نتایج جستجو برای حقوق-بین-الملل

فیلترها

کلیات جرم شناسی

مهرداد رایجیان اصلی

1,350,000 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ یکم

532 صفحه insert_drive_file
%

در آمدی بر حقوق اساسی

آلبرت ون دایسی

187,500 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ دوم

224 صفحه insert_drive_file
%

1,725,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ سوم

776 صفحه insert_drive_file
%

187,500 ریال

ناشر: آگاه

چاپ دوم

208 صفحه insert_drive_file
%

195,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ چهارم

238 صفحه insert_drive_file
%

حقوق بین الملل معاهدات

هدایت الله فلسفی

1,650,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ ششم

1196 صفحه insert_drive_file
%