نتایج جستجو برای غرب

فیلترها

1,400,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ یکم

788 صفحه insert_drive_file
تاریخ فلسفه راتلج جلد 8: فلسفه قاره ای در سده ی بیستم
%

350,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ سوم

584 صفحه insert_drive_file
رویای خرد: تاریخ فلسفه غرب از یونان باستان تا رنسانس
%

580,000 ریال

ناشر: رایزن

چاپ یکم

444 صفحه insert_drive_file
بین کانت و هگل: تقریراتی درباره ایده آلیسم آلمانی
%

540,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ پنجم

432 صفحه insert_drive_file
نظریه ی انتقادی مکتب فرانکفورت: در علوم اجتماعی و انسانی
%

180,000 ریال

ناشر: جامی

چاپ یکم

192 صفحه insert_drive_file
اگزیستانسیالیسم نوعی اومانیسم است
%