فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(2)
(9)
(4)
(54)

موضوع های اصلی

(3)
(3)
(2)
(1)
(2)
(4)
(54)

موضوع های فرعی

(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(47)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
(2)
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
71 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(2)
(9)
(4)
(54)

موضوع های اصلی

(3)
(3)
(2)
(1)
(2)
(4)
(54)

موضوع های فرعی

(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(47)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
(2)
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
71 محصول
معماري امام زاده هاي تهران (کارنامک)

معماری امام زاده های تهران

کارنامک

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

بنيادهاي فهم تاريخ معماري (فرهنگستان هنر)

بنیادهای فهم تاریخ معماری

فرهنگستان هنر

3,800,000 ریال

3,040,000 ریال

نگاهي کوتاه بر شيوه ها و گرايش هاي معماري در تهران (روشنگران)

نگاهی کوتاه بر شیوه ها و گرایش های معماری در تهران

روشنگران و مطالعات زنان

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

ابژه هاي تکين (ثالث)

ابژه های تکین

ثالث

1,380,000 ریال

1,104,000 ریال

معماري زبان و ذهن در فلسفه ويتگنشتاين (ققنوس)

معماری زبان و ذهن در فلسفه ویتگنشتاین

ققنوس

1,100,000 ریال

935,000 ریال

دايره المعارف مصور شاهکارهاي معماري جهان (سايان)

دایره المعارف مصور شاهکارهای معماری جهان

سایان

25,000,000 ریال

20,000,000 ریال

کاربرد معماري در مسير نوجواني (کتاب سراي نيک)

کاربرد معماری در مسیر نوجوانی

کتاب سرای نیک

995,000 ریال

796,000 ریال

سرچشمه هاي فرم معماري (گيلگمش)

سرچشمه های فرم معماری

گیلگمش_چشمه

3,800,000 ریال

3,230,000 ریال

گذشته حياتي (شيرازه)

گذشته حیاتی

شیرازه

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

درباره عکاسي معماري (کتاب پرگار)

درباره عکاسی معماری

کتاب پرگار

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

مماس با اثر (گيلگمش)

مماس با اثر

گیلگمش_چشمه

1,600,000 ریال

1,360,000 ریال

خانه خواني (اطراف)

خانه خوانی

اطراف

1,100,000 ریال

880,000 ریال

هنر و معماري اسلامي (روزنه)

هنر و معماری اسلامی

روزنه

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

معماري معاصر غرب: از مدرن تا پست مدرن (روزنه)

معماری معاصر غرب: از مدرن تا پست مدرن

روزنه

2,855,000 ریال

2,284,000 ریال

معماري اسلامي (سوره مهر)

معماری اسلامی

سوره مهر

1,000,000 ریال

800,000 ریال

هنر و معماري صفويه (فرهنگستان هنر)

هنر و معماری صفویه

فرهنگستان هنر

500,000 ریال

400,000 ریال

تاريخ معماري رنسانس 5 جلدي قابدار (نيلوفر)

تاریخ معماری رنسانس 5 جلدی قابدار

نیلوفر

7,800,000 ریال

6,630,000 ریال

مباني عرفاني هنر و معماري اسلامي (سوره مهر)

مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی

سوره مهر

900,000 ریال

720,000 ریال

معماري انديشي (حرفه هنرمند)

معماری اندیشی

حرفه هنرمند

980,000 ریال

784,000 ریال

معماري به زبان کلاسيک (نيلوفر)

معماری به زبان کلاسیک

نیلوفر

1,450,000 ریال

1,232,500 ریال

معمار و معماري در تاريخ اجتماعي ايران (روزنه)

معمار و معماری در تاریخ اجتماعی ایران

روزنه

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

اطلاعات معماري 2022 (شهرآب)

اطلاعات معماری 2022

شهرآب

3,980,000 ریال

3,184,000 ریال

معماري اسلامي (روزنه)

معماری اسلامی

روزنه

3,600,000 ریال

2,880,000 ریال

دانشنامه هنر و معماري (متن)

دانشنامه هنر و معماری

موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

ژان ژنه و معماري خلا (نشر ني)

ژان ژنه و معماری خلا

نشر نی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

نگاهي به عکاسي معماري و معاصر آلمان (دانشگاه هنر)

نگاهی به عکاسی معماری و معاصر آلمان

انشارات دانشگاه هنر

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

حکمت و معماري (فرهنگستان هنر)

حکمت و معماری

فرهنگستان هنر

750,000 ریال

600,000 ریال

از باهاوس تا خانه هاي ما (فکر نو)

از باهاوس تا خانه های ما

600,000 ریال

480,000 ریال

فضا، زمان و معماري: رشد يک سنت جديد (علمي و فرهنگي)

فضا، زمان و معماری: رشد یک سنت جدید

علمی و فرهنگی

750,000 ریال

600,000 ریال

وجود، فضا و معماري (پرهام نقش)

وجود، فضا و معماری

پرهام نقش

250,000 ریال

200,000 ریال

هنر و معماري ايران و جهان (مارليک)

هنر و معماری ایران و جهان

مارلیک

850,000 ریال

680,000 ریال

نگاهي به ايران 2: کروکي هايي از معماري روستايي و مناظر ايران (يساولي)

نگاهی به ایران 2: کروکی هایی از معماری روستایی و مناظر ایران

یساولی

250,000 ریال

200,000 ریال

نگاهي به ايران 1: کروکي هايي از معماري روستايي و مناظر ايران (يساولي)

نگاهی به ایران 1: کروکی هایی از معماری روستایی و مناظر ایران

یساولی

250,000 ریال

200,000 ریال

معماري ايران (دات)

معماری ایران

دات

300,000 ریال

240,000 ریال

معماري و انديشه نقادانه (متن)

معماری و اندیشه نقادانه

موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

155,000 ریال

124,000 ریال

معماري نوين (مارليک)

معماری نوین

مارلیک

250,000 ریال

200,000 ریال

معماري ايراني: نيارش (گلجام)

معماری ایرانی: نیارش

گلجام

580,000 ریال

464,000 ریال

معماري ايراني (ناشرمولف)

معماری ایرانی

ناشر مولف

340,000 ریال

272,000 ریال

فرهنگ معماري (انگليسي-فارسي - فرهمند)

فرهنگ معماری

فرهمند

400,000 ریال

320,000 ریال

طرح هايي از معماري ايران (يساولي)

طرح هایی از معماری ایران

یساولی

250,000 ریال

200,000 ریال

طراحي و معماري فضاهاي آموزشي (سيماي دانش)

طراحی و معماری فضاهای آموزشی

سیمای دانش

280,000 ریال

224,000 ریال

طراحي داخلي: از معماري تا دکوراسيون داخلي (پرهام نقش)

طراحی داخلی: از معماری تا دکوراسیون داخلی

پرهام نقش

450,000 ریال

360,000 ریال

سيري در مباني نظري معماري (گلجام)

سیری در مبانی نظری معماری

گلجام

460,000 ریال

368,000 ریال

سير نوين معماري نوين 2: پروژه هاي عمومي (موسسه علم معمار رويال)

سیر نوین معماری نوین 2: پروژه های عمومی

موسسه علم معمار رویال

750,000 ریال

600,000 ریال

سير نوين معماري ايران 1: پروژه هاي مسکوني (موسسه علم معمار رويال)

سیر نوین معماری ایران 1: پروژه های مسکونی

موسسه علم معمار رویال

750,000 ریال

600,000 ریال

تجزيه و تحليل و نقد شاهکارهاي معماري (محيا)

تجزیه و تحلیل و نقد شاهکارهای معماری

محیا

400,000 ریال

320,000 ریال

تاريخ مختصر معماري انگلستان (مارليک)

تاریخ مختصر معماری انگلستان

مارلیک

350,000 ریال

280,000 ریال

اطلس معماري (لوتس)

اطلس معماری

لوتس

400,000 ریال

320,000 ریال

آشنايي با معماري اسلامي ايران (گلجام)

آشنایی با معماری اسلامی ایران

گلجام

420,000 ریال

336,000 ریال

هنر گره سازي در معماري و درود گري (آثار و مفاخر فرهنگي)

هنر گره سازی در معماری و درود گری

آثار و مفاخر فرهنگی

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

تاريخ هنر معماري ايران در دوره اسلامي (سمت)

تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی

سمت

220,000 ریال

176,000 ریال

از طهران تا تهران  قابدار (يساولي)

از طهران تا تهران قابدار

یساولی

5,200,000 ریال

4,160,000 ریال

از طهران تا تهران (جلوه هاي زندگي-هنر و معماري-يساولي)

از طهران تا تهران

یساولی

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

دانشنامه معماري قرن بيستم (افراز)

دانشنامه معماری قرن بیستم

افراز

570,000 ریال

456,000 ریال

معماري درام: پيرنگ، شخصيت، درون مايه، ژانر و سبک (ساقي)

معماری درام: پیرنگ، شخصیت، درون مایه، ژانر و سبک

ساقی

450,000 ریال

360,000 ریال

101 چيزي که در مدرسه معماري آموختم (وارش)

101 چیزی که در مدرسه معماری آموختم

وارش

450,000 ریال

360,000 ریال

معنا در معماري غرب (متن)

معنا در معماری غرب

موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

850,000 ریال

680,000 ریال

تاريخ آموزش طراحي معماري در دانشگاه شهيد بهشتي (روزنه)

تاریخ آموزش طراحی معماری در دانشگاه شهید بهشتی

روزنه

180,000 ریال

144,000 ریال

معماري فرم، فضا و نظم (محيا)

معماری فرم، فضا و نظم

محیا

450,000 ریال

360,000 ریال

سرگذشت معماري در ايران (افق)

سرگذشت معماری در ایران

افق

75,000 ریال

60,000 ریال

حس وحدت (علم معمار)

حس وحدت

موسسه علم معمار رویال

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

گزيده تاريخ هنر ايران: معماري و نقاشي (چارسو)

گزیده تاریخ هنر ایران: معماری و نقاشی

چارسو

700,000 ریال

560,000 ریال

ايران من جلد 5: بخش دوم مصاحبه ها  ومقاله ها (ديبايه)

ایران من جلد 5: بخش دوم مصاحبه ها ومقاله ها

دیبایه

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

ايران من جلد 5: بخش اول سرمقاله ها و يادداشت ها (ديبايه)

ایران من جلد 5: بخش اول سرمقاله ها و یادداشت ها

دیبایه

1,200,000 ریال

960,000 ریال

ايران من جلد 4: معماري علم در ايران (ديبايه)

ایران من جلد 4: معماری علم در ایران

دیبایه

850,000 ریال

680,000 ریال

اطلاعات معماري: نويفرت 2019 (علم و دانش)

اطلاعات معماری: نویفرت 2019

علم و دانش

800,000 ریال

640,000 ریال

مکان، زمان و هستي در معماري ژاپني (آوند دانش)

مکان، زمان و هستی در معماری ژاپنی

آوند دانش

115,000 ریال

92,000 ریال

مفهوم سکونت (آگه)

مفهوم سکونت

آگه

300,000 ریال

240,000 ریال

تاريخچه معماري و ساختمان سازي (سبزان)

تاریخچه معماری و ساختمان سازی

سبزان

80,000 ریال

64,000 ریال

معماري گوتيک و فلسفه مدرسي (چشمه)

معماری گوتیک و فلسفه مدرسی

چشمه

370,000 ریال

314,500 ریال

نظريه تاثيرگذار در علم معماري (سبزان)

نظریه تاثیرگذار در علم معماری

سبزان

200,000 ریال

160,000 ریال