,000 ریال

496,000 ریال

فرهنگ و رسانه هاي نوين (همشهري)

فرهنگ و رسانه های نوین

همشهری

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

ديپلماسي ديجيتال (کتاب پارسه)

دیپلماسی دیجیتال

کتاب پارسه

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

اخبار: راهنماي کاربر (ققنوس)

اخبار: راهنمای کاربر

ققنوس

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

قدرت ارتباطات (علمي و فرهنگي)

قدرت ارتباطات

علمی و فرهنگی

5,300,000 ریال

4,240,000 ریال

تلويزيون جهاني . بين المللي تا محلي (ايران)

تلویزیون جهانی . بین المللی تا محلی

ایران

500,000 ریال

400,000 ریال

چگونه سوگيري و تبليغات را در رسانه ها تشخيص دهيم (فرهنگ نشر نو)

چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه ها تشخیص دهیم

فرهنگ نشر نو

650,000 ریال

650,000 ریال

مباني مطالعات رسانه (گستره)

مبانی مطالعات رسانه

گستره

600,000 ریال

480,000 ریال

مجموعه پشت پرده مخملين 2: به من دروغ نگو ( اختران)

مجموعه پشت پرده مخملین 2: به من دروغ نگو

آمه

980,000 ریال

784,000 ریال

شبکه هاي خشم و اميد (مرکز)

شبکه های خشم و امید

مرکز

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

پروپاگاندا (اسطوره پرومته)

پروپاگاندا

اسطوره پرومته

1,490,000 ریال

1,192,000 ریال

پرسه در تاريخ روزنامه نگاري (ماهريس)

پرسه در تاریخ روزنامه نگاری

ماهریس

790,000 ریال

632,000 ریال

ديپلماسي رسانه (آرادمان)

دیپلماسی رسانه

آرادمان

150,000 ریال

120,000 ریال

نقد ادبي و مطالعات فرهنگي (شهر)

نقد ادبی و مطالعات فرهنگی

موسسه نشر شهر

400,000 ریال

320,000 ریال

دروازه باني (نشر ني)

دروازه بانی

نشر نی

70,000 ریال

56,000 ریال

پسا حقيقت (ايران)

پسا حقیقت

ایران

850,000 ریال

680,000 ریال

خبر نويسي مدرن (خجسته)

خبر نویسی مدرن

خجسته

200,000 ریال

160,000 ریال

نرم خبر و سخت خبر: خبرنويسي پيشرفته (ثانيه)

نرم خبر و سخت خبر: خبرنویسی پیشرفته

ثانیه

280,000 ریال

224,000 ریال

حمله به عراق: آنچه رسانه ها به شما نگفتند (نيستان)

حمله به عراق: آنچه رسانه ها به شما نگفتند

نیستان

90,000 ریال

72,000 ریال

گزارش گري کاربردي :براي رسانه هاي جمعي (ايران)

گزارش گری کاربردی :برای رسانه های جمعی

ایران

350,000 ریال

280,000 ریال

گزارش نويسي در مطبوعات (ايران)

گزارش نویسی در مطبوعات

ایران

200,000 ریال

160,000 ریال

تاريخ رسانه از گيلگمش تا گوگل (ايران)

تاریخ رسانه از گیلگمش تا گوگل

ایران

600,000 ریال

480,000 ریال

نگارش و ويراستاري در رسانه هاي ديجيتال (ايران)

نگارش و ویراستاری در رسانه های دیجیتال

ایران

500,000 ریال

400,000 ریال

روزنامه نگاري جهاني (ايران)

روزنامه نگاری جهانی

ایران

150,000 ریال

120,000 ریال

مقدمه اي انتقادي بر ارتباطات سياسي (ايران)

مقدمه ای انتقادی بر ارتباطات سیاسی

ایران

700,000 ریال

560,000 ریال

الفباي کار در رسانه ها (ايران)

الفبای کار در رسانه ها

ایران

220,000 ریال

176,000 ریال

رسانه هاي اجتماعي: استراتژي هايي براي ارتقاي برند (ايران)

رسانه های اجتماعی: استراتژی هایی برای ارتقای برند

ایران

180,000 ریال

144,000 ریال

روزنامه نگاري حرفه اي  (ايران)

روزنامه نگاری حرفه ای

ایران

350,000 ریال

280,000 ریال

شيوه هاي مصاحبه در مطبوعات (ايران)

شیوه های مصاحبه در مطبوعات

ایران

120,000 ریال

96,000 ریال

مباني ارتباط، تبليغ و اقناع (ايران)

مبانی ارتباط، تبلیغ و اقناع

ایران

120,000 ریال

96,000 ریال

فيلترهاي خبري (ايران)

فیلترهای خبری

ایران

150,000 ریال

120,000 ریال

گزارشگري در قرن بيست و يکم (ايران)

گزارشگری در قرن بیست و یکم

ایران

400,000 ریال

320,000 ریال

درک تئوري رسانه (ساقي)

درک تئوری رسانه

ساقی

230,000 ریال

184,000 ریال

برنامه ريزي رسانه هاي تبليغاتي (سيته)

برنامه ریزی رسانه های تبلیغاتی

سیته

180,000 ریال

144,000 ریال

هويت ملي و جامعه اطلاعاتي (نگاه معاصر)

هویت ملی و جامعه اطلاعاتی

نگاه معاصر

100,000 ریال

80,000 ریال

خبر در قرن بيست و يکم (نگاه معاصر)

خبر در قرن بیست و یکم

نگاه معاصر

60,000 ریال

48,000 ریال

جامعه ي انفورماتيک و سرمايه داري (آگه)

جامعه ی انفورماتیک و سرمایه داری

آگه

70,000 ریال

56,000 ریال

رسانه هاي جديد و آينده ديپلماسي (آگاه)

رسانه های جدید و آینده دیپلماسی

آگاه

160,000 ریال

128,000 ریال

اخلاق رسانه اي (انديشه احسان )

اخلاق رسانه ای

اندیشه احسان

650,000 ریال

520,000 ریال

علوم اطلاعات و ارتباطات (انديشه احسان )

علوم اطلاعات و ارتباطات

اندیشه احسان

330,000 ریال

264,000 ریال

تکنيک هاي عمليات رواني در رسانه (سبزان)

تکنیک های عملیات روانی در رسانه

سبزان

300,000 ریال

240,000 ریال