نتایج جستجو برای ����������-����������-��������������

فیلترها

جامعه شناسی شهر

یانکل فیالکوف

250,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ ششم

168 صفحه insert_drive_file
جامعه شناسی شهر
%

سنت گرایی بازتابی

کرامت الله راسخ

450,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ دوم

334 صفحه insert_drive_file
سنت گرایی بازتابی
%

انقلاب جنسی آمریکا

پیتریم سوروکین

650,000 ریال

ناشر: آرما

چاپ یکم

232 صفحه insert_drive_file
انقلاب جنسی آمریکا
%

مطلق در ذهن ایرانی

آذردخت مفیدی

220,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ نهم

120 صفحه insert_drive_file
مطلق در ذهن ایرانی
%

تقدیر ما تدبیر ما

مصطفی میلکان

140,000 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ یکم

120 صفحه insert_drive_file
تقدیر ما تدبیر ما
%

425,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ چهاردهم

160 صفحه insert_drive_file
مفاهیم اساسی جامعه شناسی
%