نتایج جستجو برای تاریخ-جهان

فیلترها

سلام اول

باربارا تاکمن

800,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ سوم

344 صفحه insert_drive_file
سلام اول
%

ورشو 1920

آدام زامویسکی

380,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ دوم

184 صفحه insert_drive_file
ورشو 1920
%

تاریخ جهان

کریس هارمن

1,100,000 ریال

ناشر: نگاه

چاپ سوم

816 صفحه insert_drive_file
تاریخ جهان
%

عصر اروپا

گروهی از نویسندگان

420,000 ریال

ناشر: آمه

چاپ یکم

248 صفحه insert_drive_file
عصر اروپا
%

فلسفه تاریخ

کریم مجتهدی

280,000 ریال

ناشر: سروش

چاپ پنجم

188 صفحه insert_drive_file
فلسفه تاریخ
%

وضعیت استثنایی

جورجو آگامبن

280,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ چهارم

173 صفحه insert_drive_file
وضعیت استثنایی
%