نتایج جستجو برای کلکسیون شعر جهان

فیلترها

آدم ها روی پل

ویسواوا شیمبورسکا

327,850 ریال

ناشر: مرکز

چاپ دوازدهم

130 صفحه insert_drive_file
%

تپش های شیدایی

غاده السمان

202,800 ریال

ناشر: کتاب سده

چاپ دوم

98 صفحه insert_drive_file
%

531,200 ریال

ناشر: چشمه

چاپ سیزدهم

188 صفحه insert_drive_file
%

هیچ چیز دوبار اتفاق نمی افتد

ویسواوا شیمبورسکا

398,400 ریال

ناشر: چشمه

چاپ هفتم

136 صفحه insert_drive_file
%

1,248,000 ریال

ناشر: نگاه

چاپ سوم

464 صفحه insert_drive_file
%

858,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ پنجم

330 صفحه insert_drive_file
%