نتایج جستجو برای منابع-انسانی

فیلترها

تفاوت مدیر عالی

دبرا ای. بنتون

520,000 ریال

ناشر: سایه سخن

چاپ دوم

352 صفحه insert_drive_file
تفاوت مدیر عالی
%

کار تیمی اثربخش

مایکل ا. وست

800,000 ریال

ناشر: سایه سخن

چاپ سوم

360 صفحه insert_drive_file
کار تیمی اثربخش
%

تیم های نوآور

گروهی از نویسندگان

200,000 ریال

ناشر: دنیای اقتصاد

چاپ دوم

94 صفحه insert_drive_file
تیم های نوآور
%

400,000 ریال

ناشر: میلکان

چاپ چهارم

208 صفحه insert_drive_file
مدیریت با بازده بالا
%

460,000 ریال

ناشر: سایه سخن

چاپ ششم

184 صفحه insert_drive_file
مدیریت بدون زور و اجبار
%

650,000 ریال

ناشر: پندار تابان

چاپ سوم

340 صفحه insert_drive_file
قدرت خلق کسب و کار نوپا
%