نتایج جستجو برای رسانه

فیلترها

شبکه های خشم و امید

مانوئل کاستلز

498,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ ششم

308 صفحه insert_drive_file
شبکه های خشم و امید
%

400,000 ریال

ناشر: موسسه نشر شهر

چاپ یکم

252 صفحه insert_drive_file
نقد ادبی و مطالعات فرهنگی
%

180,000 ریال

ناشر: سیته

چاپ دوم

158 صفحه insert_drive_file
برنامه ریزی رسانه های تبلیغاتی
%

به من دروغ نگو

جان پیلجر

400,000 ریال

ناشر: آمه

چاپ چهارم

408 صفحه insert_drive_file
به من دروغ نگو
%

200,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ چهارم

136 صفحه insert_drive_file
چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه ها تشخیص دهیم
%

درک تئوری رسانه

کوین ویلیامز

230,000 ریال

ناشر: ساقی

چاپ سوم

264 صفحه insert_drive_file
درک تئوری رسانه
%