نتایج جستجو برای ویرایش-و-ترجمه

فیلترها

درباره ترجمه

رومن اینگاردن

637,500 ریال

ناشر: بیدگل

چاپ یکم

198 صفحه insert_drive_file
%

هنر ویرایش

گفت و گو با رابرت گاتلیب

255,000 ریال

ناشر: کارنامه

چاپ دوم

80 صفحه insert_drive_file
%

نکته های ویرایش

علی صلح جو

833,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ هشتم

296 صفحه insert_drive_file
%

اصول شکسته نویسی

علی صلح جو

355,300 ریال

ناشر: مرکز

چاپ هشتم

64 صفحه insert_drive_file
%

488,750 ریال

ناشر: مرکز

چاپ سوم

152 صفحه insert_drive_file
%

ویرایش ترجمه

نازنین خلیلی پور

697,000 ریال

ناشر: کتاب بهار

چاپ دوم

124 صفحه insert_drive_file
%