نتایج جستجو برای جزا

فیلترها

3,150,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ پنجم

526 صفحه insert_drive_file
%

حق و سو استفاده از آن

محمدعلی موحد

1,762,500 ریال

ناشر: کارنامه

چاپ یکم

199 صفحه insert_drive_file
%

مراقبت و تنبیه

میشل فوکو

1,680,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ بیستم

392 صفحه insert_drive_file
%

حقوق جزایی انگلستان

کاترین الیوت

960,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یکم

824 صفحه insert_drive_file
%

حقوق جزای عمومی

محمد باهری

165,000 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ یکم

444 صفحه insert_drive_file
%

364,000 ریال

ناشر: روزنه

چاپ یکم

160 صفحه insert_drive_file
%