نتایج جستجو برای برچسب

فیلترها

ارغنون 13: نوسازی

جمعی از نویسندگان

376,000 ریال

ناشر: سازمان چاپ و انتشارات

چاپ سوم

290 صفحه insert_drive_file
ارغنون 13: نوسازی
%

490,000 ریال

ناشر: کویر (انتشارات)

چاپ دوم

440 صفحه insert_drive_file
نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی
%

سنت و نوسازی

حسن حنفی

420,000 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ یکم

292 صفحه insert_drive_file
سنت و نوسازی
%

150,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ دوم

288 صفحه insert_drive_file
نوسازی، توسعه، جهانی شدن
%

600,000 ریال

ناشر: نشر اختران

چاپ یکم

312 صفحه insert_drive_file
نوسازی سیاسی در عصر مشروطه ی ایران
%

ملکم خان

حسن قاضی مرادی

260,000 ریال

ناشر: آمه

چاپ یکم

368 صفحه insert_drive_file
ملکم خان
%