نتایج جستجو برای فیزیک-و-شیمی

فیلترها

طرح بزرگ

استیون هاکینگ

240,000 ریال

ناشر: مازیار

چاپ یازدهم

168 صفحه insert_drive_file
طرح بزرگ
%

فیزیک آینده

میچیو کاکو

480,000 ریال

ناشر: مازیار

چاپ پنجم

480 صفحه insert_drive_file
فیزیک آینده
%

فیزیک ناممکن ها

میچیو کاکو

500,000 ریال

ناشر: مازیار

چاپ دوازدهم

400 صفحه insert_drive_file
فیزیک ناممکن ها
%

رویای نظریه نهایی

استیون واینبرگ

360,000 ریال

ناشر: مازیار

چاپ یکم

288 صفحه insert_drive_file
رویای نظریه نهایی
%

نظریه های همه چیز

فرانک کلوز

150,000 ریال

ناشر: مازیار

چاپ یکم

104 صفحه insert_drive_file
نظریه های همه چیز
%

700,000 ریال

ناشر: مازیار

چاپ یکم

400 صفحه insert_drive_file
چگونه در فضا میمیریم
%