نتایج جستجو برای مکاتب

فیلترها

لیبرالیسم

جان گری

280,000 ریال

ناشر: ناهید

چاپ دوم

184 صفحه insert_drive_file
%

نام های سیاست

جمعی از نویسندگان

960,000 ریال

ناشر: بیدگل

چاپ پنجم

446 صفحه insert_drive_file
%

101 اندیشمند لیبرال

ایمون باتلر

640,000 ریال

ناشر: نشر علم

چاپ یکم

216 صفحه insert_drive_file
%

پرسش هایی از مارکس

تری ایگلتون

768,000 ریال

ناشر: هرمس‏

چاپ هفتم

258 صفحه insert_drive_file
%

عقل در سیاست

حسین بشیریه

2,400,000 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ ششم

828 صفحه insert_drive_file
%

487,500 ریال

ناشر: رسا

چاپ چهاردهم

240 صفحه insert_drive_file
%