نتایج جستجو برای منابع-انسانی

فیلترها

کار تیمی اثربخش

مایکل ا. وست

1,275,000 ریال

ناشر: سایه سخن

چاپ سوم

360 صفحه insert_drive_file
%

2,125,000 ریال

ناشر: دنیای اقتصاد

چاپ یکم

356 صفحه insert_drive_file
%

620,500 ریال

ناشر: هنوز

چاپ هفتم

200 صفحه insert_drive_file
%

433,500 ریال

ناشر: هنوز

چاپ هفتم

160 صفحه insert_drive_file
%

722,500 ریال

ناشر: سایه سخن

چاپ ششم

184 صفحه insert_drive_file
%

535,500 ریال

ناشر: پیکان

چاپ دوم

360 صفحه insert_drive_file
%