نتایج جستجو برای آمار

فیلترها

960,000 ریال

ناشر: سخن

چاپ بیست و سوم

384 صفحه insert_drive_file
%

بانکداری بین المللی

ثریا مستقیمی

2,400,000 ریال

ناشر: دنیای اقتصاد

چاپ یکم

358 صفحه insert_drive_file
%

2,025,000 ریال

ناشر: دنیای اقتصاد

چاپ سوم

346 صفحه insert_drive_file
%

3,230,000 ریال

ناشر: فرهنگ معاصر

چاپ یکم

500 صفحه insert_drive_file
%

1,387,500 ریال

ناشر: نقد فرهنگ

چاپ یکم

265 صفحه insert_drive_file
%

تاریخ اقتصادی همدان

محمد حسین یزدانی راد

1,200,000 ریال

ناشر: روزنه

چاپ یکم

198 صفحه insert_drive_file
%