نتایج جستجو برای روابط-عمومی-و-تبلیغات

فیلترها

225,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ هفتم

112 صفحه insert_drive_file
%

فیزیک برند

جمعی از نویسندگان

577,500 ریال

ناشر: مبلغان

چاپ یکم

252 صفحه insert_drive_file
%

همکاری

جمعی از نویسندگان

165,000 ریال

ناشر: آموخته

چاپ سوم

184 صفحه insert_drive_file
%

247,500 ریال

ناشر: هامون

چاپ دهم

312 صفحه insert_drive_file
%

525,000 ریال

ناشر: سیته

چاپ یکم

264 صفحه insert_drive_file
%

اصول و فنون مذاکره

ری ج. لویکی

337,500 ریال

ناشر: آمه

چاپ ششم

320 صفحه insert_drive_file
%