نتایج جستجو برای برچسب

فیلترها

فیزیک اندوه

گئورگی گاسپادینف

1,820,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ یکم

272 صفحه insert_drive_file
%

فیزیکدان ها

فریدریش دورنمات

344,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ دوم

88 صفحه insert_drive_file
%

تکامل فیزیک

آلبرت آینشتاین

1,147,500 ریال

ناشر: خوارزمی

چاپ چهارم

272 صفحه insert_drive_file
%

فیزیک و فلسفه

برنارد دسپانیا

4,675,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ سوم

698 صفحه insert_drive_file
%

متافیزیک قدرت

رضا نجف زاده

612,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ دوم

384 صفحه insert_drive_file
%

متافیزیک تیوب ها

املی نوتومب

343,000 ریال

ناشر: نون

چاپ یکم

94 صفحه insert_drive_file
%