نتایج جستجو برای فیزیک-و-شیمی

فیلترها

ماده و آگاهی

پاول چرچلند

675,750 ریال

ناشر: مرکز

چاپ هفتم

256 صفحه insert_drive_file
%

علائم ستاره ای

لیندا گودمن

4,930,000 ریال

ناشر: ذهن آویز

چاپ نهم

874 صفحه insert_drive_file
%

جهان در پوست گردو

استیون هاوکینگ

1,190,000 ریال

ناشر: حریر

چاپ هفدهم

328 صفحه insert_drive_file
%

1,190,000 ریال

ناشر: مازیار

چاپ یکم

400 صفحه insert_drive_file
%

درآمدی تصویری بر فراکتال ها

نایجل لسمور گوردن

1,020,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ یکم

180 صفحه insert_drive_file
%

2,167,500 ریال

ناشر: کتاب پارسه

چاپ یکم

390 صفحه insert_drive_file
%