نتایج جستجو برای علم-و-فناوری

فیلترها

قدم اول: ژنتیک

استیو جونز

562,500 ریال

ناشر: شیرازه

چاپ یکم

176 صفحه insert_drive_file
%

قدم اول: نسبیت

رالف ادنی

525,000 ریال

ناشر: شیرازه

چاپ دوم

176 صفحه insert_drive_file
%

زبان و تکامل مغز

جان اس. الن

600,000 ریال

ناشر: کرگدن

چاپ یکم

110 صفحه insert_drive_file
%

367,500 ریال

ناشر: صانعی

چاپ یکم

0 صفحه insert_drive_file
%

کارکرد فضا

فرانک استلا

862,500 ریال

ناشر: کارگاه اتفاق

چاپ یکم

138 صفحه insert_drive_file
%

آشنایی با فلسفه علم

حسین شیخ رضایی

1,504,000 ریال

ناشر: هرمس‏

چاپ هفتم

228 صفحه insert_drive_file
%