نتایج جستجو برای حقوق-بین-الملل

فیلترها

در آمدی بر حقوق اساسی

آلبرت ون دایسی

1,050,000 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ ششم

224 صفحه insert_drive_file
%

حقوق بین الملل کیفری

آنتونیو کاسسه

6,000,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ یکم

644 صفحه insert_drive_file

حقوق بین الملل معاهدات

هدایت الله فلسفی

7,500,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ هفتم

1196 صفحه insert_drive_file

قانون حاکم

محمد علی موحد

1,650,000 ریال

ناشر: کارنامه

چاپ سوم

328 صفحه insert_drive_file
%

صلح جاویدان و حکومت قانون

هدایت الله فلسفی

6,000,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ دوم

870 صفحه insert_drive_file

5,000,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ پنجم

776 صفحه insert_drive_file