نتایج جستجو برای مکاتب

فیلترها

نام های سیاست

جمعی از نویسندگان

2,070,000 ریال

ناشر: بیدگل

چاپ پنجم

446 صفحه insert_drive_file
%

درباره امر سیاسی

شانتال موف

825,000 ریال

ناشر: نگاه

چاپ یکم

184 صفحه insert_drive_file
%

مانیفست ناکمونیست

الکس اسوتسکی

1,240,000 ریال

ناشر: نشر علم

چاپ یکم

118 صفحه insert_drive_file
%

منشور آزادی

فریدریش فون هایک

4,425,000 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ یکم

760 صفحه insert_drive_file
%

101 اندیشمند لیبرال

ایمون باتلر

1,400,000 ریال

ناشر: نشر علم

چاپ دوم

216 صفحه insert_drive_file
%

عقل در سیاست

حسین بشیریه

2,400,000 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ ششم

828 صفحه insert_drive_file
%