نتایج جستجو برای ��������-��������

فیلترها

اخلاق بازجویی

مایکل اسکرکر

680,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ دوم

418 صفحه insert_drive_file
اخلاق بازجویی
%

600,000 ریال

ناشر: کتاب دیدآور

چاپ پنجاه و هشتم

530 صفحه insert_drive_file
قانون مالیات های مستقیم 1400
%

380,000 ریال

ناشر: دیدار

چاپ صد و هفتاد و یکم

328 صفحه insert_drive_file
قانون تجارت همراه با قانون تجارت الکترونیک
%

1,600,000 ریال

ناشر: کتاب پارسه

چاپ دوم

488 صفحه insert_drive_file
تاملات در باب حقوق و شریعت، تاریخ و سیاست
%

قانون کار 1399

جهانگیر منصور

380,000 ریال

ناشر: دوران

چاپ هشتاد و هشتم

488 صفحه insert_drive_file
قانون کار 1399
%

دیو در شیشه

حسین جعفری تبار

220,000 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ یکم

248 صفحه insert_drive_file
دیو در شیشه
%