نتایج جستجو برای برچسب

فیلترها

آوانگاردیسم ایرانی

جمعی نویسندگان

967,500 ریال

ناشر: گاه

چاپ یکم

128 صفحه insert_drive_file
%

حاج آخوند

سید عطاء الله مهاجرانی

1,275,000 ریال

ناشر: امید ایرانیان

چاپ بیستم

284 صفحه insert_drive_file
%

حضور حافظ

سید عطاء الله مهاجرانی

2,475,000 ریال

ناشر: امید ایرانیان

چاپ دوم

661 صفحه insert_drive_file
%

زایش مدرنیسم ایرانی

علیرضا سمیع آذر

4,165,000 ریال

ناشر: نظر

چاپ سوم

272 صفحه insert_drive_file
%

مطلق در ذهن ایرانی

آذردخت مفیدی

400,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ دهم

120 صفحه insert_drive_file
%

تاریخ فلاسفه ایرانی

علی اصغر حلبی

2,850,000 ریال

ناشر: زوار

چاپ سوم

756 صفحه insert_drive_file
%