فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای علم و فناوری

دسته بندی ها

(4)
(2)

موضوع های اصلی

(1)
(4)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(4)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
6 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای علم و فناوری

دسته بندی ها

(4)
(2)

موضوع های اصلی

(1)
(4)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(4)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
6 محصول
راز اعداد (دانشگاه اعداد و مذاهب)

راز اعداد

دانشگاه ادیان و مذاهب

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

مواجهه با داروين (کرگدن)

مواجهه با داروین

کرگدن

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

نا تماميت: اثبات و پارادوکس کرت گودل (نيلوفر)

نا تمامیت: اثبات و پارادوکس کرت گودل

نیلوفر

1,250,000 ریال

1,062,500 ریال

ديپلماسي ديجيتال (کتاب پارسه)

دیپلماسی دیجیتال

کتاب پارسه

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

درآمدي بر علوم اعصاب شناختي (چترنگ)

درآمدی بر علوم اعصاب شناختی

چترنگ

1,000,000 ریال

800,000 ریال

تغييرات اقليمي و آينده بشر (کتاب پارسه)

تغییرات اقلیمی و آینده بشر

کتاب پارسه

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال