نتایج جستجو برای ����������

فیلترها

خبر نویسی مدرن

یونس شکرخواه

150,000 ریال

ناشر: خجسته

چاپ پنجم

104 صفحه insert_drive_file
%

شبکه های خشم و امید

مانوئل کاستلز

920,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ هشتم

308 صفحه insert_drive_file
%

112,500 ریال

ناشر: ایران

چاپ دوم

256 صفحه insert_drive_file
%

مبانی مطالعات رسانه

جولین مک دوگال

187,500 ریال

ناشر: گستره

چاپ یکم

264 صفحه insert_drive_file
%

360,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ سوم

256 صفحه insert_drive_file
%

تاریخچه ی تصویر خبری

ناصرالدین پروین

525,000 ریال

ناشر: رازگو

چاپ یکم

236 صفحه insert_drive_file
%