نتایج جستجو برای تاریخ-جهان

فیلترها

رضا شاه و بریتانیا

محمدقلی مجد

500,000 ریال

ناشر: موسسه مطالعات و و پژوهشهای سیاسی

چاپ دوم

536 صفحه insert_drive_file
رضا شاه و بریتانیا
%

250,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ یکم

104 صفحه insert_drive_file
کره شمالی: نگاهی نزدیک به کشوری اسرار آمیز
%

250,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ یکم

104 صفحه insert_drive_file
مجموعه تاریخ جهان: منازعه فلسطین و اسرائیل
%

300,000 ریال

ناشر: نشانه

چاپ دوم

384 صفحه insert_drive_file
تاملاتی درباره دیکتاتوری حزبی و مالکیت دولتی
%

500,000 ریال

ناشر: موسسه مطالعات و و پژوهشهای سیاسی

چاپ سوم

600 صفحه insert_drive_file
انگلیس و اشغال ایران
%

1,100,000 ریال

ناشر: شیرازه

چاپ یکم

624 صفحه insert_drive_file
تاریخ تاجیکان ورارود از دهه 1860 تا سال 1924
%