نتایج جستجو برای حقوق-بین-الملل

فیلترها

در آمدی بر حقوق اساسی

آلبرت ون دایسی

1,190,000 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ ششم

224 صفحه insert_drive_file
%

حقوق بین الملل کیفری

آنتونیو کاسسه

3,825,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ یکم

644 صفحه insert_drive_file
%

حقوق بین الملل معاهدات

هدایت الله فلسفی

5,100,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ هفتم

1196 صفحه insert_drive_file
%

قانون حاکم

محمد علی موحد

1,147,500 ریال

ناشر: کارنامه

چاپ سوم

328 صفحه insert_drive_file
%

صلح جاویدان و حکومت قانون

هدایت الله فلسفی

3,400,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ دوم

870 صفحه insert_drive_file
%

کلیات جرم شناسی

مهرداد رایجیان اصلی

1,530,000 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ یکم

532 صفحه insert_drive_file
%