فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(2)
(73)
(5)
(31)
(6)

موضوع های اصلی

(2)
(3)
(3)
(6)
(5)
(9)
(1)
(1)
(1)
(8)
(29)
(5)
(2)
(31)
(5)
(6)

موضوع های فرعی

(3)
(1)
(1)
(2)
(26)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(6)
(1)
(1)
(29)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)

انتشارات

(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(31)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(2)
(23)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
118 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(2)
(73)
(5)
(31)
(6)

موضوع های اصلی

(2)
(3)
(3)
(6)
(5)
(9)
(1)
(1)
(1)
(8)
(29)
(5)
(2)
(31)
(5)
(6)

موضوع های فرعی

(3)
(1)
(1)
(2)
(26)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(6)
(1)
(1)
(29)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)

انتشارات

(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(31)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(2)
(23)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
118 محصول
مرگ و معناي زندگي (دانشگاه اديان و مذاهب)

مرگ و معنای زندگی

دانشگاه ادیان و مذاهب

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

تجربه شيلي (شيرازه)

تجربه شیلی

شیرازه

4,500,000 ریال

3,825,000 ریال

خدا و زندگي پس از مرگ (طرح نقد)

خدا و زندگی پس از مرگ

طرح نقد

1,750,000 ریال

1,487,500 ریال

سابقا کمونيست‌ها (کرگدن)

سابقا کمونیست‌ها

کرگدن

2,700,000 ریال

2,295,000 ریال

خدا و زندگي پس از مرگ (آن سو)

خدا و زندگی پس از مرگ

آن سو

2,390,000 ریال

2,031,500 ریال

فقيه و سلطان (کتاب پارسه)

فقیه و سلطان

کتاب پارسه

3,000,000 ریال

2,550,000 ریال

اخلاق سينمايي (لگا)

اخلاق سینمایی

لگا

2,180,000 ریال

1,853,000 ریال

خنده رهايي بخش (ثالث)

خنده رهایی بخش

ثالث

2,800,000 ریال

2,380,000 ریال

لهجه‌ها اهلي نمي‌شوند (اطراف)

لهجه‌ها اهلی نمیشوند

اطراف

1,280,000 ریال

1,088,000 ریال

به وقت مرگ (آن سو)

به وقت مرگ

آن سو

2,890,000 ریال

2,456,500 ریال

قلب يوگا (افکار)

قلب یوگا

افکار

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

هنوز مي توانم ببينم (هنوز)

هنوز می توانم ببینم

هنوز

950,000 ریال

807,500 ریال

ارواح مليت ندارند (اطراف)

ارواح ملیت ندارند

اطراف

970,000 ریال

824,500 ریال

طبيعت اتکا به نفس تجربه (مولي)

طبیعت اتکا به نفس تجربه

مولی

2,600,000 ریال

2,210,000 ریال

تدريس ترازمند (هوش ناب)

تدریس ترازمند

هوش ناب

1,650,000 ریال

1,402,500 ریال

اطلس دل (ميلکان)

اطلس دل

میلکان

2,290,000 ریال

1,946,500 ریال

خط آبي کمرنگ (فرهنگ جاويد)

خط آبی کمرنگ

فرهنگ جاوید

1,990,000 ریال

1,691,500 ریال

گذر از تجربه‌هاي تلخ با تغيير قصه‌هاي زندگي (اطراف)

گذر از تجربه‌های تلخ با تغییر قصه‌های زندگی

اطراف

2,370,000 ریال

2,014,500 ریال

تجربه حسي و معرفت شناسي باور (هرمس)

تجربه حسی و معرفت شناسی باور

هرمس‏

860,000 ریال

731,000 ریال

خانه خواني (اطراف)

خانه خوانی

اطراف

1,100,000 ریال

935,000 ریال

پديدارشناسي و عرفان (علمي)

پدیدارشناسی و عرفان

علمی

2,850,000 ریال

2,422,500 ریال

هنر به منزله تجربه (ققنوس)

هنر به منزله تجربه

ققنوس

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

شعر و تجربه (ققنوس)

شعر و تجربه

ققنوس

4,200,000 ریال

3,570,000 ریال

کودکي و تاريخ درباره ويراني تجربه (مرکز)

کودکی و تاریخ درباره ویرانی تجربه

مرکز

3,300,000 ریال

2,805,000 ریال

تجربه و هنر زندگي 21: تاريخچه خوشبختي (گمان)

تجربه و هنر زندگی 21: تاریخچه خوشبختی

گمان

1,040,000 ریال

884,000 ریال

تجربه و هنر زندگي 2: بخشودن (گمان)

تجربه و هنر زندگی 2: بخشودن

گمان

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

تجربه و هنر زندگي 11: کاروان اميد (گمان)

تجربه و هنر زندگی 11: کاروان امید

گمان

460,000 ریال

391,000 ریال

تجربه و هنر زندگي 14: کافه اروپا (گمان)

تجربه و هنر زندگی 14: کافه اروپا

گمان

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

تجربه و هنر زندگي 22: بالکان اکسپرس (گمان)

تجربه و هنر زندگی 22: بالکان اکسپرس

گمان

750,000 ریال

637,500 ریال

تجربه مدرنيته (طرح نقد)

تجربه مدرنیته

طرح نقد

3,300,000 ریال

2,805,000 ریال

تاريخ و فلسفه علم (سخن)

تاریخ و فلسفه علم

سخن

3,900,000 ریال

3,315,000 ریال

تورم و اخلاق (دنياي اقتصاد)

تورم و اخلاق

دنیای اقتصاد

700,000 ریال

595,000 ریال

مقاومت در برابر خصوصي سازي (شيرازه)

مقاومت در برابر خصوصی سازی

شیرازه

900,000 ریال

765,000 ریال

هنر کارآفريني (دنياي اقتصاد)

هنر کارآفرینی

دنیای اقتصاد

500,000 ریال

425,000 ریال

ساکن روان: تجربه رهايي بر اساس متد سدونا (بينش نو)

ساکن روان: تجربه رهایی بر اساس متد سدونا

بینش نو

640,000 ریال

544,000 ریال

بسط تجربه نبوي (صراط)

بسط تجربه نبوی

صراط

2,300,000 ریال

1,955,000 ریال

12 تجربه: چالش هاي بيکاري و سياست هاي ايجاد اشتغال (لوح فکر)

12 تجربه: چالش های بیکاری و سیاست های ایجاد اشتغال

لوح فکر

380,000 ریال

323,000 ریال

تجربه و هنر زندگي 9: بيماري (گمان)

تجربه و هنر زندگی 9: بیماری

گمان

950,000 ریال

807,500 ریال

تجربه و هنر زندگي 6: مرگ (گمان)

تجربه و هنر زندگی 6: مرگ

گمان

790,000 ریال

671,500 ریال

فلسفه ي تجربه گرا از لاک تا پوپر (آزاد مهر)

فلسفه ی تجربه گرا از لاک تا پوپر

آزاد مهر

940,000 ریال

799,000 ریال

سال هاي گم شده  (اختران)

سال های گم شده

اختران

800,000 ریال

680,000 ریال

تجربه و هنر زندگي  2: قدرت بي قدرتان ( فرهنگ نشر نو)

تجربه و هنر زندگی 2: قدرت بی قدرتان

فرهنگ نشر نو

1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

تجربه و هنر زندگي مجموعه دوم 1: فلسفه تنهايي (فرهنگ نشر نو)

تجربه و هنر زندگی مجموعه دوم 1: فلسفه تنهایی

فرهنگ نشر نو

1,850,000 ریال

1,850,000 ریال

مديريت تجربه مشتري (سيته)

مدیریت تجربه مشتری

سیته

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

تجربه و هنر زندگي 18: اينترنت با مغز ما چه مي کند (گمان)

تجربه و هنر زندگی 18: اینترنت با مغز ما چه می کند

گمان

1,480,000 ریال

1,258,000 ریال

تجربه و هنر زندگي 10: دروغ/اراده آزاد (گمان)

تجربه و هنر زندگی 10: دروغ/اراده آزاد

گمان

1,000,000 ریال

850,000 ریال

تجربه و هنر زندگي 5: فلسفه ترس (گمان)

تجربه و هنر زندگی 5: فلسفه ترس

گمان

900,000 ریال

765,000 ریال

تجربه و هنر زندگي 7: من (گمان)

تجربه و هنر زندگی 7: من

گمان

900,000 ریال

765,000 ریال

تجربه و هنر زندگي 8: اعتراف (گمان)

تجربه و هنر زندگی 8: اعتراف

گمان

1,240,000 ریال

1,054,000 ریال

تجربه و هنر زندگي 15: اعتقاد بدون تعصب (گمان)

تجربه و هنر زندگی 15: اعتقاد بدون تعصب

گمان

1,550,000 ریال

1,317,500 ریال

مجله تجربه شماره 31 (تير1403)

مجله تجربه شماره 31

تجربه

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال

مجله تجربه شماره 30 (خرداد 1403)

مجله تجربه شماره 30

تجربه

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال

مجله تجربه 29 (تجربه)

مجله تجربه 29

تجربه

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال

مجله تجربه 28 فروردين 1403 (تجربه)

مجله تجربه 28 فروردین 1403

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله تجربه 27 بهمن و اسفند 1402 (تجربه)

مجله تجربه 27 بهمن و اسفند 1402

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله تجربه 26 (دي 1402)

مجله تجربه 26

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

تجربه و طبيعت (بيدگل)

تجربه و طبیعت

بیدگل

4,320,000 ریال

3,672,000 ریال

مجله تجربه 25 (آذر 1402)

مجله تجربه 25

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله تجربه شماره 24

مجله تجربه شماره 24

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله تجربه شماره  23

مجله تجربه شماره 23

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله تجربه 22 شهريور 1402

مجله تجربه 22 شهریور 1402

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله تجربه 21 مراد 1402

مجله تجربه 21 مراد 1402

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله تجربه 20 تير 1402

مجله تجربه 20 تیر 1402

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله تجربه 19 خرداد 1402

مجله تجربه 19 خرداد 1402

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله تجربه شماره 18 (ارديبهشت 1402)

مجله تجربه شماره 18

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله تجربه شماره 17 (اسفند 1401)

مجله تجربه شماره 17

تجربه

900,000 ریال

810,000 ریال

مجله تجربه شماره 16 بهمن 1401

مجله تجربه شماره 16 بهمن 1401

تجربه

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله تجربه شماره 15 دي 1401

مجله تجربه شماره 15 دی 1401

تجربه

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله تجربه شماره 14 (آذر 1401)

مجله تجربه شماره 14

تجربه

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله تجربه شماره 13 (آبان 1401)

مجله تجربه شماره 13

تجربه

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله تجربه 12 (مهر 1401)

مجله تجربه 12

تجربه

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله تجربه شماره 11 (شهريور 1401)

مجله تجربه شماره 11

تجربه

750,000 ریال

675,000 ریال

مجله تجربه شماره10 (مرداد 1401)

مجله تجربه شماره10

تجربه

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله تجربه شماره9 (تير 1401)

مجله تجربه شماره9

تجربه

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله تجربه شماره 8 خرداد 1401

مجله تجربه شماره 8 خرداد 1401

تجربه

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله تجربه شماره 7 (ارديبهشت 1401)

مجله تجربه شماره 7

تجربه

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله تجربه 4 (دي 1400)

مجله تجربه 4

تجربه

500,000 ریال

450,000 ریال

تئاتر کودک و نوجوان: تجربه ها، ديدگاه ها و چشم اندازها (نمايش)

تئاتر کودک و نوجوان: تجربه ها، دیدگاه ها و چشم اندازها

نمایش

300,000 ریال

255,000 ریال

جامعه مدني و کرونا (کتاب پارسه)

جامعه مدنی و کرونا

کتاب پارسه

640,000 ریال

544,000 ریال

اصلاحات و تجربه دموکراسي در دانشگاه (نشرني)

اصلاحات و تجربه دموکراسی در دانشگاه

نشر نی

500,000 ریال

425,000 ریال

تجربه و هنر زندگي 20: کي بود کي بود؟ (گمان)

تجربه و هنر زندگی 20: کی بود کی بود؟

گمان

980,000 ریال

833,000 ریال

دولت و تجربه هاي مدني در ايران (کتاب پارسه)

دولت و تجربه های مدنی در ایران

کتاب پارسه

169,000 ریال

143,650 ریال

بنيان هاي ساختاري تحکيم دموکراسي (کندوکاو)

بنیان های ساختاری تحکیم دموکراسی

کندوکاو

550,000 ریال

467,500 ریال

تالار قندريز (حرفه هنرمند)

تالار قندریز

حرفه هنرمند

500,000 ریال

425,000 ریال

جايگاه تجربه در تئاتر (قطره)

جایگاه تجربه در تئاتر

قطره

120,000 ریال

102,000 ریال

آموزش 37 تجربه ي با ارزش به کودکان پيش دبستاني (ما و شما)

آموزش 37 تجربه ی با ارزش به کودکان پیش دبستانی

ما و شما

70,000 ریال

59,500 ریال

نظريه ها و تجربه هاي توسعه (پژواک)

نظریه ها و تجربه های توسعه

پژواک

195,000 ریال

165,750 ریال

تجربه هاي هنري (مجموعه سوم_گام)

تجربه های هنری

گام

45,000 ریال

38,250 ریال

تجربه هاي هنري (مجموعه دوم _گام)

تجربه های هنری

گام

45,000 ریال

38,250 ریال

ميدان بهارستان (دفتر پژوشهاي فرهنگي)

میدان بهارستان

دفتر پژوهش های فرهنگی

300,000 ریال

255,000 ریال

مجله تجربه 6 (فروردين 1401)

مجله تجربه 6

تجربه

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله تجربه 5 (بهمن و اسفند 1400)

مجله تجربه 5

تجربه

600,000 ریال

540,000 ریال

مجله تجربه 3 (آذر 1400)

مجله تجربه 3

تجربه

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله تجربه 2 (آبان 1400)

مجله تجربه 2

تجربه

500,000 ریال

450,000 ریال

مجله تجربه 1 (مهر 1400)

مجله تجربه 1

تجربه

500,000 ریال

450,000 ریال

تجربه و هنر زندگي 4: بنياني علمي براي جهاني عقلاني (گمان)

تجربه و هنر زندگی 4: بنیانی علمی برای جهانی عقلانی

گمان

740,000 ریال

629,000 ریال

انديشه آزادي: نگاهي از منظر اقتصاد سياسي به تجربه ايران معاصر

اندیشه آزادی: نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربه ایران معاصر

دنیای اقتصاد

400,000 ریال

340,000 ریال

تجربه و هنر زندگي 3:گفتار در بندگي خودخواسته (گمان)

تجربه و هنر زندگی 3:گفتار در بندگی خودخواسته

گمان

420,000 ریال

357,000 ریال

تجربه و هنر زندگي 13: فلسفه اي براي زندگي (گمان)

تجربه و هنر زندگی 13: فلسفه ای برای زندگی

گمان

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

تجربه شهري (پژواک)

تجربه شهری

پژواک

200,000 ریال

170,000 ریال

تنوع تجربه ديني (حکمت)

تنوع تجربه دینی

حکمت

1,900,000 ریال

1,615,000 ریال

تجربه بازي سياسي در ميان ايرانيان (نشرني)

تجربه بازی سیاسی در میان ایرانیان

نشر نی

360,000 ریال

306,000 ریال

اديان ارزش ها و تجربه هاي اوج (کرگدن)

ادیان ارزش ها و تجربه های اوج

کرگدن

300,000 ریال

255,000 ریال

اقتصاد تحريم نفت: جدال بر سر تجربه مصدق (دنياي اقتصاد)

اقتصاد تحریم نفت: جدال بر سر تجربه مصدق

دنیای اقتصاد

100,000 ریال

85,000 ریال

کتاب انسان شناخت: نظريه فراغت (تيسا)

کتاب انسان شناخت: نظریه فراغت

تیسا

235,000 ریال

199,750 ریال

فوکو و ادبيات داستاني (نشر بان)

فوکو و ادبیات داستانی

نشر بان

270,000 ریال

229,500 ریال

به عبارت آفتاب (معين)

به عبارت آفتاب

معین

470,000 ریال

399,500 ریال

کافه نقاشي21: تجربه موسيقي (رنگ آميزي_حوض نقره)

کافه نقاشی21: تجربه موسیقی

حوض نقره

110,000 ریال

93,500 ریال

اولين تجربه هاي تو 7 : در دندان پزشکي (قدياني)

اولین تجربه های تو 7 : در دندان پزشکی

قدیانی

70,000 ریال

59,500 ریال

مجموعه اولين تجربه هاي تو (قدياني)

مجموعه اولین تجربه های تو

قدیانی

500,000 ریال

425,000 ریال

تجربه و هنر زندگي 13: فلسفه اي براي زندگي (گمان)

تجربه و هنر زندگی 13: فلسفه ای برای زندگی

گمان

400,000 ریال

340,000 ریال

دور تا دور دنيا نمايشنامه 5 (نشر ني)

دور تا دور دنیا نمایشنامه 5

نشر نی

80,000 ریال

68,000 ریال

معصوميت و تجربه درآمدي بر فلسفه ي ادبيات کودک (مرکز)

معصومیت و تجربه درآمدی بر فلسفه ی ادبیات کودک

مرکز

58,000 ریال

49,300 ریال

تجربه و هنر زندگي 19: فرهنگ و زندگي روزمره (گمان)

تجربه و هنر زندگی 19: فرهنگ و زندگی روزمره

گمان

350,000 ریال

297,500 ریال

تجربه و هنر زندگي 16: علم (گمان)

تجربه و هنر زندگی 16: علم

گمان

330,000 ریال

280,500 ریال

تجربه و هنر زندگي 17: نظر به درد ديگران ( گمان)

تجربه و هنر زندگی 17: نظر به درد دیگران

گمان

730,000 ریال

620,500 ریال

تجربه و هنر زندگي 12: کار (گمان)

تجربه و هنر زندگی 12: کار

گمان

700,000 ریال

595,000 ریال

تجربه و هنر زندگي 1: کمونيسم رفت، ما مانديم و حتي خنديديم (گمان)

تجربه و هنر زندگی 1: کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم

گمان

1,900,000 ریال

1,615,000 ریال