نتایج جستجو برای نظریه

فیلترها

فمینیسم

مارگارت والترز

375,000 ریال

ناشر: افکار

چاپ یکم

204 صفحه insert_drive_file
%

خانه های تاریخ

آنا گرین

1,192,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ یکم

456 صفحه insert_drive_file
%

نخبگان فساد

پیتر شوایزر

442,500 ریال

ناشر: حکمت شادان

چاپ یکم

344 صفحه insert_drive_file
%

درآمدی بر فلسفه تاریخ

مایکل استنفورد

1,120,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ نهم

464 صفحه insert_drive_file
%

472,000 ریال

ناشر: فرهنگ جاوید

چاپ دوم

112 صفحه insert_drive_file
%

960,000 ریال

ناشر: فرهامه

چاپ یکم

260 صفحه insert_drive_file
%