نتایج جستجو برای ����������

فیلترها

بینایی و مدرنیته

جاناتان کرری

527,000 ریال

ناشر: نشر بان

چاپ یکم

296 صفحه insert_drive_file
%

شبکه های خشم و امید

مانوئل کاستلز

1,240,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ نهم

308 صفحه insert_drive_file
%

1,062,500 ریال

ناشر: نیلوفر

چاپ یکم

256 صفحه insert_drive_file
%

مبانی مطالعات رسانه

جولین مک دوگال

450,000 ریال

ناشر: گستره

چاپ یکم

264 صفحه insert_drive_file
%

1,190,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ چهارم

256 صفحه insert_drive_file
%

تاریخچه ی تصویر خبری

ناصرالدین پروین

525,000 ریال

ناشر: رازگو

چاپ یکم

236 صفحه insert_drive_file
%