نتایج جستجو برای رسانه

فیلترها

فیلترهای خبری

ادوارد اسن هرمن

150,000 ریال

ناشر: ایران

چاپ دوم

192 صفحه insert_drive_file
فیلترهای خبری
%

خبر نویسی مدرن

یونس شکرخواه

200,000 ریال

ناشر: خجسته

چاپ پنجم

104 صفحه insert_drive_file
خبر نویسی مدرن
%

شبکه های خشم و امید

مانوئل کاستلز

498,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ ششم

308 صفحه insert_drive_file
شبکه های خشم و امید
%

150,000 ریال

ناشر: ایران

چاپ دوم

256 صفحه insert_drive_file
روزنامه نگاری جهانی
%

450,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ سوم

256 صفحه insert_drive_file
اخبار: راهنمای کاربر
%

220,000 ریال

ناشر: ایران

چاپ دوم

268 صفحه insert_drive_file
الفبای کار در رسانه ها
%