نتایج جستجو برای روابط-عمومی-و-تبلیغات

فیلترها

اصول و فنون مذاکره

ری ج. لویکی

1,232,500 ریال

ناشر: آمه

چاپ ششم

320 صفحه insert_drive_file
%

375,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ هشتم

112 صفحه insert_drive_file
%

525,000 ریال

ناشر: بهار سبز

چاپ هشتم

200 صفحه insert_drive_file
%

فیزیک برند

جمعی از نویسندگان

577,500 ریال

ناشر: مبلغان

چاپ یکم

252 صفحه insert_drive_file
%

600,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ سیزدهم

168 صفحه insert_drive_file
%

مشتری شریک شماست

جارد بلسکی

746,250 ریال

ناشر: اژدهای طلایی

چاپ یکم

256 صفحه insert_drive_file
%