فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای ادبیات روسیه

دسته بندی ها

(388)
(1)
(2)

موضوع های اصلی

(363)
(2)
(6)
(2)
(1)
(17)

موضوع های فرعی

(320)
(3)
(7)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(6)
(36)
(8)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(15)
(1)
(14)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(16)
(15)
(1)
(1)
(8)
(1)
(29)
(3)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(15)
(1)
(1)
(1)
(4)
(10)
(10)
(1)
(6)
(24)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(27)
(7)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(29)
(1)
(1)
(9)
(3)
(26)
(8)
(1)
(19)
(2)
(7)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(21)
(5)
(13)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(6)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(7)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(4)
(3)
(1)
(3)
(2)
(1)
(72)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(4)
(7)
(1)
(12)
(1)
(7)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(5)
(8)
(1)
(20)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)

مترجم ها

(1)
(33)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(19)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(20)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(3)
(25)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(11)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
391 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای ادبیات روسیه

دسته بندی ها

(388)
(1)
(2)

موضوع های اصلی

(363)
(2)
(6)
(2)
(1)
(17)

موضوع های فرعی

(320)
(3)
(7)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(6)
(36)
(8)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(15)
(1)
(14)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(16)
(15)
(1)
(1)
(8)
(1)
(29)
(3)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(15)
(1)
(1)
(1)
(4)
(10)
(10)
(1)
(6)
(24)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(27)
(7)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(29)
(1)
(1)
(9)
(3)
(26)
(8)
(1)
(19)
(2)
(7)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(21)
(5)
(13)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(6)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(7)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(4)
(3)
(1)
(3)
(2)
(1)
(72)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(4)
(7)
(1)
(12)
(1)
(7)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(5)
(8)
(1)
(20)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)

مترجم ها

(1)
(33)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(19)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(20)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(3)
(25)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(11)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
391 محصول
بازار مکاره (چشمه)

بازار مکاره

چشمه

5,800,000 ریال

4,930,000 ریال

فيودور داستايفسکي (سفير)

فیودور داستایفسکی

سفیر

2,100,000 ریال

1,575,000 ریال

داستان‌هاي بلکين (بيدگل)

داستان‌های بلکین

بیدگل

1,380,000 ریال

1,104,000 ریال

فرزندان من (نيلوفر)

فرزندان من

نیلوفر

3,850,000 ریال

3,080,000 ریال

در آبادي (خوب)

در آبادی

خوب

990,000 ریال

712,800 ریال

رستاخيز (ثالث)

رستاخیز

ثالث

6,800,000 ریال

5,100,000 ریال

خواب عموجان (ثالث)

خواب عموجان

ثالث

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

دختر سروان (کتاب پارسه)

دختر سروان

کتاب پارسه

5,500,000 ریال

4,235,000 ریال

دکتر ژيواگو (فرهنگ نشر نو)

دکتر ژیواگو

فرهنگ نشر نو

7,500,000 ریال

6,375,000 ریال

زندگي من (نگاه)

زندگی من

نگاه

1,500,000 ریال

1,050,000 ریال

مغز اندرو (بيدگل)

مغز اندرو

بیدگل

1,920,000 ریال

1,536,000 ریال

اروپا (چشمه)

اروپا

چشمه

750,000 ریال

600,000 ریال

شبح آلکساندر ولف (فرهنگ نشر نو)

شبح آلکساندر ولف

فرهنگ نشر نو

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

دفتر يادداشت هاي داستايفسکي: ابله (کتاب پارسه)

دفتر یادداشت های داستایفسکی: ابله

کتاب پارسه

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

توطئه کرملين (نيستان)

توطئه کرملین

نیستان

4,300,000 ریال

3,225,000 ریال

شبهاي روشن (کتاب پارسه)

شبهای روشن

کتاب پارسه

2,250,000 ریال

1,687,500 ریال

شب هاي روشن (وال)

شب های روشن

وال

890,000 ریال

756,500 ریال

ناشناس (کتاب پارسه)

ناشناس

کتاب پارسه

4,250,000 ریال

3,187,500 ریال

مجمع الجزاير گولاگ جلد سوم (مرکز)

مجمع الجزایر گولاگ جلد سوم

مرکز

6,000,000 ریال

4,980,000 ریال

من آدم کشته ام (ماهي)

من آدم کشته ام

ماهی

2,750,000 ریال

2,062,500 ریال

حسد (ماهي)

حسد

ماهی

1,100,000 ریال

825,000 ریال

پسران رويين (چشمه)

پسران رویین

چشمه

3,400,000 ریال

2,720,000 ریال

ايوان (مان کتاب)

ایوان

مان کتاب

960,000 ریال

720,000 ریال

بريزبن (فرهنگ نشرنو)

بریزبن

فرهنگ نشر نو

2,600,000 ریال

2,210,000 ریال

داستان هفت نفري که به دار آويخته شدند (کتاب پارسه)

داستان هفت نفری که به دار آویخته شدند

کتاب پارسه

2,650,000 ریال

2,014,000 ریال

زندگي واسيلي (کتاب پارسه)

زندگی واسیلی

کتاب پارسه

2,300,000 ریال

1,725,000 ریال

افسانه هاي روسي (نظر)

افسانه های روسی

نظر

2,990,000 ریال

2,541,500 ریال

مجمع الجزاير گولاگ جلد دوم (مرکز)

مجمع الجزایر گولاگ جلد دوم

مرکز

6,200,000 ریال

5,146,000 ریال

تاريخ ادبيات روسيه 2 جلدي (اميرکبير)

تاریخ ادبیات روسیه 2 جلدی

امیرکبیر

4,800,000 ریال

4,080,000 ریال

تاريخ ادبيات روسيه جلد اول از آغاز تا تالستوي (اميرکبير)

تاریخ ادبیات روسیه جلد اول از آغاز تا تالستوی

امیرکبیر

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

مجموعه ماکسيم گورکي 6 جلدي قابدار (نگاه)

مجموعه ماکسیم گورکی 6 جلدی قابدار

نگاه

11,350,000 ریال

7,945,000 ریال

مينيمانژ: نخستين عشق (نيماژ)

مینیمانژ: نخستین عشق

نیماژ

1,000,000 ریال

850,000 ریال

ابله (نگاه)

ابله

نگاه

5,250,000 ریال

3,675,000 ریال

مزدک (فرهنگ نشر نو)

مزدک

فرهنگ نشر نو

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

پدران و پسران (مرکز)

پدران و پسران

مرکز

1,985,000 ریال

1,647,550 ریال

نسل پي (نيماژ)

نسل پی

نیماژ

2,480,000 ریال

2,108,000 ریال

سوتنيکوف (وال)

سوتنیکوف

وال

1,190,000 ریال

1,011,500 ریال

دوبروفسکي (کتاب پارسه)

دوبروفسکی

کتاب پارسه

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

شوهر حسود (ثالث)

شوهر حسود

ثالث

1,200,000 ریال

900,000 ریال

ابليس نامه (برج)

ابلیس نامه

برج

750,000 ریال

525,000 ریال

مرگ ايوان ايليچ (کتاب پارسه)

مرگ ایوان ایلیچ

کتاب پارسه

2,950,000 ریال

2,212,500 ریال

چادر سبز بزرگ (برج)

چادر سبز بزرگ

برج

3,900,000 ریال

2,730,000 ریال

خنده سرخ (کتاب پارسه)

خنده سرخ

کتاب پارسه

2,950,000 ریال

2,212,500 ریال

يادداشت هاي اينجانب (کتاب پارسه)

یادداشت های اینجانب

کتاب پارسه

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

گامبي ترکي (برج)

گامبی ترکی

برج

1,250,000 ریال

875,000 ریال

عزازيل (برج)

عزازیل

برج

1,400,000 ریال

980,000 ریال

آنا کارنينا 2 جلدي (نگاه)

آنا کارنینا 2 جلدی

نگاه

5,250,000 ریال

3,675,000 ریال

شيطان کوچک (وال)

شیطان کوچک

وال

3,290,000 ریال

2,796,500 ریال

اتاق شماره 6 (ماهريس)

اتاق شماره 6

ماهریس

3,000,000 ریال

2,250,000 ریال

بي بي پيک (چشمه)

بی بی پیک

چشمه

580,000 ریال

464,000 ریال

نازنين (چشمه)

نازنین

چشمه

950,000 ریال

760,000 ریال

يکاترينا (فرهنگ معاصر)

یکاترینا

فرهنگ معاصر

1,900,000 ریال

1,615,000 ریال

دفتر يادداشت هاي داستايفسکي: جنايت و مکافات (کتاب پارسه)

دفتر یادداشت های داستایفسکی: جنایت و مکافات

کتاب پارسه

3,650,000 ریال

2,737,500 ریال

نبوغ (نيماژ)

نبوغ

نیماژ

3,800,000 ریال

3,230,000 ریال

چکش و خنده (نيستان)

چکش و خنده

نیستان

1,400,000 ریال

1,050,000 ریال

داس و خنده (نيستان)

داس و خنده

نیستان

1,350,000 ریال

1,012,500 ریال

دفتر يادداشت هاي داستايفسکي: شياطين (کتاب پارسه)

دفتر یادداشت های داستایفسکی: شیاطین

کتاب پارسه

4,650,000 ریال

3,487,500 ریال

دفتر يادداشت هاي داستايفسکي: برادران کارامازوف (کتاب پارسه)

دفتر یادداشت های داستایفسکی: برادران کارامازوف

کتاب پارسه

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

سفرنامه‌ي اروپا (برج)

سفرنامه‌ی اروپا

برج

1,050,000 ریال

735,000 ریال

گريز(هرمس)

گریز

هرمس‏

1,000,000 ریال

800,000 ریال

هنرمند بيلچه کتاب سوم (مرواريد)

هنرمند بیلچه کتاب سوم

مروارید

900,000 ریال

630,000 ریال

گودال پي (خوب)

گودال پی

خوب

930,000 ریال

651,000 ریال

نيه توچکا (نيلوفر)

نیه توچکا

نیلوفر

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

مسکو 2042 (برج)

مسکو 2042

برج

2,550,000 ریال

1,785,000 ریال

مرفين (وال)

مرفین

وال

690,000 ریال

586,500 ریال

سونيچکا (وال)

سونیچکا

وال

990,000 ریال

841,500 ریال

تمساح (برج)

تمساح

برج

600,000 ریال

420,000 ریال

استنطاق (برج)

استنطاق

برج

950,000 ریال

684,000 ریال

تاملات و مجادلات (برج)

تاملات و مجادلات

برج

1,550,000 ریال

1,085,000 ریال

واقعه ايستگاه کرچي توفکا و خانه ماتريونا (ثالث)

واقعه ایستگاه کرچی توفکا و خانه ماتریونا

ثالث

1,250,000 ریال

937,500 ریال

تخم مرغ هاي شوم (برج)

تخم مرغ های شوم

برج

850,000 ریال

595,000 ریال

سيزدهمين رئيس (هرمس)

سیزدهمین رئیس

هرمس‏

200,000 ریال

160,000 ریال

ادبيات بزرگان : بانو با سگ ملوس و چند داستان ديگرگالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان : بانو با سگ ملوس و چند داستان دیگرگالینگور

نگاه

3,550,000 ریال

2,485,000 ریال

بازگشت به پنج رود (برج)

بازگشت به پنج رود

برج

2,250,000 ریال

1,575,000 ریال

ادبيات بزرگان : زندگي به روايت چخوف گالينگور (نگاه)

ادبیات بزرگان : زندگی به روایت چخوف گالینگور

نگاه

3,550,000 ریال

2,485,000 ریال

يک روز از زندگي ايوان دنيسوويچ (فرهنگ نشر نو)

یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ

فرهنگ نشر نو

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

بارادين جيبي (ماهي)

بارادین جیبی

ماهی

550,000 ریال

412,500 ریال

اتيپل (برج)

اتیپل

برج

1,400,000 ریال

980,000 ریال

مرباي روسي (هرمس)

مربای روسی

هرمس‏

740,000 ریال

592,000 ریال

بازگشت چورب (چشمه)

بازگشت چورب

چشمه

1,100,000 ریال

880,000 ریال

درباره عشق و يازده داستان ديگر (فرهنگ نشر نو)

درباره عشق و یازده داستان دیگر

فرهنگ نشر نو

950,000 ریال

807,500 ریال

داستايفسکي به آنا (علمي و فرهنگي)

داستایفسکی به آنا

علمی و فرهنگی

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

نامه هاي تولستوي (مهر انديش)

نامه های تولستوی

مهر اندیش

2,300,000 ریال

1,725,000 ریال

رودين - جيبي (علمي و فرهنگي)

رودین - جیبی

علمی و فرهنگی

900,000 ریال

720,000 ریال

تاراس بولبا - جيبي (علمي و فرهنگي)

تاراس بولبا - جیبی

علمی و فرهنگی

1,000,000 ریال

800,000 ریال

مرگ و پنگوئن (روزنه)

مرگ و پنگوئن

روزنه

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

دست نوشته ها نمي سوزند (ثالث)

دست نوشته ها نمی سوزند

ثالث

3,800,000 ریال

2,850,000 ریال

نيايش چرنوبيل (چشمه)

نیایش چرنوبیل

چشمه

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

زمان دست دوم (چشمه)

زمان دست دوم

چشمه

5,200,000 ریال

4,160,000 ریال

به سلامتي خانم ها (ماهريس)

به سلامتی خانم ها

ماهریس

2,300,000 ریال

1,725,000 ریال

آبلوموف (فرهنگ معاصر)

آبلوموف

فرهنگ معاصر

8,500,000 ریال

7,225,000 ریال

خياط مايه دار و کف بين (حکمت کلمه)

خیاط مایه دار و کف بین

حکمت کلمه

1,450,000 ریال

1,087,500 ریال

دوست خانواده (جامي)

دوست خانواده

جامی

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

تمشک (افکار)

تمشک

افکار

4,500,000 ریال

3,375,000 ریال

عزازيل (راز توطئه-نيلوفر)

عزازیل

نیلوفر

950,000 ریال

760,000 ریال

مرشد و مارگريتا (گالينگور - فرهنگ نشر نو)

مرشد و مارگریتا

فرهنگ نشر نو

4,400,000 ریال

3,960,000 ریال

سونات کرويستر و چند داستان ديگر (چشمه)

سونات کرویستر و چند داستان دیگر

چشمه

5,200,000 ریال

4,160,000 ریال

شاهکار هاي کوتاه: شش داستان از داستايفسکي (جامي)

شاهکار های کوتاه: شش داستان از داستایفسکی

جامی

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

پترزبورگ (ثالث)

پترزبورگ

ثالث

5,500,000 ریال

4,125,000 ریال

پطرزبورگ (مرکز)

پطرزبورگ

مرکز

3,600,000 ریال

2,988,000 ریال

دلبند عزيزترينم (نيماژ)

دلبند عزیزترینم

نیماژ

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

ايوانف (قطره)

ایوانف

قطره

1,050,000 ریال

840,000 ریال

سه خواهر(جوانه توس)

سه خواهر

جوانه توس

700,000 ریال

595,000 ریال

مرغ دريايي (جوانه توس)

مرغ دریایی

جوانه توس

650,000 ریال

552,500 ریال

ايوان واسيلويچ (قطره)

ایوان واسیلویچ

قطره

750,000 ریال

600,000 ریال

سوفيا پتروونا جيبي (ماهي)

سوفیا پتروونا جیبی

ماهی

1,000,000 ریال

750,000 ریال

روزشمار دانايي (نگاه)

روزشمار دانایی

نگاه

2,450,000 ریال

1,715,000 ریال

پيک نيک کنار جاده (تنديس)

پیک نیک کنار جاده

کتابسرای تندیس

1,300,000 ریال

910,000 ریال

رولت قفقازي (هرمس)

رولت قفقازی

هرمس‏

320,000 ریال

256,000 ریال

ايوانف (کتاب پارسه)

ایوانف

کتاب پارسه

1,150,000 ریال

862,500 ریال

سه خواهر (کتاب پارسه)

سه خواهر

کتاب پارسه

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

رفتيم بيرون سيگار بکشيم، هفده سال طول کشيد.. (چشمه)

رفتیم بیرون سیگار بکشیم، هفده سال طول کشید..

چشمه

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

بي بي پيک (دنياي نو)

بی بی پیک

نشر دنیای نو

1,490,000 ریال

1,117,500 ریال

دايي وانيا (کتاب پارسه)

دایی وانیا

کتاب پارسه

1,100,000 ریال

825,000 ریال

يادداشت هاي يک ديوانه (نشرني)

یادداشت های یک دیوانه

نشر نی

1,600,000 ریال

1,328,000 ریال

مرغ دريايي (کتاب پارسه)

مرغ دریایی

کتاب پارسه

1,450,000 ریال

1,087,500 ریال

وحشي (کتاب پارسه)

وحشی

کتاب پارسه

1,980,000 ریال

1,485,000 ریال

باغ آلبالو (کتاب پارسه)

باغ آلبالو

کتاب پارسه

1,250,000 ریال

937,500 ریال

شاه، بي بي، سرباز - رقعي (ثالث)

شاه، بی بی، سرباز - رقعی

ثالث

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

ايوانف (جوانه توس)

ایوانف

جوانه توس

750,000 ریال

637,500 ریال

باغ آلبالو(جوانه توس)

باغ آلبالو

جوانه توس

650,000 ریال

552,500 ریال

تيرانداز (اساطير)

تیرانداز

اساطیر

450,000 ریال

382,500 ریال

مترو 2034 (تنديس)

مترو 2034

کتابسرای تندیس

2,850,000 ریال

1,995,000 ریال

به دلقک ها نگاه کن! گالينگور (نيلا)

به دلقک ها نگاه کن! گالینگور

نیلا

1,300,000 ریال

910,000 ریال

آشيانه اشراف (ماهي)

آشیانه اشراف

ماهی

1,300,000 ریال

975,000 ریال

خاک بکر (اميرکبير)

خاک بکر

امیرکبیر

2,300,000 ریال

1,955,000 ریال

روياي عمو جان (جامي)

رویای عمو جان

جامی

1,450,000 ریال

1,087,500 ریال

داستانهاي برگزيده ماکسيم گورکي (جامي)

داستانهای برگزیده ماکسیم گورکی

جامی

1,850,000 ریال

1,387,500 ریال

استالين خوب (نيلوفر)

استالین خوب

نیلوفر

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

خانه ي ماتريونا جيبي (ماهي)

خانه ی ماتریونا جیبی

ماهی

550,000 ریال

412,500 ریال

برادران کارامازوف (مرکز)

برادران کارامازوف

مرکز

8,500,000 ریال

7,055,000 ریال

جزيره ي سرخ (قطره)

جزیره ی سرخ

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

اومون را (چشمه)

اومون را

چشمه

500,000 ریال

400,000 ریال

مرگ ايوان ايليچ و داستانهاي ديگر (جامي)

مرگ ایوان ایلیچ و داستانهای دیگر

جامی

1,550,000 ریال

1,162,500 ریال

جنايت و مکافات (کتاب پارسه)

جنایت و مکافات

کتاب پارسه

5,950,000 ریال

4,462,500 ریال

حمام ها و آدم ها جيبي (ماهي)

حمام ها و آدم ها جیبی

ماهی

750,000 ریال

562,500 ریال

شب هاي روشن جيبي (ماهي)

شب های روشن جیبی

ماهی

650,000 ریال

487,500 ریال

مرگ ايوان ايليچ (چشمه)

مرگ ایوان ایلیچ

چشمه

1,100,000 ریال

880,000 ریال

سعادت زناشويي (چشمه)

سعادت زناشویی

چشمه

740,000 ریال

592,000 ریال

ارباب و بنده (چشمه)

ارباب و بنده

چشمه

700,000 ریال

560,000 ریال

جوان خام (نگاه)

جوان خام

نگاه

3,950,000 ریال

2,765,000 ریال

چشم (مرواريد)

چشم

مروارید

900,000 ریال

630,000 ریال

بهترين داستان هاي کوتاه آنتوان پاولوويچ چخوف (نگاه)

بهترین داستان های کوتاه آنتوان پاولوویچ چخوف

نگاه

4,650,000 ریال

4,417,500 ریال

بانو با سگ ملوس (نگاه)

بانو با سگ ملوس

نگاه

1,850,000 ریال

1,295,000 ریال

باغ آلبالو (قطره)

باغ آلبالو

قطره

850,000 ریال

680,000 ریال

دختر سروان (جامي)

دختر سروان

جامی

1,580,000 ریال

1,185,000 ریال

بيست و سه قصه لئون تولستوي (قطره)

بیست و سه قصه لئون تولستوی

قطره

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

مرغ دريايي (قطره)

مرغ دریایی

قطره

950,000 ریال

760,000 ریال

قمار باز (نيلوفر)

قمار باز

نیلوفر

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

پنين (شوميز - کارنامه)

پنین

کارنامه

1,350,000 ریال

945,000 ریال

سه‏ خواهر (قطره‏)

سه‏ خواهر

قطره

1,050,000 ریال

840,000 ریال

روياي ايتاليايي (خوب)

رویای ایتالیایی

خوب

830,000 ریال

581,000 ریال

ابله (چشمه)

ابله

چشمه

9,500,000 ریال

8,075,000 ریال

حکايات تمثيلي (نيلوفر)

حکایات تمثیلی

نیلوفر

850,000 ریال

680,000 ریال

امروز چيزي ننوشتم (ققنوس)

امروز چیزی ننوشتم

ققنوس

520,000 ریال

442,000 ریال

درسو اوزالا (نيلوفر)

درسو اوزالا

نیلوفر

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

يادداشت هاي جنايت و مکافات (نيلوفر)

یادداشت های جنایت و مکافات

نیلوفر

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

نوازنده نابينا (اميرکبير)

نوازنده نابینا

امیرکبیر

1,250,000 ریال

1,062,500 ریال

سه داستان عاشقانه (هيرمند)

سه داستان عاشقانه

هیرمند

1,450,000 ریال

1,015,000 ریال

بانو با سگ ملوس (اساطير)

بانو با سگ ملوس

اساطیر

750,000 ریال

637,500 ریال

چه بايد کرد؟ (بهزاد)

چه باید کرد؟

بهزاد

5,000,000 ریال

3,750,000 ریال

فيل در پرونده (کارنامه)

فیل در پرونده

کارنامه

1,750,000 ریال

1,225,000 ریال

شب هاي روشن و پنج داستان ديگر گالينگور (امير کبير)

شب های روشن و پنج داستان دیگر گالینگور

امیرکبیر

2,600,000 ریال

2,210,000 ریال

گفت و گوي نا تمام و مصاحبه در بوئنوس آيرس (هرمس)

گفت و گوی نا تمام و مصاحبه در بوئنوس آیرس

هرمس‏

350,000 ریال

280,000 ریال

قزاق ها (چشمه)

قزاق ها

چشمه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

خيابان تمساح (خوب)

خیابان تمساح

خوب

790,000 ریال

553,000 ریال

داستان پداگوژيکي (نيلوفر)

داستان پداگوژیکی

نیلوفر

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

پترزبورگ (مرواريد)

پترزبورگ

مروارید

1,600,000 ریال

1,120,000 ریال

ادبيات پليسي 25: نيرنگ (قطره)

ادبیات پلیسی 25: نیرنگ

قطره

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

اختراع والس (نيلا)

اختراع والس

نیلا

400,000 ریال

280,000 ریال

شنل پاره جيبي (ماهي)

شنل پاره جیبی

ماهی

450,000 ریال

337,500 ریال

چتر ژاپني (جهان کتاب)

چتر ژاپنی

جهان کتاب

300,000 ریال

210,000 ریال

مرگ ايوان ايليچ (نيلوفر)

مرگ ایوان ایلیچ

نیلوفر

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

برادران کارامازف دو جلدي قابدار (نگاه)

برادران کارامازف دو جلدی قابدار

نگاه

10,700,000 ریال

7,490,000 ریال

مفتش اعظم (اشاره)

مفتش اعظم

اشاره

700,000 ریال

525,000 ریال

ابله (اميرکبير)

ابله

امیرکبیر

5,950,000 ریال

5,057,500 ریال

سوگ نامه (بازتاب نگار)

سوگ نامه

بازتاب نگار

350,000 ریال

262,500 ریال

فقط يک طاعون ساده (برج)

فقط یک طاعون ساده

برج

900,000 ریال

630,000 ریال

پول و شيطان (روزنه)

پول و شیطان

روزنه

890,000 ریال

890,000 ریال

ژوردن کم عقل (افراز)

ژوردن کم عقل

افراز

900,000 ریال

675,000 ریال

زمزمه هاي چرنوبيل (نيستان)

زمزمه های چرنوبیل

نیستان

760,000 ریال

570,000 ریال

زمان دست دوم (نيستان)

زمان دست دوم

نیستان

4,500,000 ریال

3,375,000 ریال

شياطين (نيلوفر)

شیاطین

نیلوفر

7,800,000 ریال

6,240,000 ریال

نفوس مرده (فرهنگ معاصر)

نفوس مرده

فرهنگ معاصر

4,900,000 ریال

4,165,000 ریال

عشق اول و دو داستان ديگر (فرهنگ معاصر)

عشق اول و دو داستان دیگر

فرهنگ معاصر

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

رستاخيز (گالينگور - نيلوفر)

رستاخیز

نیلوفر

4,850,000 ریال

3,880,000 ریال

مرگ ايوان ايليچ (وال)

مرگ ایوان ایلیچ

وال

750,000 ریال

637,500 ریال

يادداشت هايي از خانه مردگان (فرهنگ نشر نو)

یادداشت هایی از خانه مردگان

فرهنگ نشر نو

3,500,000 ریال

2,975,000 ریال

عدالت در پرانتز (نيلوفر)

عدالت در پرانتز

نیلوفر

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

برادران کارامازف 2 جلدي (نگاه)

برادران کارامازف 2 جلدی

نگاه

9,750,000 ریال

7,020,000 ریال

بازرس (هرمس)

بازرس

هرمس‏

1,100,000 ریال

880,000 ریال

مجموعه هفتاد و دو ملت 7 : هنرمند ديوانه (دوستان)

مجموعه هفتاد و دو ملت 7 : هنرمند دیوانه

دوستان

7,500,000 ریال

5,625,000 ریال

آناکارنينا (اميرکبير)

آناکارنینا

امیرکبیر

6,300,000 ریال

5,355,000 ریال

عقل بچه ها (اميد صبا)

عقل بچه ها

امید صبا

300,000 ریال

225,000 ریال

رستاخيز - شوميز (نيلوفر)

رستاخیز - شومیز

نیلوفر

3,750,000 ریال

3,000,000 ریال

تپه پوشکين (ثالث)

تپه پوشکین

ثالث

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

مرشد و مارگريتا (شوميز - فرهنگ نشر نو)

مرشد و مارگریتا

فرهنگ نشر نو

5,500,000 ریال

4,675,000 ریال

شکارچي در سايه روشن زندگي (فرهنگ نشر نو)

شکارچی در سایه روشن زندگی

فرهنگ نشر نو

1,850,000 ریال

1,572,500 ریال

زليخا چشم هايش را باز مي کند (نيلوفر)

زلیخا چشم هایش را باز می کند

نیلوفر

3,450,000 ریال

2,760,000 ریال

حرف بزن، خاطره - خودزندگي‌نامه بازنويسي شده (چشمه)

حرف بزن، خاطره - خودزندگینامه بازنویسی شده

چشمه

1,150,000 ریال

920,000 ریال

آنا کارنينا 2 جلدي (گالينگور - نيلوفر)

آنا کارنینا 2 جلدی

نیلوفر

9,500,000 ریال

7,600,000 ریال

پيکار با سرنوشت (نيلوفر)

پیکار با سرنوشت

نیلوفر

8,500,000 ریال

6,800,000 ریال

جنگ و صلح 2 جلدي (گالينگور - نيلوفر)

جنگ و صلح 2 جلدی

نیلوفر

12,500,000 ریال

10,000,000 ریال

خرگوش ها و مارهاي بوآ (افق)

خرگوش ها و مارهای بوآ

افق

700,000 ریال

490,000 ریال

جوان خام (اختران)

جوان خام

اختران

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

آخرين شاهدان (هيرمند)

آخرین شاهدان

هیرمند

1,850,000 ریال

1,295,000 ریال

قمارباز (علمي و فرهنگي)

قمارباز

علمی و فرهنگی

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

پدر سرگي (چشمه)

پدر سرگی

چشمه

720,000 ریال

576,000 ریال

برگزين اشعار پوشکين: برايم ترانه بخوان (لاهيتا)

برگزین اشعار پوشکین: برایم ترانه بخوان

لاهیتا

1,000,000 ریال

800,000 ریال

الکساندر پوشکين: مجموعه داستان ها (توس)

الکساندر پوشکین: مجموعه داستان ها

توس

3,500,000 ریال

2,975,000 ریال

زيبا (ثالث)

زیبا

ثالث

1,200,000 ریال

900,000 ریال

مجموعه آثار چخوف 10 جلدي (توس)

مجموعه آثار چخوف 10 جلدی

جوانه توس

29,000,000 ریال

24,940,000 ریال

شاهکار هاي 5 ميلي متري 15: درس خوشنويسي (افق)

شاهکار های 5 میلی متری 15: درس خوشنویسی

افق

250,000 ریال

175,000 ریال

روزگار رفته (ثالث)

روزگار رفته

ثالث

6,500,000 ریال

4,875,000 ریال

مرشد و مارگاريتا گالينگور (کتاب پارسه)

مرشد و مارگاریتا گالینگور

کتاب پارسه

5,550,000 ریال

4,162,500 ریال

سعادت خانوادگي و داستان هاي ديگر (جامي)

سعادت خانوادگی و داستان های دیگر

جامی

1,650,000 ریال

1,237,500 ریال

دفاع لوژين (کارنامه)

دفاع لوژین

کارنامه

1,350,000 ریال

945,000 ریال

دوران کودکي (نگاه)

دوران کودکی

نگاه

1,550,000 ریال

1,085,000 ریال

آواز قو (جوانه توس)

آواز قو

جوانه توس

850,000 ریال

722,500 ریال

مترو2035 (تنديس)

مترو2035

کتابسرای تندیس

3,000,000 ریال

2,100,000 ریال

عصر طلايي و عصر نقره اي - شعر روس (نشرني)

عصر طلایی و عصر نقره ای - شعر روس

نشر نی

3,600,000 ریال

2,988,000 ریال

دايي وانيا (جوانه توس)

دایی وانیا

جوانه توس

650,000 ریال

552,500 ریال

بانو با سگ ملوس و داستان هاي ديگر (ثالث)

بانو با سگ ملوس و داستان های دیگر

ثالث

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

کلاه پوستي براي رفيق يفيم سميونوويچ راخلين (ثالث)

کلاه پوستی برای رفیق یفیم سمیونوویچ راخلین

ثالث

1,600,000 ریال

1,200,000 ریال

دانشکده هاي من (نگاه)

دانشکده های من

نگاه

850,000 ریال

595,000 ریال

مادر (جامي)

مادر

جامی

2,300,000 ریال

1,725,000 ریال

دل سگ (کتابسراي تنديس)

دل سگ

کتابسرای تندیس

1,200,000 ریال

840,000 ریال

تجربه و هنر زندگي 8: اعتراف (گمان)

تجربه و هنر زندگی 8: اعتراف

گمان

1,240,000 ریال

930,000 ریال

دکتر ژيواگو (نگاه)

دکتر ژیواگو

نگاه

5,850,000 ریال

4,095,000 ریال

احضار روح (ثالث)

احضار روح

ثالث

1,200,000 ریال

900,000 ریال

جنايت و مکافات (مرکز)

جنایت و مکافات

مرکز

3,890,000 ریال

3,501,000 ریال

دايي وانيا (قطره)

دایی وانیا

قطره

700,000 ریال

560,000 ریال

يادداشت‌هاي آدم زيادي (وال)

یادداشت‌های آدم زیادی

وال

990,000 ریال

841,500 ریال

وي (چشمه)

وی

چشمه

950,000 ریال

760,000 ریال

به آن مي‌خندم (انتشارات نيستان)

به آن میخندم

نیستان

1,250,000 ریال

937,500 ریال

تاراس بولبا (ماهي)

تاراس بولبا

ماهی

1,300,000 ریال

975,000 ریال

دکتر ژيواگو 2 جلدي (ثالث)

دکتر ژیواگو 2 جلدی

ثالث

8,800,000 ریال

6,600,000 ریال

کودکي نوباوگي نوجواني (نيماژ)

کودکی نوباوگی نوجوانی

نیماژ

4,600,000 ریال

3,910,000 ریال

بخش سرطان (اميرکبير)

بخش سرطان

امیرکبیر

4,950,000 ریال

4,207,500 ریال

قلب ضعيف و بوبوک (چشمه)

قلب ضعیف و بوبوک

چشمه

850,000 ریال

680,000 ریال

تاريخ ادبيات روسيه جلد دوم دوران معاصر (اميرکبير)

تاریخ ادبیات روسیه جلد دوم دوران معاصر

امیرکبیر

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

مجمع الجزاير گولاگ جلد اول (مرکز)

مجمع الجزایر گولاگ جلد اول

مرکز

5,900,000 ریال

4,897,000 ریال

بيچارگان (چشمه)

بیچارگان

چشمه

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

درختستان توس (چشمه)

درختستان توس

چشمه

880,000 ریال

704,000 ریال

دشمنان (اميرکبير)

دشمنان

امیرکبیر

950,000 ریال

807,500 ریال

جنگ و صلح 2 جلدي (نگاه)

جنگ و صلح 2 جلدی

نگاه

5,600,000 ریال

3,920,000 ریال

اژدها (هرمس)

اژدها

هرمس‏

560,000 ریال

448,000 ریال

گوساله ي طلايي (نواي مکتوب)

گوساله ی طلایی

نوای مکتوب

1,600,000 ریال

1,200,000 ریال

يادداشت هاي رمان ابله (نيلوفر)

یادداشت های رمان ابله

نیلوفر

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

بيابان (ماهي)

بیابان

ماهی

850,000 ریال

637,500 ریال

نازک دل و دو داستان ديگر (مهر انديش)

نازک دل و دو داستان دیگر

مهر اندیش

1,100,000 ریال

825,000 ریال

ضحاک (هرمس)

ضحاک

هرمس‏

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

گارد جوان (نگاه)

گارد جوان

نگاه

2,550,000 ریال

1,785,000 ریال

ماجراي نزاع ايوان ايوانويچ و ايوان نيکيفورويچ (بيدگل)

ماجرای نزاع ایوان ایوانویچ و ایوان نیکیفورویچ

بیدگل

1,100,000 ریال

880,000 ریال

ادبيات بزرگان: جنايت و مکافات (نگاه)

ادبیات بزرگان: جنایت و مکافات

نگاه

2,150,000 ریال

1,505,000 ریال

يادداشت هاي زيرزميني (چشمه)

یادداشت های زیرزمینی

چشمه

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

آلکساندراي نازنين (نيستان)

آلکساندرای نازنین

نیستان

260,000 ریال

195,000 ریال

آنا کاري نينا 2 جلدي (علمي و فرهنگي)

آنا کاری نینا 2 جلدی

علمی و فرهنگی

9,790,000 ریال

7,832,000 ریال

ما (بيدگل)

ما

بیدگل

3,950,000 ریال

3,160,000 ریال

تولستوي و مرگ (نشر دف)

تولستوی و مرگ

نشر دف

880,000 ریال

660,000 ریال

قهرمان دوران (امير کبير)

قهرمان دوران

امیرکبیر

175,000 ریال

148,750 ریال

مجموعه آثار فسيوالود ميخاييلوويچ گارشين جلد 1 (جغد)

مجموعه آثار فسیوالود میخاییلوویچ گارشین جلد 1

جغد

980,000 ریال

735,000 ریال

دختر سروان جيبي (علمي و فرهنگي)

دختر سروان جیبی

علمی و فرهنگی

390,000 ریال

312,000 ریال

نوازنده نابينا جيبي (علمي و فرهنگي)

نوازنده نابینا جیبی

علمی و فرهنگی

250,000 ریال

200,000 ریال

کتاب هاي جيبي مينيماژ: دوست مرحوم من (نيماژ)

کتاب های جیبی مینیماژ: دوست مرحوم من

نیماژ

400,000 ریال

340,000 ریال

کتاب صوتي قمارباز (قابدار-آوانامه)

کتاب صوتی قمارباز

چشمه

220,000 ریال

176,000 ریال

نوازنده همراه و بيماري سياه (کارنامه)

نوازنده همراه و بیماری سیاه

کارنامه

150,000 ریال

105,000 ریال

همسر و نقد همسر (علمي و فرهنگي)

همسر و نقد همسر

علمی و فرهنگی

1,490,000 ریال

1,192,000 ریال

نغمه هاي اسکندريه (حکمت کلمه)

نغمه های اسکندریه

حکمت کلمه

230,000 ریال

172,500 ریال

اتاق شماره 6 (هرمس)

اتاق شماره 6

هرمس‏

880,000 ریال

704,000 ریال

چيزهاي شفاف (چشمه)

چیزهای شفاف

چشمه

460,000 ریال

368,000 ریال

ناقوس گوش بريده (هرمس)

ناقوس گوش بریده

هرمس‏

570,000 ریال

456,000 ریال

زندگي حشره اي (نيلوفر)

زندگی حشره ای

نیلوفر

420,000 ریال

336,000 ریال

شاهکار ادبي جهان: آنا کارنينا (کتاب پارسه)

شاهکار ادبی جهان: آنا کارنینا

کتاب پارسه

600,000 ریال

450,000 ریال

قزاقان (نگاه)

قزاقان

نگاه

120,000 ریال

84,000 ریال

مرا به کنگاراکس نبر (افق)

مرا به کنگاراکس نبر

افق

250,000 ریال

175,000 ریال

آنا آخماتووا: سايه اي در ميان شما (نگاه)

آنا آخماتووا: سایه ای در میان شما

نگاه

1,200,000 ریال

840,000 ریال

دختر سروان (معين)

دختر سروان

معین

60,000 ریال

51,000 ریال

مرگ وزير مختار (ماهي)

مرگ وزیر مختار

ماهی

1,550,000 ریال

1,162,500 ریال

بيچارگان (نشر ني)

بیچارگان

نشر نی

1,200,000 ریال

996,000 ریال

سرانجام انسان طراز نوين (مينوي خرد)

سرانجام انسان طراز نوین

مینوی خرد

800,000 ریال

600,000 ریال

رماني با يک طوطي (ماهي)

رمانی با یک طوطی

ماهی

250,000 ریال

187,500 ریال

نغمه هاي اسکندريه (ثالث)

نغمه های اسکندریه

ثالث

150,000 ریال

112,500 ریال

خانواده کايداش (آرادمان)

خانواده کایداش

آرادمان

180,000 ریال

135,000 ریال

فاميلي بي لهجه (هرمس)

فامیلی بی لهجه

هرمس‏

250,000 ریال

200,000 ریال

يک اتفاق مسخره (جيبي-ماهي)

یک اتفاق مسخره

ماهی

550,000 ریال

412,500 ریال

کتاب صوتي مرگ ايوان ايليچ (آوا نامه)

کتاب صوتی مرگ ایوان ایلیچ

آوا نامه

220,000 ریال

165,000 ریال

حاجي مراد (کتاب پنجره)

حاجی مراد

کتاب پنجره

400,000 ریال

300,000 ریال

پرتره (چشمه)

پرتره

چشمه

350,000 ریال

280,000 ریال

جنگ چهره ي زنانه ندارد (چشمه)

جنگ چهره ی زنانه ندارد

چشمه

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

بوداي بزرگ، کمکشان کن (بيدگل)

بودای بزرگ، کمکشان کن

بیدگل

200,000 ریال

160,000 ریال

دن آرام 2 جلدي (مازيار)

دن آرام 2 جلدی

مازیار

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

تصوير (بوتيمار)

تصویر

نگاه

85,000 ریال

59,500 ریال

استپ (مصدق)

استپ

جامی

180,000 ریال

135,000 ریال

تابستان در بادن بادن (کتاب نشر نيکا)

تابستان در بادن بادن

نشر نیکا

420,000 ریال

315,000 ریال

قمار باز (جامي)

قمار باز

جامی

250,000 ریال

187,500 ریال

دعوت به مراسم گردن زني (قطره)

دعوت به مراسم گردن زنی

قطره

500,000 ریال

400,000 ریال

رنج کشيدگان و خوارشدگان (نيلوفر) شوميز

رنج کشیدگان و خوارشدگان

نیلوفر

2,850,000 ریال

2,280,000 ریال

داستان زنان (جامي)

داستان زنان

جامی

370,000 ریال

277,500 ریال

عشق و ديگر هيچ (اژدهاي طلايي)

عشق و دیگر هیچ

اژدهای طلایی

160,000 ریال

120,000 ریال

قصه هاي کوليما (ج1_مرواريد)

قصه های کولیما

مروارید

140,000 ریال

98,000 ریال

داستان ملال انگيز جيبي (ماهي)

داستان ملال انگیز جیبی

ماهی

550,000 ریال

412,500 ریال

نوازنده همراه و بيماري سياه (کارنامه)

نوازنده همراه و بیماری سیاه

کارنامه

750,000 ریال

525,000 ریال

فرو افتادگان و ارباب (جامي)

فرو افتادگان و ارباب

جامی

350,000 ریال

262,500 ریال

يادداشتهاي زير زميني (جامي)

یادداشتهای زیر زمینی

جامی

350,000 ریال

262,500 ریال

همزاد (ماهي)

همزاد

ماهی

1,700,000 ریال

1,275,000 ریال

اتاق شماره 6 (اميرکبير)

اتاق شماره 6

امیرکبیر

1,590,000 ریال

1,351,500 ریال

تخم مرغ هاي شوم (مرواريد)

تخم مرغ های شوم

مروارید

290,000 ریال

203,000 ریال

يادداشت هاي يک پزشک جوان جيبي (ماهي)

یادداشت های یک پزشک جوان جیبی

ماهی

1,050,000 ریال

787,500 ریال

قلب سگي جيبي (ماهي)

قلب سگی جیبی

ماهی

950,000 ریال

712,500 ریال

آقاي نويسنده و جنجال بر سر آپارتمان دولتي (هرمس)

آقای نویسنده و جنجال بر سر آپارتمان دولتی

هرمس‏

300,000 ریال

240,000 ریال

بانوي ميزبان جيبي (ماهي)

بانوی میزبان جیبی

ماهی

700,000 ریال

525,000 ریال

زائر افسون شده (ماهي)

زائر افسون شده

ماهی

1,800,000 ریال

1,350,000 ریال

خنده در تاريکي (مرواريد)

خنده در تاریکی

مروارید

900,000 ریال

630,000 ریال

آزادي و زندگي تراژيک (ماهي)

آزادی و زندگی تراژیک

ماهی

70,000 ریال

52,500 ریال

قمار باز ( چشمه)

قمار باز

چشمه

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

قمار باز (نگاه)

قمار باز

نگاه

350,000 ریال

245,000 ریال

روياي آدم مضحک جيبي (ماهي)

رویای آدم مضحک جیبی

ماهی

1,250,000 ریال

937,500 ریال

زندگي و آثار فيودر داستايفسکي از نگاهي ديگر (نشرني)

زندگی و آثار فیودر داستایفسکی از نگاهی دیگر

نشر نی

56,000 ریال

46,480 ریال

کائوس (نگاه)

کائوس

نگاه

1,200,000 ریال

840,000 ریال

يادداشت هاي زيرزميني (فرهنگ آرش)

یادداشت های زیرزمینی

فرهنگ آرش

680,000 ریال

510,000 ریال

زندگي من و يک داستان ديگر (علمي و فرهنگي)

زندگی من و یک داستان دیگر

علمی و فرهنگی

270,000 ریال

216,000 ریال

شب هاي روشن و پنج داستان ديگر (اميرکبير)

شب های روشن و پنج داستان دیگر

امیرکبیر

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

شاهزاده خانم محکوم (تاو)

شاهزاده خانم محکوم

تاو

1,200,000 ریال

900,000 ریال

من ولاديمير ماياکفسکي (کتاب کنج)

من ولادیمیر مایاکفسکی

کتاب کنج

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

نويسنده هاي بزرگ، خواننده هاي کوچک: نادان (پرتقال)

نویسنده های بزرگ، خواننده های کوچک: نادان

پرتقال

290,000 ریال

203,000 ریال

مردگان زر خريد (نيلوفر)

مردگان زر خرید

نیلوفر

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

هميشه شوهر (افکار)

همیشه شوهر

افکار

350,000 ریال

262,500 ریال

به دلقک ها نگاه کن! شوميز ( نيلا)

به دلقک ها نگاه کن! شومیز

نیلا

1,000,000 ریال

700,000 ریال

يک روز ايوان دنيسوويچ (نشر کوچک)

یک روز ایوان دنیسوویچ

کوچک

95,000 ریال

71,250 ریال

سرگذشت يک اسب (فردا)

سرگذشت یک اسب

فردا

40,000 ریال

30,000 ریال

دانشکده هاي من (جامي)

دانشکده های من

جامی

300,000 ریال

225,000 ریال

پنين - گالينگور (کارنامه)

پنین - گالینگور

کارنامه

500,000 ریال

350,000 ریال

مسائل بوطيقاي داستايفسکي (حکمت کلمه)

مسائل بوطیقای داستایفسکی

حکمت کلمه

400,000 ریال

300,000 ریال

آناکارنينا 2 جلدي شوميز (نيلوفر)

آناکارنینا 2 جلدی شومیز

نیلوفر

5,850,000 ریال

4,680,000 ریال

آخرين شاهدان (نيستان)

آخرین شاهدان

نیستان

400,000 ریال

300,000 ریال

دشمنان (نگاه)

دشمنان

نگاه

1,350,000 ریال

945,000 ریال

در آستانه فردا (امير کبير)

در آستانه فردا

امیرکبیر

170,000 ریال

144,500 ریال

تدفين پارتي (برج)

تدفین پارتی

برج

340,000 ریال

238,000 ریال

روسلان وفادار (ماهي)

روسلان وفادار

ماهی

280,000 ریال

210,000 ریال

مرده متحرک (هرمس)

مرده متحرک

هرمس‏

280,000 ریال

224,000 ریال

يک ماه در دهکده (هرمس)

یک ماه در دهکده

هرمس‏

340,000 ریال

272,000 ریال

تراژديهاي کوچک (هرمس)

تراژدیهای کوچک

هرمس‏

340,000 ریال

272,000 ریال

شوهرباشي (ماهي)

شوهرباشی

ماهی

900,000 ریال

675,000 ریال

زندگي انسان و فرمانرواي گرسنگان (هرمس)

زندگی انسان و فرمانروای گرسنگان

هرمس‏

370,000 ریال

296,000 ریال

مقصر کيست؟ (هرمس)

مقصر کیست؟

هرمس‏

500,000 ریال

400,000 ریال

جنگ و صلح 2 جلدي (اميرکبير)

جنگ و صلح 2 جلدی

امیرکبیر

5,800,000 ریال

4,930,000 ریال

پدران و پسران (علمي و فرهنگي)

پدران و پسران

علمی و فرهنگی

750,000 ریال

600,000 ریال

خدا بودن سخت است (نيستان)

خدا بودن سخت است

نیستان

490,000 ریال

367,500 ریال

مادر (نگاه)

مادر

نگاه

1,100,000 ریال

770,000 ریال

مترو 2033 (تنديس)

مترو 2033

کتابسرای تندیس

4,200,000 ریال

2,940,000 ریال

ماري (هاشمي)

ماری

هاشمی

200,000 ریال

150,000 ریال

باريس گادونوف (هرمس)

باریس گادونوف

هرمس‏

180,000 ریال

144,000 ریال

جنايت و مکافات 2 جلدي (علمي و فرهنگي)

جنایت و مکافات 2 جلدی

علمی و فرهنگی

9,280,000 ریال

7,424,000 ریال

مرغ دريايي (بيدگل)

مرغ دریایی

بیدگل

200,000 ریال

160,000 ریال

رنج‌ کشيدگان و خوارشدگان (نيلوفر) گالينگور

رنج‌ کشیدگان و خوارشدگان

نیلوفر

3,750,000 ریال

3,000,000 ریال

نازنين و بوبوک - جيبي (علمي و فرهنگي)

نازنین و بوبوک - جیبی

علمی و فرهنگی

500,000 ریال

400,000 ریال

برادران کارامازوف 2 جلدي (ناهيد)

برادران کارامازوف 2 جلدی

ناهید

6,500,000 ریال

4,875,000 ریال

هوانورد (نيلوفر)

هوانورد

نیلوفر

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

جنگ و صلح 4 جلدي (نيلوفر)

جنگ و صلح 4 جلدی

نیلوفر

7,800,000 ریال

6,240,000 ریال

دن آرام 4 جلدي (فردوس)

دن آرام 4 جلدی

فردوس

15,000,000 ریال

11,250,000 ریال

خاطرات خانه مردگان (جهان کلاسيک ادبيات_علمي فرهنگي)

خاطرات خانه مردگان

علمی و فرهنگی

1,150,000 ریال

920,000 ریال