فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای تازه ها

دسته بندی ها

(3)
(86)
(1)
(4)
(3)
(3)

موضوع های اصلی

(20)
(9)
(4)
(11)
(5)
(4)
(3)
(10)
(21)
(1)
(4)
(2)
(3)
(3)

موضوع های فرعی

(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(6)
(6)
(1)
(11)
(1)
(6)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)

انتشارات

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(7)
(3)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
100 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای تازه ها

دسته بندی ها

(3)
(86)
(1)
(4)
(3)
(3)

موضوع های اصلی

(20)
(9)
(4)
(11)
(5)
(4)
(3)
(10)
(21)
(1)
(4)
(2)
(3)
(3)

موضوع های فرعی

(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(6)
(6)
(1)
(11)
(1)
(6)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)

انتشارات

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(7)
(3)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
100 محصول
استونر (ماهي)

استونر

ماهی

2,900,000 ریال

2,175,000 ریال

تکامل، فلسفه و خدا (سايلاو)

تکامل، فلسفه و خدا

سایلاو

3,750,000 ریال

2,812,500 ریال

مجموعه ديوآباد 2 : قلمرويي از مس (کتابسراي تنديس)

مجموعه دیوآباد 2 : قلمرویی از مس

کتابسرای تندیس

6,500,000 ریال

4,550,000 ریال

مجله فرهنگي هنري کوچه 21 ارديبهشت 1403 (مجله کوچه)

مجله فرهنگی هنری کوچه 21 اردیبهشت 1403

کتاب کوچه

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

تحليل و بررسي نقد عقل محض کانت (نقد فرهنگ)

تحلیل و بررسی نقد عقل محض کانت

نقد فرهنگ

7,000,000 ریال

5,250,000 ریال

مدرنيسم در خيابان (نقد فرهنگ)

مدرنیسم در خیابان

نقد فرهنگ

4,250,000 ریال

3,187,500 ریال

کيهان و امر متعالي (نقد فرهنگ)

کیهان و امر متعالی

نقد فرهنگ

1,850,000 ریال

1,387,500 ریال

راه بي پايان (نقد فرهنگ)

راه بی پایان

نقد فرهنگ

2,250,000 ریال

1,687,500 ریال

تحول شهروندي (نقد فرهنگ)

تحول شهروندی

نقد فرهنگ

2,700,000 ریال

2,025,000 ریال

پانوفسکي و بنيادهاي تاريخ هنر (مينوي خرد)

پانوفسکی و بنیادهای تاریخ هنر

مینوی خرد

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

مردم شناسي دين (سخن)

مردم شناسی دین

سخن

6,300,000 ریال

5,040,000 ریال

اشرف مخلوقات (اميد فردا)

اشرف مخلوقات

امید فردا

1,700,000 ریال

1,275,000 ریال

اثر ناپيدا (بهار)

اثر ناپیدا

بهار

2,900,000 ریال

2,175,000 ریال

گردونه آتش (بيدگل)

گردونه آتش

بیدگل

5,450,000 ریال

4,360,000 ریال

اصطلاحات ديواني دوره غزنوي و سلجوقي (برته)

اصطلاحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی

برته

2,500,000 ریال

2,500,000 ریال

مجله تجربه شماره 30 (خرداد 1403)

مجله تجربه شماره 30

تجربه

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال

مجله کتاب تراژدي 13 (ارديبهشت 1403)

مجله کتاب تراژدی 13

تراژدی

2,200,000 ریال

1,980,000 ریال

تنها بازمانده (آموت)

تنها بازمانده

آموت

3,680,000 ریال

2,576,000 ریال

رهبري (فرهنگ معاصر)

رهبری

فرهنگ معاصر

9,800,000 ریال

8,330,000 ریال

ارزش هاي اخلاقي در عصر علم (حکمت)

ارزش های اخلاقی در عصر علم

حکمت

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

فمنيست بد ( طرح نقد)

فمنیست بد

طرح نقد

2,850,000 ریال

2,422,500 ریال

اسطوره (سينا)

اسطوره

سینا

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

عهد عتيق (سينا)

عهد عتیق

سینا

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

فلسفه زبان ( حکمت )

فلسفه زبان

حکمت

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

موريس هالبواکس (مطالعات اجتماعي و فرهنگي خاورميانه)

موریس هالبواکس

سینا

1,200,000 ریال

960,000 ریال

فلسفه دين ( حکمت )

فلسفه دین

حکمت

3,800,000 ریال

3,040,000 ریال

با عين القضات و آيين فرا فرقه ايي ( سينا )

با عین القضات و آیین فرا فرقه ایی

سینا

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

رساله حجج پروکلس در قدم عالم (حکمت)

رساله حجج پروکلس در قدم عالم

حکمت

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

مجله دنياي تصوير 336 (دنياي تصوير)

مجله دنیای تصویر 336

دنیای تصویر

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

اديان زنده جهان (پارس کتاب)

ادیان زنده جهان

پارس کتاب

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

واژه نامه جامع اديان و عرفان (پارس کتاب)

واژه نامه جامع ادیان و عرفان

پارس کتاب

4,900,000 ریال

3,920,000 ریال

چرا شما را نمي‌گيرن و آخرش چي مي‌شه ؟ (روزنه)

چرا شما را نمیگیرن و آخرش چی میشه ؟

روزنه

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

آداب ناصري (رهنما)

آداب ناصری

رهنما

1,200,000 ریال

960,000 ریال

حکمت صدرايي (دهما)

حکمت صدرایی

دهما

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

گفتارهايي در باب دوستي (سولار)

گفتارهایی در باب دوستی

سولار

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

در جستجوي لذت (سولار)

در جستجوی لذت

سولار

1,000,000 ریال

750,000 ریال

مباحثي در فلسفه منطق و زبان : دلالت شناسي (موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ا

مباحثی در فلسفه منطق و زبان : دلالت شناسی

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

هخامنشيان بر مبناي استاد و مدارک ايران شرقي (فرزان روز)

هخامنشیان بر مبنای استاد و مدارک ایران شرقی

فرزان روز

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

نظام منطق جلد اول (موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران)

نظام منطق جلد اول

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

5,100,000 ریال

4,080,000 ریال

انديشيدن باور يا باور به يک انديشه (نورسخن)

اندیشیدن باور یا باور به یک اندیشه

نور سخن

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

فلسفه غرب و ترجمه (موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران)

فلسفه غرب و ترجمه

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

خلقت آدم ع (موسسه پژوهشي و حکمت فلسفه ايران)

خلقت آدم ع

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

نام‌هاي الهي و الهيات سري (نگاه)

نام‌های الهی و الهیات سری

نگاه

2,950,000 ریال

2,065,000 ریال

جهان نمايش 61 : رانندگي براي خانم ديزي (نشر ني)

جهان نمایش 61 : رانندگی برای خانم دیزی

نشر نی

950,000 ریال

788,500 ریال

پيدايش (ققنوس)

پیدایش

ققنوس

5,800,000 ریال

4,930,000 ریال

وحي به مثابه گواهي (نگاه معاصر)

وحی به مثابه گواهی

نگاه معاصر

3,400,000 ریال

2,550,000 ریال

ريزوم (شب خيز)

ریزوم

نشر شب خیز

1,400,000 ریال

1,050,000 ریال

اکسيرالتواريخ (اساطير)

اکسیرالتواریخ

اساطیر

8,400,000 ریال

7,140,000 ریال

مجموعه اديسه زمان 3 : نخست زادگان (کتابسراي تنديس)

مجموعه ادیسه زمان 3 : نخست زادگان

کتابسرای تندیس

5,000,000 ریال

3,750,000 ریال

در باب انقلاب‌ها (کتابستان برخط)

در باب انقلاب‌ها

کتابستان برخط

2,600,000 ریال

1,950,000 ریال

نه / no (شمعدوني)

نه / no

شمعدونی

1,100,000 ریال

825,000 ریال

جامعه شناسي فاجعه (کتابستان برخط)

جامعه شناسی فاجعه

کتابستان برخط

2,400,000 ریال

1,800,000 ریال

تاريخ طبقه‌ي کارگر (آده)

تاریخ طبقه‌ی کارگر

آده

4,000,000 ریال

3,000,000 ریال

تاريخ اجتماعي داراب در عهد قاجار و پهلوي (آوشت)

تاریخ اجتماعی داراب در عهد قاجار و پهلوی

آوشت

3,200,000 ریال

2,400,000 ریال

ديالوگ با هايدگر (ققنوس)

دیالوگ با هایدگر

ققنوس

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

شخصيت (نيماژ)

شخصیت

نیماژ

4,200,000 ریال

3,570,000 ریال

کتاب‌هاي جيبي مينيماژ : سال لال (نيماژ)

کتاب‌های جیبی مینیماژ : سال لال

نیماژ

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

کتاب‌هاي جيبي مينيماژ : چهار سرباز (نيماژ)

کتاب‌های جیبی مینیماژ : چهار سرباز

نیماژ

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

سفرنامه ماژلان (نگاه)

سفرنامه ماژلان

نگاه

3,250,000 ریال

2,275,000 ریال

تکنوفئوداليسم، آنچه سرمايه داري را نابود کرد (بيدگل)

تکنوفئودالیسم، آنچه سرمایه داری را نابود کرد

بیدگل

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

هيملر به جاي هيتلر (نگاه)

هیملر به جای هیتلر

نگاه

5,950,000 ریال

4,165,000 ریال

کتاب‌هاي جيبي مينيماژ : مغاک سن سباستين (نيماژ)

کتاب‌های جیبی مینیماژ : مغاک سن سباستین

نیماژ

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

روح مهندس اعدام شده (ثالث)

روح مهندس اعدام شده

ثالث

1,600,000 ریال

1,200,000 ریال

مکان‌هاي ذهن (ثالث)

مکان‌های ذهن

ثالث

4,800,000 ریال

3,600,000 ریال

فلسفه علم (ثالث)

فلسفه علم

ثالث

4,500,000 ریال

3,375,000 ریال

کليد آگاتا (ثالث)

کلید آگاتا

ثالث

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

هتل سرخ (ثالث)

هتل سرخ

ثالث

4,500,000 ریال

3,375,000 ریال

نظري اجمالي به اصول و قواعد باليني در روانکاوي کودک (نشر ني)

نظری اجمالی به اصول و قواعد بالینی در روانکاوی کودک

نشر نی

1,400,000 ریال

1,162,000 ریال

ماده و زندگي (پيام امروز)

ماده و زندگی

پیام امروز

1,200,000 ریال

900,000 ریال

بيش از اين اسرار بر صحرا منه (بازتاب)

بیش از این اسرار بر صحرا منه

بازتاب

4,850,000 ریال

3,637,500 ریال

حظ کرديم و افسوس خورديم (اطراف)

حظ کردیم و افسوس خوردیم

اطراف

1,870,000 ریال

1,327,700 ریال

در جست‌وجوي بنيادي براي امر سياسي (نقد فرهنگ)

در جست‌وجوی بنیادی برای امر سیاسی

نقد فرهنگ

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

گفتمان انقلاب در سه روايت (نقد فرهنگ)

گفتمان انقلاب در سه روایت

نقد فرهنگ

2,600,000 ریال

1,950,000 ریال

فيزيک (هرمس)

فیزیک

هرمس‏

6,950,000 ریال

5,560,000 ریال

در باب شهروند (فرهنگ نشر نو)

در باب شهروند

فرهنگ نشر نو

5,500,000 ریال

4,675,000 ریال

پک هانا آرنت : يهودي ستيزي، امپرياليسم، توتاليتارسيم (کتاب پارسه)

پک هانا آرنت : یهودی ستیزی، امپریالیسم، توتالیتارسیم

کتاب پارسه

15,950,000 ریال

12,760,000 ریال

مردي در دوردست (ققنوس)

مردی در دوردست

ققنوس

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

بولتمان (نگاه معاصر)

بولتمان

نگاه معاصر

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

اخلاق سپر انساني در فقه شيعه (نگاه معاصر)

اخلاق سپر انسانی در فقه شیعه

نگاه معاصر

2,100,000 ریال

1,575,000 ریال

گسل ميان خود واقعي و خود آرماني (طرح نو)

گسل میان خود واقعی و خود آرمانی

طرح نو

3,250,000 ریال

2,762,500 ریال

ژنرال‌هاي عريان (طرح نو)

ژنرال‌های عریان

طرح نو

3,370,000 ریال

2,864,500 ریال

آخرين غول (نيلوفر)

آخرین غول

نیلوفر

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

نقد و بررسي انتروپوسين (ميلکان)

نقد و بررسی انتروپوسین

میلکان

2,750,000 ریال

1,925,000 ریال

شفاف انديشي (ميلکان)

شفاف اندیشی

میلکان

2,390,000 ریال

1,673,000 ریال

آفتاب‌پرست شگفت انگيز (آده)

آفتاب‌پرست شگفت انگیز

آده

2,100,000 ریال

1,575,000 ریال

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد 11:: فلسفه ذهن فلسفه علم (ققنوس)

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد 11:: فلسفه ذهن فلسفه علم

ققنوس

5,500,000 ریال

4,785,000 ریال

سفر به انتهاي شب (چشمه)

سفر به انتهای شب

چشمه

4,800,000 ریال

4,080,000 ریال

داستان خلاقيت (ديوار-چشمه)

داستان خلاقیت

دیوار-چشمه

6,900,000 ریال

5,865,000 ریال

آينه‌هاي درون زمين (ديوار-چشمه)

آینه‌های درون زمین

دیوار-چشمه

3,900,000 ریال

3,315,000 ریال

سوره‌ي صفه (چرخ-چشمه)

سوره‌ی صفه

چرخ_چشمه

2,300,000 ریال

1,955,000 ریال

باشگاه دختران قهرمان 3 : هشدار خرسي در مدرسه شبانه روزي (چ-چشمه)

باشگاه دختران قهرمان 3 : هشدار خرسی در مدرسه شبانه روزی

چ-چشمه

1,980,000 ریال

1,683,000 ریال

بازار مکاره (چشمه)

بازار مکاره

چشمه

5,800,000 ریال

4,930,000 ریال

گورهاي گاوچران (چشمه)

گورهای گاوچران

چشمه

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

در يتيم (چشمه)

در یتیم

چشمه

980,000 ریال

833,000 ریال

حرفه سينماگر 3 : طراح لباس (گيلگمش-چشمه)

حرفه سینماگر 3 : طراح لباس

گیلگمش_چشمه

3,200,000 ریال

2,720,000 ریال

سرمايه‌داري مرد (روزنه)

سرمایه‌داری مرد

روزنه

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

انقلاب را زيستن (بيدگل)

انقلاب را زیستن

بیدگل

3,480,000 ریال

2,853,600 ریال

جزئيات کم اهميت (همان)

جزئیات کم اهمیت

همان

1,200,000 ریال

900,000 ریال

هتل شبح زده (افق)

هتل شبح زده

افق

2,550,000 ریال

1,785,000 ریال

تاريخ ‌نگار زوال (کتاب پارسه)

تاریخ ‌نگار زوال

کتاب پارسه

2,650,000 ریال

2,252,500 ریال