نتایج جستجو برای جامعه-شناسی-کاربردی

فیلترها

فراسوی چپ و راست

آنتونی گیدنز

3,080,000 ریال

ناشر: علمی

چاپ سوم

400 صفحه insert_drive_file
%

بازگشت پوپولیسم ها

برتران بدیع

1,080,000 ریال

ناشر: آگه

چاپ یکم

268 صفحه insert_drive_file
%

قدرت نرم چینی

ماریار پنیکووا

1,500,000 ریال

ناشر: خبر امروز

چاپ یکم

162 صفحه insert_drive_file
%

مطلق در ذهن ایرانی

آذردخت مفیدی

400,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ دهم

120 صفحه insert_drive_file
%

2,400,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ یکم

364 صفحه insert_drive_file
%

بیست دقیقه در منهتن

مایکل سورکین

680,000 ریال

ناشر: نشر بان

چاپ دوم

272 صفحه insert_drive_file
%