نتایج جستجو برای آمار

فیلترها

زمان و پول

راجر گریسون

1,445,000 ریال

ناشر: دنیای اقتصاد

چاپ دوم

480 صفحه insert_drive_file
%

1,020,000 ریال

ناشر: سخن

چاپ بیست و سوم

384 صفحه insert_drive_file
%

807,500 ریال

ناشر: چالش

چاپ هشتم

200 صفحه insert_drive_file
%

تاریخ اقتصادی همدان

محمد حسین یزدانی راد

1,275,000 ریال

ناشر: روزنه

چاپ یکم

198 صفحه insert_drive_file
%

الگوهای شمعی ژاپنی

استیو نیسون

1,530,000 ریال

ناشر: چالش

چاپ یازدهم

352 صفحه insert_drive_file
%

سرمایه مالی

رودولف هیلفردینگ

340,000 ریال

ناشر: دنیای اقتصاد

چاپ یکم

624 صفحه insert_drive_file
%