نتایج جستجو برای محیط-زیست

فیلترها

آخرین فرصت تغییر

نائومی کلاین

900,000 ریال

ناشر: لاهیتا

چاپ دوم

760 صفحه insert_drive_file
آخرین فرصت تغییر
%

انرژی و عدالت

ایوان ایلیچ

180,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ دوم

112 صفحه insert_drive_file
انرژی و عدالت
%

1,400,000 ریال

ناشر: چرخ

چاپ یکم

426 صفحه insert_drive_file
انقلاب زیست بومی: صلح با کره زمین
%

685,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ یکم

494 صفحه insert_drive_file
مباحثی درباره جامعه شناسی محیط زیست
%

نیل

جیمزبارتر

35,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ یکم

112 صفحه insert_drive_file
نیل
%

جهان در سال 2050

لارنس اسمیت

750,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ یکم

552 صفحه insert_drive_file
جهان در سال 2050
%