نتایج جستجو برای مکاتب

فیلترها

لیبرالیسم

جان گری

220,000 ریال

ناشر: ناهید

چاپ یکم

184 صفحه insert_drive_file
لیبرالیسم
%

پرسش هایی از مارکس

تری ایگلتون

500,000 ریال

ناشر: هرمس‏

چاپ ششم

258 صفحه insert_drive_file
پرسش هایی از مارکس
%

180,000 ریال

ناشر: آمه

چاپ یکم

256 صفحه insert_drive_file
تضادهای سوسیالیسم واقعا موجود
%

360,000 ریال

ناشر: آمه

چاپ دوم

216 صفحه insert_drive_file
دموکراسی در محیط کار
%

روان سیاست

بیونگ چول هان

250,000 ریال

ناشر: لوگوس

چاپ یکم

116 صفحه insert_drive_file
روان سیاست
%

پویایی نقد

حسن قاضی مرادی

240,000 ریال

ناشر: آمه

چاپ دوم

344 صفحه insert_drive_file
پویایی نقد
%