فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای عمومی

دسته بندی ها

(1)
(272)

موضوع های اصلی

(23)
(1)
(1)
(1)
(247)

موضوع های فرعی

(1)
(17)
(1)
(1)
(2)
(226)
(1)
(2)
(2)
(20)

انتشارات

(34)
(1)
(39)
(5)
(1)
(3)
(2)
(7)
(2)
(1)
(2)
(6)
(5)
(2)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(11)
(7)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(16)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(9)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(6)
(1)
(16)
(1)
(1)
(11)
(2)
(5)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(17)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(9)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(10)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
273 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای عمومی

دسته بندی ها

(1)
(272)

موضوع های اصلی

(23)
(1)
(1)
(1)
(247)

موضوع های فرعی

(1)
(17)
(1)
(1)
(2)
(226)
(1)
(2)
(2)
(20)

انتشارات

(34)
(1)
(39)
(5)
(1)
(3)
(2)
(7)
(2)
(1)
(2)
(6)
(5)
(2)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(11)
(7)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(16)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(9)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(6)
(1)
(16)
(1)
(1)
(11)
(2)
(5)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(17)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(9)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(10)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
273 محصول
رهبري bs (نگاه معاصر)

رهبری bs

نگاه معاصر

3,150,000 ریال

2,362,500 ریال

چابکي (آرياناقلم)

چابکی

آریانا قلم

3,180,000 ریال

2,862,000 ریال

الفباي مديريت عمر (نگاه نوين)

الفبای مدیریت عمر

نگاه نوین

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

پرورش هوش هيجاني براي مديران (پارسيا)

پرورش هوش هیجانی برای مدیران

پارسیا

1,700,000 ریال

1,275,000 ریال

رنج و سرمستي (کوير)

رنج و سرمستی

کویر

1,100,000 ریال

825,000 ریال

رهبران آخر غذا مي خورند (آموخته)

رهبران آخر غذا می خورند

آموخته

2,140,000 ریال

1,498,000 ریال

فرهنگ ساختن فرهنگ (آريانا قلم)

فرهنگ ساختن فرهنگ

آریانا قلم

2,180,000 ریال

1,962,000 ریال

برآيند صفر (طرح نو)

برآیند صفر

طرح نو

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال

ماجراهاي کسب و کار (کتاب پارسه)

ماجراهای کسب و کار

کتاب پارسه

4,500,000 ریال

3,375,000 ریال

داستان زندگي من (ميلکان)

داستان زندگی من

میلکان

1,750,000 ریال

1,225,000 ریال

برنامه ريزي سناريو براي دگرديسي (دنياي اقتصاد)

برنامه ریزی سناریو برای دگردیسی

دنیای اقتصاد

600,000 ریال

450,000 ریال

فنون مديريت و رهبري (دنياي اقتصاد)

فنون مدیریت و رهبری

دنیای اقتصاد

800,000 ریال

600,000 ریال

روزي روزگاري سازماني (اطراف)

روزی روزگاری سازمانی

اطراف

1,210,000 ریال

847,000 ریال

سرسختي (آموخته)

سرسختی

آموخته

1,480,000 ریال

1,036,000 ریال

10 مقاله که بايد خواند درباره استحکام ذهني (هنوز)

10 مقاله که باید خواند درباره استحکام ذهنی

هنوز

1,150,000 ریال

862,500 ریال

دام توصيه (نوين)

دام توصیه

نوین

590,000 ریال

413,000 ریال

ونچر ديلز (نوين)

ونچر دیلز

نوین

2,900,000 ریال

2,030,000 ریال

پيروزي آگاهانه (برآيند)

پیروزی آگاهانه

برآیند

1,300,000 ریال

975,000 ریال

ذهن متمرکز (آريانا قلم)

ذهن متمرکز

آریانا قلم

2,570,000 ریال

2,313,000 ریال

رهبري (لوگوس)

رهبری

لوگوس

900,000 ریال

675,000 ریال

خدمت بي نظير به مشتريان (دنياي اقتصاد)

خدمت بی نظیر به مشتریان

دنیای اقتصاد

500,000 ریال

375,000 ریال

رهبر خودآگاه (ذهن آويز)

رهبر خودآگاه

ذهن آویز

580,000 ریال

435,000 ریال

مزيت (آموخته)

مزیت

آموخته

1,680,000 ریال

1,176,000 ریال

آزمودن ايده هاي کسب و کار  (آريانا قلم)

آزمودن ایده های کسب و کار

آریانا قلم

1,980,000 ریال

1,782,000 ریال

نامه هاي بزوس (دنياي اقتصاد)

نامه های بزوس

دنیای اقتصاد

1,000,000 ریال

750,000 ریال

لازم نيست ديوانه وار کار کني (برآيند)

لازم نیست دیوانه وار کار کنی

برآیند

710,000 ریال

532,500 ریال

از قورباغه تا ققنوس (هنوز)

از قورباغه تا ققنوس

هنوز

790,000 ریال

592,500 ریال

پادشکننده آنچه از بي نظمي بهره مي برد (نوين)

پادشکننده آنچه از بی نظمی بهره می برد

نوین

3,400,000 ریال

2,380,000 ریال

10 مقاله که بايد خواند درباره مديريت بين فرهنگ ها (هنوز)

10 مقاله که باید خواند درباره مدیریت بین فرهنگ ها

هنوز

590,000 ریال

442,500 ریال

فرار از جلسه (آريانا قلم)

فرار از جلسه

آریانا قلم

1,280,000 ریال

1,152,000 ریال

دستيابي به اشتغال پذيري مادام العمر (دنياي اقتصاد)

دستیابی به اشتغال پذیری مادام العمر

دنیای اقتصاد

1,000,000 ریال

750,000 ریال

اصول مديريت تداوم کسب و کار (برآيند)

اصول مدیریت تداوم کسب و کار

برآیند

1,050,000 ریال

787,500 ریال

مديريت پول و کسب درآمد براي نوجوانان و جوانان (دنياي اقتصاد)

مدیریت پول و کسب درآمد برای نوجوانان و جوانان

دنیای اقتصاد

500,000 ریال

375,000 ریال

مثل يک دانشمند موشکي فکر کن! (ميلکان)

مثل یک دانشمند موشکی فکر کن!

میلکان

880,000 ریال

616,000 ریال

نتايج نوآوري باز: گذر از هياهو و پرداختن به کسب و کار (آريانا قلم)

نتایج نوآوری باز: گذر از هیاهو و پرداختن به کسب و کار

آریانا قلم

1,180,000 ریال

1,062,000 ریال

از ايواتا بپرس: سخنان خردمندانه ي ساتورو ايواتا (ميلکان)

از ایواتا بپرس: سخنان خردمندانه ی ساتورو ایواتا

میلکان

520,000 ریال

364,000 ریال

تازه مدير (گستره)

تازه مدیر

گستره

850,000 ریال

722,500 ریال

نظريه کارها: داستان نوآوري و انتخاب مشتري (آرياناقلم)

نظریه کارها: داستان نوآوری و انتخاب مشتری

آریانا قلم

1,260,000 ریال

1,134,000 ریال

راهنماي مديريت احساسات در محيط هاي کاري (ميلکان)

راهنمای مدیریت احساسات در محیط های کاری

میلکان

1,850,000 ریال

1,295,000 ریال

نامه هاي بيزوس (نوين)

نامه های بیزوس

نوین

650,000 ریال

455,000 ریال

استيو جابز غلط کرد با تو (اطراف)

استیو جابز غلط کرد با تو

اطراف

1,360,000 ریال

952,000 ریال

10 مقاله که بايد خواند: براي مديران جديد (هنوز)

10 مقاله که باید خواند: برای مدیران جدید

هنوز

1,450,000 ریال

1,087,500 ریال

10 مقاله که بايد خواند: درباره استراتژي (هنوز)

10 مقاله که باید خواند: درباره استراتژی

هنوز

2,300,000 ریال

1,725,000 ریال

صراحت تمام عيار (آريانا قلم)

صراحت تمام عیار

آریانا قلم

3,480,000 ریال

3,132,000 ریال

حرکت جهان به سمت يک تکنولوژي: ايلان ماسک (انديشه کهن)

حرکت جهان به سمت یک تکنولوژی: ایلان ماسک

اندیشه کهن

250,000 ریال

187,500 ریال

هولاکراسي (دنياي اقتصاد)

هولاکراسی

دنیای اقتصاد

2,000,000 ریال

1,500,000 ریال

اصول ديزاين خدمات 100-1 (مشکي)

اصول دیزاین خدمات 100-1

نشر مشکی

1,350,000 ریال

1,012,500 ریال

زندگي من در پيراهن سرخ و سفيد (ميلکان)

زندگی من در پیراهن سرخ و سفید

میلکان

520,000 ریال

364,000 ریال

راهنماي يک دقيقه اي (دايره)

راهنمای یک دقیقه ای

نشر دایره

950,000 ریال

712,500 ریال

امروز و فردا نکن (ليوسا)

امروز و فردا نکن

لیوسا

310,000 ریال

232,500 ریال

جادوي انگيزش: طرحي براي تقويت روحيه کارکنان (دنياي اقتصاد)

جادوی انگیزش: طرحی برای تقویت روحیه کارکنان

دنیای اقتصاد

400,000 ریال

300,000 ریال

هنر رقصيدن با استراتژي : مديريت استراتژيک پيشرفته (آريانا قلم)

هنر رقصیدن با استراتژی : مدیریت استراتژیک پیشرفته

آریانا قلم

2,380,000 ریال

2,142,000 ریال

کارآفريني کماندويي (برآيند)

کارآفرینی کماندویی

برآیند

390,000 ریال

292,500 ریال

از صفر به يک: نکاتي درباره شرکت هاي نو پا (آموخته)

از صفر به یک: نکاتی درباره شرکت های نو پا

آموخته

1,460,000 ریال

1,022,000 ریال

سان تزو و ماکياولي (کتاب پارسه)

سان تزو و ماکیاولی

کتاب پارسه

1,100,000 ریال

825,000 ریال

فرمول برنامه ريزي (نوين)

فرمول برنامه ریزی

نوین

990,000 ریال

693,000 ریال

10 مقاله که بايد خواند: درباره مديريت تغيير (هنوز)

10 مقاله که باید خواند: درباره مدیریت تغییر

هنوز

1,550,000 ریال

1,162,500 ریال

صندلي بزرگ (شرکت چاپ و نشر بازرگاني)

صندلی بزرگ

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

2,690,000 ریال

2,017,500 ریال

کلان داده (فرهنگ نشر نو)

کلان داده

فرهنگ نشر نو

600,000 ریال

510,000 ریال

مديران بزرگ به دنيا نمي آيند ساخته مي شوند (نشر نوين)

مدیران بزرگ به دنیا نمی آیند ساخته می شوند

نوین

1,690,000 ریال

1,183,000 ریال

12 قانون زندگي (نشر نوين)

12 قانون زندگی

نوین

2,890,000 ریال

2,023,000 ریال

خلق مدل کسب و کار (آريانا قلم)

خلق مدل کسب و کار

آریانا قلم

2,830,000 ریال

2,547,000 ریال

مديريت، فراسوي اعداد (هوش کسب و کار 3-ترجمان)

مدیریت، فراسوی اعداد

ترجمان علوم انسانی

440,000 ریال

330,000 ریال

مدير يک دقيقه اي (دايره)

مدیر یک دقیقه ای

نشر دایره

750,000 ریال

562,500 ریال

با يک چرا آغاز کنيد (ذهن آويز)

با یک چرا آغاز کنید

ذهن آویز

980,000 ریال

735,000 ریال

مدل کسب و کار شما (آرياناقلم)

مدل کسب و کار شما

آریانا قلم

2,480,000 ریال

2,232,000 ریال

طراحي ارزش پيشنهادي (آرياناقلم)

طراحی ارزش پیشنهادی

آریانا قلم

2,580,000 ریال

2,322,000 ریال

ده گونه نوآوري (آرياناقلم)

ده گونه نوآوری

آریانا قلم

2,740,000 ریال

2,466,000 ریال

سختي کارهاي سخت (آرياناقلم)

سختی کارهای سخت

آریانا قلم

2,480,000 ریال

2,232,000 ریال

استراتژي خوب / استراتژي بد (آرياناقلم)

استراتژی خوب / استراتژی بد

آریانا قلم

2,380,000 ریال

2,142,000 ریال

بازي برد (آرياناقلم)

بازی برد

آریانا قلم

2,530,000 ریال

2,277,000 ریال

استراتژي رسيدن به استراتژي (آرياناقلم)

استراتژی رسیدن به استراتژی

آریانا قلم

2,140,000 ریال

1,926,000 ریال

مدل کسب و کار اشتراکي: خلق مشتري خودکار در همه ي صنايع (آرياناقلم)

مدل کسب و کار اشتراکی: خلق مشتری خودکار در همه ی صنایع

آریانا قلم

1,160,000 ریال

1,044,000 ریال

بازيکن تيمي ايدئال: تشخيص و پرورش سه فضيلت بنيادين (آرياناقلم)

بازیکن تیمی ایدئال: تشخیص و پرورش سه فضیلت بنیادین

آریانا قلم

1,120,000 ریال

1,008,000 ریال

مديريت پروژه براي غير مدير پروژه (آرياناقلم)

مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

آریانا قلم

1,780,000 ریال

1,602,000 ریال

رهبران آخر غذا مي خورند (آرياناقلم)

رهبران آخر غذا می خورند

آریانا قلم

2,080,000 ریال

1,872,000 ریال

ايده عالي مستدام (آرياناقلم)

ایده عالی مستدام

آریانا قلم

2,980,000 ریال

2,682,000 ریال

ساختن (نوين)

ساختن

نوین

2,300,000 ریال

1,610,000 ریال

تغيير مسير (نوين)

تغییر مسیر

نوین

950,000 ریال

665,000 ریال

داستان پردازي با داده ها (آريانا قلم)

داستان پردازی با داده ها

آریانا قلم

2,980,000 ریال

2,682,000 ریال

هنر رهبري کورش بزرگ (هزار کرمان)

هنر رهبری کورش بزرگ

هزار کرمان

1,200,000 ریال

900,000 ریال

رهبران خوب سوال مي کنند (پيکان)

رهبران خوب سوال می کنند

پیکان

580,000 ریال

435,000 ریال

صفت هاي بايسته يک رهبر (تهران)

صفت های بایسته یک رهبر

تهران

1,600,000 ریال

1,200,000 ریال

ناخدايي ديجيتال (آريانا قلم)

ناخدایی دیجیتال

آریانا قلم

2,160,000 ریال

1,944,000 ریال

هنر رزم (مثلث)

هنر رزم

مثلث

580,000 ریال

435,000 ریال

کشف شمال حقيقي (آريانا قلم)

کشف شمال حقیقی

آریانا قلم

3,680,000 ریال

3,312,000 ریال

تفاوت (دنياي اقتصاد)

تفاوت

دنیای اقتصاد

1,000,000 ریال

750,000 ریال

هنر کارآفريني (دنياي اقتصاد)

هنر کارآفرینی

دنیای اقتصاد

500,000 ریال

375,000 ریال

استراتژي در عمل (دنياي اقتصاد)

استراتژی در عمل

دنیای اقتصاد

2,000,000 ریال

1,500,000 ریال

نسل امين الضرب 11: گام هايي که مثل نقره تميزند (امين الضرب)

نسل امین الضرب 11: گام هایی که مثل نقره تمیزند

امین الضرب

450,000 ریال

337,500 ریال

نسل امين الضرب 9: ميراث زرين (امين الضرب)

نسل امین الضرب 9: میراث زرین

امین الضرب

550,000 ریال

412,500 ریال

نسل امين الضرب 8: عصر قهرمانان زندگي (امين الضرب)

نسل امین الضرب 8: عصر قهرمانان زندگی

امین الضرب

300,000 ریال

225,000 ریال

نسل امين الضرب 7:کسب و کار جاودانگي (امين الضرب)

نسل امین الضرب 7:کسب و کار جاودانگی

امین الضرب

500,000 ریال

375,000 ریال

خاطرات مديريت در کرايسلر (لوح فکر)

خاطرات مدیریت در کرایسلر

لوح فکر

350,000 ریال

262,500 ریال

رفتار سازماني (آوند دانش)

رفتار سازمانی

آوند دانش

625,000 ریال

468,750 ریال

تبديل شدن به يک مدير جديد (مبلغان)

تبدیل شدن به یک مدیر جدید

مبلغان

220,000 ریال

165,000 ریال

بازاريابي اجتماعي براي حفاظت از محيط زيست (سيته)

بازاریابی اجتماعی برای حفاظت از محیط زیست

سیته

600,000 ریال

450,000 ریال

ابتکارات صرفه جويانه (امين الضرب)

ابتکارات صرفه جویانه

امین الضرب

1,450,000 ریال

1,087,500 ریال

رموز دات کام (صانعي)

رموز دات کام

صانعی

620,000 ریال

465,000 ریال

هدف گذاري به روش پدر پولدار (نگاه نوين)

هدف گذاری به روش پدر پولدار

نگاه نوین

300,000 ریال

225,000 ریال

جعبه ابزار کارآفريني  (برآيند)

جعبه ابزار کارآفرینی

برآیند

420,000 ریال

315,000 ریال

هنر جنگ(هورمزد)

هنر جنگ

هورمزد

1,150,000 ریال

862,500 ریال

مديريت و رهبري به سبک شيخ محمد (بهار سبز)

مدیریت و رهبری به سبک شیخ محمد

بهار سبز

1,790,000 ریال

1,342,500 ریال

کي: ترفندهاي علمي زمانسجي عالي (نوين)

کی: ترفندهای علمی زمانسجی عالی

نوین

1,500,000 ریال

1,050,000 ریال

هزينه ي نهايي صفر (آموخته)

هزینه ی نهایی صفر

آموخته

2,840,000 ریال

1,988,000 ریال

آينده ي ممکن (آموخته)

آینده ی ممکن

آموخته

1,680,000 ریال

1,176,000 ریال

ذهن استراتژيست (آريانا قلم)

ذهن استراتژیست

آریانا قلم

2,300,000 ریال

2,070,000 ریال

اصول مذاکره (آوند دانش)

اصول مذاکره

آوند دانش

1,100,000 ریال

825,000 ریال

110 سال پيدايش و گسترش گروه صنعتي بهشهر (لوح فکر)

110 سال پیدایش و گسترش گروه صنعتی بهشهر

لوح فکر

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

از نو: روايتي از تحول و بازشناسي روح مايکروسافت (آريانا قلم)

از نو: روایتی از تحول و بازشناسی روح مایکروسافت

آریانا قلم

630,000 ریال

567,000 ریال

راهنماي عملي 21 قانون انکارناپذير رهبري (پيکان)

راهنمای عملی 21 قانون انکارناپذیر رهبری

پیکان

630,000 ریال

472,500 ریال

قدرت هوش هيجاني (دنياي اقتصاد)

قدرت هوش هیجانی

دنیای اقتصاد

1,200,000 ریال

900,000 ریال

هوش مالي خود را افزايش دهيد (پارسيا)

هوش مالی خود را افزایش دهید

پارسیا

2,450,000 ریال

1,837,500 ریال

خبرگان بازاريابي چنين گويند (دنياي اقتصاد)

خبرگان بازاریابی چنین گویند

دنیای اقتصاد

350,000 ریال

262,500 ریال

مديريت زمان (ققنوس)

مدیریت زمان

ققنوس

550,000 ریال

467,500 ریال

10 مقاله که بايد خواند: درباره مباني مديريت (هنوز)

10 مقاله که باید خواند: درباره مبانی مدیریت

هنوز

1,050,000 ریال

787,500 ریال

10 مقاله که بايد خواند: درباره تصميم گيري (هنوز)

10 مقاله که باید خواند: درباره تصمیم گیری

هنوز

850,000 ریال

637,500 ریال

کار تيمي اثربخش (سايه سخن)

کار تیمی اثربخش

سایه سخن

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

خوشي ها و مصايب کار (چشمه)

خوشی ها و مصایب کار

چشمه

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

کتاب هاي داميز: مديريت اجرايي MBA (آوند دانش)

کتاب های دامیز: مدیریت اجرایی MBA

آوند دانش

4,000,000 ریال

3,000,000 ریال

پوست در بازي (نوين)

پوست در بازی

نوین

1,750,000 ریال

1,225,000 ریال

مديريت برندهاي صنعتي (سيته)

مدیریت برندهای صنعتی

سیته

1,600,000 ریال

1,200,000 ریال

مديران و چالش هاي تصميم گيري (کرگدن)

مدیران و چالش های تصمیم گیری

کرگدن

4,000,000 ریال

2,800,000 ریال

اخلاق مديريت روشن بين (سپهر خرد)

اخلاق مدیریت روشن بین

سپهر خرد

550,000 ریال

412,500 ریال

هوش عملي در زندگي روزمره (آگاه)

هوش عملی در زندگی روزمره

آگاه

400,000 ریال

320,000 ریال

قبايل به تو نياز داريم که رهبرمان باشي (آموخته)

قبایل به تو نیاز داریم که رهبرمان باشی

آموخته

760,000 ریال

532,000 ریال

با چرا شروع کنيد (آموخته)

با چرا شروع کنید

آموخته

1,860,000 ریال

1,302,000 ریال

چگونه يک مدير عالي باشيم (کتاب پارسه)

چگونه یک مدیر عالی باشیم

کتاب پارسه

1,700,000 ریال

1,275,000 ریال

جستار هايي در مديريت (نشر ني)

جستار هایی در مدیریت

نشر نی

1,800,000 ریال

1,494,000 ریال

مديريت عمومي (نشرني)

مدیریت عمومی

نشر نی

3,600,000 ریال

2,988,000 ریال

هنر و دانش مذاکره (نشرني)

هنر و دانش مذاکره

نشر نی

2,200,000 ریال

1,826,000 ریال

دروغ هاي مسلح (کوله پشتي)

دروغ های مسلح

کوله پشتی

2,350,000 ریال

1,645,000 ریال

تفکر نقادانه براي مديران (بينش نو)

تفکر نقادانه برای مدیران

بینش نو

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

چهار هزار هفته (نوين)

چهار هزار هفته

نوین

1,450,000 ریال

1,015,000 ریال

چهار هزار هفته (ميلکان)

چهار هزار هفته

میلکان

1,050,000 ریال

735,000 ریال

رهبري مدرن و مقتدرانه (انديشه احسان)

رهبری مدرن و مقتدرانه

اندیشه احسان

580,000 ریال

435,000 ریال

قدرت بي پولي (نگاه نوين)

قدرت بی پولی

نگاه نوین

800,000 ریال

600,000 ریال

دقيقا چه بگوييد تا حرف تان را گوش کنند؟ (نگاه نوين)

دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟

نگاه نوین

450,000 ریال

337,500 ریال

انگيزه رهبري (آريانا قلم)

انگیزه رهبری

آریانا قلم

590,000 ریال

531,000 ریال

10 مقاله که بايد خواند: درباره کارآفريني و شرکت هاي نوپا (هنوز)

10 مقاله که باید خواند: درباره کارآفرینی و شرکت های نوپا

هنوز

600,000 ریال

450,000 ریال

کشف توانمندي ها (شمشاد)

کشف توانمندی ها

شمشاد

950,000 ریال

712,500 ریال

هفته کاري چهار ساعته (نون)

هفته کاری چهار ساعته

نون

1,200,000 ریال

840,000 ریال

طراحي کسب و کاري بهتر (آرياناقلم)

طراحی کسب و کاری بهتر

آریانا قلم

1,340,000 ریال

1,206,000 ریال

فرمول بهره وري با ايجاد فهرست کارها (ميلکان)

فرمول بهره وری با ایجاد فهرست کارها

میلکان

300,000 ریال

210,000 ریال

چگونه رهبري کنيم، وقتي رئيس ما نمي داند (پيکان)

چگونه رهبری کنیم، وقتی رئیس ما نمی داند

پیکان

235,000 ریال

176,250 ریال

خلق سازمان کارآفرين (دنياي اقتصاد)

خلق سازمان کارآفرین

دنیای اقتصاد

300,000 ریال

225,000 ریال

مديريت استراتژيک با رويکردي امروزي (آريانا قلم)

مدیریت استراتژیک با رویکردی امروزی

آریانا قلم

870,000 ریال

783,000 ریال

ذهنيت موسس (آريانا قلم)

ذهنیت موسس

آریانا قلم

1,640,000 ریال

1,476,000 ریال

خون نحس: دروغ هايي که استارت آپ ها مي گويند (برآيند)

خون نحس: دروغ هایی که استارت آپ ها می گویند

برآیند

595,000 ریال

446,250 ریال

کوچينگ کارکنان: بيدار سازي و هدايت انگيزه کارکنان (انديشه احسان)

کوچینگ کارکنان: بیدار سازی و هدایت انگیزه کارکنان

اندیشه احسان

370,000 ریال

277,500 ریال

پرورش رهبر درون (پيکان)

پرورش رهبر درون

پیکان

450,000 ریال

337,500 ریال

مدير عامل بعدي (دانش ماندگار عصر)

مدیر عامل بعدی

دانش ماندگار عصر

630,000 ریال

472,500 ریال

قوي سياه (آرياناقلم)

قوی سیاه

آریانا قلم

2,480,000 ریال

2,232,000 ریال

قدرت لحظه ها (مهربان)

قدرت لحظه ها

مهربان

450,000 ریال

337,500 ریال

چم و خم مديريت (بازاريابي)

چم و خم مدیریت

بازاریابی

320,000 ریال

240,000 ریال

خاطرات مديريت درفورد (لوح فکر)

خاطرات مدیریت درفورد

لوح فکر

350,000 ریال

262,500 ریال

جاري سازي استراتژي (آريانا قلم)

جاری سازی استراتژی

آریانا قلم

1,080,000 ریال

972,000 ریال

آموزش به کودکان تيزهوش و سرآمد در مدارس (يارمانا)

آموزش به کودکان تیزهوش و سرآمد در مدارس

یارمانا

110,000 ریال

82,500 ریال

رهبران متحول مي شوند (بهار سبز)

رهبران متحول می شوند

بهار سبز

390,000 ریال

292,500 ریال

صنعت شادي (کتاب پارسه)

صنعت شادی

کتاب پارسه

695,000 ریال

521,250 ریال

صفر تا يک (شمشاد)

صفر تا یک

شمشاد

190,000 ریال

142,500 ریال

مديريت زمان (آوين)

مدیریت زمان

پیک آوین

100,000 ریال

75,000 ریال

فريب هاي پدر پولدار (آوين)

فریب های پدر پولدار

پیک آوین

95,000 ریال

71,250 ریال

پيشرفت در کسب و کار  (آوين)

پیشرفت در کسب و کار

پیک آوین

95,000 ریال

71,250 ریال

عذر خواهي يک دقيقه اي (آوين)

عذر خواهی یک دقیقه ای

پیک آوین

120,000 ریال

90,000 ریال

20 نکته اساسي که هر کارآفرين تازه کار بايد بداند (آوين)

20 نکته اساسی که هر کارآفرین تازه کار باید بداند

پیک آوین

150,000 ریال

112,500 ریال

جهش دادن ژن ثروت (آوين)

جهش دادن ژن ثروت

پیک آوین

95,000 ریال

71,250 ریال

تفرجي از سر ناشکيبايي (نشرني)

تفرجی از سر ناشکیبایی

نشر نی

220,000 ریال

182,600 ریال

رهبر 360 درجه (پيکان)

رهبر 360 درجه

پیکان

870,000 ریال

652,500 ریال

21 قانون انکار ناپذير رهبري (پيکان)

21 قانون انکار ناپذیر رهبری

پیکان

550,000 ریال

412,500 ریال

ثروتمندان چه مي دانند (مجموعه ثروتمندان 2 _ آوين)

ثروتمندان چه می دانند

پیک آوین

150,000 ریال

112,500 ریال

چالش رهبري (پندار تابان)

چالش رهبری

پندار تابان

225,000 ریال

168,750 ریال

شادي: با کارآفريني به قدرت و آزادي مالي برسيد! (آوين)

شادی: با کارآفرینی به قدرت و آزادی مالی برسید!

پیک آوین

120,000 ریال

90,000 ریال

کسب ثروت به روش پدر پولدار (آوين)

کسب ثروت به روش پدر پولدار

پیک آوین

280,000 ریال

210,000 ریال

مديريت فروش و فروش حضوري: با نگرش بازار ايران (بازاريابي)

مدیریت فروش و فروش حضوری: با نگرش بازار ایران

بازاریابی

370,000 ریال

277,500 ریال

نوپاي ناب همراه با CD  (ستکا)

نوپای ناب همراه با CD

ستکا

650,000 ریال

487,500 ریال

چرا اين همه مردان بي کفايت رهبر مي شوند؟ (کتاب معنا)

چرا این همه مردان بی کفایت رهبر می شوند؟

کتاب معنا

472,000 ریال

354,000 ریال

خودتان را ارتقا دهيد (فيروزه)

خودتان را ارتقا دهید

فیروزه

150,000 ریال

112,500 ریال

هنر ساختن آينده کار (پژواک)

هنر ساختن آینده کار

پژواک

200,000 ریال

150,000 ریال

65 روش از تحليل راهبردي تا آينده نگاري سازماني (هورمزد)

65 روش از تحلیل راهبردی تا آینده نگاری سازمانی

هورمزد

680,000 ریال

510,000 ریال

خرد راهبردي خود و ديگران (ذهن آويز)

خرد راهبردی خود و دیگران

ذهن آویز

2,100,000 ریال

1,575,000 ریال

مرسدس بنز ماشين روياها (منوچهري)

مرسدس بنز ماشین رویاها

منوچهری

750,000 ریال

562,500 ریال

کواکتيوکوچينگ (نگاه نوين)

کواکتیوکوچینگ

نگاه نوین

1,000,000 ریال

750,000 ریال

پرايس اکشن جلد1: ساختار بازار (مهربان)

پرایس اکشن جلد1: ساختار بازار

مهربان

990,000 ریال

742,500 ریال

نسل امين الضرب 5: طلا در مس (امين الضرب)

نسل امین الضرب 5: طلا در مس

امین الضرب

300,000 ریال

225,000 ریال

نسل امين الضرب4: هميشه پاي يک مدير در ميان است (امين الضرب)

نسل امین الضرب4: همیشه پای یک مدیر در میان است

امین الضرب

450,000 ریال

337,500 ریال

امپراتوري تو در يک کوله پشتي (کوله پشتي)

امپراتوری تو در یک کوله پشتی

کوله پشتی

550,000 ریال

385,000 ریال

17 اصل کار تيمي (تهران)

17 اصل کار تیمی

تهران

740,000 ریال

555,000 ریال

مربيگري براي عملکرد بهتر (ابوعطا)

مربیگری برای عملکرد بهتر

ابوعطا

720,000 ریال

540,000 ریال

از چرتکه تا استراتژي: راهکارهاي موفقيت 15 شرکت برتر ايراني (سيته)

از چرتکه تا استراتژی: راهکارهای موفقیت 15 شرکت برتر ایرانی

سیته

1,450,000 ریال

1,087,500 ریال

قانون ده برابر تنها تفاوت بين موفقيت و شکست (نگاه نوين)

قانون ده برابر تنها تفاوت بین موفقیت و شکست

نگاه نوین

650,000 ریال

487,500 ریال

به دنياي مديريت خوش آمديد (دوران)

به دنیای مدیریت خوش آمدید

دوران

420,000 ریال

315,000 ریال

بازآفريني مدل کسب و کار (نوين)

بازآفرینی مدل کسب و کار

نوین

390,000 ریال

273,000 ریال

تست مامان (دانش ماندگار عصر)

تست مامان

دانش ماندگار عصر

450,000 ریال

337,500 ریال

برند سازي شخصي به زبان آدميزاد (هيرمند)

برند سازی شخصی به زبان آدمیزاد

هیرمند

700,000 ریال

490,000 ریال

اول سود (نوين)

اول سود

نوین

430,000 ریال

301,000 ریال

مربي تريليون دلاري (نوين)

مربی تریلیون دلاری

نوین

350,000 ریال

245,000 ریال

مديريت (دنياي اقتصاد)

مدیریت

دنیای اقتصاد

200,000 ریال

150,000 ریال

جلسات ثمربخش (دنياي اقتصاد)

جلسات ثمربخش

دنیای اقتصاد

100,000 ریال

75,000 ریال

نوآفريني (آرياناقلم)

نوآفرینی

آریانا قلم

880,000 ریال

792,000 ریال

استارت آپ 60 دقيقه اي (تدبيرگر صانعي)

استارت آپ 60 دقیقه ای

تدبیرگرصانعی

290,000 ریال

217,500 ریال

راه اندازي استارت آپ از صفر تا صد (مبلغان)

راه اندازی استارت آپ از صفر تا صد

مبلغان

590,000 ریال

442,500 ریال

مديريت زمان (ذهن آويز)

مدیریت زمان

ذهن آویز

480,000 ریال

360,000 ریال

زوج هاي با هوش آخرش پولدار مي شوند (پندار تابان)

زوج های با هوش آخرش پولدار می شوند

پندار تابان

595,000 ریال

446,250 ریال

جذب (نوين)

جذب

نوین

490,000 ریال

343,000 ریال

MBA در يک کتاب (مبلغان)

MBA در یک کتاب

مبلغان

1,610,000 ریال

1,207,500 ریال

کاربرد اصل 80/20 در کسب و کار (پارسيا)

کاربرد اصل 80/20 در کسب و کار

پارسیا

1,070,000 ریال

802,500 ریال

چگونه ثروتمند شويم؟ (ريواس)

چگونه ثروتمند شویم؟

ریواس

400,000 ریال

300,000 ریال

ذهن زيبا در بورس (چالش)

ذهن زیبا در بورس

چالش

1,350,000 ریال

1,147,500 ریال

حل المسائل حسابداري براي مديران (بورس)

حل المسائل حسابداری برای مدیران

بورس

250,000 ریال

187,500 ریال

مصائب من در حباب استارت آپ (اطراف)

مصائب من در حباب استارت آپ

اطراف

650,000 ریال

455,000 ریال

صفتهاي بايسته يک رهبر (پيکان)

صفتهای بایسته یک رهبر

پیکان

360,000 ریال

270,000 ریال

خود آموز آزمون اصول بازار سرمايه جلد 2 (نگاه دانش)

خود آموز آزمون اصول بازار سرمایه جلد 2

نگاه دانش

800,000 ریال

600,000 ریال

اعتراف هاي يک تبليغاتچي (سيته)

اعتراف های یک تبلیغاتچی

سیته

280,000 ریال

210,000 ریال

سواد مالي براي همه (بورس)

سواد مالی برای همه

بورس

400,000 ریال

300,000 ریال

معامله گر هوشمند (چالش)

معامله گر هوشمند

چالش

350,000 ریال

297,500 ریال

مذاکره کوانتومي: هنر رسيدن به آنچه نياز داريد (دانش ماندگار)

مذاکره کوانتومی: هنر رسیدن به آنچه نیاز دارید

دانش ماندگار عصر

600,000 ریال

450,000 ریال

کارآفريني پيشرفته (پوينگان پارس)

کارآفرینی پیشرفته

پویندگان پارس

600,000 ریال

450,000 ریال

10 مقاله که بايد خواند: درباره مديريت خود (هنوز)

10 مقاله که باید خواند: درباره مدیریت خود

هنوز

770,000 ریال

577,500 ریال

10 مقاله که بايد خواند: درباره ارتباطات (هنوز)

10 مقاله که باید خواند: درباره ارتباطات

هنوز

790,000 ریال

592,500 ریال

مزيت رهبري مثبت گرا (کوله پشتي)

مزیت رهبری مثبت گرا

کوله پشتی

180,000 ریال

126,000 ریال

مديريت پروژه به زبان آدميزاد (هيرمند)

مدیریت پروژه به زبان آدمیزاد

هیرمند

1,700,000 ریال

1,190,000 ریال

مديريت به زبان آدميزاد (هيرمند)

مدیریت به زبان آدمیزاد

هیرمند

490,000 ریال

343,000 ریال

رهبري تجارت و مغز به زبان آدميزاد (هيرمند)

رهبری تجارت و مغز به زبان آدمیزاد

هیرمند

340,000 ریال

238,000 ریال

خوردن فيل (تعالي)

خوردن فیل

تعالی

380,000 ریال

285,000 ریال

واقعيت (نوين توسعه)

واقعیت

نوین توسعه

1,150,000 ریال

805,000 ریال

مديريت موفق زمان به زبان آدميزاد (هيرمند)

مدیریت موفق زمان به زبان آدمیزاد

هیرمند

290,000 ریال

203,000 ریال

کتاب هاي داميز: واردات و صادرات (آوند دانش)

کتاب های دامیز: واردات و صادرات

آوند دانش

240,000 ریال

180,000 ریال

کتاب هاي داميز: مذاکره (آوند دانش)

کتاب های دامیز: مذاکره

آوند دانش

1,300,000 ریال

975,000 ریال

مسئوليت هاي سرنوشت ساز (افرند)

مسئولیت های سرنوشت ساز

افرند

190,000 ریال

142,500 ریال

سامسونگ سه ستاره ي درخشان (افرند)

سامسونگ سه ستاره ی درخشان

افرند

200,000 ریال

150,000 ریال

مدير 20 دقيقه اي هاروارد: به انجام رساندن کار ها (آموخته)

مدیر 20 دقیقه ای هاروارد: به انجام رساندن کار ها

آموخته

120,000 ریال

84,000 ریال

مدير20 دقيقه اي هاروارد: بازخورد اثر بخش (آموخته)

مدیر20 دقیقه ای هاروارد: بازخورد اثر بخش

آموخته

120,000 ریال

84,000 ریال

مدير 20 دقيقه اي هاروارد: ارائه (آموخته)

مدیر 20 دقیقه ای هاروارد: ارائه

آموخته

120,000 ریال

84,000 ریال

مدير 20 دقيقه اي هاروارد: کار سپاري (آموخته)

مدیر 20 دقیقه ای هاروارد: کار سپاری

آموخته

120,000 ریال

84,000 ریال

مدير 20 دقيقه اي هاروارد: مديريت پروژه (آموخته)

مدیر 20 دقیقه ای هاروارد: مدیریت پروژه

آموخته

120,000 ریال

84,000 ریال

مدير 20 دقيقه اي هاروارد: مباني مالي (آموخته)

مدیر 20 دقیقه ای هاروارد: مبانی مالی

آموخته

120,000 ریال

84,000 ریال

مدير20 دقيقه اي هاروارد: برگزاري جلسات (آموخته)

مدیر20 دقیقه ای هاروارد: برگزاری جلسات

آموخته

120,000 ریال

84,000 ریال

مدير20 دقيقه اي هاروارد: تدوين طرح کسب و کار (آموخته)

مدیر20 دقیقه ای هاروارد: تدوین طرح کسب و کار

آموخته

120,000 ریال

84,000 ریال

مدير 20 دقيقه اي هاروارد: مدير مداري (آموخته)

مدیر 20 دقیقه ای هاروارد: مدیر مداری

آموخته

120,000 ریال

84,000 ریال

مدير 20 دقيقه اي هاروارد: مديريت زمان (آموخته)

مدیر 20 دقیقه ای هاروارد: مدیریت زمان

آموخته

120,000 ریال

84,000 ریال

کلاسي از جنس واقعه (يارمانا)

کلاسی از جنس واقعه

یارمانا

120,000 ریال

90,000 ریال

راهبرد هاي بازاريابي خرده فروشيي جهاني (آموخته)

راهبرد های بازاریابی خرده فروشیی جهانی

آموخته

320,000 ریال

224,000 ریال

نظام مديريت استعدادها (آموخته)

نظام مدیریت استعدادها

آموخته

140,000 ریال

98,000 ریال

اسرار نام و نشان سازي (آموخته)

اسرار نام و نشان سازی

آموخته

300,000 ریال

210,000 ریال

تاخت از ايده تا عمل بتازيد (آموخته)

تاخت از ایده تا عمل بتازید

آموخته

260,000 ریال

182,000 ریال

مشتري مداري (آموخته)

مشتری مداری

آموخته

100,000 ریال

70,000 ریال

تمرين مديريت (آموخته)

تمرین مدیریت

آموخته

100,000 ریال

70,000 ریال

کلاه ايمني (آموخته)

کلاه ایمنی

آموخته

120,000 ریال

84,000 ریال

ارتباطات (آموخته)

ارتباطات

آموخته

240,000 ریال

168,000 ریال

تيم (آموخته)

تیم

آموخته

260,000 ریال

182,000 ریال

زبان بدن ، آنچه بدن مي گويد (آموخته)

زبان بدن ، آنچه بدن می گوید

آموخته

340,000 ریال

238,000 ریال

راهبرد (آموخته)

راهبرد

آموخته

400,000 ریال

280,000 ریال

نو آوري (آموخته)

نو آوری

آموخته

260,000 ریال

182,000 ریال

مديريت خود (آموخته)

مدیریت خود

آموخته

280,000 ریال

196,000 ریال

رهبري (آموخته)

رهبری

آموخته

320,000 ریال

224,000 ریال

مشتري خودکار (آموخته)

مشتری خودکار

آموخته

200,000 ریال

140,000 ریال

بي نظمي: مديريت و بازاريابي در عصر تلاطم (آموخته)

بی نظمی: مدیریت و بازاریابی در عصر تلاطم

آموخته

160,000 ریال

112,000 ریال

برند ماندگار (آموخته)

برند ماندگار

آموخته

240,000 ریال

168,000 ریال

مديريت افراد (آموخته)

مدیریت افراد

آموخته

320,000 ریال

224,000 ریال

مديريت تغيير (آموخته)

مدیریت تغییر

آموخته

380,000 ریال

266,000 ریال

اتوبوس انرژي (آموخته)

اتوبوس انرژی

آموخته

230,000 ریال

161,000 ریال

اسرار فروشندگان حرفه اي (آموخته)

اسرار فروشندگان حرفه ای

آموخته

140,000 ریال

98,000 ریال

100 اصل رهبري براي همه زمان ها (فروزش)

100 اصل رهبری برای همه زمان ها

فروزش

160,000 ریال

120,000 ریال

در ادامه از خوب به عالي (آوين)

در ادامه از خوب به عالی

پیک آوین

150,000 ریال

112,500 ریال

تجديد حيات در مايکروسافت (بهار سبز)

تجدید حیات در مایکروسافت

بهار سبز

230,000 ریال

172,500 ریال

مديريت پروژه سبز (آوين)

مدیریت پروژه سبز

پیک آوین

230,000 ریال

172,500 ریال

چطور چيني ها پولدار شدند (پندار تابان)

چطور چینی ها پولدار شدند

پندار تابان

300,000 ریال

225,000 ریال

داستان يک روزنامه رسان (بهار سبز)

داستان یک روزنامه رسان

بهار سبز

200,000 ریال

150,000 ریال

رهبري با آرامش (ميلکان)

رهبری با آرامش

میلکان

240,000 ریال

168,000 ریال

صبح جادويي براي کار آفرينان (بهار سبز)

صبح جادویی برای کار آفرینان

بهار سبز

430,000 ریال

322,500 ریال

مديريت با بازده بالا (ميلکان)

مدیریت با بازده بالا

میلکان

400,000 ریال

280,000 ریال

قدرت خلق کسب و کار نوپا (پندار تابان)

قدرت خلق کسب و کار نوپا

پندار تابان

2,150,000 ریال

1,612,500 ریال