نتایج جستجو برای مکاتب

فیلترها

نام های سیاست

جمعی از نویسندگان

1,530,000 ریال

ناشر: بیدگل

چاپ پنجم

446 صفحه insert_drive_file
%

101 اندیشمند لیبرال

ایمون باتلر

680,000 ریال

ناشر: نشر علم

چاپ یکم

216 صفحه insert_drive_file
%

پرسش هایی از مارکس

تری ایگلتون

816,000 ریال

ناشر: هرمس‏

چاپ هفتم

258 صفحه insert_drive_file
%

عقل در سیاست

حسین بشیریه

2,720,000 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ ششم

828 صفحه insert_drive_file
%

552,500 ریال

ناشر: رسا

چاپ چهاردهم

240 صفحه insert_drive_file
%

قدم اول: فلسفه سیاسی

دیو رابینسون

297,500 ریال

ناشر: شیرازه

چاپ دوم

176 صفحه insert_drive_file
%