نتایج جستجو برای زبان-شناسی

فیلترها

فارسی عمومی

حسن ذوالفقاری

640,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ صد و پنجم

402 صفحه insert_drive_file
فارسی عمومی
%

گفتمان

سارا میلز

200,000 ریال

ناشر: هزاره ی سوم

چاپ چهارم

222 صفحه insert_drive_file
گفتمان
%

ترجمه متون ادبی

علی خزاعی فر

200,000 ریال

ناشر: سمت

چاپ پانزدهم

226 صفحه insert_drive_file
ترجمه متون ادبی
%

دستور زبان فارسی

پرویز ناتل خانلری

450,000 ریال

ناشر: توس

چاپ بیست و هفتم

368 صفحه insert_drive_file
دستور زبان فارسی
%

مقدمات زبانشناسی

مهری باقری

400,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ بیست و چهارم

264 صفحه insert_drive_file
مقدمات زبانشناسی
%

750,000 ریال

ناشر: سخن

چاپ سوم

504 صفحه insert_drive_file
فرهنگ دانش آموز سخن
%