نتایج جستجو برای آموزش

فیلترها

راه و رسم مربیگری

مایکل بانگی استانیر

1,215,000 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ پنجم

192 صفحه insert_drive_file
%

656,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ سیزدهم

338 صفحه insert_drive_file
%

هزار چهره علم

لزلی استیونسن

1,350,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ سوم

536 صفحه insert_drive_file
%

روش پژوهش

حمیده بهجت

56,250 ریال

ناشر: بهجت

چاپ یکم

104 صفحه insert_drive_file
%

آچار علم

کولین برس

296,000 ریال

ناشر: مازیار

چاپ یکم

296 صفحه insert_drive_file
%

آچار ریاضی

ریچارد کاکرن

232,000 ریال

ناشر: مازیار

چاپ یکم

232 صفحه insert_drive_file
%