نتایج جستجو برای منابع-انسانی

فیلترها

تفاوت مدیر عالی

دبرا ای. بنتون

577,500 ریال

ناشر: سایه سخن

چاپ دوم

352 صفحه insert_drive_file
%

کار تیمی اثربخش

مایکل ا. وست

600,000 ریال

ناشر: سایه سخن

چاپ سوم

360 صفحه insert_drive_file
%

442,500 ریال

ناشر: هنوز

چاپ ششم

200 صفحه insert_drive_file
%

547,500 ریال

ناشر: هنوز

چاپ هفتم

208 صفحه insert_drive_file
%

382,500 ریال

ناشر: هنوز

چاپ ششم

160 صفحه insert_drive_file
%

637,500 ریال

ناشر: سایه سخن

چاپ ششم

184 صفحه insert_drive_file
%