نتایج جستجو برای زبان-شناسی

فیلترها

درباره زبان

محمدرضا باطنی

350,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ هفتم

148 صفحه insert_drive_file
درباره زبان
%

فارسی عمومی

حسن ذوالفقاری

640,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ صد و پنجم

402 صفحه insert_drive_file
فارسی عمومی
%

نگارش و ویرایش

احمد سمیعی (گیلانی)

640,000 ریال

ناشر: سمت

چاپ بیستم

398 صفحه insert_drive_file
نگارش و ویرایش
%

ترجمه متون ادبی

علی خزاعی فر

360,000 ریال

ناشر: سمت

چاپ هفدهم

226 صفحه insert_drive_file
ترجمه متون ادبی
%

گفتمان و ترجمه

علی صلح جو

325,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ نهم

122 صفحه insert_drive_file
گفتمان و ترجمه
%

دستور زبان فارسی

پرویز ناتل خانلری

690,000 ریال

ناشر: توس

چاپ بیست و هشتم

368 صفحه insert_drive_file
دستور زبان فارسی
%