فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای معماری

دسته بندی ها

(1)
(1)
(1)
(76)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(1)
(76)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(72)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(7)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
79 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای معماری

دسته بندی ها

(1)
(1)
(1)
(76)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(1)
(76)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(72)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(7)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
79 محصول
معماري امام زاده هاي تهران (کارنامک)

معماری امام زاده های تهران

کارنامک

2,000,000 ریال

1,500,000 ریال

بنيادهاي فهم تاريخ معماري (فرهنگستان هنر)

بنیادهای فهم تاریخ معماری

فرهنگستان هنر

3,800,000 ریال

2,850,000 ریال

رفاه شهري (نگارستان انديشه)

رفاه شهری

نگارستان اندیشه

1,500,000 ریال

1,050,000 ریال

سرچشمه هاي فرم معماري (گيلگمش)

سرچشمه های فرم معماری

گیلگمش_چشمه

3,800,000 ریال

3,040,000 ریال

گذشته حياتي (شيرازه)

گذشته حیاتی

شیرازه

1,750,000 ریال

1,225,000 ریال

مماس با اثر (گيلگمش)

مماس با اثر

گیلگمش_چشمه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

خانه خواني (اطراف)

خانه خوانی

اطراف

1,100,000 ریال

770,000 ریال

شنيدن شهر (اطراف)

شنیدن شهر

اطراف

1,770,000 ریال

1,239,000 ریال

هنر و معماري اسلامي (روزنه)

هنر و معماری اسلامی

روزنه

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

معماري معاصر غرب: از مدرن تا پست مدرن (روزنه)

معماری معاصر غرب: از مدرن تا پست مدرن

روزنه

2,855,000 ریال

2,284,000 ریال

معماري اسلامي (سوره مهر)

معماری اسلامی

سوره مهر

1,000,000 ریال

750,000 ریال

تاريخ معماري رنسانس 5 جلدي قابدار (نيلوفر)

تاریخ معماری رنسانس 5 جلدی قابدار

نیلوفر

7,800,000 ریال

6,240,000 ریال

مباني عرفاني هنر و معماري اسلامي (سوره مهر)

مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی

سوره مهر

900,000 ریال

675,000 ریال

معماري انديشي (حرفه هنرمند)

معماری اندیشی

حرفه هنرمند

980,000 ریال

735,000 ریال

کاشي کاري قاجاري (يساولي)

کاشی کاری قاجاری

یساولی

5,500,000 ریال

4,125,000 ریال

معماري به زبان کلاسيک (نيلوفر)

معماری به زبان کلاسیک

نیلوفر

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

معمار و معماري در تاريخ اجتماعي ايران (روزنه)

معمار و معماری در تاریخ اجتماعی ایران

روزنه

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

تاريخ هنر ايران 5: هنر اسلامي (مولي)

تاریخ هنر ایران 5: هنر اسلامی

مولی

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

اطلاعات معماري 2022 (شهرآب)

اطلاعات معماری 2022

شهرآب

3,980,000 ریال

2,985,000 ریال

معماري اسلامي (روزنه)

معماری اسلامی

روزنه

3,600,000 ریال

2,880,000 ریال

اصفهان و کاخ هايش (فرهنگ جاويد)

اصفهان و کاخ هایش

فرهنگ جاوید

5,990,000 ریال

5,091,500 ریال

نگاهي به عکاسي معماري و معاصر آلمان (دانشگاه هنر)

نگاهی به عکاسی معماری و معاصر آلمان

انشارات دانشگاه هنر

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

حکمت و معماري (فرهنگستان هنر)

حکمت و معماری

فرهنگستان هنر

750,000 ریال

562,500 ریال

از باهاوس تا خانه هاي ما (فکر نو)

از باهاوس تا خانه های ما

600,000 ریال

450,000 ریال

المان هاي مهم شهري در هويت بخشي به کلان شهر استانبول (ماهريس)

المان های مهم شهری در هویت بخشی به کلان شهر استانبول

ماهریس

800,000 ریال

600,000 ریال

فضا، زمان و معماري: رشد يک سنت جديد (علمي و فرهنگي)

فضا، زمان و معماری: رشد یک سنت جدید

علمی و فرهنگی

750,000 ریال

600,000 ریال

وجود، فضا و معماري (پرهام نقش)

وجود، فضا و معماری

پرهام نقش

250,000 ریال

187,500 ریال

هنر و معماري ايران و جهان (مارليک)

هنر و معماری ایران و جهان

مارلیک

850,000 ریال

637,500 ریال

همنشيني رنگ ها در خانه (بيهق)

همنشینی رنگ ها در خانه

بیهق کتاب

750,000 ریال

562,500 ریال

نگاهي به ايران 2: کروکي هايي از معماري روستايي و مناظر ايران (يساولي)

نگاهی به ایران 2: کروکی هایی از معماری روستایی و مناظر ایران

یساولی

250,000 ریال

187,500 ریال

نگاهي به ايران 1: کروکي هايي از معماري روستايي و مناظر ايران (يساولي)

نگاهی به ایران 1: کروکی هایی از معماری روستایی و مناظر ایران

یساولی

250,000 ریال

187,500 ریال

معماري ايران (دات)

معماری ایران

دات

300,000 ریال

240,000 ریال

معماري و انديشه نقادانه (متن)

معماری و اندیشه نقادانه

موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

155,000 ریال

116,250 ریال

معماري نوين (مارليک)

معماری نوین

مارلیک

250,000 ریال

187,500 ریال

معماري ايراني: نيارش (گلجام)

معماری ایرانی: نیارش

گلجام

580,000 ریال

435,000 ریال

معماري ايراني (ناشرمولف)

معماری ایرانی

ناشر مولف

340,000 ریال

255,000 ریال

مصالح و ساختمان (روزنه)

مصالح و ساختمان

روزنه

850,000 ریال

680,000 ریال

کلاس تخصصي اسکيس (يساولي)

کلاس تخصصی اسکیس

یساولی

250,000 ریال

187,500 ریال

طرح هايي از معماري ايران (يساولي)

طرح هایی از معماری ایران

یساولی

250,000 ریال

187,500 ریال

طراحي و معماري فضاهاي آموزشي (سيماي دانش)

طراحی و معماری فضاهای آموزشی

سیمای دانش

280,000 ریال

210,000 ریال

طراحي نمايشگاه ها و غرفه هاي نمايشگاهي (نگارستان هنر)

طراحی نمایشگاه ها و غرفه های نمایشگاهی

نگارستان هنر

400,000 ریال

300,000 ریال

از طراحي تا دکوراسيون: طراحي داخلي واحدهاي تجاري (نگارستان هنر)

از طراحی تا دکوراسیون: طراحی داخلی واحدهای تجاری

نگارستان هنر

350,000 ریال

262,500 ریال

طراحي داخلي منازل مسکوني (سيماي دانش)

طراحی داخلی منازل مسکونی

سیمای دانش

1,200,000 ریال

900,000 ریال

طراحي داخلي: از معماري تا دکوراسيون داخلي (پرهام نقش)

طراحی داخلی: از معماری تا دکوراسیون داخلی

پرهام نقش

450,000 ریال

337,500 ریال

طراحي داخلي: نور و رنگ در دکوراسيون (فخر اکيا)

طراحی داخلی: نور و رنگ در دکوراسیون

فخراکیا

800,000 ریال

600,000 ریال

آموزش اسکيس 3: طراحي حجم و فرم (کلهر)

آموزش اسکیس 3: طراحی حجم و فرم

کلهر

380,000 ریال

285,000 ریال

سيري در مباني نظري معماري (گلجام)

سیری در مبانی نظری معماری

گلجام

460,000 ریال

345,000 ریال

سير نوين معماري نوين 2: پروژه هاي عمومي (موسسه علم معمار رويال)

سیر نوین معماری نوین 2: پروژه های عمومی

موسسه علم معمار رویال

750,000 ریال

562,500 ریال

سير نوين معماري ايران 1: پروژه هاي مسکوني (موسسه علم معمار رويال)

سیر نوین معماری ایران 1: پروژه های مسکونی

موسسه علم معمار رویال

750,000 ریال

562,500 ریال

رنگ در دکوراسيون و طراحي داخلي (پشوتن)

رنگ در دکوراسیون و طراحی داخلی

پشوتن

450,000 ریال

337,500 ریال

رازهاي اسکيس (سيماي دانش)

رازهای اسکیس

سیمای دانش

480,000 ریال

360,000 ریال

آموزش اسکيس 2: تکنيک هاي کاربردي پرسپکتيو (کلهر)

آموزش اسکیس 2: تکنیک های کاربردی پرسپکتیو

کلهر

320,000 ریال

240,000 ریال

تجزيه و تحليل و نقد شاهکارهاي معماري (محيا)

تجزیه و تحلیل و نقد شاهکارهای معماری

محیا

400,000 ریال

300,000 ریال

تاريخچه مبلمان و طراحي داخلي (فخراکيا)

تاریخچه مبلمان و طراحی داخلی

فخراکیا

600,000 ریال

450,000 ریال

تاريخ مختصر معماري انگلستان (مارليک)

تاریخ مختصر معماری انگلستان

مارلیک

350,000 ریال

262,500 ریال

اطلس معماري (لوتس)

اطلس معماری

لوتس

400,000 ریال

300,000 ریال

آموزش اسکيس و راندو (يساولي)

آموزش اسکیس و راندو

یساولی

250,000 ریال

187,500 ریال

آشنايي با معماري اسلامي ايران (گلجام)

آشنایی با معماری اسلامی ایران

گلجام

420,000 ریال

315,000 ریال

101 اتاق نشيمن (سازمان چاپ و انتشار)

101 اتاق نشیمن

سازمان چاپ و انتشارات

280,000 ریال

210,000 ریال

هنر گره سازي در معماري و درود گري (آثار و مفاخر فرهنگي)

هنر گره سازی در معماری و درود گری

آثار و مفاخر فرهنگی

1,550,000 ریال

1,162,500 ریال

تاريخ هنر معماري ايران در دوره اسلامي (سمت)

تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی

سمت

220,000 ریال

165,000 ریال

دانشنامه معماري قرن بيستم (افراز)

دانشنامه معماری قرن بیستم

افراز

570,000 ریال

427,500 ریال

101 چيزي که در مدرسه معماري آموختم (وارش)

101 چیزی که در مدرسه معماری آموختم

وارش

450,000 ریال

337,500 ریال

معنا در معماري غرب (متن)

معنا در معماری غرب

موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

850,000 ریال

637,500 ریال

باغي ميان دو خيابان (بن گاه)

باغی میان دو خیابان

بن گاه

880,000 ریال

660,000 ریال

تاريخ آموزش طراحي معماري در دانشگاه شهيد بهشتي (روزنه)

تاریخ آموزش طراحی معماری در دانشگاه شهید بهشتی

روزنه

180,000 ریال

144,000 ریال

دنياي شيشه اي (آرادمان)

دنیای شیشه ای

آرادمان

345,000 ریال

258,750 ریال

معماري فرم، فضا و نظم (محيا)

معماری فرم، فضا و نظم

محیا

450,000 ریال

337,500 ریال

تئاتر و شهر(مرواريد)

تئاتر و شهر

مروارید

63,000 ریال

44,100 ریال

حس وحدت (علم معمار)

حس وحدت

موسسه علم معمار رویال

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

طرح هاي تزئيني اسلامي: 1001 نقش مايه (يساولي)

طرح های تزئینی اسلامی: 1001 نقش مایه

یساولی

300,000 ریال

225,000 ریال

اطلاعات معماري: نويفرت 2019 (علم و دانش)

اطلاعات معماری: نویفرت 2019

علم و دانش

800,000 ریال

600,000 ریال

مکان، زمان و هستي در معماري ژاپني (آوند دانش)

مکان، زمان و هستی در معماری ژاپنی

آوند دانش

115,000 ریال

86,250 ریال

حکايت خرگرد و مدرسه (روزنه)

حکایت خرگرد و مدرسه

روزنه

85,000 ریال

68,000 ریال

مجموعه فلسفه بدن 1 : چشمان پوست (چشمه)

مجموعه فلسفه بدن 1 : چشمان پوست

چشمه

150,000 ریال

120,000 ریال

مفهوم سکونت (آگه)

مفهوم سکونت

آگه

300,000 ریال

240,000 ریال

شهر و فضاي شهري (افرند)

شهر و فضای شهری

افرند

350,000 ریال

262,500 ریال

درباره مسايل شهر سازي در ايران امروز (آگاه)

درباره مسایل شهر سازی در ایران امروز

آگاه

190,000 ریال

152,000 ریال

معماري گوتيک و فلسفه مدرسي (چشمه)

معماری گوتیک و فلسفه مدرسی

چشمه

370,000 ریال

296,000 ریال