فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای جامعه شناسی کاربردی

دسته بندی ها

(59)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(2)
(48)
(1)
(4)
(2)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(1)
(42)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(2)

انتشارات

(1)
(1)
(8)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
59 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای جامعه شناسی کاربردی

دسته بندی ها

(59)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(2)
(48)
(1)
(4)
(2)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(1)
(42)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(2)

انتشارات

(1)
(1)
(8)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
59 محصول
رسانه‌هاي ديجيتال (نيماژ)

رسانه‌های دیجیتال

نیماژ

3,900,000 ریال

3,315,000 ریال

قدرت نرم چيني (خبر امروز)

قدرت نرم چینی

خبر امروز

2,000,000 ریال

1,500,000 ریال

فهم جنبش هاي اجتماعي (آگاه)

فهم جنبش های اجتماعی

آگاه

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

زندگي چگونه بود؟ (نشر ني)

زندگی چگونه بود؟

نشر نی

3,500,000 ریال

2,905,000 ریال

فراسوي چپ و راست (علمي)

فراسوی چپ و راست

علمی

3,850,000 ریال

3,080,000 ریال

ارتباطات گسترده و ملالت هاي آن (شيرازه)

ارتباطات گسترده و ملالت های آن

شیرازه

2,600,000 ریال

1,820,000 ریال

قواعد جديد روش جامعه شناسي (افکار)

قواعد جدید روش جامعه شناسی

افکار

2,850,000 ریال

2,137,500 ریال

کمک به ديگري (دکسا)

کمک به دیگری

موسسه فرهنگی دکسا

2,000,000 ریال

1,500,000 ریال

آينده اي که برمي گزينيم (اميرکبير)

آینده ای که برمی گزینیم

امیرکبیر

1,150,000 ریال

977,500 ریال

مالکيت و بهره برداري از زمين هاي کشاورزري در بزمين آباد (فرهنگان)

مالکیت و بهره برداری از زمین های کشاورزری در بزمین آباد

دیبایه

3,300,000 ریال

2,475,000 ریال

بازگشت پوپوليسم ها (آگه)

بازگشت پوپولیسم ها

آگه

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

کالبدشکافي هاي جديد انقلاب (نگاه معاصر)

کالبدشکافی های جدید انقلاب

نگاه معاصر

1,800,000 ریال

1,350,000 ریال

توانا بود هرکه دانا بود (شيرازه)

توانا بود هرکه دانا بود

شیرازه

1,600,000 ریال

1,120,000 ریال

جنسيت و زبان شناسي اجتماعي (گل آذين)

جنسیت و زبان شناسی اجتماعی

نشر گل آذین

1,200,000 ریال

900,000 ریال

صدايي که شنيده نشد (نشرني)

صدایی که شنیده نشد

نشر نی

1,900,000 ریال

1,577,000 ریال

پديده ولتاژ (رايبد)

پدیده ولتاژ

رایبد

1,600,000 ریال

1,200,000 ریال

جامعه انتزاعي (ثالث)

جامعه انتزاعی

ثالث

880,000 ریال

660,000 ریال

روشنفکران و دولت در ايران (شيرازه)

روشنفکران و دولت در ایران

شیرازه

2,350,000 ریال

1,645,000 ریال

نظريه کنش: دلايل علمي و انتخاب عقلاني (نقش و نگار)

نظریه کنش: دلایل علمی و انتخاب عقلانی

نقش و نگار

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

درباره هستي شناسي وجود اجتماعي (شفيعي)

درباره هستی شناسی وجود اجتماعی

شفیعی

2,850,000 ریال

2,137,500 ریال

بيست دقيقه در منهتن (نشر بان)

بیست دقیقه در منهتن

نشر بان

850,000 ریال

680,000 ریال

تقدير ما تدبير ما (نگاه معاصر)

تقدیر ما تدبیر ما

نگاه معاصر

800,000 ریال

600,000 ریال

شکاف جهاني (ثالث)

شکاف جهانی

ثالث

8,500,000 ریال

6,375,000 ریال

مطلق در ذهن ايراني (قطره)

مطلق در ذهن ایرانی

قطره

500,000 ریال

400,000 ریال

جامعه شناسي دين ماکس وبر (ثالث)

جامعه شناسی دین ماکس وبر

ثالث

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

انقلاب و استبداد (شيرازه)

انقلاب و استبداد

شیرازه

5,500,000 ریال

3,850,000 ریال

آموزش و قدرت (آگه)

آموزش و قدرت

آگه

980,000 ریال

784,000 ریال

انقلاب جنسي آمريکا (آرما)

انقلاب جنسی آمریکا

آرما

650,000 ریال

487,500 ریال

جامعه شناسي پس از پست مدرنيسم (ماهريس)

جامعه شناسی پس از پست مدرنیسم

ماهریس

420,000 ریال

315,000 ریال

بررسي وضعيت شهرسازي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي در ايران (افرند)

بررسی وضعیت شهرسازی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ایران

افرند

120,000 ریال

90,000 ریال

درآمدي بر جامعه شناسي سياسي رفتار راي دهي (نگاه معاصر)

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی رفتار رای دهی

نگاه معاصر

670,000 ریال

502,500 ریال

جامعه آرماني جامعه بحراني (کتاب پارسه)

جامعه آرمانی جامعه بحرانی

کتاب پارسه

295,000 ریال

221,250 ریال

نيکلاي برديايف (نگاه معاصر)

نیکلای بردیایف

نگاه معاصر

160,000 ریال

120,000 ریال

گذار به موج سوم جامعه شناسي (نگاه)

گذار به موج سوم جامعه شناسی

نگاه

160,000 ریال

112,000 ریال

مفاهيم اساسي جامعه شناسي (مرکز)

مفاهیم اساسی جامعه شناسی

مرکز

425,000 ریال

352,750 ریال

جامعه شناسي کودکي (ثالث)

جامعه شناسی کودکی

ثالث

320,000 ریال

240,000 ریال

دموکرات ها! سخنگوي جمهوري خواهان نباشيد (ثالث)

دموکرات ها! سخنگوی جمهوری خواهان نباشید

ثالث

75,000 ریال

56,250 ریال

اصول و مسائل جامعه شناسي ( آمه)

اصول و مسائل جامعه شناسی

آمه

80,000 ریال

64,000 ریال

مباني جامعه شناسي معرفت (نشرني)

مبانی جامعه شناسی معرفت

نشر نی

1,800,000 ریال

1,494,000 ریال

تصحيف غربزدگي (نامک)

تصحیف غربزدگی

نامک

28,500 ریال

21,375 ریال

جشن هاي ايراني (آرتاميس)

جشن های ایرانی

آرتامیس

750,000 ریال

562,500 ریال

تا طلاق نگرفتند کتاب ننوشتند (هنوز)

تا طلاق نگرفتند کتاب ننوشتند

هنوز

790,000 ریال

592,500 ریال

دانشگاه و انقلاب (روزنه)

دانشگاه و انقلاب

روزنه

220,000 ریال

176,000 ریال

مسائل اجتماعي ايران (آگه)

مسائل اجتماعی ایران

آگه

250,000 ریال

200,000 ریال

جامعه شناسي شهر (آگه)

جامعه شناسی شهر

آگه

420,000 ریال

336,000 ریال

زمينه ها و شيوه هاي ياري گري در ايران (کندوکاو)

زمینه ها و شیوه های یاری گری در ایران

کندوکاو

180,000 ریال

135,000 ریال

تکوين دولت مدرن (آگاه)

تکوین دولت مدرن

آگاه

300,000 ریال

240,000 ریال

سنت گرايي بازتابي (آگاه)

سنت گرایی بازتابی

آگاه

450,000 ریال

360,000 ریال

ايدئولوژي: برنامه ي درسي و جامعه شناسي نوين آموزش (آگاه)

ایدئولوژی: برنامه ی درسی و جامعه شناسی نوین آموزش

آگاه

350,000 ریال

280,000 ریال

وضعيت اجتماعي کودکان در ايران 1395-1385 (آگاه)

وضعیت اجتماعی کودکان در ایران 1395-1385

آگاه

480,000 ریال

384,000 ریال

درآمدي بر مطالعات کودکي در ايران (آگاه)

درآمدی بر مطالعات کودکی در ایران

آگاه

260,000 ریال

208,000 ریال

علم در جامعه: مقدمه اي بر مطالعات اجتماعي علم (آگاه)

علم در جامعه: مقدمه ای بر مطالعات اجتماعی علم

آگاه

320,000 ریال

256,000 ریال

عواطف در جامعه و فرهنگ ايراني (آگاه)

عواطف در جامعه و فرهنگ ایرانی

آگاه

650,000 ریال

520,000 ریال

آموزش مطالعات اجتماعي در مدارس متوسطه (انديشه احسان )

آموزش مطالعات اجتماعی در مدارس متوسطه

اندیشه احسان

480,000 ریال

360,000 ریال

ايده آموزش عالي (انديشه احسان )

ایده آموزش عالی

اندیشه احسان

670,000 ریال

502,500 ریال

روش تحقيق پديدار شناسي (انديشه احسان )

روش تحقیق پدیدار شناسی

اندیشه احسان

510,000 ریال

382,500 ریال

مديريت فعال در مددکاري اجتماعي (انديشه احسان)

مدیریت فعال در مددکاری اجتماعی

اندیشه احسان

450,000 ریال

337,500 ریال

در حاشيه ي جسور کلمات (نگاه معاصر)

در حاشیه ی جسور کلمات

250,000 ریال

187,500 ریال

چه قدر خوبيم ما (مرواريد)

چه قدر خوبیم ما

مروارید

190,000 ریال

133,000 ریال