نتایج جستجو برای موضوع فرعی تاریخ ایران

فیلترها

1,500,000 ریال

ناشر: امیرکبیر

چاپ هفدهم

1216 صفحه insert_drive_file
تاریخ مردم ایران: از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه 2 جلدی
%

تاریخ مغول در ایران

برتولد اشپولر

280,000 ریال

ناشر: علمی و فرهنگی

چاپ یازدهم

554 صفحه insert_drive_file
تاریخ مغول در ایران
%

اخگر انفجار

سید فرید قاسمی

200,000 ریال

ناشر: جهان کتاب

چاپ یکم

116 صفحه insert_drive_file
اخگر انفجار
%

280,000 ریال

ناشر: مهتاب

چاپ سوم

280 صفحه insert_drive_file
تاریخ ایران کمبریج جلد 3: قسمت 5: جشن ها، باورها و تاریخ ملی ایران
%

600,000 ریال

ناشر: مهتاب

چاپ ششم

484 صفحه insert_drive_file
تاریخ ایران کمبریج جلد 4: طاهریان و صفاریان
%

1,500,000 ریال

ناشر: مهتاب

چاپ سوم

1476 صفحه insert_drive_file
تاریخ ایران کمبریج 1: قسمت 1 و 2: سرزمین ایران، مردم ایران
%