نتایج جستجو برای نظریه

فیلترها

تاریخ چیست؟

همایون کاتوزیان

1,300,500 ریال

ناشر: مرکز

چاپ یکم

320 صفحه insert_drive_file
%

خانه های تاریخ

آنا گرین

1,266,500 ریال

ناشر: مرکز

چاپ یکم

456 صفحه insert_drive_file
%

نخبگان فساد

پیتر شوایزر

501,500 ریال

ناشر: حکمت شادان

چاپ یکم

344 صفحه insert_drive_file
%

درآمدی بر فلسفه تاریخ

مایکل استنفورد

1,190,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ نهم

464 صفحه insert_drive_file
%

2,380,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ یکم

662 صفحه insert_drive_file
%

2,720,000 ریال

ناشر: کویر

چاپ یکم

480 صفحه insert_drive_file
%