نتایج جستجو برای منابع-انسانی

فیلترها

تفاوت مدیر عالی

دبرا ای. بنتون

1,350,000 ریال

ناشر: سایه سخن

چاپ دوم

352 صفحه insert_drive_file
%

کار تیمی اثربخش

مایکل ا. وست

1,125,000 ریال

ناشر: سایه سخن

چاپ سوم

360 صفحه insert_drive_file
%

صندلی بزرگ

دکتر امیررضا سوری

2,017,500 ریال

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی

چاپ دوم

336 صفحه insert_drive_file
%

1,612,500 ریال

ناشر: پندار تابان

چاپ ششم

340 صفحه insert_drive_file
%

1,875,000 ریال

ناشر: دنیای اقتصاد

چاپ یکم

356 صفحه insert_drive_file
%

1,050,000 ریال

ناشر: هنوز

چاپ هشتم

200 صفحه insert_drive_file
%