نتایج جستجو برای جامعه-شناسی-کاربردی

فیلترها

جامعه شناسی شهر

یانکل فیالکوف

315,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ هفتم

168 صفحه insert_drive_file
%

1,275,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ دهم

326 صفحه insert_drive_file
%

جشن های ایرانی

پرویز رجبی

562,500 ریال

ناشر: آرتامیس

چاپ چهارم

336 صفحه insert_drive_file
%

سنت گرایی بازتابی

کرامت الله راسخ

337,500 ریال

ناشر: آگاه

چاپ دوم

334 صفحه insert_drive_file
%

مطلق در ذهن ایرانی

آذردخت مفیدی

165,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ نهم

120 صفحه insert_drive_file
%

1,185,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ پنجم

592 صفحه insert_drive_file
%