نتایج جستجو برای جامعه-شناسی-کاربردی

فیلترها

آموزش و قدرت

مایکل دبلیو. اپل

784,000 ریال

ناشر: آگه

چاپ یکم

328 صفحه insert_drive_file
%

بازگشت پوپولیسم ها

برتران بدیع

1,080,000 ریال

ناشر: آگه

چاپ یکم

268 صفحه insert_drive_file
%

سنت گرایی بازتابی

کرامت الله راسخ

360,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ دوم

334 صفحه insert_drive_file
%

مطلق در ذهن ایرانی

آذردخت مفیدی

400,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ دهم

120 صفحه insert_drive_file
%

1,264,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ پنجم

592 صفحه insert_drive_file
%

بیست دقیقه در منهتن

مایکل سورکین

680,000 ریال

ناشر: نشر بان

چاپ دوم

272 صفحه insert_drive_file
%