نتایج جستجو برای جزا

فیلترها

حق و سو استفاده از آن

محمدعلی موحد

595,000 ریال

ناشر: کارنامه

چاپ یکم

199 صفحه insert_drive_file
حق و سو استفاده از آن
%

حقوق جزای عمومی

محمد باهری

220,000 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ یکم

444 صفحه insert_drive_file
حقوق جزای عمومی
%

480,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هفدهم

392 صفحه insert_drive_file
مراقبت و تنبیه: تولد زندان
%

800,000 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ یکم

592 صفحه insert_drive_file
دانشنامه عدالت کیفری کودکان و نوجوانان
%