فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای عمومی

دسته بندی ها

(271)
(20)
(1)

موضوع های اصلی

(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(270)
(1)
(7)
(1)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(262)
(2)
(1)
(1)
(3)
(6)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(7)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(17)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(8)
(20)
(9)
(1)
(2)
(9)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(67)
(1)
(1)
(3)
(2)
(4)
(1)
(1)
(2)
(4)
(19)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(5)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(7)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
292 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای عمومی

دسته بندی ها

(271)
(20)
(1)

موضوع های اصلی

(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(270)
(1)
(7)
(1)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(262)
(2)
(1)
(1)
(3)
(6)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(7)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(17)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(8)
(20)
(9)
(1)
(2)
(9)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(67)
(1)
(1)
(3)
(2)
(4)
(1)
(1)
(2)
(4)
(19)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(5)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(7)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
292 محصول
کيهان و امر متعالي (نقد فرهنگ)

کیهان و امر متعالی

نقد فرهنگ

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

درآمدي بر فلسفه سياسي هوش مصنوعي (موسسه فرهنگي دکسا)

درآمدی بر فلسفه سیاسی هوش مصنوعی

موسسه فرهنگی دکسا

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

ما هيچ نمي دانيم (روزنه)

ما هیچ نمی دانیم

روزنه

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

بدن راهنماي ساکنان (مازيار)

بدن راهنمای ساکنان

مازیار

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

چگونه آپولو هوا کنيم (مازيار)

چگونه آپولو هوا کنیم

مازیار

1,000,000 ریال

800,000 ریال

معناي علم (مازيار)

معنای علم

مازیار

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

پيام آور ستاره‌اي (مازيار)

پیام آور ستاره‌ای

مازیار

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

جهاني که مي‌بينيم (مازيار)

جهانی که میبینیم

مازیار

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

فلسفه فيزيک (مازيار)

فلسفه فیزیک

مازیار

950,000 ریال

760,000 ریال

لذت علم (مازيار)

لذت علم

مازیار

800,000 ریال

640,000 ریال

برتري کوانتومي (مازيار)

برتری کوانتومی

مازیار

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

اشتباهاتي صورت گرفت (مازيار)

اشتباهاتی صورت گرفت

مازیار

2,150,000 ریال

1,720,000 ریال

مصاحبه در پژوهش علوم اجتماعي (مازيار)

مصاحبه در پژوهش علوم اجتماعی

مازیار

1,150,000 ریال

920,000 ریال

تصوير بزرگ (مازيار)

تصویر بزرگ

مازیار

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

نورشناسي (نشر ني)

نورشناسی

نشر نی

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

نخستين دانشمند (فرهنگ نشر نو)

نخستین دانشمند

فرهنگ نشر نو

1,800,000 ریال

1,800,000 ریال

خلقت (نگارستان انديشه)

خلقت

نگارستان اندیشه

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

انديشه خطا يادگيري (شباهنگ)

اندیشه خطا یادگیری

شباهنگ

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

کارکرد فضا (کارگاه اتفاق)

کارکرد فضا

کارگاه اتفاق

1,150,000 ریال

920,000 ریال

علوم شناختي (گستره)

علوم شناختی

گستره

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

فلسفه فيزيک (ققنوس)

فلسفه فیزیک

ققنوس

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال

فلسفه فيزيک (ققنوس)

فلسفه فیزیک

ققنوس

2,100,000 ریال

1,785,000 ریال

پيغامي از ستارگان (پازل)

پیغامی از ستارگان

پازل

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

هوش مصنوعي (انديشه مولانا)

هوش مصنوعی

اندیشه مولانا

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

قدرت و پيشرفت (کتاب پارسه)

قدرت و پیشرفت

کتاب پارسه

3,980,000 ریال

3,184,000 ریال

افسانه هوش مصنوعي (اميرکبير)

افسانه هوش مصنوعی

امیرکبیر

2,800,000 ریال

2,380,000 ریال

طرح هاي جنون آميز (ترجمان)

طرح های جنون آمیز

ترجمان علوم انسانی

1,990,000 ریال

1,592,000 ریال

حيات کائنات (علمي و فرهنگي)

حیات کائنات

علمی و فرهنگی

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

درآمدي بر دين و علم (کتاب طه)

درآمدی بر دین و علم

کتاب طه

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

تاريخ پيدايش علوم جديد در اروپا (کوير)

تاریخ پیدایش علوم جدید در اروپا

کویر

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

عالم ميان بعدي (علم)

عالم میان بعدی

تمدن علمی

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

تک بودگي جاندار (نگاه معاصر)

تک بودگی جاندار

نگاه معاصر

1,000,000 ریال

800,000 ریال

ديروز دانش (هرمس)

دیروز دانش

هرمس‏

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

زايش ذهن (کتاب پارسه)

زایش ذهن

کتاب پارسه

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

بازي علم (علم)

بازی علم

نشر علم

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

تحرير اصول اقليدس (مولي)

تحریر اصول اقلیدس

مولی

16,500,000 ریال

13,200,000 ریال

شبه علم چيست؟ (اختران)

شبه علم چیست؟

اختران

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

نگاهي به نظريه ي تکامل در قرن بيستم و يکم (پارسيک)

نگاهی به نظریه ی تکامل در قرن بیستم و یکم

پارسیک

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

آهنگ افلاک (مرکز)

آهنگ افلاک

مرکز

2,180,000 ریال

1,744,000 ریال

مغز هورمون ها و جنسيت (ثالث)

مغز هورمون ها و جنسیت

ثالث

680,000 ریال

544,000 ریال

ده باور بي اساس علم مدرن (ترجمان)

ده باور بی اساس علم مدرن

ترجمان علوم انسانی

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

تصوير بزرگ (نگاه معاصر)

تصویر بزرگ

نگاه معاصر

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

پيشگوييهاي نوسترا داموس (نشر علم)

پیشگوییهای نوسترا داموس

نشر علم

7,500,000 ریال

6,000,000 ریال

فلسفه هوش مصنوعي (نشر علم)

فلسفه هوش مصنوعی

نشر علم

9,500,000 ریال

7,600,000 ریال

نيم عمر واقعيت ها (معين)

نیم عمر واقعیت ها

معین

970,000 ریال

824,500 ریال

پيشرفت علم و مسائل آن (نشر ني)

پیشرفت علم و مسائل آن

نشر نی

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

به ياد دار (بيدگل)

به یاد دار

بیدگل

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

مغز سازگار من (ثالث)

مغز سازگار من

ثالث

680,000 ریال

544,000 ریال

آينده مديريت در دنياي هوش مصنوعي (کتاب پارسه)

آینده مدیریت در دنیای هوش مصنوعی

کتاب پارسه

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

زندگي راز آميز مغز نوجوان ابداع خود (اختران)

زندگی راز آمیز مغز نوجوان ابداع خود

اختران

1,150,000 ریال

920,000 ریال

وينيل پيشتاز (نشر علم)

وینیل پیشتاز

نشر علم

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

اخگر زندگاني (فرهنگ معاصر)

اخگر زندگانی

فرهنگ معاصر

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

هلگولند (فرهنگ نشر نو)

هلگولند

فرهنگ نشر نو

1,300,000 ریال

1,300,000 ریال

عصر هوش مصنوعي و آينده ما انسان ها (کتاب پارسه)

عصر هوش مصنوعی و آینده ما انسان ها

کتاب پارسه

2,350,000 ریال

1,880,000 ریال

تقارن و اين جهان زيبا (مازيار)

تقارن و این جهان زیبا

مازیار

1,580,000 ریال

1,264,000 ریال

سئو 2022 (برآيند)

سئو 2022

برآیند

1,090,000 ریال

872,000 ریال

امر نو (نشرني)

امر نو

نشر نی

1,100,000 ریال

880,000 ریال

تکنولوژي هاي انقلابي و تاثيرات آن بر زندگي حال و آينده (کتاب آمه)

تکنولوژی های انقلابی و تاثیرات آن بر زندگی حال و آینده

کتاب آمه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

درد منشا رنج و تلخکامي (فرهنگ معاصر)

درد منشا رنج و تلخکامی

فرهنگ معاصر

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

جهان باز (سهامي انتشار)

جهان باز

شرکت سهامی انتشار

990,000 ریال

792,000 ریال

چرا به علم اعتماد کنيم (فرهنگ نشر نو)

چرا به علم اعتماد کنیم

فرهنگ نشر نو

3,000,000 ریال

3,000,000 ریال

فرازميني ها (نيماژ)

فرازمینی ها

نیماژ

1,980,000 ریال

1,683,000 ریال

حق مادرزاد (فرهنگ نشر نو)

حق مادرزاد

فرهنگ نشر نو

2,600,000 ریال

2,600,000 ریال

چگونه عاشق جهان شويم (نيماژ)

چگونه عاشق جهان شویم

نیماژ

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

هلگولند: درک معناي انقلاب کوانتومي (چترنگ)

هلگولند: درک معنای انقلاب کوانتومی

چترنگ

500,000 ریال

400,000 ریال

خلاقيت کوانتومي (کتاب پارسه)

خلاقیت کوانتومی

کتاب پارسه

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

شکل دهي آينده انقلاب صنعتي چهارم (آريانا قلم)

شکل دهی آینده انقلاب صنعتی چهارم

آریانا قلم

1,860,000 ریال

1,581,000 ریال

کامپيوتر و مغز (فرهنگ نشر نو)

کامپیوتر و مغز

فرهنگ نشر نو

650,000 ریال

650,000 ریال

پايان جهان از منظر اخترفيزيک (کتاب پارسه)

پایان جهان از منظر اخترفیزیک

کتاب پارسه

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

فلسفه ي هنر کامپيوتري (گيلگمش)

فلسفه ی هنر کامپیوتری

گیلگمش_چشمه

880,000 ریال

748,000 ریال

با مغزمان چه بايد بکنيم؟ (لگا)

با مغزمان چه باید بکنیم؟

لگا

820,000 ریال

656,000 ریال

درآمدي بر نظريه تکامل (لوگوس)

درآمدی بر نظریه تکامل

لوگوس

1,200,000 ریال

960,000 ریال

داستان جهان 2: پيدايش حيات (روشنگران)

داستان جهان 2: پیدایش حیات

روشنگران و مطالعات زنان

1,200,000 ریال

960,000 ریال

داستان جهان 1: پيدايش جهان (روشنگران)

داستان جهان 1: پیدایش جهان

روشنگران و مطالعات زنان

1,200,000 ریال

960,000 ریال

تاريخ اجمالي رياضيات براي فيلسوفان (آن سو)

تاریخ اجمالی ریاضیات برای فیلسوفان

آن سو

890,000 ریال

712,000 ریال

جاهايي در جهان که مهرباني مهم تر از قانون است (چترنگ)

جاهایی در جهان که مهربانی مهم تر از قانون است

چترنگ

1,100,000 ریال

880,000 ریال

درآمدي بر علوم اعصاب شناختي (چترنگ)

درآمدی بر علوم اعصاب شناختی

چترنگ

1,000,000 ریال

800,000 ریال

فيزيک و طبيعت (فرهنگ نشر نو)

فیزیک و طبیعت

فرهنگ نشر نو

1,700,000 ریال

1,700,000 ریال

فراسوي کوانتوم (کتاب پارسه)

فراسوی کوانتوم

کتاب پارسه

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

آينده ي نزديک (آموخته)

آینده ی نزدیک

آموخته

2,380,000 ریال

1,904,000 ریال

زندگي پنهان ذهن (فرهنگ نشر نو)

زندگی پنهان ذهن

فرهنگ نشر نو

2,700,000 ریال

2,700,000 ریال

ياد جنگل دور (فرهنگ نشر نو)

یاد جنگل دور

فرهنگ نشر نو

3,000,000 ریال

3,000,000 ریال

کوانتوم ، فلسفه و خدا (سايلاو)

کوانتوم ، فلسفه و خدا

سایلاو

2,850,000 ریال

2,280,000 ریال

فلسفه علم (فرهنگ معاصر)

فلسفه علم

فرهنگ معاصر

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

مغز ما: چگونه از مغز خود بهتر استفاده کنيم شوميز (فرهنگ معاصر)

مغز ما: چگونه از مغز خود بهتر استفاده کنیم شومیز

فرهنگ معاصر

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

ژن: تاريخ خودماني شوميز (فرهنگ معاصر)

ژن: تاریخ خودمانی شومیز

فرهنگ معاصر

7,500,000 ریال

6,000,000 ریال

يک پارچگي دانش (نشرني)

یک پارچگی دانش

نشر نی

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

ابرقدرت هاي هوش مصنوعي: چين، سيليکون ولي و نظم نوين جهاني (کتاب پارسه)

ابرقدرت های هوش مصنوعی: چین، سیلیکون ولی و نظم نوین جهانی

کتاب پارسه

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

گودل، اشر، باخ: بافته گرانسنگ ابدي (مرکز)

گودل، اشر، باخ: بافته گرانسنگ ابدی

مرکز

7,900,000 ریال

6,320,000 ریال

آشنايي با فلسفه علم (هرمس)

آشنایی با فلسفه علم

هرمس‏

1,880,000 ریال

1,504,000 ریال

دايره‌المعارف مصور گياه‌شناسي (سايان)

دایره‌المعارف مصور گیاه‌شناسی

سایان

30,000,000 ریال

24,000,000 ریال

راز اعداد (دانشگاه اعداد و مذاهب)

راز اعداد

دانشگاه ادیان و مذاهب

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

رياضيات عمومي و کاربردهاي آن (نشرني)

ریاضیات عمومی و کاربردهای آن

نشر نی

4,600,000 ریال

3,680,000 ریال

تاريخ و فلسفه علم (سخن)

تاریخ و فلسفه علم

سخن

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

زنبور عسل مورچگان موريانه (نگارستان کتاب)

زنبور عسل مورچگان موریانه

نگارستان کتاب

4,400,000 ریال

3,520,000 ریال

انسان خداگونه (طرح نو)

انسان خداگونه

طرح نو

3,500,000 ریال

2,975,000 ریال

مغز جنسيت زده (خوب)

مغز جنسیت زده

خوب

4,050,000 ریال

3,240,000 ریال

انديشيدن درباره مغز (هرمس)

اندیشیدن درباره مغز

هرمس‏

740,000 ریال

592,000 ریال

تاريخ پيدايش علم جديد (نشر ني )

تاریخ پیدایش علم جدید

نشر نی

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

علم شناسي فلسفي؛ گفتارهايي در فلسفه علوم تجربي (صراط)

علم شناسی فلسفی؛ گفتارهایی در فلسفه علوم تجربی

صراط

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

قدم اول: نسبيت (شيرازه)

قدم اول: نسبیت

شیرازه

700,000 ریال

560,000 ریال

قدم اول: ژنتيک (شيرازه)

قدم اول: ژنتیک

شیرازه

750,000 ریال

600,000 ریال

وجود خدا؟! (لوگوس)

وجود خدا؟!

لوگوس

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

داستان مايکروسافت (صانعي)

داستان مایکروسافت

صانعی

490,000 ریال

392,000 ریال

برشانه هاي غول: مباحثات علمي گاليلئو گاليله (سبزان)

برشانه های غول: مباحثات علمی گالیلئو گالیله

سبزان

1,290,000 ریال

1,032,000 ریال

معادله خدا: در جستجوي نظريه ي همه چيز (مازيار)

معادله خدا: در جستجوی نظریه ی همه چیز

مازیار

1,000,000 ریال

800,000 ریال

واقعيت ناپيدا (فرهنگ نشر نو)

واقعیت ناپیدا

فرهنگ نشر نو

1,700,000 ریال

1,700,000 ریال

صداي غذا خوردن يک حلزون وحشي (نشر نو)

صدای غذا خوردن یک حلزون وحشی

فرهنگ نشر نو

1,800,000 ریال

1,800,000 ریال

چرا چيزها مي شکنند (نشرني)

چرا چیزها می شکنند

نشر نی

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

چرا مي خوابيم؟ (نوين)

چرا می خوابیم؟

نوین

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

خدا و استيون هاوکينگ: به هر حال اين طرح جهان از آن کيست؟ (اميرکبير)

خدا و استیون هاوکینگ: به هر حال این طرح جهان از آن کیست؟

امیرکبیر

270,000 ریال

229,500 ریال

آدمي يک تاريخ نويد بخش (فرهنگ نشر نو)

آدمی یک تاریخ نوید بخش

فرهنگ نشر نو

3,200,000 ریال

3,200,000 ریال

نا تماميت: اثبات و پارادوکس کرت گودل (نيلوفر)

نا تمامیت: اثبات و پارادوکس کرت گودل

نیلوفر

1,250,000 ریال

1,062,500 ریال

ژن خودخواه (اختران)

ژن خودخواه

اختران

3,400,000 ریال

2,720,000 ریال

ميل به شگفتي: چگونه يک دانشمند ساخته مي شود (کتاب پارسه)

میل به شگفتی: چگونه یک دانشمند ساخته می شود

کتاب پارسه

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

در جست و جوي طبيعت (فرهنگ نشر نو)

در جست و جوی طبیعت

فرهنگ نشر نو

2,500,000 ریال

2,500,000 ریال

زندگي 3.0  (فرهنگ نشر نو )

زندگی 3.0

فرهنگ نشر نو

6,700,000 ریال

6,700,000 ریال

سيري در نظريه پيچيدگي (فرهنگ نشر نو)

سیری در نظریه پیچیدگی

فرهنگ نشر نو

4,500,000 ریال

4,500,000 ریال

پاسخ هاي کوتاه به پرسش هاي بزرگ (فرهنگ نشر نو)

پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ

فرهنگ نشر نو

1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

نظم زمان (فرهنگ نشر نو)

نظم زمان

فرهنگ نشر نو

1,200,000 ریال

1,200,000 ریال

مواجهه با داروين (کرگدن)

مواجهه با داروین

کرگدن

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

مرگ با تشريفات پزشکي (ترجمان)

مرگ با تشریفات پزشکی

ترجمان علوم انسانی

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

مجموعه تاريخ جهان: مسابقه فضايي (ققنوس)

مجموعه تاریخ جهان: مسابقه فضایی

ققنوس

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

گفتارهايي از فيزيک (چترنگ)

گفتارهایی از فیزیک

چترنگ

400,000 ریال

320,000 ریال

هوش مصنوعي به زبان ساده (سبزان)

هوش مصنوعی به زبان ساده

سبزان

330,000 ریال

264,000 ریال

تاريخ مختصر علم (نشرني)

تاریخ مختصر علم

نشر نی

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

رياضيات زيبا (نشر ني)

ریاضیات زیبا

نشر نی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

قدم اول: هوش مصنوعي (شيرازه)

قدم اول: هوش مصنوعی

شیرازه

600,000 ریال

480,000 ریال

سرگذشت شگفت انگيز حيات روي زمين (معين)

سرگذشت شگفت انگیز حیات روی زمین

معین

4,000,000 ریال

3,400,000 ریال

فلسفه علم (ثالث)

فلسفه علم

ثالث

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

يادسپاري و يادآوري (مازيار)

یادسپاری و یادآوری

مازیار

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

آيا علم و دين سازگارند؟ (کرگدن)

آیا علم و دین سازگارند؟

کرگدن

850,000 ریال

680,000 ریال

جهان رياضي ما (فرهنگ نشر نو)

جهان ریاضی ما

فرهنگ نشر نو

5,800,000 ریال

5,800,000 ریال

تکامل (جهاد دانشگاهي)

تکامل

جهاد دانشگاهی

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

ذهن و رايانه (آگاه)

ذهن و رایانه

آگاه

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

کد شکن (مازيار)

کد شکن

مازیار

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

دنياي دوپامين (مازيار)

دنیای دوپامین

مازیار

1,100,000 ریال

880,000 ریال

داروين به شهر مي آيد (مازيار)

داروین به شهر می آید

مازیار

680,000 ریال

544,000 ریال

بدن ات را بشناس (آموت)

بدن ات را بشناس

آموت

2,560,000 ریال

2,048,000 ریال

ايده خطرناک داروين (لوگوس)

ایده خطرناک داروین

لوگوس

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

سرآغاز بي کرانگي (سيفال)

سرآغاز بی کرانگی

سیفال

1,200,000 ریال

960,000 ریال

احساس آن چه اتفاق مي افتد (آگاه)

احساس آن چه اتفاق می افتد

آگاه

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

فرازميني ها (مازيار)

فرازمینی ها

مازیار

550,000 ریال

440,000 ریال

ترجمه و متن کتاب الشفا (مولي)

ترجمه و متن کتاب الشفا

مولی

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

مغز با شخصيت (شمعدوني)

مغز با شخصیت

شمعدونی

900,000 ریال

720,000 ریال

سرآغازها (فرهنگ نشر نو)

سرآغازها

فرهنگ نشر نو

3,200,000 ریال

3,200,000 ریال

آينده چگونه خواهد بود (فاطمي )

آینده چگونه خواهد بود

فاطمی

750,000 ریال

600,000 ریال

متافيزيک از منظر ويتگنشتاين (هرمس)

متافیزیک از منظر ویتگنشتاین

هرمس‏

1,200,000 ریال

960,000 ریال

ماهي دروني شما (معين)

ماهی درونی شما

معین

770,000 ریال

654,500 ریال

7/5 درس درباره ي مغز (اختران)

7/5 درس درباره ی مغز

اختران

340,000 ریال

272,000 ریال

دانش هاي ناروشن (اختران)

دانش های ناروشن

اختران

800,000 ریال

640,000 ریال

شبح در ماشين: چگونه شبکه هاي پنهاني اطلاعات، (مازيار)

شبح در ماشین: چگونه شبکه های پنهانی اطلاعات،

مازیار

360,000 ریال

288,000 ریال

دگرگوني هاي بزرگ (مازيار)

دگرگونی های بزرگ

مازیار

360,000 ریال

288,000 ریال

سياره ويروس ها (فرهنگ نشر نو)

سیاره ویروس ها

فرهنگ نشر نو

1,150,000 ریال

1,150,000 ریال

ژن: تاريخ خودماني (گالينگور - فرهنگ معاصر)

ژن: تاریخ خودمانی

فرهنگ معاصر

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

ماشين ژن مسابقه براي رمزگشايي اسرار ريبوزوم (مازيار)

ماشین ژن مسابقه برای رمزگشایی اسرار ریبوزوم

مازیار

340,000 ریال

272,000 ریال

ساعت ساز نابينا (مازيار)

ساعت ساز نابینا

مازیار

600,000 ریال

480,000 ریال

انقراض ششم (ثالث)

انقراض ششم

ثالث

720,000 ریال

576,000 ریال

درآمدي تصويري بر هوش مصنوعي (ثالث)

درآمدی تصویری بر هوش مصنوعی

ثالث

285,000 ریال

228,000 ریال

بحث در مابعدالطبيعه (خوارزمي)

بحث در مابعدالطبیعه

خوارزمی

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

مغز: زندگي ما چگونه شکل مي گيرد (سبزان)

مغز: زندگی ما چگونه شکل می گیرد

سبزان

220,000 ریال

176,000 ریال

ارغنون سوم: سومين قانون انديشه (مصدق)

ارغنون سوم: سومین قانون اندیشه

جامی

580,000 ریال

464,000 ریال

هفت عنصر که جهان ما را دگرگون کردند (سبزان)

هفت عنصر که جهان ما را دگرگون کردند

سبزان

260,000 ریال

208,000 ریال

آب هاي ژرف (بهجت)

آب های ژرف

بهجت

450,000 ریال

360,000 ریال

راهنماي نگارش پژوهش دانشگاهي (نشر ني)

راهنمای نگارش پژوهش دانشگاهی

نشر نی

1,000,000 ریال

800,000 ریال

اعجوبه اي در ژن هاي شما (بهجت)

اعجوبه ای در ژن های شما

بهجت

320,000 ریال

256,000 ریال

مقدمه اي کوتاهي بر اخترشناسي در خاورميانه (سبزان)

مقدمه ای کوتاهی بر اخترشناسی در خاورمیانه

سبزان

120,000 ریال

96,000 ریال

داستان سرايي سه بعدي (اختران)

داستان سرایی سه بعدی

آمه

450,000 ریال

360,000 ریال

کوانتوم: حکايت تولد و حياتي شگفت (مازيار)

کوانتوم: حکایت تولد و حیاتی شگفت

مازیار

410,000 ریال

328,000 ریال

کتاب حکايت هاي علمي (مازيار)

کتاب حکایت های علمی

مازیار

400,000 ریال

320,000 ریال

نيرو و حرکت (مازيار)

نیرو و حرکت

مازیار

135,000 ریال

108,000 ریال

معماي قطب نما (مازيار)

معمای قطب نما

مازیار

350,000 ریال

280,000 ریال

معماي زنداني (مازيار)

معمای زندانی

مازیار

300,000 ریال

240,000 ریال

معماي بي نهايت: نظريه ميدان کوانتومي و پژوهشي در نظم عالم (مازيار)

معمای بی نهایت: نظریه میدان کوانتومی و پژوهشی در نظم عالم

مازیار

700,000 ریال

560,000 ریال

قانون دوم: انرژي، آشوب و شکل همراه با CD  (مازيار)

قانون دوم: انرژی، آشوب و شکل همراه با CD

مازیار

300,000 ریال

240,000 ریال

فرضيه ي شگفت انگيز: پژوهش علمي در مورد آگاهي و روح (مازيار)

فرضیه ی شگفت انگیز: پژوهش علمی در مورد آگاهی و روح

مازیار

320,000 ریال

256,000 ریال

علم در عمل (مازيار)

علم در عمل

مازیار

250,000 ریال

200,000 ریال

شگفتي هاي کيهان همراه با CD  (مازيار)

شگفتی های کیهان همراه با CD

مازیار

280,000 ریال

224,000 ریال

سياهچاله (مازيار)

سیاهچاله

مازیار

200,000 ریال

160,000 ریال

سرگذشت کوانتوم (مازيار)

سرگذشت کوانتوم

مازیار

400,000 ریال

320,000 ریال

ژن خودخواه (مازيار)

ژن خودخواه

مازیار

540,000 ریال

432,000 ریال

زمان و ترموديناميک (مازيار)

زمان و ترمودینامیک

مازیار

170,000 ریال

136,000 ریال

رياضيات و موناليزا: هنر و علم (مازيار)

ریاضیات و مونالیزا: هنر و علم

مازیار

550,000 ریال

440,000 ریال

راز آفرينش جهان هستي (مازيار)

راز آفرینش جهان هستی

مازیار

260,000 ریال

208,000 ریال

در جستجوي حيات بيگانه: چشم اندازي وسيع تر (مازيار)

در جستجوی حیات بیگانه: چشم اندازی وسیع تر

مازیار

330,000 ریال

264,000 ریال

حيات چيست؟ شيمي چگونه مي شود زيست شناسي (مازيار)

حیات چیست؟ شیمی چگونه می شود زیست شناسی

مازیار

900,000 ریال

720,000 ریال

حيات 3: انسان در عصر هوش مصنوعي (مازيار)

حیات 3: انسان در عصر هوش مصنوعی

مازیار

400,000 ریال

320,000 ریال

چه کسي؟ چه وقت؟ چه چيزي را؟ اختراع کرد؟ (مازيار)

چه کسی؟ چه وقت؟ چه چیزی را؟ اختراع کرد؟

مازیار

320,000 ریال

256,000 ریال

چرا باد مي وزد؟ پيشينه ي آب و هوا و گرم شدن کره ي زمين (مازيار)

چرا باد می وزد؟ پیشینه ی آب و هوا و گرم شدن کره ی زمین

مازیار

100,000 ریال

80,000 ریال

جهان تورمي: کاوشي براي نظريه ي منشا کيهاني (مازيار)

جهان تورمی: کاوشی برای نظریه ی منشا کیهانی

مازیار

300,000 ریال

240,000 ریال

جايگاه انسان در گيتي (مازيار)

جایگاه انسان در گیتی

مازیار

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

تاريخچه تقريبا همه چيز (مازيار)

تاریخچه تقریبا همه چیز

مازیار

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

پي گيري ديوانه وار (مازيار)

پی گیری دیوانه وار

مازیار

180,000 ریال

144,000 ریال

به ژنوم خوش آمديد: راهنماي گذشته، حال و آينده ژنتيک (مازيار)

به ژنوم خوش آمدید: راهنمای گذشته، حال و آینده ژنتیک

مازیار

340,000 ریال

272,000 ریال

اهميت زمان: ميراث زمين شناسي براي انديشه ي علمي (مازيار)

اهمیت زمان: میراث زمین شناسی برای اندیشه ی علمی

مازیار

430,000 ریال

344,000 ریال

الکتريسيته و مغناطيس (مازيار)

الکتریسیته و مغناطیس

مازیار

200,000 ریال

160,000 ریال

افکار سوم (مازيار)

افکار سوم

مازیار

230,000 ریال

184,000 ریال

اتم و ماده (مازيار)

اتم و ماده

مازیار

220,000 ریال

176,000 ریال

آينده انسان (مازيار)

آینده انسان

مازیار

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

آب در گيتي  همراه با CD  (مازيار)

آب در گیتی همراه با CD

مازیار

280,000 ریال

224,000 ریال

100 دانشمندي که جهان را تغيير دادند (مازيار)

100 دانشمندی که جهان را تغییر دادند

مازیار

310,000 ریال

248,000 ریال

ذهن خدا: علم عصب شناسي، ايمان و مطالعه اي درباره روح (ماهوت)

ذهن خدا: علم عصب شناسی، ایمان و مطالعه ای درباره روح

ماهوت

450,000 ریال

360,000 ریال

گرم شدن زمين (جان کلام/افق)

گرم شدن زمین

افق

140,000 ریال

112,000 ریال

مختصر مفيد 17: علم و دين (ماهي)

مختصر مفید 17: علم و دین

ماهی

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

قضيه گودل (نيلوفر)

قضیه گودل

نیلوفر

1,100,000 ریال

935,000 ریال

افسون رياضيات (مازيار)

افسون ریاضیات

مازیار

360,000 ریال

288,000 ریال

گنجينه کيهاني (سبزان)

گنجینه کیهانی

سبزان

250,000 ریال

200,000 ریال

اسرار کيهان (سبزان)

اسرار کیهان

سبزان

120,000 ریال

96,000 ریال

تکامل موجودات زنده (مرواريد)

تکامل موجودات زنده

مروارید

40,000 ریال

32,000 ریال

دريچه اي به سوي کيهان (سبزان)

دریچه ای به سوی کیهان

سبزان

270,000 ریال

216,000 ریال

منشاء انواع (نگارستان کتاب)

منشاء انواع

نگارستان کتاب

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

گرايش مرکزي و تغيير پذيري (نشرني)

گرایش مرکزی و تغییر پذیری

نشر نی

80,000 ریال

64,000 ریال

فرهنگ و تمدن ايراني 7 (افق)

فرهنگ و تمدن ایرانی 7

افق

200,000 ریال

160,000 ریال

نجوم و اختر فيزيک (گيتاشناسي)

نجوم و اختر فیزیک

گیتا شناسی

500,000 ریال

400,000 ریال

عصر هوش مصنوعي و آينده ما انسان ها (ذهن آويز)

عصر هوش مصنوعی و آینده ما انسان ها

ذهن آویز

980,000 ریال

784,000 ریال

انسان بي نقص (فرهنگ نشر نو)

انسان بی نقص

فرهنگ نشر نو

750,000 ریال

750,000 ریال

مغز شما يک ماشين زمان است (سبزان)

مغز شما یک ماشین زمان است

سبزان

990,000 ریال

792,000 ریال

متافيزيک (ققنوس)

متافیزیک

ققنوس

380,000 ریال

323,000 ریال

مقدمه اي بر مطالعات علم و تکنولوژي (سروش)

مقدمه ای بر مطالعات علم و تکنولوژی

سروش

170,000 ریال

136,000 ریال

وادارم نکن فکر کنم (نوين)

وادارم نکن فکر کنم

نوین

470,000 ریال

376,000 ریال

مغز: داستان شما (مازيار)

مغز: داستان شما

مازیار

430,000 ریال

344,000 ریال

قدم زدن روي ماه با اينشتين (هورمزد)

قدم زدن روی ماه با اینشتین

هورمزد

1,590,000 ریال

1,272,000 ریال

چشم اندازي از فراز کوه نامحتمل (معين)

چشم اندازی از فراز کوه نامحتمل

معین

120,000 ریال

102,000 ریال

نجوم به زبان ساده (گيتاشناسي)

نجوم به زبان ساده

گیتا شناسی

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

مروري بر زندگي نامه و ميراث علمي ماکس پلانک - آلبرت اينشتين (ديبايه)

مروری بر زندگی نامه و میراث علمی ماکس پلانک - آلبرت اینشتین

دیبایه

420,000 ریال

336,000 ریال

طرح بزرگ (امضا)

طرح بزرگ

امضا

490,000 ریال

392,000 ریال

مغز ما: چگونه از مغز خود بهتر استفاده کنيم گالينگور (فرهنگ معاصر)

مغز ما: چگونه از مغز خود بهتر استفاده کنیم گالینگور

فرهنگ معاصر

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

فيزيک نوين و توانايي هاي ذهني بشر (هرمس)

فیزیک نوین و توانایی های ذهنی بشر

هرمس‏

340,000 ریال

272,000 ریال

کارل پوپر: منطق اکتشاف علمي (زندگي روزانه)

کارل پوپر: منطق اکتشاف علمی

زندگی روزانه

190,000 ریال

152,000 ریال

تحليل داده هاي روانشناسي با برنامه SPSS ( دوران )

تحلیل داده های روانشناسی با برنامه SPSS

دوران

1,100,000 ریال

880,000 ریال

بهانه ممنوع!  (ذهن آويز)

بهانه ممنوع!

ذهن آویز

680,000 ریال

544,000 ریال

گوگل و حقوق (آمه)

گوگل و حقوق

کتاب آمه

1,150,000 ریال

920,000 ریال

گاليله و منکران علم (مازيار)

گالیله و منکران علم

مازیار

490,000 ریال

392,000 ریال

مغز سخن چين: جست و جوي يک عصب شناش (سايلاو)

مغز سخن چین: جست و جوی یک عصب شناش

سایلاو

690,000 ریال

552,000 ریال

روياي نظريه نهايي (مازيار)

رویای نظریه نهایی

مازیار

360,000 ریال

288,000 ریال

استراتژي و رهبري در عصر هوش مصنوعي (پژوهش هاي فرهنگي)

استراتژی و رهبری در عصر هوش مصنوعی

دفتر پژوهش های فرهنگی

740,000 ریال

592,000 ریال

اختر فيزيک براي افراد بي قرار (مازيار)

اختر فیزیک برای افراد بی قرار

مازیار

200,000 ریال

160,000 ریال

طرح بزرگ (مازيار)

طرح بزرگ

مازیار

240,000 ریال

192,000 ریال

انقراض ششم (ققنوس)

انقراض ششم

ققنوس

490,000 ریال

416,500 ریال

چيزي عميقا پنهان (مازيار)

چیزی عمیقا پنهان

مازیار

400,000 ریال

320,000 ریال

داستان ليزر (مازيار)

داستان لیزر

مازیار

300,000 ریال

240,000 ریال

جنگ سياهچاله (مازيار)

جنگ سیاهچاله

مازیار

730,000 ریال

584,000 ریال

درآمدي تصويري بر داروين (ثالث)

درآمدی تصویری بر داروین

ثالث

285,000 ریال

228,000 ریال

درآمدي تصويري بر هاوکينگ (ثالث)

درآمدی تصویری بر هاوکینگ

ثالث

285,000 ریال

228,000 ریال

ارغنون 1: فرهنگ و تکنولوژي (سازمان چاپ)

ارغنون 1: فرهنگ و تکنولوژی

سازمان چاپ و انتشارات

990,000 ریال

792,000 ریال

جايگاه ما در جهان هستي (کوله پشتي )

جایگاه ما در جهان هستی

کوله پشتی

200,000 ریال

160,000 ریال

منشا کيهان (مازيار)

منشا کیهان

مازیار

390,000 ریال

312,000 ریال

ژرفاي فضا (علمي و فرهنگي)

ژرفای فضا

علمی و فرهنگی

120,000 ریال

96,000 ریال

چشم انداز ها (ققنوس)

چشم انداز ها

ققنوس

680,000 ریال

578,000 ریال

تاريخ علم 41 (سمت)

تاریخ علم 41

سمت

500,000 ریال

400,000 ریال

مولکول ها: علايم حيات (فرهنگ معاصر)

مولکول ها: علایم حیات

فرهنگ معاصر

360,000 ریال

288,000 ریال

نقطه ي آبي کمرنگ (مازيار)

نقطه ی آبی کمرنگ

مازیار

380,000 ریال

304,000 ریال

آينده ي ذهن (مازيار)

آینده ی ذهن

مازیار

550,000 ریال

440,000 ریال

پس از نخستين سه دقيقه (ققنوس)

پس از نخستین سه دقیقه

ققنوس

390,000 ریال

331,500 ریال

مغزتان را دوباره سيم کشي کنيد (ققنوس)

مغزتان را دوباره سیم کشی کنید

ققنوس

270,000 ریال

229,500 ریال

آخرين سخراني: درستايش زندگي (مرواريد)

آخرین سخرانی: درستایش زندگی

مروارید

280,000 ریال

224,000 ریال

چگونه در عصر ديجيتال عقب نمانيم (هنوز)

چگونه در عصر دیجیتال عقب نمانیم

هنوز

110,000 ریال

88,000 ریال

مجموعه تاريخ جهان: ساخت بمب اتمي (ققنوس)

مجموعه تاریخ جهان: ساخت بمب اتمی

ققنوس

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

آغاز جهان (پارسيک)

آغاز جهان

پارسیک

300,000 ریال

240,000 ریال

چرا جهان وجود دارد؟ (پارسيک)

چرا جهان وجود دارد؟

پارسیک

150,000 ریال

120,000 ریال

فيزيک و جهان ما (سبزان)

فیزیک و جهان ما

سبزان

350,000 ریال

280,000 ریال

کتاب هاي داميز: پرورش مغز (آوند دانش)

کتاب های دامیز: پرورش مغز

آوند دانش

300,000 ریال

240,000 ریال

تاريخچه پيدايش حيات (سبزان)

تاریخچه پیدایش حیات

سبزان

290,000 ریال

232,000 ریال

پيدايش انسان (آگه)

پیدایش انسان

آگه

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال