فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای نشریات

دسته بندی ها

(578)

موضوع های اصلی

(578)

موضوع های فرعی

(83)
(194)
(2)
(285)
(14)

انتشارات

(2)
(14)
(14)
(11)
(26)
(4)
(1)
(24)
(14)
(4)
(1)
(1)
(30)
(11)
(16)
(1)
(2)
(21)
(3)
(1)
(7)
(5)
(3)
(2)
(5)
(6)
(1)
(9)
(4)
(1)
(1)
(1)
(6)
(17)
(1)
(1)
(5)
(38)
(10)
(1)
(2)
(2)
(13)
(9)
(5)
(1)
(3)
(16)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
(6)
(1)
(13)
(3)
(1)
(20)
(10)
(3)
(6)
(2)
(9)
(1)
(2)
(10)
(3)
(1)
(16)
(6)
(1)
(1)
(2)
(4)
(16)
(4)
(1)
(1)
(26)
(2)

نویسنده ها

(1)
(4)
(1)
(3)
(1)

مترجم ها

(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
578 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای نشریات

دسته بندی ها

(578)

موضوع های اصلی

(578)

موضوع های فرعی

(83)
(194)
(2)
(285)
(14)

انتشارات

(2)
(14)
(14)
(11)
(26)
(4)
(1)
(24)
(14)
(4)
(1)
(1)
(30)
(11)
(16)
(1)
(2)
(21)
(3)
(1)
(7)
(5)
(3)
(2)
(5)
(6)
(1)
(9)
(4)
(1)
(1)
(1)
(6)
(17)
(1)
(1)
(5)
(38)
(10)
(1)
(2)
(2)
(13)
(9)
(5)
(1)
(3)
(16)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
(6)
(1)
(13)
(3)
(1)
(20)
(10)
(3)
(6)
(2)
(9)
(1)
(2)
(10)
(3)
(1)
(16)
(6)
(1)
(1)
(2)
(4)
(16)
(4)
(1)
(1)
(26)
(2)

نویسنده ها

(1)
(4)
(1)
(3)
(1)

مترجم ها

(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
578 محصول
مجله فرهنگي هنري طبل شماره 16 خرداد 1403

مجله فرهنگی هنری طبل شماره 16 خرداد 1403

طبل

2,400,000 ریال

2,160,000 ریال

مجله بهاران داستان 2 ارديبهشت 1403 (گويا)

مجله بهاران داستان 2 اردیبهشت 1403

گویا

2,200,000 ریال

1,980,000 ریال

مجله نگاه نو 141 (بهار 1403)

مجله نگاه نو 141

نگاه نو

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله وزن دنيا 32 (بهار 1403)

مجله وزن دنیا 32

وزن دنیا

2,900,000 ریال

2,610,000 ریال

مجله فرهنگ امروز 45 (خرداد 1403)

مجله فرهنگ امروز 45

فرهنگ امروز

1,100,000 ریال

990,000 ریال

مجله برگ هنر 41 (بهار 1403)

مجله برگ هنر 41

برگ هنر

1,300,000 ریال

1,170,000 ریال

مجله عصر روشن 5 خرداد 1403

مجله عصر روشن 5 خرداد 1403

عصر روشن

990,000 ریال

891,000 ریال

مجله انديشه پويا 90 (خرداد 1403)

مجله اندیشه پویا 90

اندیشه پویا

1,400,000 ریال

1,260,000 ریال

مجله آزما 181 (آزما)

مجله آزما 181

آزما

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله جهان کتاب404 (جهان کتاب)

مجله جهان کتاب404

جهان کتاب

1,250,000 ریال

1,125,000 ریال

مجله کتاب نامه آگاهي نو شماره 4 (آگاهي نو)

مجله کتاب نامه آگاهی نو شماره 4

آگاهی نو

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله سياست نامه 30 بهار 1403

مجله سیاست نامه 30 بهار 1403

سیاست نامه

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله فرهنگي هنري کوچه 21 ارديبهشت 1403 (مجله کوچه)

مجله فرهنگی هنری کوچه 21 اردیبهشت 1403

کتاب کوچه

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله تجربه شماره 30 (خرداد 1403)

مجله تجربه شماره 30

تجربه

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال

مجله دنياي تصوير 336 (دنياي تصوير)

مجله دنیای تصویر 336

دنیای تصویر

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله سمرقند 5 (بهار 1403)

مجله سمرقند 5

سمرقند

3,500,000 ریال

3,150,000 ریال

مجله دنياي تصوير 335 (دنياي تصوير)

مجله دنیای تصویر 335

دنیای تصویر

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله نقد انديشه 2/3 (نقد انديشه)

مجله نقد اندیشه 2/3

نقد اندیشه

2,500,000 ریال

2,250,000 ریال

مجله دوماهنامه کتاب روزآروز 5 (روزآروز)

مجله دوماهنامه کتاب روزآروز 5

روزآروز

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله کتاب تراژدي 12

مجله کتاب تراژدی 12

تراژدی

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله خاطرات سياسي 23 زمستان 1402

مجله خاطرات سیاسی 23 زمستان 1402

خاطرات سیاسی

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله ترجمان 30 (بهار 1403)

مجله ترجمان 30

ترجمان علوم انسانی

2,200,000 ریال

1,980,000 ریال

مجله جهان کتاب403 (جهان کتاب)

مجله جهان کتاب403

جهان کتاب

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله آگاهي نو 13 (فروردين و ارديبهشت 1403)

مجله آگاهی نو 13

آگاهی نو

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله نوپا 8 (زمستان 1402)

مجله نوپا 8

نوپا

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله شبکه آفتاب شماره 65

مجله شبکه آفتاب شماره 65

شبکه آفتاب

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله سه نقطه 51 (اسفند 1402)

مجله سه نقطه 51

سه نقطه

2,500,000 ریال

2,250,000 ریال

مجله برگ هنر 40 (زمستان 1402)

مجله برگ هنر 40

برگ هنر

1,100,000 ریال

990,000 ریال

مجله انديشه پويا 89 (انديشه پويا)

مجله اندیشه پویا 89

اندیشه پویا

1,400,000 ریال

1,260,000 ریال

مجله حلقه 3 (بهار 1403)

مجله حلقه 3

2,600,000 ریال

2,340,000 ریال

مجله فرهنگ امروز 44 (اسفند 1402)

مجله فرهنگ امروز 44

فرهنگ امروز

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله فرهنگي هنري جعبه شماره 2 سريال‌هاي ابدي

مجله فرهنگی هنری جعبه شماره 2 سریال‌های ابدی

جعبه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله وزن دنيا 31 (اسفند 1402)

مجله وزن دنیا 31

وزن دنیا

2,900,000 ریال

2,610,000 ریال

مجله فرهنگي هنري کوچه 19 بهمن 1402 (مجله کوچه)

مجله فرهنگی هنری کوچه 19 بهمن 1402

مجله کوچه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله بخارا 160 (بخارا)

مجله بخارا 160

بخارا

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله عصر روشن 4 اسفند 1402

مجله عصر روشن 4 اسفند 1402

عصر روشن

850,000 ریال

765,000 ریال

مجله حرفه هنرمند 82 ( زمستان 1402)

مجله حرفه هنرمند 82

حرفه هنرمند

3,900,000 ریال

3,510,000 ریال

مجله دنياي تصوير شماره 334 (دي 1402 )

مجله دنیای تصویر شماره 334

دنیای تصویر

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله سه نقطه 49 (بهمن ماه 1402)

مجله سه نقطه 49

سه نقطه

2,500,000 ریال

2,250,000 ریال

مجله خاطرات سياسي 22 پاييز 1402

مجله خاطرات سیاسی 22 پاییز 1402

خاطرات سیاسی

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله وزن دنيا 30 (دي 1402)

مجله وزن دنیا 30

وزن دنیا

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله سه نقطه 48 (سه نقطه)

مجله سه نقطه 48

سه نقطه

1,750,000 ریال

1,575,000 ریال

مجله عصر روشن 3 آذر 1402

مجله عصر روشن 3 آذر 1402

عصر روشن

850,000 ریال

765,000 ریال

مجله سينمايي حلقه 1 (پاييز 1402)

مجله سینمایی حلقه 1

1,800,000 ریال

1,620,000 ریال

مجله کتاب تراژدي 10 (تراژدي)

مجله کتاب تراژدی 10

تراژدی

1,800,000 ریال

1,620,000 ریال

مجله فيلم 29 شهريور 1402

مجله فیلم 29 شهریور 1402

فیلم

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله آنگاه 17 (بهار 1401)

مجله آنگاه 17

آنگاه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله آنگاه 15 (پاييز 1400)

مجله آنگاه 15

آنگاه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله آنگاه 2 بهار 1396

مجله آنگاه 2 بهار 1396

آنگاه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

کتاب سال روزنامه سازندگي ويژه نامه 1401

کتاب سال روزنامه سازندگی ویژه نامه 1401

روزنامه سازندگی

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله کتاب تراژدي 13 (ارديبهشت 1403)

مجله کتاب تراژدی 13

تراژدی

2,200,000 ریال

1,980,000 ریال

مجله تجربه 29 (تجربه)

مجله تجربه 29

تجربه

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال

مجله فرهنگي هنري طبل شماره 15 اسفند 1402

مجله فرهنگی هنری طبل شماره 15 اسفند 1402

طبل

1,900,000 ریال

1,710,000 ریال

مجله جزيره ضميمه ادبي طبل شماره 5 (اسفند 1402)

مجله جزیره ضمیمه ادبی طبل شماره 5

طبل

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله ناداستان 18 (بهار 1403)

مجله ناداستان 18

ناداستان

2,600,000 ریال

2,340,000 ریال

سرمقاله ها: مجموعه نوشته هاي عباس عبدي در سال 1402 (هم ميهن)

سرمقاله ها: مجموعه نوشته های عباس عبدی در سال 1402

گروه هم میهن

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

يادداشت هاي سردبير : مجموعه نوشته هاي محمدجواد روح 1402(هم ميهن)

یادداشت های سردبیر : مجموعه نوشته های محمدجواد روح 1402

گروه هم میهن

1,000,000 ریال

900,000 ریال

يادداشت هاي متفاوت : مجموعه نوشته هاي احمد زيدآبادي 1402 (هم ميهن)

یادداشت های متفاوت : مجموعه نوشته های احمد زیدآبادی 1402

گروه هم میهن

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله بخارا 161 (بخارا)

مجله بخارا 161

بخارا

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله بهاران داستان 1 زمستان 1402 (گويا)

مجله بهاران داستان 1 زمستان 1402

گویا

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله تجربه 28 فروردين 1403 (تجربه)

مجله تجربه 28 فروردین 1403

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله باور 4 (باور) آذر و دي 1402

مجله باور 4

باور

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله سياست نامه 29 زمستان 1402

مجله سیاست نامه 29 زمستان 1402

سیاست نامه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله آزما 180 (فروردين 1403)

مجله آزما 180

آزما

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله فرهنگي هنري تير 1 (تير)

مجله فرهنگی هنری تیر 1

تیر

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله سه نقطه 50 (زمستان 1402)

مجله سه نقطه 50

سه نقطه

2,500,000 ریال

2,250,000 ریال

مجله نگاه نو 140 (زمستان 1402)

مجله نگاه نو 140

نگاه نو

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله فردان 5 پاييز 1402

مجله فردان 5 پاییز 1402

فردان

1,250,000 ریال

1,125,000 ریال

مجله کتاب نامه آگاهي نو شماره 3 (آگاهي نو)

مجله کتاب نامه آگاهی نو شماره 3

آگاهی نو

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله کاروان 33 (زمستان 1402)

مجله کاروان 33

کاروان

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله فرهنگ امروز 43 (بهمن 1402)

مجله فرهنگ امروز 43

فرهنگ امروز

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله تجربه 27 بهمن و اسفند 1402 (تجربه)

مجله تجربه 27 بهمن و اسفند 1402

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله دنياي تصوير 333 (دنياي تصوير)

مجله دنیای تصویر 333

دنیای تصویر

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله بخارا شماره 159 (بخارا)

مجله بخارا شماره 159

بخارا

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله دوماهنامه کتاب روزآروز 4 (روزآروز)

مجله دوماهنامه کتاب روزآروز 4

روزآروز

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله ترجمان 29 زمستان 1402

مجله ترجمان 29 زمستان 1402

ترجمان علوم انسانی

1,600,000 ریال

1,440,000 ریال

مجله حلقه 2 (حلقه)

مجله حلقه 2

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله آزما 179 (دي و بهمن 1402)

مجله آزما 179

آزما

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله کتاب تراژدي 11 (دي 1402)

مجله کتاب تراژدی 11

تراژدی

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله جهان کتاب402 (جهان کتاب)

مجله جهان کتاب402

جهان کتاب

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله انديشه پويا 88 (انديشه پويا)

مجله اندیشه پویا 88

اندیشه پویا

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله طبل 14 (آذر 1402)

مجله طبل 14

طبل

1,900,000 ریال

1,710,000 ریال

مجله زمين شماره 4 (طبل) آذر 1402

مجله زمین شماره 4

طبل

1,400,000 ریال

1,260,000 ریال

مجله نيم روز 47 و 48 (آذر 1402)

مجله نیم روز 47 و 48

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله دنياي تصوير 332 (دنياي تصوير)

مجله دنیای تصویر 332

دنیای تصویر

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله سياست نامه 28 پاييز 1402

مجله سیاست نامه 28 پاییز 1402

سیاست نامه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله رود 11 (زمستان 1402)

مجله رود 11

رود

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله برگ هنر 39 (پاييز 1402)

مجله برگ هنر 39

برگ هنر

1,100,000 ریال

990,000 ریال

مجله تجربه 26 (دي 1402)

مجله تجربه 26

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله آگاهي نو 12 (تابستان 1402)

مجله آگاهی نو 12

آگاهی نو

1,800,000 ریال

1,620,000 ریال

مجله نگاه نو 139 پاييز 1402 (نگاه نو)

مجله نگاه نو 139 پاییز 1402

نگاه نو

1,250,000 ریال

1,125,000 ریال

مجله بخارا 158 (مهر و آبان 1402)

مجله بخارا 158

بخارا

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله سه نقطه 47 (سه نقطه)

مجله سه نقطه 47

سه نقطه

1,750,000 ریال

1,575,000 ریال

مجله فرهنگ امروز 42 (آذر 1402)

مجله فرهنگ امروز 42

فرهنگ امروز

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله نيمروز 45 و 46 (29 آبان 1402)

مجله نیمروز 45 و 46

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله سه نقطه 46 (آبان 1402)

مجله سه نقطه 46

سه نقطه

1,750,000 ریال

1,575,000 ریال

مجله سپيده دانايي 170 (آبان و آذر 1402)

مجله سپیده دانایی 170

سپیده دانایی

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله تجربه 25 (آذر 1402)

مجله تجربه 25

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله دنياي تصوير 331 (دنياي تصوير)

مجله دنیای تصویر 331

دنیای تصویر

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله انديشه پويا 87 آذر 1402

مجله اندیشه پویا 87 آذر 1402

اندیشه پویا

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله آزما 178 (آبان و آذر 1402)

مجله آزما 178

آزما

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله وزن دنيا 29 آبان 1402 (وزن دنيا)

مجله وزن دنیا 29 آبان 1402

وزن دنیا

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله جهان کتاب 401 (مهر و آبان 1402)

مجله جهان کتاب 401

جهان کتاب

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله پوشه 4 (بهار و تابستان 1402 )

مجله پوشه 4

پوشه

1,900,000 ریال

1,710,000 ریال

مجله سه نقطه 45 (مهرماه 1402)

مجله سه نقطه 45

سه نقطه

1,750,000 ریال

1,575,000 ریال

مجله تجربه شماره 24

مجله تجربه شماره 24

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله شبکه آفتاب 64 (شهريور و مهر 1402)

مجله شبکه آفتاب 64

شبکه آفتاب

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله سياست نامه 27 تابستان 1402

مجله سیاست نامه 27 تابستان 1402

سیاست نامه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله سمرقند 4 (تابستان 1402 )

مجله سمرقند 4

سمرقند

3,500,000 ریال

3,150,000 ریال

مجله سپيده دانايي 169 (مهر 1402)

مجله سپیده دانایی 169

سپیده دانایی

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله سه نقطه 44 (سه نقطه)

مجله سه نقطه 44

سه نقطه

1,750,000 ریال

1,575,000 ریال

دو ماهنامه کتاب روزآروز 3

دو ماهنامه کتاب روزآروز 3

روزآروز

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله ترجمان 28 (ترجمان)

مجله ترجمان 28

ترجمان علوم انسانی

1,600,000 ریال

1,440,000 ریال

مجله آزما 177 ( مهر 1402)

مجله آزما 177

آزما

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله کتاب نامه آگاهي نو شماره 2 (آگاهي نو)

مجله کتاب نامه آگاهی نو شماره 2

آگاهی نو

1,800,000 ریال

1,620,000 ریال

مجله عصر روشن 2 مهر 1402

مجله عصر روشن 2 مهر 1402

عصر روشن

850,000 ریال

765,000 ریال

مجله فرهنگي هنري جعبه شماره 1

مجله فرهنگی هنری جعبه شماره 1 سینمای عاشقانه

جعبه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله انديشه پويا 86 مهر 1402

مجله اندیشه پویا 86 مهر 1402

اندیشه پویا

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله آنگاه 18 تابستان 1402

مجله آنگاه 18 تابستان 1402

آنگاه

2,500,000 ریال

2,250,000 ریال

مجله تجربه شماره 23

مجله تجربه شماره 23

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله نقد نمايش شماره 4 تابستان 1402

مجله نقد نمایش شماره 4 تابستان 1402

نقد نمایش

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله فرهنگي هنري طبل شماره 13 شهريور 1402

مجله فرهنگی هنری طبل شماره 13 شهریور 1402

طبل

1,700,000 ریال

1,530,000 ریال

مجله قلم ياران 37 تابستان 1402 (قلم ياران)

مجله قلم یاران 37 تابستان 1402

قلم یاران

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال

مجله فرهنگ امروز 41 شهريور 1402

مجله فرهنگ امروز 41 شهریور 1402

فرهنگ امروز

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله وزن دنيا 28 شهريور 1402

مجله وزن دنیا 28 شهریور 1402

وزن دنیا

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله برگ هنر شماره 38 (برگ هنر)

مجله برگ هنر شماره 38

برگ هنر

1,100,000 ریال

990,000 ریال

مجله بخارا شماره 157

مجله بخارا شماره 157

بخارا

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله جهان کتاب شماره 400 (جهان کتاب)

مجله جهان کتاب شماره 400

جهان کتاب

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله نگاه نو 138 تابستان 1402

مجله نگاه نو 138 تابستان 1402

نگاه نو

1,250,000 ریال

1,125,000 ریال

مجله سه نقطه 43 تير و مرداد 1402

مجله سه نقطه 43 تیر و مرداد 1402

سه نقطه

1,750,000 ریال

1,575,000 ریال

مجله ناداستان 17 مرداد 1402

مجله ناداستان 17 مرداد 1402

ناداستان

2,600,000 ریال

2,340,000 ریال

مجله تجربه 22 شهريور 1402

مجله تجربه 22 شهریور 1402

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله مهاجر 3 تير ماه 1402

مجله مهاجر 3 تیر ماه 1402

مهاجر

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال

مجله کاروان 32 تابستان 1402

مجله کاروان 32 تابستان 1402

کاروان

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله عصر روشن شماره 1 مرداد 1402

مجله عصر روشن شماره 1 مرداد 1402

عصر روشن

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله سپيده دانايي 167 مرداد 1402

مجله سپیده دانایی 167 مرداد 1402

سپیده دانایی

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله انديشه پويا 85 مرداد 1402

مجله اندیشه پویا 85 مرداد 1402

اندیشه پویا

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله آزما 176 مرداد 1402

مجله آزما 176 مرداد 1402

آزما

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله آگاهي نو شماره 11

مجله آگاهی نو شماره 11 بهار 1402

آگاهی نو

1,800,000 ریال

1,620,000 ریال

مجله تجربه 21 مراد 1402

مجله تجربه 21 مراد 1402

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله جهان کتاب 399 خرداد تير 1402

مجله جهان کتاب 399 خرداد تیر 1402

جهان کتاب

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله سياست نامه 26 بهار 1402

مجله سیاست نامه 26 بهار 1402

سیاست نامه

1,300,000 ریال

1,170,000 ریال

مجله سپيده دانايي 166 تيرماه 1402

مجله سپیده دانایی 166 تیرماه 1402

سپیده دانایی

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله ترجمان 27 تابستان 1402

مجله ترجمان 27 تابستان 1402

ترجمان علوم انسانی

1,600,000 ریال

1,440,000 ریال

مجله وزن دنيا 27 تير ماه 1402

مجله وزن دنیا 27 تیر ماه 1402

وزن دنیا

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله فرهنگ امروز 40 تير ماه 1402

مجله فرهنگ امروز 40 تیر ماه 1402

فرهنگ امروز

850,000 ریال

765,000 ریال

مجله خاطرات سياسي 20 بهار 1402

مجله خاطرات سیاسی 20 بهار 1402

خاطرات سیاسی

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله سه نقطه 42 ارديبهشت و خرداد 1402

مجله سه نقطه 42 اردیبهشت و خرداد 1402 استقلال

سه نقطه

1,750,000 ریال

1,575,000 ریال

مجله سه نقطه 41 ارديبهشت و خرداد 1402

مجله سه نقطه 41 اردیبهشت و خرداد 1402 پرسپولیس

سه نقطه

1,750,000 ریال

1,575,000 ریال

ماهنامه سينمايي فيلم 602 تير ماه 1402

ماهنامه سینمایی فیلم 602 تیر ماه 1402

فیلم

1,300,000 ریال

1,170,000 ریال

کتاب روزآروز شماره دوم تير و مرداد 1402

کتاب روزآروز شماره دوم تیر و مرداد 1402

روزآروز

1,300,000 ریال

1,170,000 ریال

مجله تراژدي 9 خرداد 1402

مجله تراژدی 9 خرداد 1402

تراژدی

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله گفتگو 96 تير 1402

مجله گفتگو 96 تیر 1402

گفتگو

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله نقد نمايش 3 بهار 1402

مجله نقد نمایش 3 بهار 1402

نقد نمایش

1,250,000 ریال

1,125,000 ریال

مجله طبل 12 خرداد 1402

مجله طبل 12 خرداد 1402

طبل

1,700,000 ریال

1,530,000 ریال

مجله قلم ياران 36 بهار 1402

مجله قلم یاران 36 بهار 1402

قلم یاران

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله تجربه 20 تير 1402

مجله تجربه 20 تیر 1402

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله نگاه نو 137 بهار 1402

مجله نگاه نو 137 بهار 1402

نگاه نو

1,250,000 ریال

1,125,000 ریال

مجله بخارا 156 خرداد و تير 1402

مجله بخارا 156 خرداد و تیر 1402

بخارا

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله آزما 175 خرداد 1402

مجله آزما 175 خرداد 1402

آزما

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله انديشه پويا 84 خرداد 1402

مجله اندیشه پویا 84 خرداد 1402

اندیشه پویا

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله سياه مشق شماره 24 بهار 1402

مجله سیاه مشق شماره 24 بهار 1402

سیاه مشق

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله برگ هنر 37 بهار 1402

مجله برگ هنر 37 بهار 1402

برگ هنر

1,100,000 ریال

990,000 ریال

مجله سپيده دانايي 165 ارديبهشت و خرداد 1402

مجله سپیده دانایی 165 اردیبهشت و خرداد 1402

سپیده دانایی

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال

مجله تجربه 19 خرداد 1402

مجله تجربه 19 خرداد 1402

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله توفيق ارديبهشت 1402

مجله توفیق اردیبهشت 1402

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال

مجله جهان کتاب 398 فروردين و ارديبهشت 1402

مجله جهان کتاب 398 فروردین و اردیبهشت 1402

جهان کتاب

950,000 ریال

855,000 ریال

مجله وزن دنيا 26 ارديبهشت 1402

مجله وزن دنیا 26 اردیبهشت 1402

وزن دنیا

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله کتاب نامه آگاهي نو شماره 1 (آگاهي نو)

مجله کتاب نامه آگاهی نو شماره 1

آگاهی نو

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله مترجم 80 بهار 1402

مجله مترجم 80 بهار 1402

مترجم

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله نقد نمايش شماره 2 زمستان 1401

مجله نقد نمایش شماره 2 زمستان 1401

یکشنبه

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله تجربه شماره 18 (ارديبهشت 1402)

مجله تجربه شماره 18

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله سان 11 بهار 1402

مجله سان 11 بهار 1402

سان

2,600,000 ریال

2,340,000 ریال

مجله دوماهنامه همشهري 24 شماره 5 و 6

مجله دوماهنامه همشهری 24 شماره 5 و 6

گروه مجلات همشهری

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله برگ هنر 36

مجله برگ هنر 36

برگ هنر

950,000 ریال

855,000 ریال

مجله کارخانه شماره 2

مجله کارخانه شماره 2

کارخانه

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال

مجله کتاب تراژدي 2 جلدي شماره 7 و 8

مجله کتاب تراژدی 2 جلدی شماره 7 و 8

تراژدی

2,200,000 ریال

1,980,000 ریال

مجله فيلم امروز 24

مجله فیلم امروز 24

فیلم امروز

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله بخارا شماره 155

مجله بخارا شماره 155

بخارا

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله جهان کتاب 396-397 آذر اسفند 1401

مجله جهان کتاب 396-397 آذر اسفند 1401

جهان کتاب

950,000 ریال

855,000 ریال

مجله سه نقطه 40 فروردين 1402

مجله سه نقطه 40 فروردین 1402

سه نقطه

1,250,000 ریال

1,125,000 ریال

مجله ترجمان 26 بهار 1402

مجله ترجمان 26 بهار 1402

ترجمان علوم انسانی

1,600,000 ریال

1,440,000 ریال

مجله کاروان 31 زمستان 1401

مجله کاروان 31 زمستان 1401

کاروان

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله بخارا شماره 154

مجله بخارا شماره 154

بخارا

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله سمرقند شماره 3 (زمستان 1401)

مجله سمرقند شماره 3

سمرقند

3,500,000 ریال

3,150,000 ریال

مجله حرفه هنرمند شماره 81

مجله حرفه هنرمند شماره 81

حرفه هنرمند

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

کتاب ضميمه آگاهي نو 10 جلد اول

کتاب ضمیمه آگاهی نو 10 جلد اول سه جستار در یادبود سیدجواد طباطبایی فیلسوف ایرانی

آگاهی نو

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله فرهنگ امروز 39 (اسفند 1401)

مجله فرهنگ امروز 39

فرهنگ امروز

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله طبل 11 (اسفند 1401)

مجله طبل 11

طبل

1,400,000 ریال

1,260,000 ریال

مجله آگاهي نو شماره 10 پاييز و زمستان 1401

مجله آگاهی نو شماره 10 پاییز و زمستان 1401

آگاهی نو

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

انديشه پويا 83 (نوروز 1401)

اندیشه پویا 83

اندیشه پویا

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله سياست نامه 25 نوروز 1402

مجله سیاست نامه 25 نوروز 1402

سیاست نامه

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله پوشه 3 پاييز وزمستان 1401

مجله پوشه 3 پاییز وزمستان 1401

پوشه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله وزن دنيا 25 اسفند 1401

مجله وزن دنیا 25 اسفند 1401

وزن دنیا

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله تجربه شماره 17 (اسفند 1401)

مجله تجربه شماره 17

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله سه نقطه 39 (زمستان 1401)

مجله سه نقطه 39

سه نقطه

1,250,000 ریال

1,125,000 ریال

مجله نگاه نو شماره 136 (زمستان 1401)

مجله نگاه نو شماره 136

نگاه نو

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله شبکه آفتاب شماره 63 (بهمن 1401)

مجله شبکه آفتاب شماره 63

شبکه آفتاب

850,000 ریال

765,000 ریال

مجله برگ هنر شماره 35 پائيز 1401

مجله برگ هنر شماره 35 پائیز 1401

برگ هنر

950,000 ریال

855,000 ریال

مجله مترجم شماره 79

مجله مترجم شماره 79

مترجم

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله ترجمان 25 زمستان 1401

مجله ترجمان 25 زمستان 1401

ترجمان علوم انسانی

950,000 ریال

855,000 ریال

مجله سپيده دانايي:شماره 163(دي 1401)

مجله سپیده دانایی:شماره 163

سپیده دانایی

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله تجربه شماره 16 بهمن 1401

مجله تجربه شماره 16 بهمن 1401

تجربه

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله بخارا شماره 153 (آذر و دي 1401)

مجله بخارا شماره 153

بخارا

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله ناداستان شماره 16 (دي 1401)

مجله ناداستان شماره 16

ناداستان

1,600,000 ریال

1,440,000 ریال

مجله سپيده دانايي شماره 162 (آذر 1401)

مجله سپیده دانایی شماره 162

سپیده دانایی

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله انديشه پويا شماره 82 آذر و دي 1401

مجله اندیشه پویا شماره 82 آذر و دی 1401

اندیشه پویا

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله فرهنگ امروز شماره 38 (آذر 1401)

مجله فرهنگ امروز شماره 38

فرهنگ امروز

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله تجربه شماره 15 دي 1401

مجله تجربه شماره 15 دی 1401

تجربه

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله آگاهي نو شماره 9

مجله آگاهی نو شماره 9

آگاهی نو

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال

مجله جهان کتاب شماره 395 (مهر و آبان 1401)

مجله جهان کتاب شماره 395

جهان کتاب

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله تراژدي شماره 6 آذر 1401

مجله تراژدی شماره 6 آذر 1401

تراژدی

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله نقد نمايش شماره 1 پاييز 1401

مجله نقد نمایش شماره 1 پاییز 1401

یکشنبه

850,000 ریال

765,000 ریال

مجله تجربه شماره 14 (آذر 1401)

مجله تجربه شماره 14

تجربه

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله سياست نامه شماره 24 آبان 1401

مجله سیاست نامه شماره 24 آبان 1401

سیاست نامه

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله ترجمان 24 (پاييز 1401)

مجله ترجمان 24

ترجمان علوم انسانی

950,000 ریال

855,000 ریال

مجله بخارا شماره 152 (مهر و آبان 1401)

مجله بخارا شماره 152

بخارا

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله سپيده دانايي شماره 161 (مهر و آبان 1401)

مجله سپیده دانایی شماره 161

سپیده دانایی

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله تجربه شماره 13 (آبان 1401)

مجله تجربه شماره 13

تجربه

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله مترجم شماره 78 (تابستان 1401)

مجله مترجم شماره 78

مترجم

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله ماهنامه فرهنگ امروز شماره 37 (مهر 1401)

مجله ماهنامه فرهنگ امروز شماره 37

فرهنگ امروز

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله شبکه آفتاب شماره 62(شهريور 1401)

مجله شبکه آفتاب شماره 62

شبکه آفتاب

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله تجربه 12 (مهر 1401)

مجله تجربه 12

تجربه

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله رود شماره 10 (پاييز 1401)

مجله رود شماره 10

رود

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله قلم ياران 33 (تابستان 140)

مجله قلم یاران 33

قلم یاران

580,000 ریال

522,000 ریال

مجله ناداستان 15 (شهريور 1401)

مجله ناداستان 15

ناداستان

1,250,000 ریال

1,125,000 ریال

مجله ادبي نوپا شماره 5 (بهار و تابستان 1401)

مجله ادبی نوپا شماره 5

نوپا

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله پوشه 2 (تابستان 1401)

مجله پوشه 2

پوشه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله فرم و نقد 13 و 14 (پاييز 1401)

مجله فرم و نقد 13 و 14

فرم و نقد

1,300,000 ریال

1,170,000 ریال

مجله نگاه نو شماره 134 (تابستان 1401)

مجله نگاه نو شماره 134

نگاه نو

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله وزن دنيا شماره 23 (شهريور 1401)

مجله وزن دنیا شماره 23

وزن دنیا

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله مرواريد 26 (مرداد و شهريو ر 1401)

مجله مروارید 26

مروارید

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله انديشه پويا شماره 81 (شهريور و مهر 1401)

مجله اندیشه پویا شماره 81

اندیشه پویا

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله کرگدن شماره 143 (شهريور 1401)

مجله کرگدن شماره 143

کرگدن

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله آگاهي نو شماره 8 خرداد + تير 1401

مجله آگاهی نو شماره 8 خرداد + تیر 1401

آگاهی نو

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله فيلم امروز شماره 18 (شهريور 1401)

مجله فیلم امروز شماره 18

فیلم امروز

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله سياست نامه شماره 23 شهريور 1401

مجله سیاست نامه شماره 23 شهریور 1401

سیاست نامه

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله تجربه شماره 11 (شهريور 1401)

مجله تجربه شماره 11

تجربه

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله کتاب تراژدي شماره 5 (تابستان 1401)

مجله کتاب تراژدی شماره 5

تراژدی

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله کاروان شماره 30 (تابستان 1401)

مجله کاروان شماره 30

کاروان

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله بخارا شماره 151 (مرداد + شهريور 1401)

مجله بخارا شماره 151

بخارا

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله سپيده دانايي شماره 158 (تير 1401)

مجله سپیده دانایی شماره 158

سپیده دانایی

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله تجربه شماره10 (مرداد 1401)

مجله تجربه شماره10

تجربه

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله انديشه پويا 80 (تير و مرداد 1401)

مجله اندیشه پویا 80

اندیشه پویا

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله وزن دنيا شماره 22 (تير 1401)

مجله وزن دنیا شماره 22

وزن دنیا

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله مترجم 77

مجله مترجم 77

مترجم

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله رود شماره 9 (تابستان 1401)

مجله رود شماره 9

رود

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله تجربه شماره9 (تير 1401)

مجله تجربه شماره9

تجربه

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله شبکه آفتاب 61 (خرداد 1401)

مجله شبکه آفتاب 61

شبکه آفتاب

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله نگاه نو شماره 133 (بهار 1401)

مجله نگاه نو شماره 133

نگاه نو

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله برگ هنر شماره 33 (بهار 1401 )

مجله برگ هنر شماره 33

برگ هنر

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله مرواريد شماره 25 (اردبيهشت و خرداد 1401)

مجله مروارید شماره 25

مروارید

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله قلم ياران شماره 32 (فصل بهار 1401 )

مجله قلم یاران شماره 32

قلم یاران

580,000 ریال

522,000 ریال

مجله سياست نامه شماره 22 (خرداد 1401)

مجله سیاست نامه شماره 22

سیاست نامه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله فرهنگ بان 11و12 پاييز و زمستان 1400

مجله فرهنگ بان 11و12 پاییز و زمستان 1400

فرهنگ بان

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله انديشه پويا 79 (ارديبهشت و خرداد 1401)

مجله اندیشه پویا 79

اندیشه پویا

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله کتاب تراژدي 4 خرداد 1401

مجله کتاب تراژدی 4 خرداد 1401 اندوه و سکوت

تراژدی

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله سپيده دانايي 157 ارديبهشت و خرداد 1401

مجله سپیده دانایی 157 اردیبهشت و خرداد 1401

سپیده دانایی

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله جهان کتاب شمار392 (فروردين-ارديبهشت 1401)

مجله جهان کتاب شمار392

جهان کتاب

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله آگاهي نو 7 فروردين و ارديبهشت 1401

مجله آگاهی نو 7 فروردین و اردیبهشت 1401

آگاهی نو

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله فيلم امروز 14 خرداد 1401

مجله فیلم امروز 14 خرداد 1401

فیلم امروز

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله تجربه شماره 8 خرداد 1401

مجله تجربه شماره 8 خرداد 1401

تجربه

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله وزن دنيا 21 ارديبهشت 1401

مجله وزن دنیا 21 اردیبهشت 1401

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله کرگدن 142 ارديبهشت 1401

مجله کرگدن 142 اردیبهشت 1401

کرگدن

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله بخارا 150

مجله بخارا 150 خرداد و تیر 1401

بخارا

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال

مجله تجربه شماره 7 (ارديبهشت 1401)

مجله تجربه شماره 7

تجربه

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله سياست نامه 21 (نوروز 1401)

مجله سیاست نامه 21

سیاست نامه

850,000 ریال

765,000 ریال

مجله بخارا 149 (فروردين و ارديبهشت 1401)

مجله بخارا 149

بخارا

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال

مجله بخارا 148 (بهمن و اسفند 1400)

مجله بخارا 148

بخارا

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال

مجله سمرقند 1 (زمستان 1400)

مجله سمرقند 1

سمرقند

2,500,000 ریال

2,250,000 ریال

مجله آگاهي نو 5 (پاييز 1400)

مجله آگاهی نو 5

آگاهی نو

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله آتش 4 (آذر 1400)

مجله آتش 4

آتش

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله مرواريد 23 (آذر و دي 1400)

مجله مروارید 23

مروارید

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله شبکه آفتاب 58 (آذر 1400)

مجله شبکه آفتاب 58

شبکه آفتاب

450,000 ریال

405,000 ریال

مجله انديشه پويا 77 (دي 1400)

مجله اندیشه پویا 77

اندیشه پویا

550,000 ریال

495,000 ریال

مجله فيلم امروز 8 (دي 1400)

مجله فیلم امروز 8

ناشر مولف

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله تجربه 4 (دي 1400)

مجله تجربه 4

تجربه

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله زيوان 5 (پاييز و زمستان 1400)

مجله زیوان 5

زیوان

950,000 ریال

855,000 ریال

مجله نگاه نو 131 (پاييز 1400)

مجله نگاه نو 131

نگاه نو

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله دالان 3 (زمستان 1400)

مجله دالان 3

دالان

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله ترجمان 21 (زمستان 1400)

مجله ترجمان 21

ترجمان علوم انسانی

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله کرگدن 140 (آذر 1400)

مجله کرگدن 140

کرگدن

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله برگ هنر 31 (پاييز 1400)

مجله برگ هنر 31

برگ هنر

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله ناداستان 13 (دي 1400)

مجله ناداستان 13

ناداستان

850,000 ریال

765,000 ریال

مجله فرم و نقد 11 و 12 (پاييز 1400)

مجله فرم و نقد 11 و 12

فرم و نقد

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله سه نقطه 28 (آبان و آذر 1400)

مجله سه نقطه 28

سه نقطه

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله فيلم کاو 10: مسافران زمان (آذر 1400)

مجله فیلم کاو 10: مسافران زمان

چشمه

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله آتش 8

مجله آتش 8

آتش

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله جهان کتاب 389 (مهر و آبان 1400)

مجله جهان کتاب 389

جهان کتاب

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله سيزده 4 (شهريور و مهر 1400)

مجله سیزده 4

سیزده

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله سه نقطه 27 (مهر 1400)

مجله سه نقطه 27

سه نقطه

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله حرفه هنرمند شماره 78

مجله حرفه هنرمند شماره 78

حرفه هنرمند

1,100,000 ریال

990,000 ریال

مجله کرگدن 136 (اسفند 99)

مجله کرگدن 136

کرگدن

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله رود 6

مجله رود 6 ویژه معرفی کتاب

رود

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله آزما 156 (اسفند 99 فروردين 1400)

مجله آزما 156

آزما

250,000 ریال

225,000 ریال

مجله کرگدن 135 (اسفند 1399)

مجله کرگدن 135

کرگدن

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله فرهنگ بان 6 (تابستان 1399)

مجله فرهنگ بان 6

نشر بان

450,000 ریال

405,000 ریال

مجله دالان 1 (زمستان 1399)

مجله دالان 1

دالان

450,000 ریال

405,000 ریال

مجله وزن دنيا 12

مجله وزن دنیا 12

وزن دنیا

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله کرگدن 134 (بهمن 1399)

مجله کرگدن 134

کرگدن

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله حوالي 7 (پاييز و زمستان 1399)

مجله حوالی 7

حوالی

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله سه نقطه 19 (دي 1399)

مجله سه نقطه 19

سه نقطه

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله بخارا 141 (بهمن و اسفند 1399)

مجله بخارا 141

بخارا

550,000 ریال

495,000 ریال

مجله ترجمان 17 (زمستان 1399)

مجله ترجمان 17

ترجمان علوم انسانی

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله سه نقطه 18 (آذر 1399)

مجله سه نقطه 18

سه نقطه

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله نگاه نو 127 (پاييز 1399)

مجله نگاه نو 127

نگاه نو

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله برگ هنر 27 (پاييز 1399)

مجله برگ هنر 27

برگ هنر

350,000 ریال

315,000 ریال

مجله کرگدن 133 (آذر 1399)

مجله کرگدن 133

کرگدن

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله نقد و برسي کتاب تهران 66 (پاييز 1399)

مجله نقد و برسی کتاب تهران 66

ناشر مولف

250,000 ریال

225,000 ریال

مجله ناداستان 8 (آذر 1399)

مجله ناداستان 8

ناداستان

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله وزن دنيا 11 (آذر 1399)

مجله وزن دنیا 11

وزن دنیا

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله مرواريد 18 (آبان و آذر 1399)

مجله مروارید 18

مروارید

150,000 ریال

135,000 ریال

مجله شبکه آفتاب 53 (آذر 1399)

مجله شبکه آفتاب 53

شبکه آفتاب

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله آنگاه 12 (پاييز 1399)

مجله آنگاه 12

آنگاه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله انديشه پويا 70 (آذر 1399)

مجله اندیشه پویا 70

اندیشه پویا

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله بخارا 140 (آذر - دي 1399)

مجله بخارا 140

بخارا

550,000 ریال

495,000 ریال

مجله سه نقطه 17 (مهر و آبان 1399)

مجله سه نقطه 17

سه نقطه

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله جهان کتاب 378-377 (مهر و آبان 1399)

مجله جهان کتاب 378-377

جهان کتاب

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله سپيده دانايي 145 (آبان 1399)

مجله سپیده دانایی 145

سپیده دانایی

250,000 ریال

225,000 ریال

مجله وزن دنيا 10 (آبان 1399)

مجله وزن دنیا 10

وزن دنیا

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله قلک 76 - ماهنامه کودک (آبان 1399)

مجله قلک 76 - ماهنامه کودک

قلک

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله کرگدن 132 (مهر 1399)

مجله کرگدن 132

کرگدن

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله مشق فردا 3 (بهمن و اسفند 1398)

مجله مشق فردا 3

مشق فردا

250,000 ریال

225,000 ریال

مجله مشق فردا 2 (مهر و آبان 1398)

مجله مشق فردا 2

مشق فردا

250,000 ریال

225,000 ریال

مجله رود 5 (پائيز 1399)

مجله رود 5

رود

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله نگاه آفتاب 1 (پاييز 1399)

مجله نگاه آفتاب 1

نگاه آفتاب

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله ناداستان 6 : غذا

مجله ناداستان 6 : غذا

ناداستان

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله آزما 145 (فروردين 1399)

مجله آزما 145

آزما

150,000 ریال

135,000 ریال

مجله سينما و ادبيات 78 (اسفند 98 و فروردين 99)

مجله سینما و ادبیات 78

سینما و ادبیات

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله انديشه پويا 65 (ويژه نوروز1399)

مجله اندیشه پویا 65

اندیشه پویا

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله ايران فردا 57 (ايران فردا)

مجله ایران فردا 57

ایران فردا

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله ناداستان 5: بازي

مجله ناداستان 5: بازی

ناداستان

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله فرهنگ بان 3 (فصلنامه فرهنگي و هنري-پاييز 98)

مجله فرهنگ بان 3

فرهنگ بان

350,000 ریال

315,000 ریال

مجله کرگدن 124 (بهمن 98)

مجله کرگدن 124

کرگدن

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله وزن دنيا 5 (بهمن 98)

مجله وزن دنیا 5

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله فيلمخانه 26 (فصلنامه تخصصي سينما-بهار و تابستان 99)

مجله فیلمخانه 26

فیلم خانه

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله وزن دنيا 4

مجله وزن دنیا 4

وزن دنیا

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله انديشه پويا 64

مجله اندیشه پویا 64

اندیشه پویا

250,000 ریال

225,000 ریال

مجله کاروان 21

مجله کاروان 21

کاروان

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله فيلم خانه 25

مجله فیلم خانه 25

فیلم خانه

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله سينما و ادبيات 77

مجله سینما و ادبیات 77

سینما و ادبیات

170,000 ریال

153,000 ریال

مجله سه نقطه 9

مجله سه نقطه 9

سه نقطه

290,000 ریال

261,000 ریال

مجله رود 3 (رود)

مجله رود 3

رود

350,000 ریال

315,000 ریال

مجله حوالي 4 (حوالي)

مجله حوالی 4

حوالی

250,000 ریال

225,000 ریال

مجله حرفه هنرمند 74 (حرفه هنرمند)

مجله حرفه هنرمند 74

حرفه هنرمند

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله ايران فردا 56 (ايران فردا)

مجله ایران فردا 56

ایران فردا

200,000 ریال

180,000 ریال

فصلنامه علمي و فرهنگي مترجم 76

فصلنامه علمی و فرهنگی مترجم 76 کریم کشاورز

مترجم

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله سان 6 (بهار 1399)

مجله سان 6

سان

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله ناداستان + 1 (خرداد 1399)

مجله ناداستان + 1

ناداستان

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله طبل 1 (خرداد 1399)

مجله طبل 1

طبل

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله ترجمان 15 (تابستان 1399)

مجله ترجمان 15

ترجمان علوم انسانی

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله کرگدن 128 (تير 1399)

مجله کرگدن 128

کرگدن

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله ايران فردا 59 (خرداد و تير 1399)

مجله ایران فردا 59

ایران فردا

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله سه نقطه 13 (خرداد 1399)

مجله سه نقطه 13

سه نقطه

340,000 ریال

306,000 ریال

مجله نگاه نو 125 (بهار 1399)

مجله نگاه نو 125

نگاه نو

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله آزما 147 (خرداد 1399)

مجله آزما 147

آزما

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله وزن دنيا 6 (خرداد 1399)

مجله وزن دنیا 6

وزن دنیا

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله کرگدن 127 (خرداد 1399)

مجله کرگدن 127

کرگدن

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله گفتگو 83 (فصلنامه اسفند 98)

مجله گفتگو 83

گفتگو

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله مشق فردا 4 (خرداد و تير 1399)

مجله مشق فردا 4

مشق فردا

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله کاروان 22 (بهار 1399)

مجله کاروان 22

کاروان

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله ايران فردا 58 (فروردين و ارديبهشت 99)

مجله ایران فردا 58

ایران فردا

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله سان 7 (تابستان 1399)

مجله سان 7

سان

600,000 ریال

540,000 ریال

فصلنامه ادبي و هنري چکامه شماره 1 بهار 1401

فصلنامه ادبی و هنری چکامه شماره 1 بهار 1401

چکامه

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله کرگدن 125 (کرگدن)

مجله کرگدن 125

کرگدن

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله سه نقطه 10 (سه نقطه)

مجله سه نقطه 10

سه نقطه

290,000 ریال

261,000 ریال

مجله هنرنگار 1 (بهار 1399)

مجله هنرنگار 1

هنرنگار

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله پويه 9 و 10 (پاييز و زمستان 1398)

مجله پویه 9 و 10

پویه

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله مترجم 70 (بهار 1399)

مجله مترجم 70

مترجم

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله آنگاه 16 (زمستان 1400)

مجله آنگاه 16

آنگاه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله سان10 (بهار 1401)

مجله سان10

سان

950,000 ریال

855,000 ریال

مجله وزن دنيا 7 (تير 1399)

مجله وزن دنیا 7

وزن دنیا

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله کرگدن 129 (تيرماه 1399)

مجله کرگدن 129

کرگدن

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله فرهنگ امروز 29 (تير 1399)

مجله فرهنگ امروز 29

فرهنگ امروز

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله فيلمخانه 27 (فصلنامه تخصصي سينما-بهار و تابستان 1400)

مجله فیلمخانه 27

فیلم خانه

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله سه نقطه شماره 35 (پاييز 1401)

مجله سه نقطه شماره 35

سه نقطه

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله سه نقطه 32 (اردبيهشت + خرداد 1401)

مجله سه نقطه 32

سه نقطه

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله آنگاه 4 پاييز 1396

مجله آنگاه 4 پاییز 1396

آنگاه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله آنگاه 6 بهار 1397

مجله آنگاه 6 بهار 1397

آنگاه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله آنگاه 7 تابستان 1397

مجله آنگاه 7 تابستان 1397

آنگاه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله فرهنگ امروز شماره 36 (مرداد 1401)

مجله فرهنگ امروز شماره 36

فرهنگ امروز

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله فرهنگ امروز 35 خرداد 1401

مجله فرهنگ امروز 35 خرداد 1401

فرهنگ امروز

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله برگ هنر شماره 34 (تابستان 1401)

مجله برگ هنر شماره 34

برگ هنر

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله جهان کتاب 394 (مرداد- شهريور 1401)

مجله جهان کتاب 394

جهان کتاب

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله نيم روز شماره 17و18 (30 مرداد 1401)

مجله نیم روز شماره 17و18

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله سه نقطه 33 (تيرماه 1401)

مجله سه نقطه 33

سه نقطه

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله فيلم شماره 592 (مرداد 1401)

مجله فیلم شماره 592

فیلم

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله جهان کتاب شماره 393 (خرداد-تير 1401)

مجله جهان کتاب شماره 393

جهان کتاب

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله فرهنگ و انديشه ترجمان23 (تابستان 1401)

مجله فرهنگ و اندیشه ترجمان23

ترجمان علوم انسانی

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله سپيده دانايي 164

مجله سپیده دانایی 164

سپیده دانایی

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله کرگدن شماره 144 نوروز 1402

مجله کرگدن شماره 144 نوروز 1402

کرگدن

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله وزن دنيا شماره 24 (دي 1401)

مجله وزن دنیا شماره 24

وزن دنیا

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله سه نقطه 37 (آذر 1401)

مجله سه نقطه 37

سه نقطه

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله پوشه 1 (بهار 1401)

مجله پوشه 1

پوشه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله گفتگو 91 (اسفند 1400)

مجله گفتگو 91

گفتگو

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله حرفه هنرمند 80 (پاييز و زمستان 1400)

مجله حرفه هنرمند 80

حرفه هنرمند

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال

مجله سيزده 5 (زمستان 1400)

مجله سیزده 5

سیزده

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله جهان کتاب 391 (بهمن و اسفند 1400)

مجله جهان کتاب 391

جهان کتاب

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله کاروان 29 (زمستان 1400)

مجله کاروان 29

کاروان

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله شبکه آفتاب 60 (نوروز 1401)

مجله شبکه آفتاب 60

شبکه آفتاب

450,000 ریال

405,000 ریال

مجله مرواريد 24 (بهمن و اسفند 1400)

مجله مروارید 24

مروارید

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله ترجمان 22 (بهار 1401)

مجله ترجمان 22

ترجمان علوم انسانی

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله سپيده دانايي 156 (بهمن و اسفند 1400)

مجله سپیده دانایی 156

سپیده دانایی

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله فيلم امروز 1 (اسفند 1400)

مجله فیلم امروز 1

فیلم امروز

1,000,000 ریال

900,000 ریال

مجله کتاب تراژدي 3 (ويژه نوروز 1401)

مجله کتاب تراژدی 3

تراژدی

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله ناداستان 14 (فروردين 1401)

مجله ناداستان 14

ناداستان

850,000 ریال

765,000 ریال

مجله رود 8 (بهار 1401)

مجله رود 8

رود

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله کرگدن 141 (ويژه نوروز 1401)

مجله کرگدن 141

کرگدن

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله دالان : ويژه نامه ي بهار 1401

مجله دالان : ویژه نامه ی بهار 1401

دالان

380,000 ریال

342,000 ریال

مجله دالان 4 (زمستان 1400)

مجله دالان 4

دالان

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله سمرقند 2 (بهار 1401)

مجله سمرقند 2

سمرقند

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال

مجله انديشه پويا 78 (نوروز 1401)

مجله اندیشه پویا 78

اندیشه پویا

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله قلم ياران 31 (نوروز 1401)

مجله قلم یاران 31

قلم یاران

580,000 ریال

522,000 ریال

مجله برگ هنر 32 (زمستان 1400)

مجله برگ هنر 32

برگ هنر

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله سه نقطه 30 (بهمن 1400)

مجله سه نقطه 30

سه نقطه

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله تجربه 6 (فروردين 1401)

مجله تجربه 6

تجربه

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله وزن دنيا 20 (اسفند 1400)

مجله وزن دنیا 20

وزن دنیا

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله آگاهي نو 6 (زمستان 1400)

مجله آگاهی نو 6

آگاهی نو

950,000 ریال

855,000 ریال

مجله نگاه نو 132 (زمستان 1400)

مجله نگاه نو 132

نگاه نو

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله کتاب امروز 4 (زمستان 1400)

مجله کتاب امروز 4

کتاب امروز

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله نگاه آفتاب 5 (پاييز و زمستان 1400)

مجله نگاه آفتاب 5

نگاه آفتاب

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله شبکه آفتاب 59 (بهمن 1400)

مجله شبکه آفتاب 59

شبکه آفتاب

450,000 ریال

405,000 ریال

مجله فرهنگ امروز 34 (بهمن 1400)

مجله فرهنگ امروز 34

فرهنگ امروز

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله کتاب تراژدي 2 (بهمن 1400)

مجله کتاب تراژدی 2

تراژدی

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله فرهنگبان 9 و 10 (بهار و تابستان 1400)

مجله فرهنگبان 9 و 10

فرهنگ بان

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله آتش 5 (دي 1400)

مجله آتش 5

ققنوس

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله جهان کتاب 390 (آذر و دي 1400)

مجله جهان کتاب 390

پیام امروز

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله سه نقطه 29 (دي 1400)

مجله سه نقطه 29

سه نقطه

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله تجربه 5 (بهمن و اسفند 1400)

مجله تجربه 5

تجربه

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله وزن دنيا 19 (دي 1400)

مجله وزن دنیا 19

وزن دنیا

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله بخارا 147 (آذر و دي 1400)

مجله بخارا 147

بخارا

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله کاروان 28 (پاييز 1400)

مجله کاروان 28

کاروان

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله کتاب تراژدي 1 (آذر 1400)

مجله کتاب تراژدی 1

چشمه

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله آزما 161 (آبان و آذر 1400)

مجله آزما 161

آزما

350,000 ریال

315,000 ریال

مجله تجربه 3 (آذر 1400)

مجله تجربه 3

تجربه

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله رود 7 (پاييز و زمستان 1400)

مجله رود 7

رود

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله وزن دنيا 18 (آذر 1400)

مجله وزن دنیا 18

وزن دنیا

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله مترجم 75

مجله مترجم 75

مترجم

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله نگاه آفتاب 4 (تابستان 1400)

مجله نگاه آفتاب 4

نگاه آفتاب

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله انديشه پويا 76 (آبان 1400)

مجله اندیشه پویا 76

اندیشه پویا

550,000 ریال

495,000 ریال

مجله مرواريد 22 (مهر و آبان 1400)

مجله مروارید 22

مروارید

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله شبکه آفتاب 57 (شهريور 1400)

مجله شبکه آفتاب 57

شبکه آفتاب

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله کرگدن 139 (مهرماه 1400)

مجله کرگدن 139

کرگدن

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله سان 9 (پاييز 1400)

مجله سان 9

سان

850,000 ریال

765,000 ریال

مجله نوپا 4 (تابستان، پاييز و زمستان 1400)

مجله نوپا 4

نوپا

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله تجربه 2 (آبان 1400)

مجله تجربه 2

تجربه

500,000 ریال

450,000 ریال

فصلنامه بادکوبه شماره 8 بهار 1401

فصلنامه بادکوبه شماره 8 بهار 1401

مجله بادکوبه

970,000 ریال

873,000 ریال

مجله فرهنگي هنري کوچه 9 ارديبهشت 1401

مجله فرهنگی هنری کوچه 9 اردیبهشت 1401

مجله کوچه

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله فيلم امروز 13 ارديبهشت 1401

مجله فیلم امروز 13 اردیبهشت 1401

فیلم امروز

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله سه نقطه 31 (اسفند 1400+ فروردين 1401 خورشيدي)

مجله سه نقطه 31

سه نقطه

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله هوپا (اسفند 1400) شماره 1

مجله هوپا

هوپا

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله حرفه هنرمند 79 (تابستان 1400)

مجله حرفه هنرمند 79

حرفه هنرمند

1,100,000 ریال

990,000 ریال

مجله ناداستان 12 (مهر 1400)

مجله ناداستان 12

ناداستان

850,000 ریال

765,000 ریال

مجله سه نقطه 26 (شهريور 1400)

مجله سه نقطه 26

سه نقطه

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله وزن دنيا 17 (مهر 1400)

مجله وزن دنیا 17

وزن دنیا

600,000 ریال

540,000 ریال

فرهنگ بان 8 (زمستان 99)

فرهنگ بان 8

فرهنگ بان

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله تجربه 1 (مهر 1400)

مجله تجربه 1

تجربه

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله فرهنگ امروز 33 (مهر 1400)

مجله فرهنگ امروز 33

فرهنگ امروز

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله ترجمان 20 (پاييز 1400)

مجله ترجمان 20

ترجمان علوم انسانی

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله کاروان 27 (تابستان 1400)

مجله کاروان 27

کاروان

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله فيلم 5 (مهر 1400)

مجله فیلم 5

فیلم

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله نگاه نو 130 (تابستان 1400)

مجله نگاه نو 130

نگاه نو

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله برگ هنر 30 (تابستان 1400)

مجله برگ هنر 30

برگ هنر

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله داستان 126 (شهريور 1400)

مجله داستان 126

داستان

350,000 ریال

315,000 ریال

مجله جهان کتاب 388-386 (تير و شهريور 1400)

مجله جهان کتاب 388-386

جهان کتاب

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله داستان 124 (تير 1400)

مجله داستان 124

گروه مجلات همشهری

350,000 ریال

315,000 ریال

مجله بخارا 146 (مهر و آبان 1400)

مجله بخارا 146

بخارا

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله کرگدن 138 (شهريور 1400)

مجله کرگدن 138

کرگدن

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله قلم ياران 29 (مرداد و شهريور 1400)

مجله قلم یاران 29

قلم یاران

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله کتاب امروز 3 (بهار1400)

مجله کتاب امروز 3

کتاب امروز

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله انديشه پويا 75 (شهريور 1400)

مجله اندیشه پویا 75

اندیشه پویا

450,000 ریال

405,000 ریال

مجله آزما 159 (تير 1400)

مجله آزما 159

آزما

350,000 ریال

315,000 ریال

مجله مترجم 74 (تابستان 1400)

مجله مترجم 74

مترجم

400,000 ریال

360,000 ریال

داستان 125 (مرداد 1400)

داستان 125

داستان

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله سه نقطه 25 (مرداد 1400)

مجله سه نقطه 25

سه نقطه

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله کرگدن 137 (مرداد 1400)

مجله کرگدن 137

کرگدن

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله بخارا 145 (مرداد و شهريور 1400)

مجله بخارا 145

بخارا

550,000 ریال

495,000 ریال

مجله مرواريد 21 (تير و مرداد 1400)

مجله مروارید 21

مروارید

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله ناداستان 11 (تير 1400)

مجله ناداستان 11

ناداستان

850,000 ریال

765,000 ریال

مجله سه نقطه 24 (تير 1400)

مجله سه نقطه 24

سه نقطه

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله دالان 2 (بهار 1400)

مجله دالان 2

دالان

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله ديلمان 13 (خرداد وتير 1400)

مجله دیلمان 13

دیلمان

550,000 ریال

495,000 ریال

مجله حوالي 8 (بهار و تابستان 1400)

مجله حوالی 8

حوالی

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله دانستنيها 265 (تير 1400)

مجله دانستنیها 265

گروه مجلات همشهری

180,000 ریال

162,000 ریال

مجله سينما 24 شماره 128 (تير 1400)

مجله سینما 24 شماره 128

گروه مجلات همشهری

250,000 ریال

225,000 ریال

مجله بچه ها 223 (تير 1400)

مجله بچه ها 223

ناشر مولف

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله ترجمان 19 (تابستان 1400)

مجله ترجمان 19

ترجمان علوم انسانی

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله شبکه آفتاب 56 (خرداد 1400)

مجله شبکه آفتاب 56

شبکه آفتاب

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله جهان کتاب 385 - 383 (فروردين - خرداد 1400)

مجله جهان کتاب 385 - 383

جهان کتاب

450,000 ریال

405,000 ریال

مجله ره آورد مديريت 25 (خرداد 1400)

مجله ره آورد مدیریت 25

گروه مجلات همشهری

450,000 ریال

405,000 ریال

مجله بخارا 144 (تابستان 1400)

مجله بخارا 144

بخارا

550,000 ریال

495,000 ریال

مجله انديشه پويا 66

مجله اندیشه پویا 66

اندیشه پویا

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله نگاه نو 129 (بهار 1400)

مجله نگاه نو 129

نگاه نو

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله برگ هنر 29 (بهار1400)

مجله برگ هنر 29

برگ هنر

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله سه نقطه 23 (خرداد 1400)

مجله سه نقطه 23

سه نقطه

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله کاروان 26 (بهار 1400)

مجله کاروان 26

کاروان

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله رود 6 (بهار 1400)

مجله رود 6

رود

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله گفتگو 88 (خرداد 1400)

مجله گفتگو 88

گفتگو

250,000 ریال

225,000 ریال

مجله داستان 123 (خرداد 1400)

مجله داستان 123

گروه مجلات همشهری

350,000 ریال

315,000 ریال

مجله نگاه آفتاب 3 (بهار 1400)

مجله نگاه آفتاب 3

نگاه آفتاب

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله سپيده دانايي 151 (خرداد 1400)

مجله سپیده دانایی 151

سپیده دانایی

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله وزن دنيا 15 (خرداد 1400)

مجله وزن دنیا 15

وزن دنیا

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله فرهنگ بان 7 (پاييز 99)

مجله فرهنگ بان 7

فرهنگ بان

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله گلف 2 (اسفند 1399)

مجله گلف 2

گروه مجلات همشهری

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله تندرستي 220 (خرداد 1400)

مجله تندرستی 220

گروه مجلات همشهری

250,000 ریال

225,000 ریال

مجله بچه ها 221 (نيمه ارديبهشت 1400)

مجله بچه ها 221

گروه مجلات همشهری

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله سينما 24 همشهري 127 (خرداد 1400)

مجله سینما 24 همشهری 127

گروه مجلات همشهری

250,000 ریال

225,000 ریال

مجله ناداستان 2+ (ارديبهشت 1400)

مجله ناداستان 2+

ناداستان

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله فرهنگ امروز 23 (خرداد 1400)

مجله فرهنگ امروز 23

فرهنگ امروز

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله سه نقطه 22 (ارديبهشت 1400)

مجله سه نقطه 22

سه نقطه

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله فيلم امروز 1 (ارديبهشت 1400)

مجله فیلم امروز 1

ناشر مولف

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله آنگاه 14 (بهار 1400)

مجله آنگاه 14

آنگاه

950,000 ریال

855,000 ریال

انديشه پويا 73 (ارديبهشت و خرداد 1400)

اندیشه پویا 73

اندیشه پویا

450,000 ریال

405,000 ریال

مجله مرواريد 20 (فروردين و ارديبهشت 1400)

مجله مروارید 20

مروارید

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله داستان 122 (ارديبهشت 1400)

مجله داستان 122

ناشر مولف

350,000 ریال

315,000 ریال

مجله ره آورد مديريت 24 (ارديبهشت 1400)

مجله ره آورد مدیریت 24

ناشر مولف

450,000 ریال

405,000 ریال

مجله بخارا 143 (خرداد و تير 1400)

مجله بخارا 143

بخارا

550,000 ریال

495,000 ریال

مجله سپيده دانايي 150 (فروردين و ارديبهشت1400)

مجله سپیده دانایی 150

سپیده دانایی

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله وزن دنيا 14 (پرهاي زمزمه)

مجله وزن دنیا 14

وزن دنیا

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله فرم و نقد 10 (زمستان 1399)

مجله فرم و نقد 10

فرم و نقد

700,000 ریال

630,000 ریال

مجله سه نقطه 14 (تير 1399)

مجله سه نقطه 14

سه نقطه

340,000 ریال

306,000 ریال

مجله سپيده دانايي 141 و 142 (تير و مرداد 1399)

مجله سپیده دانایی 141 و 142

سپیده دانایی

250,000 ریال

225,000 ریال

مجله سکوي شعر 3 (خرداد 1399)

مجله سکوی شعر 3

سکوی شعر

200,000 ریال

180,000 ریال

مجله بخارا 138 (مرداد و شهريور 1399)

مجله بخارا 138

بخارا

550,000 ریال

495,000 ریال

مجله جهان کتاب 373 - 371 (فروردين -خرداد 1399)

مجله جهان کتاب 373 - 371

جهان کتاب

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله سخن سياوشان 8 (بهار 1399)

مجله سخن سیاوشان 8

سخن سیاوشان

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله سان 8 (بهار 1400)

مجله سان 8

سان

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله سه نقطه 21 (اسفند 1399 - فروردين 1400)

مجله سه نقطه 21

سه نقطه

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله شبکه آفتاب 55 (نوروز 1400)

مجله شبکه آفتاب 55

شبکه آفتاب

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله جهان کتاب 382 - 381 (بهمن و اسفند 1399)

مجله جهان کتاب 382 - 381

جهان کتاب

350,000 ریال

315,000 ریال

مجله ترجمان 18 (بهار 1400)

مجله ترجمان 18

ترجمان علوم انسانی

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله ناداستان 10 (فروردين 1400)

مجله ناداستان 10

ناداستان

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله نوپا 3 (بهار 1400)

مجله نوپا 3

نوپا

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله انديشه پويا 67

مجله اندیشه پویا 67

اندیشه پویا

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله گفتگو 87 (اسفند 1399)

مجله گفتگو 87

گفتگو

250,000 ریال

225,000 ریال

مجله انديشه پويا 72 (نوروز 1400)

مجله اندیشه پویا 72

اندیشه پویا

450,000 ریال

405,000 ریال

مجله مرواريد 19 (بهمن و اسفند 1399)

مجله مروارید 19

مروارید

150,000 ریال

135,000 ریال

مجله کتاب امروز 1 و 2 (نوروز 1400)

مجله کتاب امروز 1 و 2

کتاب امروز

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله آنگاه 13 (زمستان 1399)

مجله آنگاه 13

آنگاه

850,000 ریال

765,000 ریال

مجله نگاه نو 128

مجله نگاه نو 128

نگاه نو

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله وزن دنيا 13 (اسفند 1399)

مجله وزن دنیا 13

وزن دنیا

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله سپيده دانايي 148 و 149 (بهمن و اسفند 1399)

مجله سپیده دانایی 148 و 149

سپیده دانایی

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله برگ هنر 28 (زمستان 1399)

مجله برگ هنر 28

زمستان

350,000 ریال

315,000 ریال

مجله کاروان 25 (زمستان 1399)

مجله کاروان 25

کاروان

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله سه نقطه 20 (بهمن 1399)

مجله سه نقطه 20

سه نقطه

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله فرهنگ امروز 31 (اسفند 1399)

مجله فرهنگ امروز 31

ققنوس

400,000 ریال

360,000 ریال

مجله بخارا 142 (فروردين و ارديبهشت 1400)

مجله بخارا 142

بخارا

550,000 ریال

495,000 ریال

مجله شبکه آفتاب 54 (دي 1399)

مجله شبکه آفتاب 54

شبکه آفتاب

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله حرفه هنرمند 77 (زمستان 1399)

مجله حرفه هنرمند 77

حرفه هنرمند

800,000 ریال

720,000 ریال

مجله ناداستان 9 (بهمن 1399)

مجله ناداستان 9

ناداستان

650,000 ریال

585,000 ریال

مجله آزما 154 (دي و نيمه اول بهمن 1399)

مجله آزما 154

آزما

250,000 ریال

225,000 ریال

مجله جهان کتاب 380-379 (آذر - دي 1399)

مجله جهان کتاب 380-379

جهان کتاب

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله انديشه پويا 71 (بهمن 1399)

مجله اندیشه پویا 71

اندیشه پویا

300,000 ریال

270,000 ریال

مجله وزن دنيا 9 (مهر 1399)

مجله وزن دنیا 9

وزن دنیا

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله انديشه پويا 69 (مهر 1399)

مجله اندیشه پویا 69

اندیشه پویا

300,000 ریال

270,000 ریال