نتایج جستجو برای جستار-و-مقاله

فیلترها

510,000 ریال

ناشر: ترجمان علوم انسانی

چاپ چهارم

184 صفحه insert_drive_file
%

هشت مقاله در تاریخ و ادب معاصر

محمد علی همایون کاتوزیان

236,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ چهارم

246 صفحه insert_drive_file
%

637,500 ریال

ناشر: گمان

چاپ نهم

144 صفحه insert_drive_file
%

510,000 ریال

ناشر: سبزان

چاپ یکم

440 صفحه insert_drive_file
%

600,000 ریال

ناشر: فرزان روز

چاپ هشتم

248 صفحه insert_drive_file
%

زن ایرانی در گذار از سنت به مدرن

سهیلا ترابی فارسانی

578,000 ریال

ناشر: نیلوفر

چاپ یکم

168 صفحه insert_drive_file
%